งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
ณ โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย ,สันทรายหลวง,บ้านแม่โจ้,บ้านห้วยเกี๋ยงและสันทรายวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 12 - 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 800
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านแม่ตะมาน กลุ่ม แม่แตง 2 1. เด็กหญิงเทพทอง    ยิ่งเจริญกร
1. นางวราภรณ์    คำดอน
2 โรงเรียนสันป่าสักวิทยา กลุ่ม แม่แตง 3 1. เด็กชายณพล    สุขเสริฐ
1. นายภคกุล    เตชะวังศา
3 โรงเรียนวัดบ้านเหล่า กลุ่ม แม่แตง 4 1. เด็กชายปัญญา    จิ่ง
1. นายธนภัทร    บาลชัย
4 โรงเรียนบ้านแม่แสะ กลุ่ม แม่แตง 5 1. เด็กหญิงอรจิรา    เจาะโพ
1. นางสาวสุนิสา    กวาวสิบสาม
5 โรงเรียนมูลนิธิมหาราช 5 กลุ่ม แม่ริม 1 1. เด็กชายฉันทัช    จ่ามทอน
1. นางสาวจิตตานาถ    สมศรี
6 โรงเรียนบ้านแม่สา กลุ่ม แม่ริม 3 1. เด็กหญิงประภัสสร    ศิริพงษ์
1. นางสาวรณิษพร    แคว้นไธสง
7 โรงเรียนประชาสามัคคีวิทยา กลุ่ม พร้าว 1 1. เด็กหญิงนันทินี    สิงห์ทอง
1. นางพิมประภา    อุดมธนะสารสกุล
8 โรงเรียนพร้าวบูรพา กลุ่ม พร้าว 2 1. เด็กหญิงเมธาวี    เลาย้าง
1. นางสาวเทียมใจ    กิดา
9 โรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง กลุ่ม พร้าว 3 1. เด็กหญิงปานไพลิน    ทองสวัสดิ์
1. นางสาววิลาวัณย์    ขันทะสอน
10 โรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง กลุ่ม พร้าว 4 1. เด็กชายพรพิภัทร    เจริญสุข
1. นางสาวเยาวลักษณ์    โปยทอง
11 โรงเรียนบ้านท่าเกวียน กลุ่ม สันทราย 3 1. เด็กหญิงสโรชา    ออ
1. นางสาวนิจชิตา    บุญมาวัน
12 โรงเรียนบ้านแม่โจ้ กลุ่ม สันทราย 4 1. เด็กหญิงสุวิชญา    อนาคม
1. นางสาวเรณุกา    โพธิ์แฉล้ม
13 โรงเรียนบ้านแม่ลานคำ กลุ่ม สะเมิง 1 1. เด็กหญิงชลลดา    บัวเสาวรส
1. นางสาวพุธชิ    ก่อเสถียรรัตน์
14 โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง กลุ่ม แม่ริม 2 1. เด็กชายนันทกร    เชาว์เกษม
1. นางสาวศิริลักษณ์    จีจู
15 โรงเรียนบ้านกิ่วเสือ กลุ่ม สะเมิง 2 1. เด็กหญิงวรฤทัย    พนามาศอนันต์
1. นางสาววนิดา    พนาศิลาลาด
16 โรงเรียนบ้านแม่ยางห้า กลุ่ม สะเมิง 3 1. เด็กหญิงปิยรัตน์    โพเง
1. นางลำดวน    มุ่งทำดี
17 โรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา กลุ่ม แม่แตง 1 1. เด็กชายภูตะวัน    นิ่มนวล
1. นางณัชกมล    นพคุณ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................