งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
ณ โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย ,สันทรายหลวง,บ้านแม่โจ้,บ้านห้วยเกี๋ยงและสันทรายวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 12 - 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6 008
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านทับเดื่อ กลุ่ม แม่แตง 1 1. เด็กหญิงชนิกานต์    ลอยจ่าม
1. นางสาวกนกวลี    ชัยชะนะ
2 โรงเรียนวัดแม่กะ กลุ่ม แม่แตง 2 1. เด็กชายอดิศร    ทับทิมทอง
1. นายอนันต์    ศุภาวิศิษฎ์
3 โรงเรียนสันป่าสักวิทยา กลุ่ม แม่แตง 3 1. เด็กหญิงชัชฏาภรณ์    ศรีประเทศ
1. นางสาวศิริลักษณ์    สกุลวิทย์
4 โรงเรียนบ้านปางฮ่าง กลุ่ม แม่แตง 4 1. เด็กหญิงนิชาดา    โกยทา
1. นางสิริวรรณ    สุรินต๊ะ
5 โรงเรียนบ้านโป่งแยงใน กลุ่ม แม่ริม 2 1. เด็กหญิงขวัญตา    ลุงหลู่
1. นางมยุรี    จันทะวงค์
6 โรงเรียนป่าแป๋วิทยา กลุ่ม แม่แตง 5 1. เด็กชายพงศกร    พิชิตสกุล
1. นางสาวนวลนิภา    สาทะเขียว
7 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง กลุ่ม แม่ริม 3 1. เด็กหญิงศรีวัน    ลุงละ
1. นางสาวภัทรานิษฐ์    ชูชื่น
8 โรงเรียนบ้านท่ามะเกี๋ยง กลุ่ม พร้าว 1 1. เด็กหญิงอนุธิดา    กองมูล
1. นางรุ้งดาว    คนสง่า
9 โรงเรียนบ้านสันคะยอม กลุ่ม แม่ริม 1 1. เด็กชายณัฐวุฒิ    ไทยสา
1. นางอรทัย    พิบูลย์
10 โรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง กลุ่ม พร้าว 3 1. เด็กหญิงไอรดา    อาญาบัตร
1. นายณัฐปกรณ์    ศรีพระจันทร์
11 โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง กลุ่ม พร้าว 4 1. เด็กหญิงเบญจลักษณ์    แก้วธิ
1. นางเมตตา    แสงหน่อ
12 โรงเรียนบ้านสันพระเนตร กลุ่ม สันทราย 2 1. เด็กหญิงพจนีย์    ย่าจา
1. นางจิรพันธ์    ศิริพันธ์
13 โรงเรียนวัดสันคะยอม กลุ่ม สันทราย 3 1. เด็กหญิงสวยสวย    ไม่ทราบนามสกุล
1. นางนนท์ธิชา    โลชา
14 โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง กลุ่ม สันทราย 4 1. เด็กหญิงปั้น    -
1. นางกาญจนา    โปธา
15 โรงเรียนวัดบ้านป้อก กลุ่ม สะเมิง 1 1. เด็กหญิงศศิวิมล    พิชิตศิขร
1. นางสาวจิรนนท์    มั่งมูล
16 โรงเรียนวัดงิ้วเฒ่า กลุ่ม สะเมิง 2 1. เด็กชายศุภณัฐ    ยานะรินทร์
1. นางสาวรดิวันต์    ราชภัณฑ์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................