งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
ณ โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย ,สันทรายหลวง,บ้านแม่โจ้,บ้านห้วยเกี๋ยงและสันทรายวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 12 - 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 814
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร กลุ่ม แม่แตง 1 1. เด็กหญิงภภัสสร    มาจันทร์
2. เด็กหญิงกาญจนา    จะกา
1. นางสาวจินตหรา    ปัญญาแก้ว
2 โรงเรียนบ้านศาลา กลุ่ม แม่ริม 3 1. เด็กหญิงพอเพียง    แก้วสัน
2. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์    มัทยา
1. นางสาวรุ่งฟ้า    ไชยซาวงษ์
3 โรงเรียนบ้านหนองปิด กลุ่ม พร้าว 1 1. เด็กหญิงกัญรญาณี    ชนขวบปี
2. เด็กหญิงบุญยนุช    คำปัน
1. นางสาวศิริขวัญ    อูปคำแดง
4 โรงเรียนบ้านขุนแจ๋ กลุ่ม พร้าว 2 1. นายอาทิตย์    จะพือ
2. เด็กหญิงกันยรัตน์    แซ่ย้าง
1. นายนรินทร์    ปัญญา
2. นางสาวอำเพียร    สุริยา
5 โรงเรียนบ้านหนองไคร้ กลุ่ม สันทราย 3 1. เด็กชายแสตมป์    วนาพงษ์สกุล
2. เด็กหญิงเกษรินทร์    แสงจิตร
1. นางสาวอรุณี    บุญตันกัน
6 โรงเรียนบ้านแม่โจ้ กลุ่ม สันทราย 4 1. เด็กหญิงกฤติยา    เสรีวัฒนธรรม
2. เด็กหญิงศศิวิมล    ลุงต้า
1. นางสาววรัญญา    ตาวพัฒนาวรกุล
2. นางสาววิมลพรรณ    มหาวัน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................