งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
ณ โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย ,สันทรายหลวง,บ้านแม่โจ้,บ้านห้วยเกี๋ยงและสันทรายวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 12 - 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 811
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนสบเปิงวิทยา กลุ่ม แม่แตง 4 1. เด็กหญิงอัจฉราวดี    เราเท่า
2. เด็กหญิงดารุณี    เลาย้าง
1. นางสาวกรวรรณ    ขาวงาม
2 โรงเรียนเขื่อนผากวิทยา กลุ่ม พร้าว 4 1. สามเณรอดิศร    พิมพิรัตน์
2. สามเณรชลันธร    คำภูเขียว
1. พระครูปลัดนันทชัย    นนฺทชโย
2. นายสันดุสิต    ปินตา
3 โรงเรียนบ้านศาลา กลุ่ม แม่ริม 3 1. เด็กหญิงเกตี    -
2. เด็กหญิงส่วยจ่า    ลุงจ่อ
1. นางสาวรติยา    ชัยมงคล
2. นายอธินันท์    บุตรเปา
4 โรงเรียนบ้านสันกลาง กลุ่ม พร้าว 1 1. เด็กชายนัชชา    สะวะกิจ
2. เด็กหญิงซื่อ    จิ่งต๊ะ
1. นางสาวจุฬารัตน์    ปัญโญ
2. นางสันทณี    สิทธิพร
5 โรงเรียนพร้าวบูรพา กลุ่ม พร้าว 2 1. เด็กชายสมเกียรติ    มาเยอะ
2. เด็กหญิงบุษกร    หมื่อโป๊ะ
1. นางสาวจีรนันท์    โปธา
2. นางสาวเทียมใจ    กิดา
6 โรงเรียนบ้านหลักปัน กลุ่ม สันทราย 2 1. เด็กหญิงหมวย    ทองหล่อ
2. เด็กหญิงทราย    ลุงอ่อง
1. นางจุฑาพันธ์    ทองหนัก
2. นางอรุณี    ตาคำ
7 โรงเรียนสันทรายหลวง กลุ่ม สันทราย 3 1. เด็กหญิงอาภัสรา    ตะมา
2. เด็กหญิงอภิชญา    มณีรัตน์
1. นางสาวมลสวรรค์    กาวี
2. นายศิวาวุฒิ    มงคลวิสุทธิ์
8 โรงเรียนบ้านหนองปลามัน กลุ่ม แม่ริม 1 1. เด็กชายเอกรัตน์    ทองแย้ม
2. เด็กหญิงกมลชนก    ลุงคำ
1. นางสกุณา    บาลยอ
9 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย กลุ่ม สันทราย 4 1. เด็กหญิงมาลินี    มาเยอกุ
2. เด็กหญิงณรินดา    ทองคำ
1. นายวัชระ    สายแก้ว
10 โรงเรียนบ้านแม่ยางห้า กลุ่ม สะเมิง 3 1. เด็กหญิงพัชรีดา    พาทีพิเคราะห์
2. เด็กหญิงจิราพัชร    ลาดเด่นพนา
1. นางลำดวน    มุ่งทำดี
11 โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล กลุ่ม แม่แตง 1 1. เด็กหญิงกาญจนา    โนรี
2. เด็กหญิงคีตภัทร       ปวนรัตน์
1. นางสาวเสาวนีย์    กูณะกูง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................