งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
ณ โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย ,สันทรายหลวง,บ้านแม่โจ้,บ้านห้วยเกี๋ยงและสันทรายวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 12 - 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 096
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านปางไม้แดง กลุ่ม แม่แตง 2 1. เด็กหญิงกาญจนา    วัฒนา
2. เด็กหญิงพิมพ์ผกา    สินหมี่
3. เด็กชายสมพงษ์    ตะเฮาะ
1. นางสาวสุดาพร    โพธิ์ศรี
2. นางอนุโณทัย    บุญลูน
2 โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว กลุ่ม สันทราย 1 1. เด็กหญิงณัฐณิชา    ทำการดี
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ    เที่ยงเดช
3. เด็กหญิงณัฐติกาล    บุญเรือง
1. นางสาวกุลธิดา    จันทร์
2. นางสาวชนิสรา    จอมนาสวน
3 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย กลุ่ม สันทราย 4 1. เด็กหญิงพิชญธิดา    ใจแก้ว
2. เด็กหญิงอริสรา    จักอะโน
3. เด็กหญิงรวินท์นิภา    ดาววงค์
1. นางรสริน    พันธุ
2. นายศิษฏ์ชนา    ดวงบาล
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................