งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
ณ โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย ,สันทรายหลวง,บ้านแม่โจ้,บ้านห้วยเกี๋ยงและสันทรายวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 12 - 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 090
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านปางกว้าง กลุ่ม แม่แตง 1 1. เด็กหญิงศุภวรรณ     พรมมี
2. เด็กหญิงทวยคำ    ลุงมั่น
3. เด็กหญิงอัยการ     ไชยสกุล
1. นางสาวรุ่งทิวา    มหาวรรณ์
2 โรงเรียนบ้านริมใต้ กลุ่ม แม่ริม 3 1. เด็กหญิงอินทรฉัตร    ปัญญาพีระพล
2. เด็กหญิงพัชราพร    ดอกคำ
3. เด็กหญิงนันท์นลิน    อินสุวรรณ
1. นางรจนพรรณ    ปั้นทิม
2. นางอารีรัตน์    หลิ่มเทศ
3 โรงเรียนบ้านแม่ตะมาน กลุ่ม แม่แตง 2 1. เด็กหญิงจันจิรา    อุปรีบูรณ์
2. เด็กหญิงเพชรา    แซ่หาง
3. เด็กหญิงดวงกมล    เหง
1. นางจันทร์ธิกาญ    เสาร์เจริญ
2. นางสาวลักขณ์    มณีวระ
4 โรงเรียนสันป่าสักวิทยา กลุ่ม แม่แตง 3 1. เด็กชายธีราวินท์    ปิ่นทอง
2. เด็กหญิงศิริรัตน์    คำจันทร์แก้ว
3. เด็กหญิงมุกตาภา    รุจิวรกุล
1. นางสาวปรียานุช    ศรีทัน
5 โรงเรียนวัดบ้านเหล่า กลุ่ม แม่แตง 4 1. เด็กหญิงรุ่งนภา    ธรรมชัย
2. เด็กหญิงกาญจนา    รักดี
3. เด็กหญิงนนท์    ลุงขิง
1. นางสาวปรางทิพย์    สปันนา
2. นายไกรวิชญ์    จอวา
6 โรงเรียนบ้านกองแหะ กลุ่ม แม่ริม 2 1. เด็กหญิงจิ่ง    ลุงต๊ะ
2. เด็กหญิงพรรณนารา    เมืองมานะ
3. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา    ก้อนแก้ว
1. นางสาวนิลุบล    อินต๊ะรัตน์
2. นางสาวศศิวิมล    มณีวระ
7 โรงเรียนชุมชนสหกรณ์นิคมวิทยา กลุ่ม พร้าว 2 1. เด็กหญิงอาจรีย์    อินขะ
2. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา    ปันสา
3. เด็กหญิงกรกนก    ทุนเกิด
1. นางปุณศิกาญจน์    เดชวงศ์ยา
2. นางสาวผ่องศรี    สิทธิราช
8 โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด กลุ่ม พร้าว 3 1. เด็กชายณัฐพงศ์    วงษ์จันทร์
2. เด็กชายภานุวิชญ์    ทิพย์ปัญญา
3. เด็กชายปกรณ์    แผนสมบูรณ์
1. นางสาวยศสินี    ใจน้อย
2. นายอภินพ    ธนะสาร
9 โรงเรียนสันทรายหลวง กลุ่ม สันทราย 3 1. เด็กหญิงชวินทร์    อินต๊ะยวง
2. เด็กหญิงประกายวรรณ    นวาระกันทร
3. เด็กหญิงสุปรียานันท์    ทองนรินทร์
1. นางสุดสวาท    แบล็คเค็ท
10 โรงเรียนวัดยั้งเมิน กลุ่ม สะเมิง 2 1. เด็กหญิงวิภาดา    หมื่นบุญตัน
2. เด็กชายอาณัติ    รักญาติ
3. เด็กหญิงพิมพ์วิภา    แสงสว่าง
1. นางสาวพัชราภรณ์    คอร่า
2. นางสาวพิมพิไล    ใจแก้ว
11 โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว กลุ่ม สะเมิง 3 1. เด็กชายสรสิข    ยะมะโน
2. เด็กหญิงฐิตดา    เจริญจิตนิรันดร์
3. เด็กหญิงฐิติกาญจน์    ตุ้ยขาหลวง
1. นางสาวศิราพร    อรินแก้ว
2. นางสาวอมรรัตน์    คำหอม
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................