งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
ณ โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย ,สันทรายหลวง,บ้านแม่โจ้,บ้านห้วยเกี๋ยงและสันทรายวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 12 - 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 816
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนวัดบ้านเหล่า กลุ่ม แม่แตง 4 1. เด็กหญิงจิตรสินี    แซ่โซ้ง
2. เด็กหญิงน้ำใส    แซ่เฒ่า
3. เด็กหญิงยุพา    แซ่ย่าง
4. เด็กหญิงมายาวี    แซ่เฒ่า
5. เด็กหญิงรัตนา    แซ่เฒ่า
6. เด็กหญิงวราภรณ์    แซ่เฒ่า
7. เด็กหญิงสุดารัตน์    ไสยะ
8. เด็กหญิงไชยภัทร    ไสยะ
9. เด็กหญิงชฎาพร    ลุงมู
10. เด็กหญิงยวิฉา    แซ่เฒ่า
1. นางทิพวรรณ    อินต๊ะปา
2. นางสาววชิราภรณ์    วงศ์เนตร์
3. นายไกรวิชญ์    จอวา
2 โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว กลุ่ม สันทราย 1 1. เด็กชายเอก    ลุงต๊ะ
2. เด็กชายกอง    ลุงตอ
3. เด็กชายศุภกฤษฎิ์    ไชยกิ้ง
4. เด็กชายวิศรุติ    สายบุตร
5. เด็กชายสุรพงศ์    บุญมา
6. เด็กชายมล    นายกวน
7. เด็กชายไทย    ลุงจาย
8. เด็กชายนครินทร์    หลวงนา
9. เด็กชายทุนจิ่ง    ลุงหล้า
10. เด็กชายจักรพงษ์    กันทาศรี
1. นายรตนกฤต    ปุ๊ดหน้อย
2. นายวิศรุต    บุญรังษี
3. นางสาวสมฤทัย    บุญขวัญ
3 โรงเรียนบ้านแม่ยางห้า กลุ่ม สะเมิง 3 1. เด็กชายเรวัต    ธุระวงศ์
2. เด็กชายขรรค์ชัย    สะเลแฮ
3. เด็กชายธนวินท์    ไชยวงค์
4. เด็กชายกมล    ลุงแกง
5. เด็กชายกิตติภณ    เหล่คา
6. เด็กชายนิมิต    วอริแกะ
7. เด็กชายบริสุทธิ์    โพเว
8. เด็กชายคณิต    เจาะเอ
9. เด็กชายนันทชัย    ษมาจิตุจริตทำ
10. เด็กชายธนญชัย    คอแอะ
1. นายคุปเชษฐ    ไกลถิ่น
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................