งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
ณ โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย ,สันทรายหลวง,บ้านแม่โจ้,บ้านห้วยเกี๋ยงและสันทรายวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 12 - 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 099
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านริมใต้ กลุ่ม แม่ริม 3 1. เด็กหญิงญานิษา    ขัดวิชัย
2. เด็กหญิงชลดา    ชมภูชัย
1. นางสาวอัญชลี    ชูโชติ
2 โรงเรียนวัดแม่กะ กลุ่ม แม่แตง 2 1. เด็กหญิงอันนา    นาทน
2. เด็กชายอติคุณ    ลุงคำ
1. นายกรวัฒน์    เรืองศักดิ์
3 โรงเรียนบ้านปางไฮ กลุ่ม แม่ริม 2 1. เด็กชายอดิศร    แซ่ย่าง
2. เด็กหญิงอรพิน    สุราภรณ์
1. นางสาวสายรุ้ง    ปัญญาดี
4 โรงเรียนต้นกล้า กลุ่ม สันทราย 3 1. เด็กหญิงธัญญา    พุทธินันท์ คงขุนเทียน
2. เด็กชายภูริศ    โพธ์วัง
1. นางสาวณิชาดา    สิงห์โตนารา
2. นายยศวัฒน์    บุญมีชัย
5 โรงเรียนบ้านแม่ปาคี กลุ่ม พร้าว 1 1. เด็กชายอัครินทร์    สุนทรียภาพ
2. เด็กชายพงศธร    สามารถ
1. นางขวัญดาว    ผะเดิมดี
2. นางสาวปณิตา    พุทธิมา
6 โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว กลุ่ม สันทราย 1 1. เด็กชายณัฐดนัย    วังกุ่ม
2. เด็กชายณัฐพล    ทำการดี
1. นายพัฏกร์    ศูนย์จันทร์
2. นายวิศรุต    บุญรังษี
7 โรงเรียนบ้านสันศรี กลุ่ม สันทราย 2 1. เด็กหญิงปิยะนันท์    แซ่เจ๋า
2. เด็กหญิงกานดาภร    แซ่วะ
1. นางสังวาลย์    เขตคาม
8 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย กลุ่ม สันทราย 4 1. เด็กหญิงชื่นนภา    ถึงลาภ
2. เด็กหญิงนวรัตน์    อาษา
1. นางฉันทนัทร์    กองบุญ
2. นางสาวอาทิตยา    ฉลองกิจโอฬาร
9 โรงเรียนบ้านแม่โต๋ กลุ่ม สะเมิง 3 1. เด็กหญิงรุจิสรรค์    สกุณารักษ์วงศ์
2. เด็กหญิงจุฑามาศ    ยิมิสุโท
1. นายประหยัด    อินต๊ะกัน
2. นายศรีไพร    กุณา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................