งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
ณ โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย ,สันทรายหลวง,บ้านแม่โจ้,บ้านห้วยเกี๋ยงและสันทรายวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 12 - 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 091
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านปางห้วยตาด กลุ่ม แม่แตง 1 1. เด็กชายอรุณ    จะซา
2. เด็กชายศุภกฤต    จะหา
3. เด็กหญิงกานต์สินี    จะบือ
1. นางสาวพัชรียา    กาน้อย
2. นางศิริรัตน์    ญาณะตื้อ
2 โรงเรียนบ้านแม่ตะมาน กลุ่ม แม่แตง 2 1. เด็กหญิงผกาวรรณ    สุขสกุลปัญญา
2. เด็กหญิงธิมา    ถนอมวิทยา
3. เด็กหญิงศุจีภรณ์    แซ่หาง
1. นางจันทร์ธิกาญ    เสาร์เจริญ
2. นางสาวลักขณ์    มณีวระ
3 โรงเรียนวัดปางมะกล้วย กลุ่ม แม่แตง 5 1. เด็กชายณัฐวุฒิ    นาเลย
2. เด็กชายพิทักษ์    โดงเย็น
3. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์    อำภา
1. นางสาวถนอมศรี    ศรีวิชัย
2. นางสาวเจนจิรา    สุขคำ
4 โรงเรียนบ้านศาลา กลุ่ม แม่ริม 3 1. เด็กหญิงพลอย    ในทอง
2. เด็กหญิงจารุณี    แสงอรุณ
3. เด็กหญิงอมรแสง    นันทา
1. นายกฤตวัน    ปูเฟย
2. นางสาวรสสุคนธ์    คำโพธิ์
5 โรงเรียนบ้านแม่ปาคี กลุ่ม พร้าว 1 1. เด็กหญิงสายธาร    แสนเข็ญ
2. เด็กหญิงเจนิสตา    ปอเย็น
3. เด็กหญิงศิลป์สุภา    แนะพอ
1. นางขวัญดาว    ผะเดิมดี
2. นางสาวปณิตา    พุทธิมา
6 โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด กลุ่ม พร้าว 3 1. เด็กหญิงอรปรียา    รัชชัย
2. เด็กหญิงสุมารีรัตน์    กันทะนงค์
3. เด็กหญิงภรณภัทร    ดวงบาล
1. นายอภินพ    ธนะสาร
2. นางสาวเกษร    วรรณรังษี
7 โรงเรียนสันทรายหลวง กลุ่ม สันทราย 3 1. เด็กหญิงวิภา    นาสะอ้าน
2. เด็กหญิงปนัดดา    กันใจ
3. เด็กหญิงพรแสง    ลุงจาย
1. นางสุดสวาท    แบล็คเค็ท
8 โรงเรียนบ้านแม่โจ้ กลุ่ม สันทราย 4 1. เด็กหญิงกรรณิการ์    สาลี
2. เด็กหญิงเจนจิรา    ปู่ซ่าย่า
3. เด็กหญิงนิภา    อาชอง
1. นางบุษยา    นิโลบล
2. นางสาวโสภา    ใจขาว
9 โรงเรียนวัดงิ้วเฒ่า กลุ่ม สะเมิง 2 1. เด็กหญิงอทิตยา    มุกดานันท์
2. เด็กหญิงอรกัญญา    มุกดานัน
3. เด็กหญิงดาว    นายทอน
1. นายเสฏฐวุฒิ    แว่นจันทร์
10 โรงเรียนบ้านแม่โต๋ กลุ่ม สะเมิง 3 1. เด็กหญิงนิชนันท์    พะตาซู
2. เด็กหญิงจิราทิพย์    สมศักดิ์ศรีกุล
3. เด็กหญิงณีรนุช    ศรีสุภทรัพย์
1. นายประหยัด    อินต๊ะกัน
2. นายศรีไพร    กุณา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................