งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
ณ โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย ,สันทรายหลวง,บ้านแม่โจ้,บ้านห้วยเกี๋ยงและสันทรายวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 12 - 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 085
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร กลุ่ม แม่แตง 1 1. เด็กชายคุณากร    ตนชื่น
2. เด็กชายภัทรพี    ทองก้อน
3. เด็กหญิงณัฐญา    เตจา
1. นางสาวเดือนนวล    สมเพาะ
2 โรงเรียนบ้านแม่ตะมาน กลุ่ม แม่แตง 2 1. เด็กชายณัฐพัฒน์    ศรีวิชัย
2. เด็กชายกมล    ทุนอ่อง
3. เด็กหญิงโพง    ลุงทุน
1. นางจันทร์ธิกาญ    เสาร์เจริญ
2. นางสาวลักขณ์    มณีวระ
3 โรงเรียนร่ำเปิงวิทยา กลุ่ม แม่แตง 3 1. เด็กหญิงกรกนก    เจริญสุข
2. เด็กหญิงแสง    ลุงวิ
3. เด็กชายนพรุตต์    สวัสดิ์
1. นางสาวณัฐธยาน์    ดีขำ
2. นางสาวธนัชพร    แสงหล้า
4 โรงเรียนบ้านสันกลาง กลุ่ม พร้าว 1 1. เด็กชายสุรชาติ    ภมรสิทธิวงษ์
2. เด็กชายอภิชัย    เสมิ
3. เด็กชายเจริญ    แก่หล้า
1. นางธวัลรัตน์    สุวรรณ
2. นางสาวสุรีย์นภา    อารามแก้ว
5 โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด กลุ่ม พร้าว 3 1. เด็กหญิงณัชรัศมิ์    ทิพย์ศักดิ์
2. เด็กหญิงปกิตตา    นาวิเคาะ
3. เด็กชายคณิตศร    เมืองใจ
1. นางสาวจิราพร    ทุนผล
2. นายอภินพ    ธนะสาร
6 โรงเรียนบ้านหนองไคร้ กลุ่ม สันทราย 3 1. เด็กหญิงกฤษณา    แซ่ลี
2. เด็กหญิงเมษานันท์    ตันวงค์
3. เด็กหญิงกนกวรรณ    ตามดง
1. นายชัชวาลย์    กันนางค์
2. นางสาวมรกต    วิจิตรรังสรรค์
7 โรงเรียนบ้านหนองปลามัน กลุ่ม แม่ริม 1 1. เด็กชายมิ้น    ลุงสู้
2. เด็กหญิงหมวยคำ    พยาบาล
3. เด็กหญิงหมวยแสง    พยาบาล
1. นางสาวอัปสร    ศิลปาจารย์
8 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย กลุ่ม สันทราย 4 1. เด็กหญิงทาริกา    อรุณธรรม
2. เด็กหญิงสุทธิดา    ปันดี
3. เด็กหญิงจามฑูรย์    นันตา
1. นางสาวรสริน    พันธุ
2. นางสาวอรทัย    อินทมิน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................