งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
ณ โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย ,สันทรายหลวง,บ้านแม่โจ้,บ้านห้วยเกี๋ยงและสันทรายวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 12 - 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 821
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านริมใต้ กลุ่ม แม่ริม 3 1. เด็กชายคุณาเทพ    ปลั่งสูงเนิน
1. นางนันทพร    สื่อกระแสร์
2 โรงเรียนสบเปิงวิทยา กลุ่ม แม่แตง 4 1. เด็กหญิงภัทราภรณ์    พรหมปัญญา
1. นางสาววิลาสินี    ยะมะโน
3 โรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง กลุ่ม พร้าว 3 1. เด็กชายสุรินทร์    เลายี่ปา
1. นางวีราภรณ์    กาใจ
4 โรงเรียนบ้านศรีงาม กลุ่ม สันทราย 1 1. เด็กหญิงนภาพร    คำซาน
1. นางสาวจุฑารัตน์    จริยา
5 โรงเรียนบ้านหัวฝาย กลุ่ม สันทราย 2 1. เด็กหญิงน้ำดาว    ลุงกอยะ
1. นางสาวกรวิกา    ชมเกษร
6 โรงเรียนสันทรายหลวง กลุ่ม สันทราย 3 1. เด็กชายธีทัต    วิริยา
1. นายประชัน    ทักขินาราม
7 โรงเรียนบ้านหนองปลามัน กลุ่ม แม่ริม 1 1. เด็กหญิงปุยหอม    ทุนแดง
1. นางยุพิน    ดุมดก
8 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย กลุ่ม สันทราย 4 1. เด็กหญิงอภิชญา    เชื้อหมั่น
1. นางสาวศิริขวัญ    ถาชื่น
9 โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง กลุ่ม แม่ริม 2 1. เด็กหญิงทักษิณา    แซ่หลอ
1. นางพัฒน์นรี    ศรีพายัพ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................