งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
ณ โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย ,สันทรายหลวง,บ้านแม่โจ้,บ้านห้วยเกี๋ยงและสันทรายวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 12 - 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 812
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านหนองปิด กลุ่ม พร้าว 1 1. นายชินดนัย    คุณงาม
2. เด็กชายกฤษฎา    นุวัง
3. นายเอกสิทธิ์    อุ่นเล็ก
4. เด็กชายสิงหา    คำมา
5. เด็กชายอรรถโกวิท    มงคล
1. นางจารุวรรณ    ถาวะระ
2. นางสาวศิริขวัญ    อูปคำแดง
2 โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด กลุ่ม พร้าว 3 1. เด็กชายธนพงษ์    เทิดเธียร
2. เด็กหญิงรัตนากรณ์    เงาแก้ว
3. เด็กหญิงโชติกา    สว่าง
4. เด็กหญิงวันวิสาข์    ก้อนเขื่อน
5. เด็กชายนิติธร    ทองเลิศ
1. นางสาวปิยะวดี    ยะแก้ว
2. นายพัฒนศักดิ์    ตากองแก้ว
3 โรงเรียนสันทรายหลวง กลุ่ม สันทราย 3 1. เด็กหญิงธัญญาเรศ    สระทองขม
2. เด็กหญิงยุชาดา    ขลัง
3. เด็กหญิงธิดา    วันดี
4. เด็กหญิงจันจิรา    พรมอินทร์
5. เด็กชายชญาน์นนท์    ส่วยเฮิง
1. นางสาวมลสวรรค์    กาวี
2. นายศิวาวุฒิ    มงคลวิสุทธิ์
4 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย กลุ่ม สันทราย 4 1. เด็กหญิงสุภาณี    จะลอ
2. เด็กหญิงอัมพร    จะลอ
3. เด็กหญิงฉวีวรรณ    เลาวู
4. เด็กชายจักพงษ์    สิทธิธัญจ์
5. เด็กชายวุฒิชัย    นาละออง
1. นายวัชระ    สายแก้ว
2. นายศิษฏ์ชนา    ดวงบาล
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................