งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
ณ โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย ,สันทรายหลวง,บ้านแม่โจ้,บ้านห้วยเกี๋ยงและสันทรายวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 12 - 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 795
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านเมืองกื้ด กลุ่ม แม่แตง 2 1. เด็กหญิงราดวง    จันติยะ
1. นางสาวจิราภรณ์    โกมุท
2 โรงเรียนวัดโป่งแยงเฉลิมพระเกียรติ กลุ่ม แม่ริม 2 1. เด็กชายจิระพัฒน์    โลหะกุล
1. นางสาวศิรินทร์    ภูมิมาลา
3 โรงเรียนสันป่าสักวิทยา กลุ่ม แม่แตง 3 1. เด็กชายอภิชาติ    ตุนมรรยาท
1. นายภคกุล    เตชะวังศา
4 โรงเรียนวัดบ้านเหล่า กลุ่ม แม่แตง 4 1. เด็กชายปรมัต    กันใจ
1. นายธนภัทร    บาลชัย
5 โรงเรียนบ้านปลาดาว กลุ่ม แม่แตง 1 1. เด็กหญิงพุทธรักษา    แลเชอ
1. นางสาวสุประวีณ์    วุฒิสวัสดิื์
6 โรงเรียนบ้านคุณหมอ กลุ่ม แม่ริม 3 1. เด็กชายธนภัทร    ลักขะณะคมณ์
1. นางสาวอุไรวรรณ    ทนัญชัย
7 โรงเรียนบ้านสันปง กลุ่ม พร้าว 1 1. เด็กหญิงพิมพ์สุธี    เลี่ยมชาญชัย
1. นางสาวพัชรนันทร์    วีรอภินันต์
8 โรงเรียนบ้านป่าตุ้ม กลุ่ม พร้าว 2 1. เด็กชายอัครชา    สัตย์ซื่อ
1. นายศรัณย์    กันธิยะ
9 โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด กลุ่ม พร้าว 3 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก    ธนเกษมสันต์
1. นางสาวปิยะวดี    ยะแก้ว
10 โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง กลุ่ม พร้าว 4 1. เด็กหญิงฟ้าใส    เมสัน
1. นางจิตโสภิณ    ธนารักษ์
11 โรงเรียนบ้านแม่แต กลุ่ม สันทราย 1 1. เด็กชายปฎิพัทธ์    ศรีทิพย์
1. นายสันติภาพ    กรองบริสุทธิ์
12 โรงเรียนสันทรายหลวง กลุ่ม สันทราย 3 1. เด็กหญิงอลิซาเบท    ดรับเบิล
1. นายจตุพล    สุริยันพิสวาส
13 โรงเรียนบ้านห้วยเกี๋ยง กลุ่ม สันทราย 4 1. เด็กหญิงสุกัญญา    สมพร
1. นางสาวนันท์นภัส    กันกา
14 โรงเรียนทรายทองราษฎร์อุทิศ กลุ่ม สะเมิง 1 1. เด็กหญิงปราณปรียา    กุลนาทอง
1. นางสาวนวรัตน์    วรโชติทรัพย์
15 โรงเรียนวัดงิ้วเฒ่า กลุ่ม สะเมิง 2 1. เด็กชายปรมัตถ์    ชตัมเมล
1. นายเกรียงศักดิ์    สายลือภา
16 โรงเรียนบ้านแม่โต๋ กลุ่ม สะเมิง 3 1. เด็กหญิงปณิดา    ยินดีธีรชัย
1. นางสาวเจนจิรา    อิยวญชัย
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................