งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
ณ โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย ,สันทรายหลวง,บ้านแม่โจ้,บ้านห้วยเกี๋ยงและสันทรายวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 12 - 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 094
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนร่ำเปิงวิทยา กลุ่ม แม่แตง 3 1. เด็กชายวุฒิไกร    จันทร์สม
2. เด็กชายณัฐวุฒิ    มหามัด
3. เด็กหญิงธัญลักษณ์    อินทนนท์
1. นางสาวณัฐธยาน์    ดีขำ
2. นางสาวธนัชพร    แสงหล้า
2 โรงเรียนอนุบาลสานสายใยรัก กลุ่ม แม่แตง 1 1. เด็กชายปั้นโชค    ยิ่งโยชน์
2. เด็กชายพีรวิชญ์    มูลแฝง
3. เด็กหญิงณีรนุช    ดิ่นบุรานนท์
1. นายศรัณย์    แก้วจา
2. นางสาวอรพรรณ    ดวงศรี
3 โรงเรียนบ้านศาลา กลุ่ม แม่ริม 3 1. เด็กหญิงหน่อย    สมศรี
2. เด็กชายวิทยา    หวานมีรส
3. เด็กหญิงหมวย    -
1. นายกฤตวัน    ปูเฟย
2. นางสาวรสสุคนธ์    คำโพธิ์
4 โรงเรียนบ้านหนองปิด กลุ่ม พร้าว 1 1. เด็กชายดนู    อำภัย
2. นางสาวยุพรัตน์    คำเขียว
3. นางสาวกันยารัตน์    ประวัติชอบ
1. นางสาวดรรชนี    นินนาทโยธิน
2. นางสาวโสภา    สามแก้ว
5 โรงเรียนพร้าวบูรพา กลุ่ม พร้าว 2 1. เด็กชายรัฐภูมิ    แว่นแก้ว
2. เด็กหญิงปัทมาพร    ตรีสอาด
3. เด็กหญิงธนาพร    แสนมี่
1. นางสาวจีรนันท์    โปธา
2. นายประทิน    ตั้งใจ
6 โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด กลุ่ม พร้าว 3 1. เด็กหญิงสุณี    แอตุ
2. เด็กชายนนทพัทธ์    มหาวรรณ์
3. เด็กชายรุ่งรดิศ    คำโพธิ์
1. นางสาวนฤมล    นวะปุก
2. นายอภินพ    ธนะสาร
7 โรงเรียนบ้านแม่โต๋ กลุ่ม สะเมิง 3 1. เด็กชายภูวนิตน์    ฉลองวิศิษฎ์
2. เด็กหญิงจันทร์ปรียา    เบิกฤกษ์มงคล
3. เด็กหญิงจิรัชญา    สมจิตรแก้ว
1. นายประหยัด    อินต๊ะกัน
2. นายศรีไพร    กุณา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................