งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
ณ โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย ,สันทรายหลวง,บ้านแม่โจ้,บ้านห้วยเกี๋ยงและสันทรายวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 12 - 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 817
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว กลุ่ม สันทราย 1 1. เด็กหญิงมณธิรา    จักรวาฬ
2. เด็กหญิงสุจิตรา    เมฆวงค์
3. เด็กหญิงคำ    ลุงนาค
4. เด็กหญิงศศิวรรณ    ใจมูล
5. เด็กหญิงปราณปรียา    ปุระเสาร์
6. เด็กหญิงนันทพร    อรุณนิพัฒน์
7. เด็กชายจักรพงษ์    กันธัง
8. เด็กชายพัฒนกุล    เทปิน
9. เด็กหญิงสุชาดา    ดวงงา
10. เด็กหญิงพุทธิดา    จันติยะ
1. นางกัญญา    โพธินาม
2. นายรตนกฤต    ปุ๊ดหน้อย
3. นางสาวอังคนา    นารัตน์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................