งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
ณ โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย ,สันทรายหลวง,บ้านแม่โจ้,บ้านห้วยเกี๋ยงและสันทรายวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 12 - 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 789
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านเมืองกื้ด กลุ่ม แม่แตง 2 1. เด็กชายพิบูลย์    ไอสี
2. เด็กชายรวิพล    จะลอ
1. นางสาวศิริมล    เทพจันทร์
2. นางอัจฉรา    ประยูรศิริ
2 โรงเรียนสันป่าสักวิทยา กลุ่ม แม่แตง 3 1. เด็กชายพัชรพล    อินต๊ะมงคล
2. เด็กชายพนัชกร    จอมนำ
1. นางสาวณัฐณิชา    บุญยืน
2. นางสุรัตนพร    สมบูรณ์
3 โรงเรียนสบเปิงวิทยา กลุ่ม แม่แตง 4 1. เด็กชายบุญมี    จะอือ
2. เด็กชายปวัตชัย    ท่าระเบียบ
1. นางสาววิลาสินี    ยะมะโน
2. นางสาวิตตรี    สูรยกานต์กูล
4 โรงเรียนบ้านโป่งแยงใน กลุ่ม แม่ริม 2 1. เด็กชายศุภกร    ปัญญาพิท
2. เด็กชายอภิรักษ์    ลุงคำ
1. นายเรวัต    อภิชัย
5 โรงเรียนอนุบาลสานสายใยรัก กลุ่ม แม่แตง 1 1. เด็กชายอานันต์ทวีป    เด่นชัย
2. เด็กชายณัฏฐกิตติ์    วิฑูรย์
1. นางสุธาสินี    มะทะ
6 โรงเรียนดอนแก้วเนรมิตปัญญา กลุ่ม แม่ริม 3 1. เด็กหญิงสิริขวัญ    ยั่งยืนกุล
2. เด็กหญิงพัทธมน    วิชัยวุฒิ
1. นางสาวนุชจรินทร์    ทับทิม
7 โรงเรียนบ้านแม่ปาคี กลุ่ม พร้าว 1 1. เด็กหญิงชนวีย์    กล้าณรงค์ขวัญ
2. เด็กหญิงอุษามณี    พะลึ
1. นางธัญพิชชา    นันตา
2. นางสาวปณิตา    พุทธิมา
8 โรงเรียนบ้านขุนแจ๋ กลุ่ม พร้าว 2 1. เด็กชายณทัต    ไทยสุรเกษม
2. เด็กชายทรงชัย    ไทยบุญราศรี
1. นายกฤตวัฒน์    กุณาน้อย
2. นางสาวจิตตา    บุตรสม
9 โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง กลุ่ม พร้าว 4 1. เด็กชายธัญพิสิษฐ์    ทุนผล
2. เด็กชายพัชรพงษ์    อาวรณ์
1. นางกนกวรรณ    นามแก้ว
10 โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว กลุ่ม สันทราย 1 1. เด็กชายจอมวัน    -
2. เด็กชายพิพัฒน์    แสงจันทร์
1. นายวิศรุต    บุญรังษี
2. นางสาวอังคนา    นารัตน์
11 โรงเรียนบ้านหัวฝาย กลุ่ม สันทราย 2 1. เด็กชายยอน    ลุงแสง
2. เด็กหญิงจีราพร    ขุนโหง
1. นางสาวกรวิกา    ชมเกษร
2. นางสาววราภรณ์    ยิ่งโยชน์
12 โรงเรียนบ้านหนองไคร้ กลุ่ม สันทราย 3 1. เด็กหญิงชนัญญา    แสนสอน
2. เด็กหญิงปวีณา    อ่องจิ่ง
1. นางสาวอรุณี    มาศักดิ์
13 โรงเรียนบ้านป่าบง กลุ่ม สันทราย 4 1. เด็กชายณัฐพล    สีเสริม
2. เด็กชายอาเฟย    นายวิ
1. นายจีรศักดิ์    พงษ์ยืน
2. นางสาวหทัยชนก    วรรณธิกุล
14 โรงเรียนบ้านแม่ลานคำ กลุ่ม สะเมิง 1 1. เด็กชายปฏิพล    พาซอ
2. เด็กชายณัฏฐวัช    ณรงค์ศักดิ์สิทธิ์
1. นางสาวหทัยวัลล์    คนเที่ยง
15 โรงเรียนวัดงิ้วเฒ่า กลุ่ม สะเมิง 2 1. เด็กชายขันติไชย    มานะ
2. เด็กชายภาคิไนย    แสนเขื่อนสี
1. นายเอกลักษณ์    คำอ้วน
16 โรงเรียนบ้านแม่ยางห้า กลุ่ม สะเมิง 3 1. เด็กหญิงจันทปภา     นะซอ
2. เด็กหญิงรมย์ธีรา    ไชยานะ
1. นายเมธี    วรรณวงค์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................