งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
ณ โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย ,สันทรายหลวง,บ้านแม่โจ้,บ้านห้วยเกี๋ยงและสันทรายวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 12 - 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 801
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนสันมหาพนวิทยา กลุ่ม แม่แตง 2 1. เด็กหญิงกนกวรรณ    นงเยาว์
1. นางวรุนยุพา    ประดิษฐทอง
2 โรงเรียนร่ำเปิงวิทยา กลุ่ม แม่แตง 3 1. เด็กหญิงธิดารัตน์    มาลา
1. นางสาวจริญญา    โยคำ
3 โรงเรียนวัดปางมะกล้วย กลุ่ม แม่แตง 5 1. เด็กหญิงเจนจิรา    ชิดประเสริฐ
1. นายสุเทพ    เปรมมณี
4 โรงเรียนบ้านศาลา กลุ่ม แม่ริม 3 1. เด็กหญิงลลิตา    ปาพรม
1. นางสาวรติยา    ชัยมงคล
5 โรงเรียนบ้านหนองปิด กลุ่ม พร้าว 1 1. เด็กชายนภัสกร    ไชยกอง
1. นางจารุวรรณ    ถาวะระ
6 โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด กลุ่ม พร้าว 3 1. เด็กหญิงชลลดา    สงวนการ
1. นางสาวปิยะวดี    ยะแก้ว
7 โรงเรียนบ้านแม่เหียะ กลุ่ม พร้าว 4 1. เด็กหญิงอนัญญา    ซือหมื่อ
1. นางสาวเบญจลักษณ์    มณีวงศ์
8 โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว กลุ่ม สันทราย 1 1. นางสาวณัฐณิชา    วรรณโน
1. นางกัญญา    โพธินาม
9 โรงเรียนบ้านหนองไคร้ กลุ่ม สันทราย 3 1. เด็กหญิงสุกฤตา    กันธา
1. นางเกษมณี    บุญยง
10 โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง กลุ่ม สันทราย 4 1. เด็กหญิงพรทิพย์    มาเยอะ
1. นางสาวพรรณผกา    มณีวัง
11 โรงเรียนบ้านป่าลาน กลุ่ม สะเมิง 1 1. เด็กหญิงสุวีรยา    มั่งมูล
1. นางสาวพัชรี    ยิมิสุโท
12 โรงเรียนวัดยั้งเมิน กลุ่ม สะเมิง 2 1. เด็กหญิงจิระนันท์    ใจบุญ
1. นางสาวขนิษฐ์ชญาน์    ฤทธิ์กาลศิลา
13 โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง กลุ่ม แม่ริม 2 1. เด็กหญิงณัฐสุดา    จาวสุวรรณ
1. นางสาวศิริลักษณ์    จีจู
14 โรงเรียนบ้านแม่ยางห้า กลุ่ม สะเมิง 3 1. เด็กชายเด่นดนัย    ดวงคำ
1. นางลำดวน    มุ่งทำดี
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................