งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
ณ โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย ,สันทรายหลวง,บ้านแม่โจ้,บ้านห้วยเกี๋ยงและสันทรายวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 12 - 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 810
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านน้ำริน กลุ่ม แม่ริม 1 1. เด็กหญิงอินทิรา    วันแสน
2. เด็กชายวีรภัทร    วงษ์นันตา
1. นางรัชต์รัตน์    จันทรัตน์
2. นางสาวหทัยณันท์    ศิริเขตต์
2 โรงเรียนสบเปิงวิทยา กลุ่ม แม่แตง 4 1. เด็กหญิงชิดชนก    ผลสามารถ
2. เด็กหญิงสิริกานต์    เส่งหล้า
1. นายสมชาย    พรหมวารีสกุล
3 โรงเรียนเทศบาลตำบลสันมหาพน กลุ่ม แม่แตง 2 1. เด็กชายรัชตะ    ชมศิลป์
2. เด็กชายสุรเศรษฐ์    สุนทรรัตน์
1. นายประดิฐพงษ์    อภิรัชติกุล
4 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง กลุ่ม แม่ริม 3 1. เด็กหญิงอาทิตยา    แก้วก๋อง
2. เด็กหญิงทศนีย์    ดวงมิตร
1. นางนุจรี    จอมแปง
5 โรงเรียนบ้านแม่ปาคี กลุ่ม พร้าว 1 1. เด็กหญิงณัฐทิชา    ทะนะ
2. เด็กหญิงกิตติมา    ระแน
1. นางนางแววดาว    คำฝั้น
2. นางสาวอุบลรัตน์    บุญมาสร้อย
6 โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง กลุ่ม พร้าว 4 1. เด็กชายภราดร    คอนโด
2. เด็กชายฐปนนท์    ณ โมรา
1. นางจิรภา    เลรามัญ
7 โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว กลุ่ม สันทราย 1 1. เด็กชายอัครพนธ์    บุญอุตร
2. เด็กชายวชิรกรณ์    อาจหาร
1. นางสาวสมฤทัย    บุญขวัญ
8 โรงเรียนสันทรายหลวง กลุ่ม สันทราย 3 1. เด็กชายณัฐฤทธิ์    ฟองคำ
2. เด็กชายศุภฤกษ์    แสนหลี
1. นายจตุพล    สุริยันพิสวาส
9 โรงเรียนบ้านป่าบง กลุ่ม สันทราย 4 1. เด็กชายจอมฟ้า    สาหลี
2. เด็กชายอ่องป๊ะ    ลุงมาด
1. นายจีรศักดิ์    พงษ์ยืน
2. นางสาวหทัยชนก    วรรณธิกุล
10 โรงเรียนบ้านแม่ยางห้า กลุ่ม สะเมิง 3 1. เด็กหญิงณัฐริกา    ฉลองศักดิ์สิทธิ์
2. เด็กหญิงโยษิตา    ซูโพ
1. นางลำดวน    มุ่งทำดี
11 โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล กลุ่ม แม่แตง 1 1. เด็กชายวิศวกร       สุระมิตร
2. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา       ชมพูคำ
1. นางสาวเสาวนีย์    กูณะกูง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................