งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
ณ โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย ,สันทรายหลวง,บ้านแม่โจ้,บ้านห้วยเกี๋ยงและสันทรายวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 12 - 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 774
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนสันมหาพนวิทยา กลุ่ม แม่แตง 2 1. เด็กหญิงอาภาศิริ    สุเรือน
2. เด็กหญิงพิไลวรรณ    ธงเอก
3. เด็กชายลภัสกร    ธยานันท์
1. นางสาวนฤภรณ์    ปินตาปิน
2. นายอนุชา    ลังกาพยอม
2 โรงเรียนสันป่าสักวิทยา กลุ่ม แม่แตง 3 1. เด็กหญิงสุทธิดา    ย่างเกีย
2. เด็กหญิงลลิตา    วงค์ใจ
3. เด็กหญิงนันธิดา    พิกุลทอง
1. นางสาวณัฐณิชา    บุญยืน
2. นางอัจฉราพร    วิชาคุณ
3 โรงเรียนอนุบาลสานสายใยรัก กลุ่ม แม่แตง 1 1. เด็กชายศตายุ    ชวนปัญญา
2. เด็กชายชวิศ    อุดทา
3. เด็กหญิงสุภิญญา    ไชยวงค์
1. นางสาวกฤษณา    ถาคำ
2. นางสาวสุวิตา    หว่างป่อ
4 โรงเรียนบ้านศาลา กลุ่ม แม่ริม 3 1. เด็กหญิงกรกนก    เรือนชื่น
2. เด็กหญิงธิดารัตน์    ลาดโรย
3. เด็กชายกษิดิศ    สีลาเม
1. นางสาวชนกเนตร    สุราวาลย์
2. นางสาวอภิรตี    ประดู่
5 โรงเรียนบ้านศรีงาม กลุ่ม สันทราย 1 1. เด็กหญิงจันทรา    นายกลาง
2. เด็กหญิงธนิดา    แก้วงาม
3. เด็กชายสุพิชญา    เครือคำ
1. นางสาวจุฑารัตน์    จริยา
2. นางชลาลัย    แก้วกิริยา
6 โรงเรียนบ้านกาดฮาว กลุ่ม แม่ริม 1 1. เด็กชายธนพัฒน์    ก๋าคำ
2. เด็กหญิงวิณัฐชาดา    กุมทอง
3. เด็กหญิงธมนวรรณ    รินธิมา
1. นายชนะ    จันทะวงค์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................