งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
ณ โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย ,สันทรายหลวง,บ้านแม่โจ้,บ้านห้วยเกี๋ยงและสันทรายวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 12 - 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 794
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนสันป่าสักวิทยา กลุ่ม แม่แตง 3 1. เด็กชายณฐพงศ์กร    กัมพล
1. นายวรวุฒิ    ดุษฏีไพรวัลย์
2 โรงเรียนบ้านปลาดาว กลุ่ม แม่แตง 1 1. เด็กหญิงณัฐธิดา    รินชัย
1. นางสาวสุประวีณ์    วุฒิสวัสดิื์
3 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 7 กลุ่ม แม่ริม 2 1. เด็กหญิงจารุวัณ    เริงไม
1. นางสาวจันทิมา    จันตาบุตร
4 โรงเรียนสวนองุ่นเชียงใหม่ กลุ่ม สันทราย 3 1. เด็กชายอัมรินทร์    มั่นในตน
1. นางสาวนิภา    บุญแก้ว
5 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว กลุ่ม แม่ริม 3 1. เด็กหญิงชนาภัทร    วงวรรณ
1. นางสาวลักษณา    พุทธรักสกุล
6 โรงเรียนมูลนิธิมหาราช 5 กลุ่ม แม่ริม 1 1. เด็กหญิงปัณฑิตา    เพ็ชรพงษ์
1. นางสาวจิตตานาถ    สมศรี
7 โรงเรียนบ้านสันปง กลุ่ม พร้าว 1 1. เด็กหญิงวรกานต์    ปาคำ
1. นางสาวพัชรนันทร์    วีรอภินันต์
8 โรงเรียนบ้านหลวง กลุ่ม พร้าว 3 1. เด็กชายนาลันทา    เหมะ
1. นางสาวรัชนีกร    แก้วก๋า
9 โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง กลุ่ม พร้าว 4 1. เด็กหญิงญาณภัทร    สุเทนะ
1. นางสาวแพรวพรรณ    ไชยชนะ
10 โรงเรียนบ้านแม่แต กลุ่ม สันทราย 1 1. เด็กหญิงจินตรา    เลอสรวง
1. นายสุรโชค    เพชรธรรมนาถ
11 โรงเรียนบ้านแม่โจ้ กลุ่ม สันทราย 4 1. เด็กหญิงนารดา    โสรัจคุณากร
1. นางสาวเรณุกา    โพธิ์แฉล้ม
12 โรงเรียนทรายทองราษฎร์อุทิศ กลุ่ม สะเมิง 1 1. เด็กหญิงกัญญานัท    ละอำ
1. นางสาวนวรัตน์    วรโชติทรัพย์
13 โรงเรียนบ้านแม่ยางห้า กลุ่ม สะเมิง 3 1. เด็กชายแทนคุณ    ภิญโญณิชกุล
1. นางลำดวน    มุ่งทำดี
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................