งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
ณ โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย ,สันทรายหลวง,บ้านแม่โจ้,บ้านห้วยเกี๋ยงและสันทรายวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 12 - 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6 818
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 2 กลุ่ม แม่ริม 2 1. เด็กหญิงณัฐชา    ถาวรวิจิตร
2. เด็กหญิงนารีพร    ชัยรักษ์วารี
3. เด็กหญิงพิมพิศา    หว่างไม
4. เด็กหญิงสุพรรษา    เลาว้าง
5. เด็กหญิงเพ็ญนภา    เลาต๋า
6. เด็กชายธีรเทพ    คีรีประสพทอง
7. เด็กชายธีเรเทพ    แซ่เฒ่า
8. เด็กชายยิ่งใหญ่    สุขสกุลปัญญา
9. เด็กหญิงดารณี    เตชะเลิศพนา
10. เด็กหญิงคำหลี    บุญครอง
1. นางสาวชญาภา    สุภัคจันทร์
2. นายวรพจน์    พุ่มตระกูล
3. นางสาวอรยา    พันแตง
2 โรงเรียนบ้านแม่ยางห้า กลุ่ม สะเมิง 3 1. เด็กชายจีรยุถ    สนิทอักษรวาจา
2. เด็กชายปฐมพล    ปาลิกาพันธุ์
3. เด็กชายรังสิพล    บุญยวง
4. เด็กชายอัศจรรย์    ชื่นชูภาพ
5. เด็กชายเดชทัต    ปิ่นเสา
6. เด็กชายสิรวุฒิ    ลุทา
7. เด็กชายบูรณ์พิภพ    สุทธิธรรมมา
8. เด็กชายไวทย์    สมจิตรแก้ว
9. เด็กชายบุญเกิด    แดงสุภา
10. เด็กชายวิชาฤทธิ์    รุเว
1. นายคุปเชษฐ    ไกลถิ่น
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................