งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
ณ โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย ,สันทรายหลวง,บ้านแม่โจ้,บ้านห้วยเกี๋ยงและสันทรายวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 12 - 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 773
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนวัดบ้านเหล่า กลุ่ม แม่แตง 4 1. เด็กหญิงขันแก้ว    ขาวผ่อง
2. เด็กชายณัฐพล    บุญมี
3. เด็กชายหม่อง    ลุงแดง
1. นางพิทตยา    คำแปง
2. นางสาวเกตสุวรรณ    ศิริ
2 โรงเรียนบ้านแม่สา กลุ่ม แม่ริม 3 1. เด็กชายไมยสิทธิ์    วิสุทธิ์คงกมล
2. เด็กชายพงศกร    ขจรศรี
3. เด็กหญิงอรนุช    ลุงหลิ่ง
1. นางพลอยปภัส    คำภีระ
2. นางสาวลลนา    บุญญาอารักษ์
3 โรงเรียนวัดงิ้วเฒ่า กลุ่ม สะเมิง 2 1. เด็กชายทีปกร    บุญวงค์
2. เด็กหญิงเบญจวรรณ    กองรัตน์
3. เด็กหญิงอรุโณทัย    สาธุเม
1. นายเอกลักษณ์    คำอ้วน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................