งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
ณ โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย ,สันทรายหลวง,บ้านแม่โจ้,บ้านห้วยเกี๋ยงและสันทรายวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 12 - 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 820
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนสบเปิงวิทยา กลุ่ม แม่แตง 4 1. เด็กชายปภาพิชญ์    แซ่เฒ้า
1. นางสาววิลาสินี    ยะมะโน
2 โรงเรียนบ้านโป่งแยงใน กลุ่ม แม่ริม 2 1. เด็กหญิงไอญารินทร์    ประเสริฐวงศ์
1. นายเรวัต    อภิชัย
3 โรงเรียนบ้านโป่ง กลุ่ม สันทราย 1 1. เด็กหญิงวรรณ    พรรณพิมพ์
1. นายโสภณ    ยศวงศ์
4 โรงเรียนสันทรายหลวง กลุ่ม สันทราย 3 1. เด็กชายธโนพันธ์ุ    ทรงประทุม
1. นายประชัน    ทักขินาราม
5 โรงเรียนบ้านแม่โจ้ กลุ่ม สันทราย 4 1. เด็กหญิงญานิกา    ธีระธานินท์
1. นายอภิวัฒน์    ปันรัตน์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................