งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
ณ โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย ,สันทรายหลวง,บ้านแม่โจ้,บ้านห้วยเกี๋ยงและสันทรายวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 12 - 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 802
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนวัดโป่งแยงเฉลิมพระเกียรติ กลุ่ม แม่ริม 2 1. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย    แซ่วะ
1. นางสาวศิรินทร์    ภูมิมาลา
2 โรงเรียนสันป่าสักวิทยา กลุ่ม แม่แตง 3 1. เด็กชายภาสกร    ใจพรม
1. นางวิภาวรรณ    ยอดคำลือ
3 โรงเรียนวัดบ้านเหล่า กลุ่ม แม่แตง 4 1. เด็กหญิงอุทุมพร    บุญเรือง
1. นายธนภัทร    บาลชัย
4 โรงเรียนบ้านปลาดาว กลุ่ม แม่แตง 1 1. เด็กหญิงกุลธิดา    นาธรรมเจริญ
1. นางสาวสุประวีณ์    วุฒิสวัสดิื์
5 โรงเรียนต้นกล้า กลุ่ม สันทราย 3 1. เด็กชายธาม    พัทธวรากร
1. MissPui Chi Chan    .
6 โรงเรียนบ้านแม่สา กลุ่ม แม่ริม 3 1. เด็กหญิงบุญยาพร    แก้วพันธ์
1. นางสาวรณิษพร    แคว้นไธสง
7 โรงเรียนบ้านสันปง กลุ่ม พร้าว 1 1. เด็กหญิงสุชานุช    ยิ่งเจริญ
1. นางสาวพัชรนันทร์    วีรอภินันต์
8 โรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง กลุ่ม พร้าว 3 1. เด็กหญิงวรัทยา    ทองศิริ
1. นางสาววิลาวัณย์    ขันทะสอน
9 โรงเรียนบ้านหนองมะจับ กลุ่ม สันทราย 1 1. เด็กหญิงแอน    เผ่าพงศ์
1. นางสาวนฤภรณ์    วรายุทธโยติกุล
10 โรงเรียนบ้านแม่โจ้ กลุ่ม สันทราย 4 1. เด็กชายนาธาน    วานิชกุล
1. นางนิภา    เป็นต้น
11 โรงเรียนบ้านแม่ยางห้า กลุ่ม สะเมิง 3 1. เด็กหญิงศันศนีย์    โพเว
1. นางลำดวน    มุ่งทำดี
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................