งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
ณ โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย ,สันทรายหลวง,บ้านแม่โจ้,บ้านห้วยเกี๋ยงและสันทรายวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 12 - 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 796
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนสันมหาพนวิทยา กลุ่ม แม่แตง 2 1. เด็กหญิงกมลวรรณ    นงเยาว์
1. นางสาวสิริลักษณ์    อินต๊ะ
2 โรงเรียนร่ำเปิงวิทยา กลุ่ม แม่แตง 3 1. เด็กหญิงกมลพรรณ    กำเหนิดอุย
1. นางจำเรียง    ไชยเลิศ
3 โรงเรียนบ้านสันปง กลุ่ม พร้าว 1 1. เด็กหญิงพลอยไพลิน    คุณหวาง
1. นางสาวพัชรนันทร์    วีรอภินันต์
4 โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด กลุ่ม พร้าว 3 1. เด็กหญิงชนิสรา    ดวงปัน
1. นางสาวปิยะวดี    ยะแก้ว
5 โรงเรียนบ้านแม่เหียะ กลุ่ม พร้าว 4 1. เด็กชายธนพนธ์    ชนะภัย
1. นางสาวเบญจลักษณ์    มณีวงศ์
6 โรงเรียนบ้านบวกเปา กลุ่ม สันทราย 2 1. เด็กหญิงวรัญญา    กันธิยะ
1. นางจันจิรา    โนคำ
7 โรงเรียนวัดงิ้วเฒ่า กลุ่ม สะเมิง 2 1. เด็กชายนิติวุฒิ    คำศรีสม
1. นายเกรียงศักดิ์    สายลือภา
8 โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง กลุ่ม แม่ริม 2 1. เด็กหญิงมะหวี    ไอ่คี
1. นางสาวศิริลักษณ์    จีจู
9 โรงเรียนบ้านแม่ยางห้า กลุ่ม สะเมิง 3 1. เด็กหญิงมณฑากานต์    ประเสริฐสงบสุข
1. นางลำดวน    มุ่งทำดี
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................