งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
ณ โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย ,สันทรายหลวง,บ้านแม่โจ้,บ้านห้วยเกี๋ยงและสันทรายวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 12 - 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 095
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนวัดนาเม็ง กลุ่ม แม่แตง 1 1. เด็กหญิงสุกัญญา      ม่วงมี
2. เด็กหญิงศิริธารารัศมี      สิงห์หมัน
3. เด็กหญิงสุพรรณิกา     คำฟู
1. นางสาวกมลวรรณ    ถิ่นสอน
2. นางทิตยา    เจริญพระธรรมดี
2 โรงเรียนบ้านริมใต้ กลุ่ม แม่ริม 3 1. เด็กหญิงเทพผกาพร    มาเมือง
2. เด็กหญิงพิมพากานต์    รอดวัฒนกุล
3. เด็กหญิงรัญชนา    คีรีสัตยกุล
1. นางพนิดา    กอรี
2. นางเพ็ญศรี    อุดหนุน
3 โรงเรียนบ้านโป่งแยงใน กลุ่ม แม่ริม 2 1. เด็กหญิงพาทินธิดา    รังสีนวกุล
2. เด็กชายเบิม    ลุงเล็ก
3. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์    หม่อโพ
1. นางสาวสุกัญญา    ไชยถา
4 โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง กลุ่ม พร้าว 4 1. เด็กหญิงพิมพินันท์    สิทธิ
2. เด็กหญิงสุชานาถ    ช่างแต่ง
3. เด็กหญิงชนัญธิดา    พรมติ๊บ
1. นางสาวธิติพร    สมศักดิ์
2. นางสาวมนวรัตม์    พันธุ์เวช
5 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย กลุ่ม สันทราย 4 1. เด็กชายสุเทพ    อาฟู
2. เด็กหญิงปัญณพร    -
3. เด็กหญิงชุติกาญจน์    ศิริวรรณ
1. นางปริยากร    เสือกลับ
2. นางสาวรสริน    พันธุ
6 โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว กลุ่ม สะเมิง 3 1. เด็กหญิงหยาดทิพย์    บุญโต
2. เด็กหญิงนฤมล    ประเสริฐวงค์พนา
3. เด็กหญิงกชกร    บัญญัติ
1. นางสาวศิราพร    อรินแก้ว
2. นางสาวอมรรัตน์    คำหอม
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................