งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
ณ โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย ,สันทรายหลวง,บ้านแม่โจ้,บ้านห้วยเกี๋ยงและสันทรายวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 12 - 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 775
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนป่าแป๋วิทยา กลุ่ม แม่แตง 5 1. นางสาวสมาเรียร    เรายะ
2. เด็กหญิงสุนิสา    ปู่อ้าย
3. นางสาวเนวดี    ดวงมิตร
1. นางสาวกรรณิการ์    ดวงแสง
2. นายชยานนท์    มะทะ
2 โรงเรียนบ้านร่มหลวง กลุ่ม สันทราย 1 1. เด็กหญิงโชติรส     ฉุยฉาย
2. เด็กหญิงคำเดือน    ลุงจิ่งกอ
3. เด็กหญิงฝน    ลุงจ่อ
1. นางจำเนียร    วงค์คำ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชวัลลักษณ์    สุมงคล
3 โรงเรียนบ้านศาลา กลุ่ม แม่ริม 3 1. เด็กหญิงบุญสุข    ลายคำ
2. เด็กหญิงแสงดาว    ไทยใหญ่
3. เด็กชายรพีภัทร    ยี่โถ
1. นางสาวจาตุภา    วงค์ใหญ่
2. นางสาวอชิรญา    ศิริมงคล
4 โรงเรียนบ้านหลักปัน กลุ่ม สันทราย 2 1. เด็กชายทุนเหน่    ไท่
2. เด็กชายจาย    ปันอ่อง
3. เด็กชายคฑาวุธ    อุยหยื่อ
1. นายนนธรัชต์    ธงชิว
2. นายวรัฐ    หิรัญวงศ์
5 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย กลุ่ม สันทราย 4 1. เด็กหญิงแสง    ลุงมูล
2. เด็กหญิงพิกุล    ตาคำนวล
3. เด็กชายธันวารักษ์    ศรีสว่าง
1. นางสาวมยุรี    ซาวจำปา
2. นางสาวศิริขวัญ    ถาชื่น
6 โรงเรียนบ้านแม่ยางห้า กลุ่ม สะเมิง 3 1. เด็กหญิงธิดารัตน์    ยี่โท
2. เด็กหญิงวิชิดา    คีรีรัตนะคำรณ
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์    เจาะเว
1. นายเมธี    วรรณวงค์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................