งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
ณ โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย ,สันทรายหลวง,บ้านแม่โจ้,บ้านห้วยเกี๋ยงและสันทรายวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 12 - 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 792
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านแม่ตะมาน กลุ่ม แม่แตง 2 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์    เหง
1. นางสาวนารีรัตน์    มณีรักษ์
2 โรงเรียนร่ำเปิงวิทยา กลุ่ม แม่แตง 3 1. เด็กชายสรณ์ศิริ    แซ่จาง
1. นางภรภัทร    เดชบุรัมย์
3 โรงเรียนสบเปิงวิทยา กลุ่ม แม่แตง 4 1. เด็กหญิงกิตติยา    วงศ์จำปา
1. นางสาววิลาสินี    ยะมะโน
4 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 7 กลุ่ม แม่ริม 2 1. เด็กหญิงพนาวัน    นาซีก
1. นางสาวศิริรัตน์    หทัยพิชิตชัย
5 โรงเรียนบ้านแม่สา กลุ่ม แม่ริม 3 1. เด็กชายศตวรรษ    ชอบเสียง
1. นางพลอยปภัส    คำภีระ
6 โรงเรียนบ้านป่าติ้ว กลุ่ม แม่ริม 1 1. เด็กชายจีระศักดิ์    กะสิงห์โต
1. นางสาววิลาวรรณ    วงค์จันทร์
7 โรงเรียนบ้านสันปง กลุ่ม พร้าว 1 1. เด็กหญิงพรปวีณ์    ทุนเกิด
1. นางสาววัณณิตาร์    กองหิน
8 โรงเรียนพร้าวบูรพา กลุ่ม พร้าว 2 1. เด็กชายธนดล    ตามิ
1. นางสาวศันสนีย์    แสงเรือน
9 โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด กลุ่ม พร้าว 3 1. เด็กชายเสกสรรค์    กันแก้ว
1. นางพัฒนศักดิ์    ตากองแก้ว
10 โรงเรียนสหกรณ์ดำริ กลุ่ม พร้าว 4 1. เด็กชายสพล    มาเยอ
1. นางสาวพนิดา    คงฆะรัตน์
11 โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว กลุ่ม สันทราย 1 1. เด็กหญิงกนกพรรณ    ตนตรง
1. นางสาวอังคนา    นารัตน์
12 โรงเรียนบ้านหนองไคร้ กลุ่ม สันทราย 3 1. เด็กหญิงภัทธีมา    ลุงอ่อง
1. นางสาวพวงเพชร    ใจแก้ว
13 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย กลุ่ม สันทราย 4 1. เด็กชายอานนท์    แสงสะอาด
1. นางสาวศิริขวัญ    ถาชื่น
14 โรงเรียนบ้านแม่ลานคำ กลุ่ม สะเมิง 1 1. เด็กหญิงพรรณนารา    ป่าศรีทอง
1. นางสาวหทัยวัลล์    คนเที่ยง
15 โรงเรียนวัดงิ้วเฒ่า กลุ่ม สะเมิง 2 1. เด็กหญิงปาลิตา    นิยะรัตน์
1. นายเอกลักษณ์    คำอ้วน
16 โรงเรียนบ้านแม่ยางห้า กลุ่ม สะเมิง 3 1. เด็กชายนพกร    โพเก
1. นายเมธี    วรรณวงค์
17 โรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา กลุ่ม แม่แตง 1 1. เด็กชายอรรถสิทธิ์    เรืองสุข
1. นางสาวนายิกา    ตาคำ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................