งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
ณ โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย ,สันทรายหลวง,บ้านแม่โจ้,บ้านห้วยเกี๋ยงและสันทรายวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 12 - 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 822
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านปง กลุ่ม แม่แตง 1 1. เด็กชายจิราวัฒน์    ผาลาวรรณ์
1. นางสาวปนัดดา    แก้วมา
2 โรงเรียนสบเปิงวิทยา กลุ่ม แม่แตง 4 1. เด็กหญิงชญาดา    จันตา
1. นางสาวิตตรี    สูรยกานต์กูล
3 โรงเรียนสันทรายหลวง กลุ่ม สันทราย 3 1. เด็กชายกิจเจริญ    มาหงิด
1. นางสาวอารีรัตน์    อุปชัย
4 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย กลุ่ม สันทราย 4 1. เด็กหญิงกันตยา    ลุงกอ
1. นางสาวศิริขวัญ    ถาชื่น
5 โรงเรียนบ้านแม่ลานคำ กลุ่ม สะเมิง 1 1. เด็กหญิงสิริยุพิน    ประชุมรังสี
1. นางสาวหทัยวัลล์    คนเที่ยง
6 โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง กลุ่ม แม่ริม 2 1. เด็กชายฉัตรชัย    ทุนโหย่
1. นางสาวประภาพรรณ    จันทร์แสนตอ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................