งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
ณ โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย ,สันทรายหลวง,บ้านแม่โจ้,บ้านห้วยเกี๋ยงและสันทรายวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 12 - 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 823
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนวัดแม่กะ กลุ่ม แม่แตง 2 1. เด็กหญิงแสงส่า    ลุงสู้
1. นางเพ็ญพรรณ    ชมถิ่น
2 โรงเรียนวัดโป่งแยงเฉลิมพระเกียรติ กลุ่ม แม่ริม 2 1. เด็กหญิงฝ้ายคำ    กุ่งนะ
1. นางสาวสุดสวาท    ปิงชัยวงษ์
3 โรงเรียนสันป่าสักวิทยา กลุ่ม แม่แตง 3 1. เด็กหญิงรสฑมณ    วรรณก้อน
1. นางสายพิน    ชัยกิจวรากุล
4 โรงเรียนบ้านแม่แมม กลุ่ม แม่แตง 5 1. เด็กหญิงอัชฌาดา    อาระยะ
1. นายณเรศ    กัณทวีชัย
5 โรงเรียนอนุบาลสานสายใยรัก กลุ่ม แม่แตง 1 1. เด็กหญิงพีรานันท์    สุริยะบุญเรือง
1. นางอ้อมฤทัย    ต๊ะใจ
6 โรงเรียนวัดทรายมูล กลุ่ม แม่ริม 3 1. เด็กหญิงอธิชนันท์    พิชญ์ทานต์นนท์
1. นางเรไร    วังสุนทร
7 โรงเรียนบ้านแม่ปาคี กลุ่ม พร้าว 1 1. เด็กชายธาวิน    แสนเข็ม
1. นางสาวแววดาว    คำฝั้น
8 โรงเรียนพร้าวบูรพา กลุ่ม พร้าว 2 1. เด็กชายธนกฤต    แสนมี่
1. นางเพียงเพ็ญ    เชาว์ประเสริฐ
9 โรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง กลุ่ม พร้าว 3 1. เด็กหญิงสิริกัญญา    ธนันชัย
1. นางจันทร์ทิพย์    เสาร์ไชย
10 โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง กลุ่ม พร้าว 4 1. เด็กหญิงธัญวรัตม์    กาใจ
1. นางสาวเมตตา    พรมมา
11 โรงเรียนบ้านโป่ง กลุ่ม สันทราย 1 1. เด็กหญิงนัชชา    มณีวรรณ
1. นายประชัน    ทินอุทัย
12 โรงเรียนบ้านหัวฝาย กลุ่ม สันทราย 2 1. เด็กหญิงธนัญชนก    ศรีวิชัย
1. นางกาญจนศรี    เหล่าชัย
13 โรงเรียนสันทรายหลวง กลุ่ม สันทราย 3 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์    อาษากิจ
1. นางวิมล    หวงสุวรรณาการ
14 โรงเรียนบ้านหนองปลามัน กลุ่ม แม่ริม 1 1. เด็กชายจอที    -
1. นางทิวาทิพย์    เพชรขว้าง
15 โรงเรียนบ้านป่าลาน กลุ่ม สะเมิง 1 1. เด็กหญิงพัฒน์ธีรา    สบกระสิน
1. นางสาวศิริรัตน์    คุณยศยิ่ง
16 โรงเรียนวัดปางเติม กลุ่ม สะเมิง 2 1. เด็กหญิงอุรชา    ศรีบุญเรือง
1. นางจินตนา    ประเสริฐวงศ์พนา
17 โรงเรียนบ้านแม่ยางห้า กลุ่ม สะเมิง 3 1. เด็กหญิงอัญชิษฐา    ชื่นชูภาพ
1. นางอู่ทอง    ไชยมูล
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................