งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
ณ โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย ,สันทรายหลวง,บ้านแม่โจ้,บ้านห้วยเกี๋ยงและสันทรายวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 12 - 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 787
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านน้ำริน กลุ่ม แม่ริม 1 1. เด็กชายทศพล    ชนะภัย
2. เด็กชายอิทธิฤทธิ์    ปินตา
1. พระณัฐกร    ทีปงฺกโร(ลือชัย)
2. นางสาวอภิญญา    ศุภาวิศิษฏ์
2 โรงเรียนบ้านเมืองกื้ด กลุ่ม แม่แตง 2 1. เด็กหญิงอุง    ลุงวิหลิ่ง
2. เด็กหญิงฐานิกา    นาจู้
1. นางรัตนา    แก้วอินไชย
2. นางสาวอัญชลี    อินทกาโมทย์
3 โรงเรียนสันป่าสักวิทยา กลุ่ม แม่แตง 3 1. เด็กหญิงธารีลักษณ์    วศินจารุเศรณี
2. เด็กหญิงอลิสรา    วียะ
1. นางสาวศิริลักษณ์    สกุลวิทย์
4 โรงเรียนบ้านปางฮ่าง กลุ่ม แม่แตง 4 1. เด็กชายพีรพล    ไทยเจริญ
2. เด็กชายเอกชัย    เบียผะ
1. นางสิริวรรณ    สุรินต๊ะ
5 โรงเรียนบ้านแม่ปาคี กลุ่ม พร้าว 1 1. เด็กหญิงณิชานาฎ    ชอยู
2. เด็กหญิงพิชชาอร    จาบือ
1. นางชัญญาภัค    แซ่ติ้ง
2. นางสกุลกาญจน์    ทองดี
6 โรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง กลุ่ม พร้าว 3 1. เด็กหญิงณัฐณิชา    ชื่นบาน
2. เด็กหญิงณัฐธยานี    ชื่นบาน
1. นายณัฐปกรณ์    ศรีพระจันทร์
2. นางสุวรินทร์    กุนากา
7 โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง กลุ่ม พร้าว 4 1. เด็กหญิงสุภัสสรา    ส่างใส่
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา    เงาแก้ว
1. นางอาภรณ์    สุนันต๊ะ
2. นางสาวอารีย์พร    ไชยอำมาตย์
8 โรงเรียนบ้านแม่แฝก กลุ่ม สันทราย 1 1. เด็กหญิงชลกานต์    จอมหาร
2. เด็กหญิงเพียงรวี    แสนสุวรรณ์
1. นางศรีวรรณ​    พรหมขัติแก้ว
9 โรงเรียนสันทรายหลวง กลุ่ม สันทราย 3 1. เด็กชายศุภกร    โนผ่า
2. เด็กหญิงเขมจิรา    ดวงคำ
1. นางสุพิน    สาลักษณ์
10 โรงเรียนบ้านป่าบง กลุ่ม สันทราย 4 1. เด็กชายวศิน    -
2. เด็กชายพีรภัทร    พลภิภพ
1. นางสาวณัฐธิดา    พูลชัย
2. นางนิตยา    มันทะนา
11 โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว กลุ่ม สะเมิง 3 1. เด็กหญิงกาญจนาพร    แซ่จ่าว
2. เด็กหญิงภัทรนิดา    ตระหง่านกุลชัย
1. นางสาวปรียาภรณ์    มั่งมี
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................