งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
ณ โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย ,สันทรายหลวง,บ้านแม่โจ้,บ้านห้วยเกี๋ยงและสันทรายวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 12 - 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 086
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านริมใต้ กลุ่ม แม่ริม 3 1. เด็กหญิงอภิชยา    พานิชการ
2. เด็กหญิงจันจิรา    ขวกเขียว
3. เด็กหญิงพิมพ์ชนก    กองศรี
1. นางพนิดา    กอรี
2. นางเพ็ญศรี    อุดหนุน
2 โรงเรียนบ้านเมืองกื้ด กลุ่ม แม่แตง 2 1. เด็กชายณัฐวุฒิ    นาจู้
2. เด็กหญิงชนกนันท์    ติโลมา
3. เด็กหญิงกิ่งกาญจน์    บุญทวงค์
1. นางสาวจิราภรณ์    โกมุท
2. นางสาวณณุชชา    มาลาสุริยา
3 โรงเรียนวัดท่าข้าม กลุ่ม แม่แตง 4 1. เด็กชายมงคล    เกี๋ยงภาลัก
2. เด็กชายพัฒนพงษ์    ธิบดี
3. เด็กชายพิเชษฐ์    ประสิงห์
1. นางมลิวรรณ    เวชศาสตร์
4 โรงเรียนบ้านโป่งแยงใน กลุ่ม แม่ริม 2 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์    อักษรบริสุทธิ์
2. เด็กหญิงคำแก้ว    ลุงหล้า
3. เด็กหญิงพิชญดา    กวนเมือง
1. นางสาวสุกัญญา    ไชยถา
5 โรงเรียนต้นกล้า กลุ่ม สันทราย 3 1. เด็กชายฆฌาภ์    ธนะปัญโญ
2. เด็กชายณัช    อัชรีวงศ์ไพศาล
3. เด็กชายหอไตร    เต็งสุวรรณ์
1. นายราเชน    ศรพันปี
2. นางสาวเบญจรัตน์    คำสุข
6 โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด กลุ่ม พร้าว 3 1. เด็กหญิงพลอยไพลิน    ชำนาญกิจ
2. เด็กหญิงภัควลัญชญ์    ปายง
3. เด็กหญิงธิดารัตน์    หาญกล้า
1. นายอภินพ    ธนะสาร
2. นางสาวเจนจิรา    ยาละนะ
7 โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง กลุ่ม พร้าว 4 1. เด็กหญิงเบญจมาส    แสงเรือน
2. เด็กหญิงธมลวรรณ    วันทนีย์วรกุล
3. เด็กหญิงภัทรวดี    สมศักดิ์
1. นางสุพาณี    ศรีนวล
8 โรงเรียนชลประทานเขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ กลุ่ม สันทราย 2 1. เด็กหญิงพรสุดา    ลาบา
2. เด็กหญิงดรุณี    ปอบู
3. เด็กหญิงสุภาพร    แสงคำเลา
1. นายจิรเมธ    ปัญญา
2. นางพรพรรณ์    นัยนา
9 โรงเรียนบ้านแม่โจ้ กลุ่ม สันทราย 4 1. เด็กหญิงสุปรียา    เสนาเสถียร
2. เด็กหญิงหลาว    ลุงหล้า
3. เด็กชายวิรัช    จ่ามทอน
1. นางสาวเรณุกา    โพธิ์แฉล้ม
2. นางสาวโสภา    ใจขาว
10 โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว กลุ่ม สะเมิง 3 1. เด็กชายใจ    ลูออนายคิว
2. เด็กหญิงธันยพร    ลุงนะ
3. เด็กหญิงวนาลี    โปทา
1. นางสาวศิราพร    อรินแก้ว
2. นางสาวอมรรัตน์    คำหอม
11 โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล กลุ่ม แม่แตง 1 1. เด็กหญิงขวัญชนก       ลายคำ
2. เด็กหญิงสิตานัน       มูลแฝง
3. เด็กหญิงเจนนี่เฟอร์       เรอห์ริก
1. นางสาววิลาวัลย์    คำสุข
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................