งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
ณ โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย ,สันทรายหลวง,บ้านแม่โจ้,บ้านห้วยเกี๋ยงและสันทรายวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 12 - 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 790
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านแม่ตะมาน กลุ่ม แม่แตง 2 1. นางสาววรรณดี    อินต๊ะ
2. นางสาวหลาวพอง    ใสเงิน
1. นางนฤมล    ทิพย์ปัญญา
2. นางสาวนารีรัตน์    มณีรักษ์
2 โรงเรียนร่ำเปิงวิทยา กลุ่ม แม่แตง 3 1. เด็กชายชัยกร    เปียผะ
2. เด็กชายอนันธชาติ    เกตุฉัตร์
1. นางภรภัทร    เดชบุรัมย์
3 โรงเรียนสบเปิงวิทยา กลุ่ม แม่แตง 4 1. เด็กชายนิรันดร    ศรีวงศ์
2. เด็กชายบูรณ์พิภพ    จะอือ
1. นางสาววิลาสินี    ยะมะโน
2. นางสาวิตตรี    สูรยกานต์กูล
4 โรงเรียนเขื่อนผากวิทยา กลุ่ม พร้าว 4 1. สามเณรธนากร    กากุล
2. สามเณรกิติธรา    ปันตา
1. นางสาววันวิสา    บาลชื่น
2. นายสันดุสิต    ปินตา
5 โรงเรียนบ้านศาลา กลุ่ม แม่ริม 3 1. เด็กหญิงรัตนา    บุญผ่อง
2. เด็กหญิงอรอนงค์    เจริญใจ
1. นางสาวอชิรญา    ศิริมงคล
2. นางสาวอภิรตี    ประดู่
6 โรงเรียนบ้านแม่ปาคี กลุ่ม พร้าว 1 1. เด็กหญิงสุพิชฌาย์    ทะนะ
2. เด็กหญิงกุลจิรา    ศิริวจนะกุล
1. นางขวัญดาว    ผะเดิมดี
2. นางนางอรพิน    พรมลอองวัน
7 โรงเรียนพร้าวบูรพา กลุ่ม พร้าว 2 1. เด็กหญิงเกตุฤดี    วงศ์แว่น
2. เด็กชายชำนาญ    แสนมี่
1. นางสาวศันสนีย์    แสงเรือน
2. นางสาวแสงดาว    ถาคำเลิศ
8 โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว กลุ่ม สันทราย 1 1. เด็กชายสุริยะ    ไชยกุล
2. เด็กชายเกียรติคุณ    เล้าประชา
1. นายวิศรุต    บุญรังษี
2. นางสาวอังคนา    นารัตน์
9 โรงเรียนสันทรายหลวง กลุ่ม สันทราย 3 1. เด็กหญิงพลอย    ปู่เฮ็ง
2. เด็กหญิงเยียง    อินพรหม
1. นางสาวสุริมล    อุปมาณ
2. นางสาวอารีรัตน์    อุปชัย
10 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย กลุ่ม สันทราย 4 1. เด็กหญิงกนกวรรณ    เรือนพันธ์
2. เด็กหญิงชไมพร    คำหล้า
1. นางสาวศิริขวัญ    ถาชื่น
11 โรงเรียนบ้านป่าลาน กลุ่ม สะเมิง 1 1. เด็กชายพีรภัทร์    อินทนนท์
2. เด็กชายไอลวิล    เครือแดง
1. นายปกป้อง    วงค์มณี
12 โรงเรียนวัดงิ้วเฒ่า กลุ่ม สะเมิง 2 1. เด็กชายกิตติธัช    ใหม่ดี
2. เด็กหญิงสุปรียา    มาลัย
1. นายเอกลักษณ์    คำอ้วน
13 โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง กลุ่ม แม่ริม 2 1. นายสน    ลุงปัน
2. เด็กชายจิรพัฒน์    พิทักษ์ธรรม
1. นางสาวประภาพรรณ    จันทร์แสนตอ
14 โรงเรียนบ้านแม่โต๋ กลุ่ม สะเมิง 3 1. เด็กหญิงสุภาวดี    เลาย่าง
2. เด็กชายจักรพันธ์    แซ่โซ้ง
1. นายวชิระ    ศรีบุศย์
2. นางสาวสกาวนภา    แสนใหม่
15 โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล กลุ่ม แม่แตง 1 1. เด็กชายธัญญาวุฒิ       วุฒิกิจ
2. เด็กชายพิทวัท       ปิ่นแก้ว
1. นางสาวจรัสรำไพ    ไชยเรือง
2. นายรชต    จันทะปัสสา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................