งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
ณ โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย ,สันทรายหลวง,บ้านแม่โจ้,บ้านห้วยเกี๋ยงและสันทรายวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 12 - 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 093
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านปางห้วยตาด กลุ่ม แม่แตง 1 1. เด็กหญิงจิรนันท์    เลาวู
2. เด็กหญิงแสนดี    ปรานี
1. นางศิริรัตน์    ญาณะตื้อ
2. นายสุทธิรัตน์    ชูศรี
2 โรงเรียนสันมหาพนวิทยา กลุ่ม แม่แตง 2 1. เด็กชายชนาธิป    ธิยานันท์
2. เด็กชายภานุพัฒน์    บัวลอย
3. เด็กชายพีรวิชญ์    เจริญวงษ์
1. นางสาวนฤภรณ์    ปินตาปิน
2. นางสาวปรียาพร    วิชาคุณ
3 โรงเรียนบ้านคุณหมอ กลุ่ม แม่ริม 3 1. เด็กหญิงกานต์กนก    อุตวิชัย
2. เด็กชายปภพ    วงศ์แปง
3. เด็กชายก้องภพ    บุญตันสา
1. นางสาวกรวรรณ    ยศเมา
2. นางสาววทันยา    อุดอิ่นแก้ว
4 โรงเรียนบ้านหนองปิด กลุ่ม พร้าว 1 1. เด็กชายอภิวิชญ์    พัฒนวณิชพร
2. เด็กชายภานุพงษ์    ทองฤทธิ์
3. เด็กชายพงศกร    เดชอูป
1. นางสาวดรรชนี    นินนาทโยธิน
2. นางสาวโสภา    สามแก้ว
5 โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด กลุ่ม พร้าว 3 1. เด็กหญิงสุพิชญา    มหาวัน
2. เด็กชายเมธาสิทธิ์    ปันทอง
3. เด็กหญิงกัลยรัตน์    ตระกลสาทร
1. นางสาวยศสินี    ใจน้อย
2. นายอภินพ    ธนะสาร
6 โรงเรียนบ้านหนองไคร้ กลุ่ม สันทราย 3 1. เด็กชายปิติ    ลุงนุ
2. เด็กชายเล็ก    ลุงซอ
3. เด็กชายจีระศักดิ์    ต๊ะน่า
1. นางสาวมาลา    ระฤทธิ์
2. นางสาวสุรีรัตน์    หมื่นหน่อ
7 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย กลุ่ม สันทราย 4 1. เด็กหญิงนวล    จะเร
2. เด็กหญิงมอญ    ลุงวิ
3. เด็กหญิงจิราภรณ์    บุญทะวงศ์
1. นางฉันทนัทร์    กองบุญ
2. นางสาวสุชาดา    แซ่ห่าน
8 โรงเรียนวัดปางเติม กลุ่ม สะเมิง 2 1. เด็กชายวรัญญู    นุตตะละ
2. เด็กหญิงณัฐณิชา    พรหมมาลา
3. เด็กหญิงธนัญญา    มุกดานัน
1. นางเยาวนา    พันธ์ุแก้ว
2. นางโสภิดา    สิทธิ
9 โรงเรียนบ้านแม่โต๋ กลุ่ม สะเมิง 3 1. เด็กชายวีรภัทร    ยะมะโน
2. เด็กหญิงกานต์สิรี    กุณา
3. เด็กหญิงจิรภิญญา    โกลัญญ์
1. นายประหยัด    อินต๊ะกัน
2. นายศรีไพร    กุณา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................