งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
ณ โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย ,สันทรายหลวง,บ้านแม่โจ้,บ้านห้วยเกี๋ยงและสันทรายวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 12 - 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 791
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านริมใต้ กลุ่ม แม่ริม 3 1. เด็กชายวราดล    พูนชัย
1. นางทิพย์วรรณ    เกิดปัญญา
2 โรงเรียนบ้านเมืองกื้ด กลุ่ม แม่แตง 2 1. เด็กหญิงธัญญาพร    กุมภาพันธ์
1. นางสาวศิริมล    เทพจันทร์
3 โรงเรียนสันป่าสักวิทยา กลุ่ม แม่แตง 3 1. เด็กหญิงนันทิธา    ปัญญาคุณ
1. นางสุรัตนาพร    สมบูรณ์
4 โรงเรียนสบเปิงวิทยา กลุ่ม แม่แตง 4 1. เด็กหญิงกัญจนพร    เส่งหล้า
1. นางสาววิลาสินี    ยะมะโน
5 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 7 กลุ่ม แม่ริม 2 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์    ถนอมจิตดี
1. นางสาวศิริรัตน์    หทัยพิชิตชัย
6 โรงเรียนบ้านหนองปิด กลุ่ม พร้าว 1 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์    อำภัย
1. นายบุญเลิศ    หน่อแก้ว
7 โรงเรียนบ้านป่าตุ้ม กลุ่ม พร้าว 2 1. เด็กหญิงณัฐณิชา    เลายี
1. นางวิมลลักษณ์    เทพจันทร์
8 โรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง กลุ่ม พร้าว 3 1. เด็กหญิงฐานิยา    กุ่งละ
1. นางวีราภรณ์    กาใจ
9 โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง กลุ่ม พร้าว 4 1. เด็กชายอานนท์    ศรีวิชัย
1. นางสาวขวัญชนก    วิริยา
10 โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว กลุ่ม สันทราย 1 1. เด็กหญิงธัญญาศิริ    ศรีคุณทศ
1. นายวิศรุต    บุญรังษี
11 โรงเรียนบ้านหัวฝาย กลุ่ม สันทราย 2 1. เด็กชายมู่หลิ่ง    ลุงมู่หลิ่ง
1. นายโอฬาร    รินทกร
12 โรงเรียนบ้านหนองไคร้ กลุ่ม สันทราย 3 1. เด็กชายนิว    โอชุน
1. นางสาวพวงเพชร    ใจแก้ว
13 โรงเรียนบ้านหนองปลามัน กลุ่ม แม่ริม 1 1. เด็กชายพี    ลุงทุน
1. นางยุพิน    ดุมดก
14 โรงเรียนบ้านป่าบง กลุ่ม สันทราย 4 1. เด็กชายนันทพงศ์    ถาไวย์
1. นางสาวหทัยชนก    วรรณธิกุล
15 โรงเรียนบ้านแม่ลานคำ กลุ่ม สะเมิง 1 1. เด็กหญิงพรรณธรา    ป่าศรีทอง
1. นางสาวหทัยวัลล์    คนเที่ยง
16 โรงเรียนวัดยั้งเมิน กลุ่ม สะเมิง 2 1. เด็กชายสุวัจน์    พรมทา
1. นายสราวุฒิ    ตุ้ยมูล
17 โรงเรียนบ้านแม่ยางห้า กลุ่ม สะเมิง 3 1. เด็กชายบริสุทธิ์     โพเว
1. นายเมธี    วรรณวงค์
18 โรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา กลุ่ม แม่แตง 1 1. เด็กชายพัชรพล    มหาวัน
1. นางสาวนายิกา    ตาคำ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................