งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
ณ โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย ,สันทรายหลวง,บ้านแม่โจ้,บ้านห้วยเกี๋ยงและสันทรายวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 12 - 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 788
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านเมืองกื้ด กลุ่ม แม่แตง 2 1. เด็กหญิงพนิดา    อายิกู่
2. เด็กชายแมแตะ    เหว่ยแมะ
1. นางรัตนา    แก้วอินไชย
2. นางสาวอัญชลี    อินทกาโมทย์
2 โรงเรียนร่ำเปิงวิทยา กลุ่ม แม่แตง 3 1. เด็กชายจาย    อ่อง
2. เด็กชายสมบัติ    ลุงส่างกุล
1. นางสาวปอ    ศรีทอง
2. นางรัตติกานต์    เสวิวัฒน์
3 โรงเรียนบ้านร่มหลวง กลุ่ม สันทราย 1 1. เด็กหญิงอภิรดา    สุริยา
2. เด็กหญิงพลอย    ปู่หลู่
1. นางสาวจินดาพร    จันทร์แสตมป์
2. นางสุพิศ    ผัดแสน
4 โรงเรียนเขื่อนผากวิทยา กลุ่ม พร้าว 4 1. สามเณรธนวัฒน์    ลองวิลัย
2. สามเณรอธิป    ลุงขวย
1. พระพัธรธนสิทธ์    ชววุฑฺโฒ
2. นายสันดุสิต    ปินตา
5 โรงเรียนบ้านแม่สา กลุ่ม แม่ริม 3 1. เด็กหญิงสิริกร    นายยะ
2. เด็กหญิงฉัตรญาดา    บุญจง
1. นางสาวพิมใจ    ใบชมภู่
6 โรงเรียนบ้านแม่ปาคี กลุ่ม พร้าว 1 1. เด็กหญิงเพ็ญนภา    มงคลเกิดคุณ
2. เด็กหญิงรักชนก    ยี่ปา
1. นางชัญญาภัค    แซ่ติ้ง
2. นางสาวอุบลรัตน์    บุญมาสร้อย
7 โรงเรียนบ้านสันคะยอม กลุ่ม แม่ริม 1 1. นายจตุรงค์    วันดี
2. นายณัฐพล    กาญจนพิมาย
1. นางสาวนิศารัตน์    สุปินนะ
2. นางโรจน์รัศมี    ทับทิมทอง
8 โรงเรียนสันทรายหลวง กลุ่ม สันทราย 3 1. เด็กหญิงวราพร    ศิริเพ็ญ
2. เด็กหญิงณัฐธิดา    แสงคำหล่อ
1. นางศรีฟ้า    จีรัตน์
9 โรงเรียนบ้านแม่โจ้ กลุ่ม สันทราย 4 1. เด็กหญิงณัฏฐา    เลิศพลังจิตร
2. เด็กหญิงศิดาพร    เซอยะ
1. นางสาวกาญจนา    จอมคำ
10 โรงเรียนบ้านแม่ลานคำ กลุ่ม สะเมิง 1 1. เด็กหญิงจิรัชญา    ธนกาญจนา
2. นางสาวหน่อพอโมลา    โอ่โดเชา
1. นางกัลยา    ทองศักดิ์
2. นางพนิตพิชา    จินาเคียน
11 โรงเรียนวัดงิ้วเฒ่า กลุ่ม สะเมิง 2 1. เด็กหญิงพศิกา    ประดาทรัพย์
2. เด็กหญิงสุพิชญา    มะสะบุตร
1. นางสาวรดิวันต์    ราชภัณฑ์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................