งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
ณ โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย ,สันทรายหลวง,บ้านแม่โจ้,บ้านห้วยเกี๋ยงและสันทรายวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 12 - 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 813
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร กลุ่ม แม่แตง 1 1. เด็กหญิงจารวี    คำสุยะ
2. เด็กหญิงสีลอย    ปางน้อย
1. นางสาวจินตหรา    ปัญญาแก้ว
2 โรงเรียนบ้านศาลา กลุ่ม แม่ริม 3 1. เด็กหญิงสุภาพร    บุญศรี
2. เด็กหญิงสุนิสา    ลุงอ่อง
1. นางสาวรุ่งฟ้า    ไชยซาววงค์
3 โรงเรียนบ้านหนองปิด กลุ่ม พร้าว 1 1. เด็กหญิงจีรนันท์    คำมงคล
2. เด็กหญิงญาณาภรณ์    สำมะโน
1. นางสาวศิริขวัญ    อูปคำแดง
4 โรงเรียนบ้านขุนแจ๋ กลุ่ม พร้าว 2 1. เด็กชายสาริศ    เลาย้าง
2. เด็กชายอานันท์    ธรรมารมณ์
1. นางสาวบรรจง    สุดาทิพย์
2. นางสาวอำเพียร    สุริยา
5 โรงเรียนบ้านหนองไคร้ กลุ่ม สันทราย 3 1. เด็กหญิงกัลยา    แซ่อู๋
2. เด็กหญิงเบญจภรณ์    ประจักร์
1. นางสาวอรุณี    บุญตันกัน
6 โรงเรียนบ้านแม่โจ้ กลุ่ม สันทราย 4 1. เด็กหญิงณัชชา    ฝั้นแบน
2. เด็กหญิงพัชรณิดา    ชัยภูมิ
1. นางสาววรัญญา    ตาวพัฒนาวรกุล
2. นางสาววิมลพรรณ    มหาวัน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................