::sp-cnx3

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
1. นางปรางแก้ว นิติกรกรรมการ
2. นางบงกชภรณ์ จันทิมากรรมการ
3. นางรจนา ศรีวิจิตรกรรมการ
4. นางสาวโสภา สุวรรณ์กรรมการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
1. นางซ่อนกลิ่น รุ่งเรืองกรรมการ
2. นางสุชาดา เวฬุมาศกรรมการ
3. นางกรรณิกา คิมผลกรรมการ
4. นางสาวิตรี เกษเกษีกรรมการ
5. นางสาวศิรินภา คิดอ่านกรรมการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นางรัชนี คำวินิจกรรมการ
2. นางสาวกัญญพัฒนศร ยวงใจกรรมการ
3. นางสาวเจียระไน แช่มนุ้ยกรรมการ
4. นายมนัฐชากร เทวปัญญากรรมการ
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3
1. นางรัชนีวรรณ ผ่องพรรณ์กรรมการ
2. นางบุศรินทร์ อภัยโรจน์กรรมการ
3. นางรัตติกาล ปันดอนกรรมการ
4. นางรัชนี ไชยวรรณกรรมการ
5. นางบุษบา มาระดีกรรมการ
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6
1. นางสาวจุฑาทิพย์ แก้วกาวีกรรมการ
2. นางสาวนัฐทพร ชื่นชอบกรรมการ
3. นางสาวนิรดา นิรชานันท์กรรมการ
4. นางสาวฐิติมา กิติตาลกรรมการ
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวขวัญดารินทร์ วารีธนพัชร์กรรมการ
2. นางปาหนัน ใจบุญกรรมการ
3. นายโยธิน คำมากรรมการ
4. นางสาวณพิชญา ทะนันชัยกรรมการ
5. นางวันทนา วัชรเสถียรกรรมการ
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.1-ป.3
1. นายอดิศักดิ์ มาอินทร์กรรมการ
2. นางสาวปรียาภรณ์ ถาวะระกรรมการ
3. นางสาวเมชญา ชัยกันทากรรมการ
4. นางศิขรินทร์ คำขันแก้วกรรมการ
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.4-ป.6
1. นางกิ่งกมล ฉลอมกรรมการ
2. นางธัญญารัตน์ วงษยากรรมการ
3. นายนิพนธ์ สาโรวาทกรรมการ
4. นางชลธิชา บุญชูกรรมการ
5. นางสาววันเพ็ญ เส่งหล้ากรรมการ
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3
1. นายปัญญา โป่เมืองกรรมการ
2. นางสาวอทิตยา วงศ์ศากรรมการ
3. นางปุณิกา อินสุวรรณ์กรรมการ
4. นางฟองจันทร์ บุญมีกรรมการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3
1. นางสาวเมลดา อินต๊ะกรรมการ
2. นางพิมพร ไตรยานุภาพกรรมการ
3. นายเข้ม ชอบกิตติ์วรกุลกรรมการ
4. นางสาวรัตนาภรณ์ คำแจ้งกรรมการ
5. นางสาวเกศนี รวมสุขกรรมการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีเรืองเดช กันทะหวายกรรมการ
2. นางสาวดวงใจ เชหมือกรรมการ
3. นางสาวไปรยรักษ์ ดวงแก้วกรรมการ
4. นางสาวมัทธนา ปัญญาโสกรรมการ
5. นางสาวกชพรรณ สิงหธนากรกุลกรรมการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3
1. นางอรพรรณ เขื่อนล้อมกรรมการ
2. นางสัญรญา นวลศิริกรรมการ
3. นางชยาภรณ์ แสนศรีกรรมการ
4. นางธันยภรณ์ ต้านคือกรรมการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางสาวปัทยานี คำมามุงกรรมการ
2. นางสาวกรวรรณ พนาวงค์กรรมการ
3. นางสาวสาธิณี ใสวรรณ์กรรมการ
4. นางสาวภัทร์พิชชา กูลนามกรรมการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นายพงษ์ศักดิ์ คนขยันกรรมการ
2. นางสาวพรทิพย์ เงินสัจจากรรมการ
3. นางเครือวรรณ ไชยวัณณ์กรรมการ
4. นางสาวภัทรภร จิณสิทธิ์กรรมการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางสาวนงเยาว์ ศรีอินทร์กรรมการ
2. นางศิรินุช ลาภิวงค์กรรมการ
3. นายณัฐภูมิ ธิติธนพัฒน์กรรมการ
4. นายปัฎฐวัจน์ เฟื่องเพ็ชร์กรรมการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
1. นางสุพัชฌาณย์ อรุณสิทธิกรรมการ
2. นางดรุณี กันทาปินกรรมการ
3. นางยุพิน เสนีวงค์ ณ อยุธยากรรมการ
4. นางกชกร อนาวันกรรมการ
5. นางสาวปิยฉัตร ทิพย์มณีกรรมการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3
1. นางสาวทัศนีย์ อรุณกรรมการ
2. นางศรีประทิน สมบูรณ์กรรมการ
3. นางสมจิตร พิทาคำกรรมการ
4. นางสาวฤทัยรัตน์ ตานันกรรมการ
5. นายรณชัย สุวรรณมาลีกรรมการ
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6
1. นางสาวธัญญารัตน์ ละวิโลกรรมการ
2. นายวรากร ศิริสิทธิ์กรรมการ
3. นางสาวพิมพันธ์ บุญยาสิทธิ์กรรมการ
4. นางอัญชลี ณ วรรณมากรรมการ
5. นางสาวพิชชานันท์ ไชยอัมพรจิตรกรรมการ
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3
1. นายวรากร ศิริสิทธิ์กรรมการ
2. นางพิชญ์สินี ทรงศรีกรรมการ
3. นางสาวธิดาวัลย์ บุญเกตุกรรมการ
4. นางธิดารัตน์ แก้วเรือนกรรมการ
5. นางสาวพิชชานันท์ ไชยอัมพรจิตรกรรมการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นายธนาวุฒิ บุพศิริกรรมการ
2. นางสาวนารีรัตน์ เดชอุดมกรรมการ
3. นางสาวสุพรรษา ศรีมากรรมการ
4. นางสาวณัฐธิดา ลิขิตผู้เจริญกรรมการ
5. นางศุภมิตร สบายสุขกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางสงบ หัตถปะนิตย์กรรมการ
2. นางสาวพัชริดา ลำนักเนตรกรรมการ
3. นางนภาพร ลักษณะสระน้อยกรรมการ
4. นางลำจวน ทิพรสกรรมการ
5. นางสาวพัชรีย์ ดวงใจกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวเพ็ญนภา ธนูแก้วกรรมการ
2. นางสาวธิดารัตน์ แสนปัญญากรรมการ
3. นางสาวจันธวรรณ ศรีนวลใหญ่กรรมการ
4. นางวรรณา เมืองใจกรรมการ
5. นางวราภรณ์ อำไพรัตน์กรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางขจาริน ศิริกรรมการ
2. นายพีรพรต ดีวรัตน์กรรมการ
3. นายยวน มูลสถานกรรมการ
4. นางชมพู ท้าวแก้วกรรมการ
5. นางกนิษฐา ชื่นใจกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางขจาริน ศิริกรรมการ
2. นายพีรพรต ดีวรัตน์กรรมการ
3. นายยวน มูลสถานกรรมการ
4. นางชมพู ท้าวแก้วกรรมการ
5. นางกนิษฐา ชื่นใจกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
1. นายภาคิน จันต๊ะเสาร์กรรมการ
2. นายเทวิน ธรรมลังกากรรมการ
3. นางสาวนิลประภา โพธาชัยกรรมการ
4. นายวิทยา ประยูรกรรมการ
5. นางสาวอาภาภรณ์ แก่นการกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นางสายสุณี อินจันทร์กรรมการ
2. นายนเรศ สุ่มสมบูรณ์กรรมการ
3. นายสง่า วรรณเลิศกรรมการ
4. นางสาวปรียานุช วงค์ชุ่มใจกรรมการ
5. นายอาทิตย์ ธานีกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นายจีรวัฒน์ พุทธวงค์กรรมการ
2. นางจรัสศรี ก๋องแก้วกรรมการ
3. นางสาวอรอำไพ ศรีวิชัยกรรมการ
4. นางนงเยาว์ เพชรคงเทพกรรมการ
5. นางสาวสิรินทรา พันธ์เรือนดีกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางสาวอรอำไพ ศรีวิชัยกรรมการ
2. นางนงเยาว์ เพชรคงเทพกรรมการ
3. นายจีรวัฒน์ พุทธวงค์กรรมการ
4. นางสาวสุภาภรณ์ บุตรดีวงค์กรรมการ
5. นางสาวสิรินทรา พันธ์เรือนดีกรรมการ
6. นางสาวจรัสศรี ก๋องแก้วกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นางกฤตพร แก้วตากรรมการ
2. นางสาวเจนจิรา บุญชูกรรมการ
3. นายปริญทิพย์ วนาโชติกรรมการ
4. นายปรัชญา ไชยวงค์กรรมการ
5. นายพิษณุ ศรีนวลใหญ่กรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นายอากร บุญหมั้นกรรมการ
2. นายสุชาติ เตชะพนาลัยกรรมการ
3. นายเมธี แสนสำโรงกรรมการ
4. นางสาวว่านศิณา นาต๊ะกรรมการ
5. นางธัญญ์พิชชา คำวังกรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจุไรรัตน์ จอมเจ้าวัวกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายนวพงศ์ เปียนาคกรรมการ
2. นายวีรชน คล้ำจีนกรรมการ
3. นายธนาดุล เลาลีกรรมการ
4. นายอนุสรณ์ ทาอินทร์กรรมการ
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6
1. นางสาวสุภาวดี จอกทากรรมการ
2. นายณัฐพล ปินทองกรรมการ
3. นายธนวัฒน์ คำทองกรรมการ
4. นายกิตติศักดิ์ จันทร์หล่มกรรมการ
5. นางสาวจงรักษ์ เมืองวุตร์กรรมการ
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
1. นายสุพัฒชัย พรหมเผ่ากรรมการ
2. นายสุรินทร์ ธรรมชัยกรรมการ
3. นางวิยะพรรณ ใจแก้วกรรมการ
4. นายคมสัน วิพรรณสาตร์กรรมการ
5. นางสาวอรอนงค์ มณีศักดิ์กรรมการ
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
1. นายจักรพันธ์ กาพุฒกรรมการ
2. นางประภัสสร สุยะใหญ่กรรมการ
3. นายคมสันต์ รัตนะกรรมการ
4. นางสาวกัลยา ภูมิมาลากรรมการ
5. นางสาวขวัญจิรา ทะปัญญากรรมการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นางสาวธัญมณี บุญเล็กกรรมการ
2. นายประชิต จันทร์เรืองกรรมการ
3. นายพิษณุ ศรีนวลใหญ่กรรมการ
4. นางสุพัฒ เนรังษีกรรมการ
5. นางสาวอทิตยา วุฒิเฟยกรรมการ
การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3
1. นางสาวปริยานุช เพิ่มศฤงคารกรรมการ
2. นางศรีวรรณ์ ศรีวิชัยกรรมการ
3. นางสาวปัณชญา จักรชัยชาญกรรมการ
4. นางสาวพรพิมล ธรรมลังกากรรมการ
5. นางสาวภัสรลักษณ์ เซ็นนันท์กรรมการ
การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6
1. นายปรีชา จิโนกรรมการ
2. นางสาวณัฐกฤตา สิริลังกรรมการ
3. นายภูริทัต สุรารักษ์ชมภูกรรมการ
4. นายปิยะ ขันแข็งกรรมการ
5. นางสาวเสาวภา ม่วงมูลกรรมการ
6. นายวิษณุ อุดต่อมกรรมการ
การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3
1. นายมุนินทร์ อินทร์ศิริกรรมการ
2. นายเทอดศักดิ์ กันธโยกรรมการ
3. นางสาวสุภาณี ศรีสมยศกรรมการ
4. นางสร้อยสุดา ชำนาญตากรรมการ
5. นางสาวนิรมัย ไชยวงศ์กรรมการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางศิริพร ไพศาลนิรันดร์กุลกรรมการ
2. นายมานพ วงค์จูกรรมการ
3. นางจิราวัจน์ ดำสอาดกรรมการ
4. นางแสงสุรีย์ เทียนแก้วกรรมการ
5. นางสุภาพร เมตไตรพันธ์กรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางพัทยา อินต๊ะแก้วกรรมการ
2. นางสาวเสาวลักษณ์ ยศชัยกรรมการ
3. นางสาวเกศรินทร์ ปัญญาศรีกรรมการ
4. นางสาวมณีรัตน์ ธรรมธิกรรมการ
5. นางสาวดุษดี พงษ์สุวรรณกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นางสาวศุภาพิชญ์ กุลสานต์กรรมการ
2. นางมณฑรัตน์ แสงสุวรรณ์กรรมการ
3. นางสาวจันทร์ดี ลำแพนกรรมการ
4. นางสาวกุสุมาลย์ อินต๊ะแก้วกรรมการ
5. นายพิภพ วชิรประภากรกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางสุกัญญา เพชรศรีกรรมการ
2. นางสาวกันนิกา ศรีลาวัลย์กรรมการ
3. นางสาวนภัสสร ปงกาวงค์กรรมการ
4. นางสาวพัชรินทร์ อุ่นบ้านกรรมการ
5. นางสาวรัตติกาล หล้าคำมูลกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นางฐิรินทร์ดาว โพธิกุลกรรมการ
2. นางกนกรัตน์ จินดาหลวงกรรมการ
3. นางสาววัฌนาพร อินทรแสงกรรมการ
4. นางสาวทักษิณา กาสุริยะกรรมการ
5. นางสาววิภาพร จอมแก้วกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางกัลยา คำชัยยะกรรมการ
2. นางสมถวิล นามวังกรรมการ
3. นางสาวเกศินี จันทร์อ่อนกรรมการ
4. นางสาวเยาวรัตน์ คำภิระแปงกรรมการ
5. นายธวัติไชย ต้องใจกรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นางเรวดี จันต๊ะพรมกรรมการ
2. นางสาวศิลาพร สวัสดิ์คำกรรมการ
3. นายพิเชษฐ์ สุวรรณ์กรรมการ
4. นางสาวจิราภรณ์ มะโนวงษ์กรรมการ
5. นางสาวนภัสสร ปงกาวงค์กรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นายวัชรินทร์ วรรณหอมกรรมการ
2. นางสาวจรินยา อินต๊ะชัยกรรมการ
3. นายกรนิวัฒน์ อินเหลือละกรรมการ
4. นางสาวศิริพร ดวงดีกรรมการ
5. นางพัลภา สนธิรัตน์กรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายธเนศ ประยูรสุขกรรมการ
2. นางณฐมล คงวงษ์กรรมการ
3. นายมานพ ศรีขัติย์กรรมการ
4. นางกิ่งกาญจน์ กันนางกรรมการ
5. นางสาวศิรินทิพย์ ไข่คำกรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายวุฒิชัย ยอดศรกรรมการ
2. นางสาวธัญญา คำแดงกรรมการ
3. นายสมประสงค์ วงค์ทันใจกรรมการ
4. นายจตุพร จันต๊ะพรมกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
1. นายกฤษณะพงศ์ อุดมมิตร์กรรมการ
2. นายจำนงค์ อุดทากรรมการ
3. นายณัฐพงศ์ วงศ์ภูดินันท์กรรมการ
4. นายชัยณัฏฐ์ อัครสุริยพันธุ์กรรมการ
5. นายทิวา จันทะเจริญกรรมการ
6. นายอารวัฒน์ แสงสุวรรณ์กรรมการ
7. นายบัญญัติ ยะวันกรรมการ
8. นางพรรณี วังพฤกษ์กรรมการ
9. นายอุทัย อินต๊ะถากรรมการ
10. นายพรสุดา ดีโพนพักกรรมการ
11. นายบำรุงเกียรติ ขาวสายกรรมการ
12. นายศิลป์ชัย กาไชยกรรมการ
13. นายเรวัฒน์ ลำแปงกรรมการ
14. นายพุฒิพงษ์ พิทาคำกรรมการ
15. นายบุญเจิด สมบูรณ์กรรมการ
16. นายนิทัศน์ โยธากรรมการ
17. นายอินทร สมบัติใหม่กรรมการ
18. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกรรณิการ์ ปินธงกรรมการ
19. นางธิดารัตน์ เทียมแก้วกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6
1. นายกฤษณะพงศ์ อุดมมิตร์กรรมการ
2. นายจำนงค์ อุดทากรรมการ
3. นายณัฐพงศ์ วงศ์ภูดินันท์กรรมการ
4. นายชัยณัฏฐ์ อัครสุริยพันธุ์กรรมการ
5. นายทิวา จันทะเจริญกรรมการ
6. นายอารวัฒน์ แสงสุวรรณ์กรรมการ
7. นายบัญญัติ ยะวันกรรมการ
8. นางพรรณี วังพฤกษ์กรรมการ
9. นายอุทัย อินต๊ะถากรรมการ
10. นางสาวพรสุดา ดีโพนพักกรรมการ
11. นายบำรุงเกียรติ ขาวสายกรรมการ
12. นายศิลป์ชัย กาไชยกรรมการ
13. นายเรวัฒน์ ลำแปงกรรมการ
14. นายพุฒิพงษ์ พิทาคำกรรมการ
15. นายบุญเจิด สมบูรณ์กรรมการ
16. นายนิทัศน์ โยธากรรมการ
17. นายอินทร สมบัติใหม่กรรมการ
18. นางธิดารัตน์ เทียมแก้วกรรมการ
19. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกรรณิการ์ ปินธงกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายกฤษณะพงศ์ อุดมมิตร์กรรมการ
2. นายจำนงค์ อุดทากรรมการ
3. นายณัฐพงศ์ วงศ์ภูดินันท์กรรมการ
4. นายชัยณัฏฐ์ อัครสุริยพันธุ์กรรมการ
5. นายทิวา จันทะเจริญกรรมการ
6. นายอารวัฒน์ แสงสุวรรณ์กรรมการ
7. นายบัญญัติ ยะวันกรรมการ
8. นางพรรณี วังพฤกษ์กรรมการ
9. นายอุทัย อินต๊ะถากรรมการ
10. นางสาวพรสุดา ดีโพนพักกรรมการ
11. นายบำรุงเกียรติ ขาวสายกรรมการ
12. นายศิลป์ชัย กาไชยกรรมการ
13. นายเรวัฒน์ ลำแปงกรรมการ
14. นายพุฒิพงษ์ พิทาคำกรรมการ
15. นายบุญเจิด สมบูรณ์กรรมการ
16. นายนิทัศน์ โยธากรรมการ
17. นายอินทร สมบัติใหม่กรรมการ
18. นางธิดารัตน์ เทียมแก้วกรรมการ
19. ว่าที่ร้อยตรีกรรณิการ์ ปินธงกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
1. นายกฤษณะพงศ์ อุดมมิตร์กรรมการ
2. นายจำนงค์ อุดทากรรมการ
3. นายณัฐพงศ์ วงศ์ภูดินันท์กรรมการ
4. นายชัยณัฏฐ์ อัครสุริยพันธุ์กรรมการ
5. นายทิวา จันทะเจริญกรรมการ
6. นายอารวัฒน์ แสงสุวรรณ์กรรมการ
7. นายบัญญัติ ยะวันกรรมการ
8. นางพรรณี วังพฤกษ์กรรมการ
9. นายอุทัย อินต๊ะถากรรมการ
10. นางสาวพรสุดา ดีโพนพักกรรมการ
11. นายบำรุงเกียรติ ขาวสายกรรมการ
12. นายศิลป์ชัย กาไชยกรรมการ
13. นายเรวัฒน์ ลำแปงกรรมการ
14. นายพุฒิพงษ์ พิทาคำกรรมการ
15. นายบุญเจิด สมบูรณ์กรรมการ
16. นายนิทัศน์ โยธากรรมการ
17. นายอินทร สมบัติใหม่กรรมการ
18. นางธิดารัตน์ เทียมแก้วกรรมการ
19. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกรรณิการ์ ปินธงกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
1. นายกฤษณะพงศ์ อุดมมิตร์กรรมการ
2. นายจำนงค์ อุดทากรรมการ
3. นายณัฐพงศ์ วงศ์ภูดินันท์กรรมการ
4. นายชัยณัฏฐ์ อัครสุริยพันธุ์กรรมการ
5. นายทิวา จันทะเจริญกรรมการ
6. นายอารวัฒน์ แสงสุวรรณ์กรรมการ
7. นายบัญญัติ ยะวันกรรมการ
8. นางพรรณี วังพฤกษ์กรรมการ
9. นายอุทัย อินต๊ะถากรรมการ
10. นางสาวพรสุดา ดีโพนพักกรรมการ
11. นายบำรุงเกียรติ ขาวสายกรรมการ
12. นายศิลป์ชัย กาไชยกรรมการ
13. นายเรวัฒน์ ลำแปงกรรมการ
14. นายพุฒิพงษ์ พิทาคำกรรมการ
15. นายบุญเจิด สมบูรณ์กรรมการ
16. นายนิทัศน์ โยธากรรมการ
17. นายอินทร สมบัติใหม่กรรมการ
18. นางธิดารัตน์ เทียมแก้วกรรมการ
19. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกรรณิการ์ ปินธงกรรมการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายอดิเรก ปินคำกรรมการ
2. นางสาววรรณ์ณิศา อัตมากรรมการ
3. นางสาวอวัศยา ฟองคำกรรมการ
4. นางบุณฑริกา สุมนรัตนกูลกรรมการ
5. นางสาวพัชรี แสงทองกรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายอนุวรรต บุญเรืองกรรมการ
2. นางสาวณัฐนันท์ พรมแดนกรรมการ
3. นายนครินทร์ น้อยปุกกรรมการ
4. นางศศิมาภรณ์ พลอยสำลีกรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสาววณิชา ชมภูกรรมการ
2. นางสาวพัชรี แสงทองกรรมการ
3. นางสาววรรณ์ณิศา อัตมากรรมการ
4. นายสุทธิพงษ์ ขันคำกรรมการ
5. นางสาวเสริมศิริ ไคร้งามกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางศิรประภา ธานีกรรมการ
2. นายพงษ์ศักดิ์ ดาวแสงกรรมการ
3. นายศุภสิทธิ์ คำสาวกรรมการ
4. นางสาวหยาดพิรุณ วรรณะศรีกรรมการ
5. นางสุภาพร วงศ์สุวรรณกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางสาวกัญญาภัค หลักดีกรรมการ
2. นางสาวอำภาพร เพตกรกรรมการ
3. นางสาวประไพ ธิมากรรมการ
4. นายบัณฑูร เล็กประเสริฐกรรมการ
5. นางสาววรวลัญช์ กันใจกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสาววารีมาศ รุจิวรรธนะกุลกรรมการ
2. นายศราวุธ สระบุดดีกรรมการ
3. นางสาวหนึ่งฤทัย รัตนชมภูกรรมการ
4. นางสาวกัญญาภัค หลักดีกรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายปัฏฐวัจน์ เฟื่องเพ็ชรกรรมการ
2. นายวุฒิชัย แก้วใจกรรมการ
3. นายธีรภัทร เทพคำกรรมการ
4. นายศักรพล วงษ์รัตน์กรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีปณิธาน รัตนธรรมกรรมการ
2. นายจักรพันธ์ แสงมูลกรรมการ
3. นายวุฒิชัย แก้วใจกรรมการ
4. นางรินนพร บุญชาญกรรมการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
1. นางสาวลภัสธร อินทะยศกรรมการ
2. นางสาวฐิติอาภา ปิ่นพัดกรรมการ
3. นางชายุตี จินดาหลวงกรรมการ
4. นางสาวภัฏฐธีรา รัตนทวีชัยพรกรรมการ
5. นางสาวชฎาพร ปินธงกรรมการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
1. นางชายุตี จินดาหลวงกรรมการ
2. นางสาววรวลัญช์ กันใจกรรมการ
3. นายประดิษฐ์ ลุนศรีทองกรรมการ
4. นางสาวภัฏฐธีรา รัตนทวีชัยพรกรรมการ
5. นางสาวฐิติอาภา ปิ่นพัดกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางเกศินี รวมสุขกรรมการ
2. นางวันเพ็ญ ปัญโญกิจกรรมการ
3. นางเดือนฉาย ต๊ะมากรรมการ
4. นางสาวภัฏฐธีรา รัตนทวีชัยพรกรรมการ
5. นางเพ็ญนภา สันฟูกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางปวริศา มีวรรณกรรมการ
2. นางนงคราญ ไชยเรืองศรีกรรมการ
3. นางสาวสิรีธร ลำจวนกรรมการ
4. นางวิไลวรรณ ไชยวีระกูลกรรมการ
5. นางสาวหนึ่งฤทัย รัตนชมภูกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายกิตติวัฒน์ คำกำพลกรรมการ
2. นางเดือนฉาย ต๊ะมากรรมการ
3. นางเพ็ญนภา สันฟูกรรมการ
4. นางวิไลวรรณ ไชยวีระกูลกรรมการ
5. นางสาวภัฏฐธีรา รัตนทวีชัยพรกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางวราลักษณ์ เดชาวรนันท์กรรมการ
2. นางสาวนฤมล ชิตวรกุลกรรมการ
3. นางสาวมานิตา สิงห์คำกรรมการ
4. นายธนวัตน์ คงมณีกรรมการ
5. นายพิเชษฐ์ พรมมาสีกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางแพรวนภา จงหาญกรรมการ
2. นางสุภาวรรณ บุญหล้ากรรมการ
3. นางสาวอาริสา เขื่อนเพชรกรรมการ
4. นางสาวสุพัตรา ร่มโพธิ์ภักดีกรรมการ
5. นางกัลยาณี อินภิไชยกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางสุภาภรณ์ วงศ์สุวรรณกรรมการ
2. นายไชยเวทย์ วิเศษคุณกรรมการ
3. นางชนินาถ ยุพการณ์กรรมการ
4. นางสาวหิรัญญา วงค์ปินตากรรมการ
5. นายสุรพงษ์ จองคำกรรมการ
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
1. นางสาวกนกวรรณ หงษ์วิไลกรรมการ
2. นางสาวสุภาภรณ์ คีรีวัฒนสกุลกรรมการ
3. นายสุภาพ พิริยะสุนทราพรกรรมการ
4. นางสาวพรพิมล พรหมจักร์กรรมการ
5. นายบัณฑูร เล็กประเสริฐกรรมการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3
1. นางสุมาลี วิมลพันธ์กรรมการ
2. นางสุวารี เทพสุรินท์กรรมการ
3. นายพจนศักดิ์ กันตีมูลกรรมการ
4. นางสาวหยาดพิรุณ วรรณะศรีกรรมการ
5. นางวรากร ขวัญสุวรรณกรรมการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายนิรันดร์ อวรรณากรรมการ
2. นายวีรพงษ์ อินจากรรมการ
3. นายจิรพงศ์ กาศเกษมกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวาสนา ธรรมจัยกรรมการ
5. นางสาวบุณยรัตน์ สุวิชากรรมการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นายชาญนรินทร์ นวนพคุณประธานกรรมการ
2. นายสงกรานต์ ฏนธะกรรมการ
3. นายเสรี ภีระกรรมการ
4. นางสาวพิมพิมล ศรีโชคกรรมการ
5. นายณัฐพงษ์ อาภรณ์กรรมการ
6. นายอนุภาพ โพธิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6
1. นายพิเชษฐ์ นันทะเสนกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีพฤติพงษ์ บุญมากรรมการ
3. นายณัฐพงษ์ อาภรณ์กรรมการ
4. นายปริญญา พรหมมาศกรรมการ
5. นายเอกชัย ศรีสุวรรณกรรมการ
6. นายบุญช่วย ชัยมงคลกรรมการ
การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3
1. นายยุทธนา ไทยเหนือกรรมการ
2. นายนภดล อินสอนกรรมการ
3. นายอุธร เพ็งสอนกรรมการ
4. นายกมล อาสาภิญโญกรรมการ
5. นายบุญช่วย ชัยมงคลกรรมการ
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6
1. นายนิรันดร์ อวรรณากรรมการ
2. นายวีรพงษ์ อินจากรรมการ
3. นายจิรพงศ์ กาศเกษมกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวาสนา ธรรมจัยกรรมการ
5. นางสาวบุณยรัตน์ สุวิชากรรมการ
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นางพิมพ์จิต เนียมทรัพย์กรรมการ
2. นางสาวสุภาพร โปธาดีกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีพฤติพงษ์ บุญมากรรมการ
4. นายเจษฎา แสงผึ้งกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายสุดสาคร มะลิกรรมการ
2. นายกำพล ตันเตโชกรรมการ
3. นายประกฤต วังพฤกษ์กรรมการ
4. นายสาคร สีเงินกรรมการ
5. นายพยัคฆ์ ยอดแก้วกรรมการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
1. นายประชัน กันธะมาลัยกรรมการ
2. นายอุดม สาลีกรรมการ
3. นายสมพงษ์ ศุภวิวัฒน์พงษ์กรรมการ
4. นางสาวภัทริน เทศชาติกรรมการ
5. นางนิตยา ไชยสุกรรมการ
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
1. นางละออง แก้วกาศกรรมการ
2. นางจุไร พรหมคำกรรมการ
3. นายอาทิตย์ ไชยเทศกรรมการ
4. นางสาวมลทิรา มีคำวังกรรมการ
การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายชัชวาล ปรังกรรมการ
2. นายปริญญา อังกูลดีกรรมการ
3. นางจิรนันท์ กันป้อกรรมการ
4. นางลำดวน อยู่พุ่มกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายวรัญญู บุญเทพกรรมการ
2. นางสาวอนัญญา กันลีนวลกรรมการ
3. นางสาวประทุมพร น้อยทูกรรมการ
4. นางสุรางค์ อิ่นแก้วกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายโกเมท จ่ากุ๊กรรมการ
2. นายชัพเวท วงษ์เทพกรรมการ
3. นางสาวกันต์กนิษฐ์ มากประเสริฐกรรมการ
4. นางพลับพลึง พารัตน์กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีณัฐพล อินถากรรมการ
2. นายประชัน กันธะมาลัยกรรมการ
3. นายสาโรจน์ มาหมื่นกรรมการ
4. นายปรีชา กันธิยะกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายสุนทร เกษเกษีกรรมการ
2. นายอุดม สาลีกรรมการ
3. นายสมบัติ สีทันกรรมการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายเสน่ห์ นกแก้วกรรมการ
2. นายเอกศิววัชร์ กันทากรรมการ
3. นางสาวณัชชา กาญจน์กนกพรกรรมการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นางสาวรุ่งนภา สุขหิรัญกรรมการ
2. นางสาวคชาภรณ์ อินทะชัยกรรมการ
3. นายสมพร สมบูรณ์ชัยกรรมการ
4. นายประเทือง จันทร์แก้วกรรมการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นางคณิตตา วิจิตรพรกรรมการ
2. นางสาวสายฝน ศรีวิชัยกรรมการ
3. นายสมพร สมบูรณ์ชัยกรรมการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางสุรดา ฟองจันตากรรมการ
2. นางทิพากร จันทร์ธีระโรจน์กรรมการ
3. นางสาวพรรณี จันณนงค์กรรมการ
4. นายปัณณทัตถ์ ปวงคำกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายสำเร็จ อุปละกรรมการ
2. นางสาวประทุมพร น้อยทูกรรมการ
3. นายณรงค์ ขวัญสุวรรณกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายบรรเจิด วิมลสุจริตกรรมการ
2. นายณัฐดนัย แก้วจ่ากรรมการ
3. นางสาวปรียนันท์ ทิพากรกรรมการ
4. นายสันติพงษ์ พรหมเสนกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายฉัตรินทร์ ศิริกรรมการ
2. นายชัยวุฒิ ศรีพลกรรมการ
3. นายสาโรจน์ มาหมื่นกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายสุรพล ชมพูกรรมการ
2. นายปัณณทัตถ์ ปวงคำกรรมการ
3. นางสาวพัชราภรณ์ ไชยยายองกรรมการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายชัยวัฒน์ ขัดสิงห์แก้วกรรมการ
2. นายทรงพล ภาคแก้วกรรมการ
3. นายสิทธิพันธ์ ก๋ากาศกรรมการ
4. นายสมบูรณ์ เหล็กฝั้นกรรมการ
5. นายวัฒนพงษ์ จิโนกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายชัยวัฒน์ ขัดสิงห์แก้วกรรมการ
2. นายทรงพล ภาคแก้วกรรมการ
3. นายสิทธิพันธ์ ก๋ากาศกรรมการ
4. นายสมบูรณ์ เหล็กฝั้นกรรมการ
5. นายวัฒนพงษ์ จิโนกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายกรีฑาพล ก๋องหล้ากรรมการ
2. นายนิติกรณ์ อภิวงค์กรรมการ
3. นายทรงพล ภาคแก้วกรรมการ
4. นางสาวอารีย์วัลย์ มาตันบุญกรรมการ
5. นายเจษฎา โอดเชยกรรมการ
6. นายอภิชาต ธิป๋ากรรมการ
7. นางสาวรวิวรรณ ดวงดาวกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายกรีฑาพล ก๋องหล้ากรรมการ
2. นายนิติกรณ์ อภิวงค์กรรมการ
3. นายทรงพล ภาคแก้วกรรมการ
4. นางสาวอารีย์วัลย์ มาตันบุญกรรมการ
5. นายเจษฎา โอดเชยกรรมการ
6. นายอภิชาต ธิป๋ากรรมการ
7. นางสาวรวิวรรณ ดวงดาวกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายกรีฑาพล ก๋องหล้ากรรมการ
2. นายนิติกรณ์ อภิวงค์กรรมการ
3. นายทรงพล ภาคแก้วกรรมการ
4. นางสาวอารีย์วัลย์ มาตันบุญกรรมการ
5. นายเจษฎา โอดเชยกรรมการ
6. นายอภิชาต ธิป๋ากรรมการ
7. นางสาวรวิวรรณ ดวงดาวกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายกรีฑาพล ก๋องหล้ากรรมการ
2. นายนิติกรณ์ อภิวงค์กรรมการ
3. นายทรงพล ภาคแก้วกรรมการ
4. นางสาวอารีย์วัลย์ มาตันบุญกรรมการ
5. นายเจษฎา โอดเชยกรรมการ
6. นายอภิชาต ธิป๋ากรรมการ
7. นางสาวรวิวรรณ ดวงดาวกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นางจันทนา แก้วคำกรรมการ
2. นายนิติกรณ์ อภิวงค์กรรมการ
3. นางสาวพลับพลึง ทารัตน์กรรมการ
4. นายคมสันต์ ดอกไม้กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นางจันทนา แก้วคำกรรมการ
2. นายนิติกรณ์ อภิวงค์กรรมการ
3. นางสาวพลับพลึง ทารัตน์กรรมการ
4. นายคมสันต์ ดอกไม้กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายอรุณศักดิ์ พิมสารกรรมการ
2. นายกรีฑาพล ก๋องหล้ากรรมการ
3. นายดนุพล อุดดงกรรมการ
4. นางสาวรุจิรา ศรีเกตุกรรมการ
5. นางสาวอารีย์วัลย์ มาตันบุญกรรมการ
6. นายปราโมทย์ กาโนกรรมการ
7. นายคณชร ศรีไม้กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นายอรุณศักดิ์ พิมสารกรรมการ
2. นายกรีฑาพล ก๋องหล้ากรรมการ
3. นายดนุพล อุดดงกรรมการ
4. นางสาวรุจิรา ศรีเกตุกรรมการ
5. นางสาวอารีย์วัลย์ มาตันบุญกรรมการ
6. นายปราโมทย์ กาโนกรรมการ
7. นายคณชร ศรีไม้กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. จ.ส.อ.อิทธิพล วิวัฒนเจริญกรรมการ
2. นายปราโมทย์ กาโนกรรมการ
3. นายคมสันต์ ดอกไม้กรรมการ
4. นายอภิชาติ ตุ้ยเกี๋ยงกรรมการ
5. นายวิริยะ วิราศรีกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. จ.ส.อ.อิทธิพล วิวัฒนเจริญกรรมการ
2. นายปราโมทย์ กาโนกรรมการ
3. นายคมสันต์ ดอกไม้กรรมการ
4. นายอภิชาติ ตุ้ยเกี๋ยงกรรมการ
5. นายวิชัย วิราศรีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นางสาวพนิดา จันทศรีกรรมการ
2. นางสาวอารีย์วัลย์ มาตันบุญกรรมการ
3. นายอรุณศักดิ์ พิมสารกรรมการ
4. นายกรีฑาพล ก๋องหล้ากรรมการ
5. นางสาวพลับพลึง ทารัตน์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นางสาวพนิดา จันทศรีกรรมการ
2. นางสาวอารีย์วัลย์ มาตันบุญกรรมการ
3. นายอรุณศักดิ์ พิมสารกรรมการ
4. นายกรีฑาพล ก๋องหล้ากรรมการ
5. นางสาวพลับพลึง ทารัตน์กรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายอรุณศักดิ์ พิมสารกรรมการ
2. นายกรีฑาพล ก๋องหล้ากรรมการ
3. นายดนุพล อุดดงกรรมการ
4. นางสาวรุจิรา ศรีเกตุกรรมการ
5. นางสาวอารีย์วัลย์ มาตันบุญกรรมการ
6. นายปราโมทย์ กาโนกรรมการ
7. นายคณชร ศรีไม้กรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายอรุณศักดิ์ พิมสารกรรมการ
2. นายกรีฑาพล ก๋องหล้ากรรมการ
3. นายดนุพล อุดดงกรรมการ
4. นางสาวรุจิรา ศรีเกตุกรรมการ
5. นางสาวอารีย์วัลย์ มาตันบุญกรรมการ
6. นายปราโมทย์ กาโนกรรมการ
7. นายคณชร ศรีไม้กรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. จ.ส.อ.อิทธิพงค์ วิวัฒนเจริญกรรมการ
2. นายสิทธิพันธุ์ ก๋ากาศกรรมการ
3. นางทิพวัลย์ กาญจนะประโชติกรรมการ
4. นายวัฒนาพงศ์ จิโนกรรมการ
5. นายวิริยะ วิราศรีกรรมการ
6. นายปราโมทย์ กาโน่กรรมการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
1. จ.ส.อ.อิทธิพงค์ วิวัฒนเจริญกรรมการ
2. นายสิทธิพันธุ์ ก๋ากาศกรรมการ
3. นางทิพวัลย์ กาญจนะประโชติกรรมการ
4. นายวัฒนาพงศ์ จิโนกรรมการ
5. นายวิริยะ วิราศรีกรรมการ
6. นายปราโมทย์ กาโน่กรรมการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายอิทธิพล ทองบำเรอกรรมการ
2. นายณัฏฐ์ จันทร์หล้ากรรมการ
3. นายเกรียงศักดิ์ วงค์บุญตันกรรมการ
4. นายสุทธิพงศ์ อริยะกุลกรรมการ
5. นายสาธิต ชัยเมืองยองกรรมการ
6. นายพิเชษฐ ธนาวงศ์กรรมการ
7. นายสายันต์ ปันโยกรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
1. นายเกรียงศักดิ์ วงค์บุญตันกรรมการ
2. นายสุทธิพงศ์ อริยะกุลกรรมการ
3. นายชนกันต์ แคร่กระโทกกรรมการ
4. นายณัฏฐ์ จันทร์หล้ากรรมการ
5. นายภานุพงศ์ มาละดากรรมการ
6. นายอิทธิพล ทองบำเรอกรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
1. นายเกรียงศักดิ์ วงค์บุญตันกรรมการ
2. นายสุทธิพงศ์ อริยะกุลกรรมการ
3. นายชนกันต์ แคร่กระโทกกรรมการ
4. นายณัฏฐ์ จันทร์หล้ากรรมการ
5. นายภานุพงศ์ มาละดากรรมการ
6. นายอิทธิพล ทองบำเรอกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายปาลวิทย์ จินะโสติกรรมการ
2. นายกรีฑาพล ก๋องหล้ากรรมการ
3. นายวรากร หมื่นประจำกรรมการ
4. นายชนกันต์ แคร่กระโทกกรรมการ
5. นายประสิทธิ์ ชูไวกรรมการ
6. นางสาวกรรณิการ์ โพธาสินธุ์กรรมการ
7. นายขจรเกียรติ คำเสนกรรมการ
8. นายเกรียงศักดิ์ วงค์บุญตันกรรมการ
9. นายสุทธิพงศ์ อริยะกุลกรรมการ
10. นายพัฒนพงศ์ บุญแขวงกรรมการ
11. นายอภิชาติ ธิป๋ากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายปาลวิทย์ จินะโสติกรรมการ
2. นายกรีฑาพล ก๋องหล้ากรรมการ
3. นายวรากร หมื่นประจำกรรมการ
4. นายชนกันต์ แคร่กระโทกกรรมการ
5. นายประสิทธิ์ ชูไวกรรมการ
6. นางสาวกรรณิการ์ โพธาสินธุ์กรรมการ
7. นายขจรเกียรติ คำเสนกรรมการ
8. นายเกรียงศักดิ์ วงค์บุญตันกรรมการ
9. นายสุทธิพงศ์ อริยะกุลกรรมการ
10. นายพัฒนพงศ์ บุญแขวงกรรมการ
11. นายอภิชาติ ธิป๋ากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายปาลวิทย์ จินะโสติกรรมการ
2. นายกรีฑาพล ก๋องหล้ากรรมการ
3. นายวรากร หมื่นประจำกรรมการ
4. นายชนกันต์ แคร่กระโทกกรรมการ
5. นายประสิทธิ์ ชูไวกรรมการ
6. นางสาวกรรณิการ์ โพธาสินธุ์กรรมการ
7. นายขจรเกียรติ คำเสนกรรมการ
8. นายเกรียงศักดิ์ วงค์บุญตันกรรมการ
9. นายสุทธิพงศ์ อริยะกุลกรรมการ
10. นายพัฒนพงศ์ บุญแขวงกรรมการ
11. นายอภิชาติ ธิป๋ากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายปาลวิทย์ จินะโสติกรรมการ
2. นายกรีฑาพล ก๋องหล้ากรรมการ
3. นายวรากร หมื่นประจำกรรมการ
4. นายชนกันต์ แคร่กระโทกกรรมการ
5. นายประสิทธิ์ ชูไวกรรมการ
6. นางสาวกรรณิการ์ โพธาสินธุ์กรรมการ
7. นายขจรเกียรติ คำเสนกรรมการ
8. นายเกรียงศักดิ์ วงค์บุญตันกรรมการ
9. นายสุทธิพงศ์ อริยะกุลกรรมการ
10. นายพัฒนพงศ์ บุญแขวงกรรมการ
11. นายอภิชาติ ธิป๋ากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายวิทยา ศรีวิลัยกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีทัศนัย ดาวแสงกรรมการ
3. นายสถาพร ชัยวงศ์กรรมการ
4. นางทิพวัลย์ กาญจนประโชติกรรมการ
5. นายภัทรพล นิยมสินธุ์กรรมการ
6. นายภานุพงศ์ มาละดากรรมการ
7. นายปรีชา ไชยวงค์กรรมการ
8. นายทินกร ทะยากรรมการ
9. นายยุทธการ จินาติกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวิทยา ศรีวิลัยกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีทัศนัย ดาวแสงกรรมการ
3. นายสถาพร ชัยวงศ์กรรมการ
4. นางทิพวัลย์ กาญจนประโชติกรรมการ
5. นายภัทรพล นิยมสินธุ์กรรมการ
6. นายภานุพงศ์ มาละดากรรมการ
7. นายปรีชา ไชยวงค์กรรมการ
8. นายทินกร ทะยากรรมการ
9. นายยุทธการ จินาติกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายวิทยา ศรีวิลัยกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีทัศนัย ดาวแสงกรรมการ
3. นายสถาพร ชัยวงศ์กรรมการ
4. นางทิพวัลย์ กาญจนประโชติกรรมการ
5. นายภัทรพล นิยมสินธุ์กรรมการ
6. นายภานุพงศ์ มาละดากรรมการ
7. นายปรีชา ไชยวงค์กรรมการ
8. นายทินกร ทะยากรรมการ
9. นายยุทธการ จินาติกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวิทยา ศรีวิลัยกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีทัศนัย ดาวแสงกรรมการ
3. นายสถาพร ชัยวงศ์กรรมการ
4. นางทิพวัลย์ กาญจนประโชติกรรมการ
5. นายภัทรพล นิยมสินธุ์กรรมการ
6. นายภานุพงศ์ มาละดากรรมการ
7. นายปรีชา ไชยวงค์กรรมการ
8. นายทินกร ทะยากรรมการ
9. นายยุทธการ จินาติกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายจักรพงศ์ ท้าวจำนงค์กรรมการ
2. นายนคร บุญเกิดไวย์กรรมการ
3. นายเดชา ไชยเมืองชื่นกรรมการ
4. นายอิทธิพล ทองบำเรอกรรมการ
5. นายทรงวุฒิ อิ่นแก้วกรรมการ
6. นายณัฎฐ์ จันทร์หล้ากรรมการ
7. นายคมสัน ดอกไม้กรรมการ
8. นางสาวฉัตรณิชาณ์ ปฐมนุพงศ์กรรมการ
9. นายจตุพล แสนสมปานกรรมการ
10. นางสาวจิราวรรณ คำสว่างกรรมการ
11. นายพร้อมพงศ์ ศิลปะไพรวรรณกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายจักรพงศ์ ท้าวจำนงค์กรรมการ
2. นายนคร บุญเกิดไวย์กรรมการ
3. นายเดชา ไชยเมืองชื่นกรรมการ
4. นายอิทธิพล ทองบำเรอกรรมการ
5. นายทรงวุฒิ อิ่นแก้วกรรมการ
6. นายณัฎฐ์ จันทร์หล้ากรรมการ
7. นายคมสัน ดอกไม้กรรมการ
8. นางสาวฉัตรณิชาณ์ ปฐมนุพงศ์กรรมการ
9. นายจตุพล แสนสมปานกรรมการ
10. นางสาวจิราวรรณ คำสว่างกรรมการ
11. นายพร้อมพงศ์ ศิลปะไพรวรรณกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายจักรพงศ์ ท้าวจำนงค์กรรมการ
2. นายนคร บุญเกิดไวย์กรรมการ
3. นายเดชา ไชยเมืองชื่นกรรมการ
4. นายอิทธิพล ทองบำเรอกรรมการ
5. นายทรงวุฒิ อิ่นแก้วกรรมการ
6. นายณัฎฐ์ จันทร์หล้ากรรมการ
7. นายคมสัน ดอกไม้กรรมการ
8. นางสาวฉัตรณิชาณ์ ปฐมนุพงศ์กรรมการ
9. นายจตุพล แสนสมปานกรรมการ
10. นางสาวจิราวรรณ คำสว่างกรรมการ
11. นายพร้อมพงศ์ ศิลปะไพรวรรณกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายจักรพงศ์ ท้าวจำนงค์กรรมการ
2. นายนคร บุญเกิดไวย์กรรมการ
3. นายเดชา ไชยเมืองชื่นกรรมการ
4. นายอิทธิพล ทองบำเรอกรรมการ
5. นายทรงวุฒิ อิ่นแก้วกรรมการ
6. นายณัฎฐ์ จันทร์หล้ากรรมการ
7. นายคมสัน ดอกไม้กรรมการ
8. นางสาวฉัตรณิชาณ์ ปฐมนุพงศ์กรรมการ
9. นายจตุพล แสนสมปานกรรมการ
10. นางสาวจิราวรรณ คำสว่างกรรมการ
11. นายพร้อมพงศ์ ศิลปะไพรวรรณกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายสาธิต ชัยเมืองยองกรรมการ
2. นางสาวมัลลิกา บัวนุ่มกรรมการ
3. นายพิเชษฐ ธนาวงศ์กรรมการ
4. นางสาวภิญญาพัชญ์ บุญพรรณธวัฒน์กรรมการ
5. นายชาตรี ขันด้วงกรรมการ
6. นายพงษ์ศักดิ์ คำมะโนกรรมการ
7. นายอุทัย ชัยวงศ์กรรมการ
8. นางสาววรรณวิการ์ วงศายะกรรมการ
9. นายอิทธิพล ทองบำเรอกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสาธิต ชัยเมืองยองกรรมการ
2. นางสาวมัลลิกา บัวนุ่มกรรมการ
3. นายพิเชษฐ ธนาวงศ์กรรมการ
4. นางสาวภิญญาพัชญ์ บุญพรรณธวัฒน์กรรมการ
5. นายชาตรี ขันด้วงกรรมการ
6. นายพงษ์ศักดิ์ คำมะโนกรรมการ
7. นายอุทัย ชัยวงศ์กรรมการ
8. นางสาววรรณวิการ์ วงศายะกรรมการ
9. นายอิทธิพล ทองบำเรอกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายสาธิต ชัยเมืองยองกรรมการ
2. นางสาวมัลลิกา บัวนุ่มกรรมการ
3. นายพิเชษฐ ธนาวงศ์กรรมการ
4. นางสาวภิญญาพัชญ์ บุญพรรณธวัฒน์กรรมการ
5. นายชาตรี ขันด้วงกรรมการ
6. นายพงษ์ศักดิ์ คำมะโนกรรมการ
7. นายอุทัย ชัยวงศ์กรรมการ
8. นางสาววรรณวิการ์ วงศายะกรรมการ
9. นายอิทธิพล ทองบำเรอกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสาธิต ชัยเมืองยองกรรมการ
2. นางสาวมัลลิกา บัวนุ่มกรรมการ
3. นายพิเชษฐ ธนาวงศ์กรรมการ
4. นางสาวภิญญาพัชญ์ บุญพรรณธวัฒน์กรรมการ
5. นายชาตรี ขันด้วงกรรมการ
6. นายพงษ์ศักดิ์ คำมะโนกรรมการ
7. นายอุทัย ชัยวงศ์กรรมการ
8. นางสาววรรณวิการ์ วงศายะกรรมการ
9. นายอิทธิพล ทองบำเรอกรรมการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6
1. นางสาวมัลลิกา บัวนุ่มกรรมการ
2. นางภิญญพัชญ์ มูลเจริญกรรมการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3
1. นางสาวมัลลิกา บัวนุ่มกรรมการ
2. นางภิญญพัชญ์ มูลเจริญกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นางสาวมัลลิกา บัวนุ่มกรรมการ
2. นางภิญญพัชญ์ มูลเจริญกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นางสาวมัลลิกา บัวนุ่มกรรมการ
2. นางภิญญพัชญ์ มูลเจริญกรรมการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางวิลาวัลย์ ชมภูเทพกรรมการ
2. นางสาวปนัดดา เรือนบุตรกรรมการ
3. นางสาวปรียาภรณ์ภัทร์ สัพไพรกรรมการ
4. นางสาวรสสุคนธ์ จินณรักษ์กรรมการ
5. นายอนุพันธ์ ไชยพันธ์กรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางวิลาวัลย์ ชมภูเทพกรรมการ
2. นางสาวปนัดดา เรือนบุตรกรรมการ
3. นางสาวปรียาภรณ์ภัทร์ สัพไพรกรรมการ
4. นางสาวรสสุคนธ์ จินณรักษ์กรรมการ
5. นายอนุพันธ์ ไชยพันธ์กรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางสาวชวิกา จันทร์ธีระโรจน์กรรมการ
2. นางสาวจิณัฐดา สมสวัสดิ์กรรมการ
3. นางสาวภควรรณ อยู่เย็นกรรมการ
4. นายตรียุคล ผัดมอยกรรมการ
5. นางสาวจิดาภา ชโตลซ์กรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวชวิกา จันทร์ธีระโรจน์กรรมการ
2. นางสาวจิณัฐดา สมสวัสดิ์กรรมการ
3. นางสาวภควรรณ อยู่เย็นกรรมการ
4. นางสาวตรียุคล ผัดมอยกรรมการ
5. นางสาวจิดาภา ชโตลซ์กรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางอินทรีย์ ประทุมพงษ์กรรมการ
2. นางสาวอัจฉราภรณ์ สิริจินดาวรรณกรรมการ
3. นายเอกพจน์ สกัดกรรมการ
4. นางสาวเขมิกา ศรีแก้วกรรมการ
5. นางจีราพร อิงคสันตติกุลกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางอินทรีย์ ประทุมพงษ์กรรมการ
2. นางสาวอัจฉราภรณ์ สิริจินดาวรรณกรรมการ
3. นายเอกพจน์ สกัดกรรมการ
4. นางสาวเขมิกา ศรีแก้วกรรมการ
5. นางจีราพร อิงคสันตติกุลกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางนุสรา ปวงจักทรากรรมการ
2. นางสาวสุชาดา แท่งเงินกรรมการ
3. นายภูษิต อยู่ประจักษ์กรรมการ
4. นางสาวศรันย์รักษ์ ศิรานุรักษ์กรรมการ
5. นางสาวรุ่งทิวา งำเมืองกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางนุสรา ปวงจักทรากรรมการ
2. นางสาวสุชาดา แท่งเงินกรรมการ
3. นายภูษิต อยู่ประจักษ์กรรมการ
4. นางสาวศรันย์รักษ์ ศิรานุรักษ์กรรมการ
5. นางสาวรุ่งทิวา งำเมืองกรรมการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นางธัญมน ท้าวจำนงค์กรรมการ
2. นางสาวคนึงนิจ สมพงษ์กรรมการ
3. นางวิลาวัลย์ ชมภูเทพกรรมการ
4. นายเอกวัชร์ วัชรพันธ์กรรมการ
5. นางสาวกัญญภัทร์ นพรัตน์กูลประเสริฐกรรมการ
การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3
1. นางธัญมน ท้าวจำนงค์กรรมการ
2. นางสาวคนึงนิจ สมพงษ์กรรมการ
3. นางวิลาวัลย์ ชมภูเทพกรรมการ
4. นายเอกวัชร์ วัชรพันธ์กรรมการ
5. นางสาวกัญญภัทร์ นพรัตน์กูลประเสริฐกรรมการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3
1. Mr.David Dookerกรรมการ
2. นางพจนีย์ ัชัยมูลกรรมการ
3. นางสาวฐิติรัตน์ วันไวกรรมการ
4. นางสาวภรภัทร จินาแก้วกรรมการ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6
1. Ms.Lee Hoon Bensonกรรมการ
2. นางสาวศิริกัญญา บุญช่วยกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีรวิวรรณ สิทธิฤกษ์กรรมการ
4. นางสาวศุภาพิชญ์ จินตุงกรรมการ
5. นางจันทร์ชฎา ปินตาเลิศกรรมการ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3
1. Mr.Timothy Connorsกรรมการ
2. นางสาวศรัญญา สุวรรณ์กรรมการ
3. นางสาวศิริธร ชัยชะนะกรรมการ
4. นายเอกรินทร์ ไชยปินกรรมการ
5. นางสาววรรษมน ศรีใจมูลกรรมการ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นางสาวเพชรรินทร์ คำแก่นกรรมการ
2. นางศศิธร ศรีอิ่นแก้วกรรมการ
3. นางเกศรินทร์ บุญมากรรมการ
4. นางสาวสุชาดา จองคำกรรมการ
5. Mr.Gabriel Reilกรรมการ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางสาววัชรี พิเชฐกุลสัมพันธ์กรรมการ
2. นางสาวพิชยา เศรษฐธนดลกรรมการ
3. นายบุญทำ แผ่นชัยภูมิกรรมการ
4. Mr.Lee Hoon Bensonกรรมการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นายไกรวิชญ์ ผลบุญกรรมการ
2. นางสาวกสมา สุตะวงค์กรรมการ
3. นางสาวรดามณีรักษ์ โชคดีกรรมการ
4. นางสาวศุภมาส อริวรรณากรรมการ
5. นางสาวปภวรินทร์ ปภิณวิชยพลกุลกรรมการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. Ms.Stephanie Crocettiกรรมการ
2. นางสาวแสนชาดา มุมวงศ์กรรมการ
3. นางสาวดวงจิตร ตาดีกรรมการ
4. นายชคัตตรัย อำไพรัตน์กรรมการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นางสาวประภารัตน์ ไชยวันกรรมการ
2. นางสาวฤทธิ์นภา ไชยประภากรกรรมการ
3. นางอำพร ตรัยตรีงตรีคูณกรรมการ
4. นางณัฐสินี ฐิติภัทรพลหาญกรรมการ
5. นายปภินวิช เต็มใจกรรมการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6
1. MissYingying Wangกรรมการ
2. นางนฤมล บุญทวีกรรมการ
3. นายสันติชัย อภิัชัยกรรมการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางเช่าชู แซ่จางกรรมการ
2. นางสุรีย์พร จันทร์ประเสริฐกรรมการ
3. นางสาวสุพัตรา ทาปัญโญกรรมการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6
1. นางวีณา อินเหลือละกรรมการ
2. นายอภิรมย์ จันทร์จีรัสถ์กรรมการ
3. นางฉายทอง ปงนวลกรรมการ
4. นางพัชราภรณ์ วิเศษคุณกรรมการ
5. นางนฤมล พรหมเศษศักดิ์กรรมการ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3
1. นางสาวเขมจุรา เรืองศิริกรรมการ
2. นางวันเพ็ญ กันธะโยกรรมการ
3. นางฟ้าใหม่ หน่อแก้วกรรมการ
4. นายอภิรมย์ จันทร์จีรัสถ์กรรมการ
5. นายกิตติธัช แสงกิตติกรรมการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายสนิท นวลศิริประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยเอกเสกสรร ครองสมบัติรองประธานกรรมการ
3. นางวรรณเพ็ญ หม่อนมากรรมการ
4. นางสาวขนิษฐา ชื่นตากรรมการ
5. นางอำพร ยาวิลาศกรรมการ
6. นายสุพินันท์ กันทะวงค์กรรมการ
7. นายเสกศักดิ์ อินแดงกรรมการ
8. นายอนุสรณ์ มีบุญกรรมการ
9. นายเจตติพงค์ อินตากรรมการ
10. นางจิราพร ฟองมูลกรรมการ
11. นายสันติ บุญลากรรมการ
12. นายณัฐชารัตน์ กันทะวงค์กรรมการ
13. นางสาวคะนึงนิตย์ ทองบือกรรมการ
14. นางสาวปิยะรัตน์ แสงจันทร์กรรมการ
15. นายพลากร นันทเสนกรรมการ
16. ว่าที่ร้อยตรีภราภรณ์ ว่องไวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
1. นายเดชา สกลกิตติประธานกรรมการ
2. นายผดุง เงินสร้อยรองประธานกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีนพดล ใจแช่มกรรมการ
4. นายบุญธรรม ลำคำกรรมการ
5. นายกิตติพงษ์ อุดทัยกรรมการ
6. นายรณชัย โถดอกกรรมการ
7. นายสนั่น มลานวนกรรมการ
8. นายสมพร กำลังศรีกรรมการ
9. นายวัฒนาพงศ์ จิโนกรรมการ
10. นายธนาธร จูงวงษ์สุขกรรมการ
11. นายสิทธิพันธ์ ก๋ากาศกรรมการ
12. นายสมบูรณ์ นายหงส์กรรมการ
13. นายสิทธิพงษ์ จันสมกรรมการ
14. นายเอกพันธ์ ทนันไชยกรรมการ
15. นายจำรัส ศรีวิชัยกรรมการ
16. นายศุภกร สายวงค์กรรมการ
17. นายพีรพงศ์ กมลสมัยกรรมการ
18. นางยุพา ทองปรอนกรรมการ
19. นายณัฐวุฒิ กันติ๊บกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายโสภณ ธิพึงประธานกรรมการ
2. นายธรรมชัย วงศ์รัตนไตยกูลรองประธานกรรมการ
3. นายณรงศักดิ์ ขันคำกรรมการ
4. นายอเนก อุนามูลกรรมการ
5. นางสาวพิมพิมล ศรีโชคกรรมการ
6. นายประสิทธ์ สุวรรณวิศลกิจกรรมการ
7. นายไกรศรี ดวงจิตรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3
1. นางธมน สังข์สำราญกรรมการ
2. นางสาวจิราพร ฟองมูลโรงเรียนกรรมการ
3. นางสาวลาวัลย์ ดอนปินกรรมการ
4. นายวรกันต์ ศรีวิชัยกรรมการ
กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางมาลี บุญเทพกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีนรากร ณ น่านกรรมการ
3. นางสาวพิมพันธ์ บุญสิทธิ์กรรมการ
4. นางสาวอริยา จารุสิทธากุลกรรมการ
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางมาลี บุญเทพกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีนรากร ณ น่านกรรมการ
3. นางสาวพิมพันธ์ บุญสิทธิ์กรรมการ
4. นางสาวอริยา จารุสิทธากุลกรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นายบุญธรรม กาใจคำกรรมการ
2. นางฉันท์ชนิต สิทธิบุญมีกรรมการ
3. นางปิยะมาศ วรรณ์แก้วกรรมการ
4. นางสาวปัญชรีย์ วชิรถาวรชัยกรรมการ
5. นางพันธรานันท์ วงษ์ไทยกรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นายบุญธรรม กาใจคำกรรมการ
2. นางฉันท์ชนิต สิทธิบุญมีกรรมการ
3. นางปิยะมาศ วรรณ์แก้วกรรมการ
4. นางสาวปัญชรีย์ วชิรถาวรชัยกรรมการ
5. นางพันธรานันท์ วงษ์ไทยกรรมการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นางสาวแววดาว สุทธหลวงประธานกรรมการ
2. นายสงกรานต์ โปธากรรมการ
3. นางเพลินพิศ ใหม่ดีกรรมการ
4. นายไพโรจน์ พวงสอาดกรรมการ
5. นางสาววิไลลักษณ์ อุตะมะติงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6
1. นางสาวปิณฑิรา พรหมนุชานนท์ประธานกรรมการ
2. นายปฏิพล เตจินะกรรมการ
3. นางสาวอำพร ชัยปะละกรรมการ
4. นายศุภชัย ทรายผึ้งกรรมการ
5. นางสาวพัชรีย์ ดวงใจกรรมการ
6. นายดวงดี เป็งสุรินทร์กรรมการ
7. นางสาวสุนทรี สิงห์ทอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3
1. นางสาวเบญจพร ธนะมิตรประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงปาณญาดา ติ๊บแก้วกรรมการ
3. นายสงบ ผ่องพรรณ์กรรมการ
4. นางสาวเกวรินทร์ ศรีวิลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางบุณยวีร์ วงศ์สูนประธานกรรมการ
2. นางรัชรารีย์ ขัติยศกรรมการ
3. นายวีระพันธ์ ธรรมใจกรรมการ
4. นายวีรพงษ์ คำผงกรรมการ
5. นางสาวพัชร์นันทน์ ชัยจันทร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวอภิญญา อริวรรณาประธานกรรมการ
2. นางสาวกัญญารัตน์ แก้วเกตุกรรมการ
3. นายภูมิ วิริยะกรรมการ
4. นายฉัตรชัย จันทร์หอมกรรมการ
5. นางสาวจุฑามาศ แก้วดวงใจกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นางสาวสุภาพร ศุภชัยทิวารัตน์ประธานกรรมการ
2. นายวสันต์ สืบวงค์กรรมการ
3. นายสิณมหัตฒ์ มณีรัตนพรกรรมการ
4. นายภูวดล กุมารแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวพิมพ์พิศา ศรีบุญเรืองประธานกรรมการ
2. นายวรวิทย์ อินต๊ะแก้วกรรมการ
3. นายภราดร พิมลวิชยากิจกรรมการ
4. นายปวันกฤษฏิ์ มะธีกรรมการ
5. นายวีระพงษ์ สักใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นางสาวทิพวรรณ บัวบานประธานกรรมการ
2. นางสาวสายนที คำมูลกรรมการ
3. นางบุณยากร อมรมนตรีกรรมการ
4. นายธนากษิณ โนสุกรรมการ
5. นางสาวนิภาพร ธิใจกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1. นางพัชรี อุ่นละออประธานกรรมการ
2. นายสิณมหัฒฆ์ มณีรัตน์พรกรรมการ
3. นางสาวฐิติพร โพธิ์จุมพลกรรมการ
4. นางสาวกนกนวล อินขานกรรมการ
5. นางสาวสุมัญชรี วรรณสารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นางสาวเนาวลักษณ์ ใจแก้วประธานกรรมการ
2. นางเสาวนีย์ วรพจน์กรรมการ
3. นายคณิน นนทศิลากรรมการ
4. นางพัชยา โชตินนชัยกรรมการ
5. นางสาวอุษณีย์ บัวเปิดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางสาวอัศจรรย์ โปธาประธานกรรมการ
2. นายโอฬาร วงศ์ประสิทธิ์กรรมการ
3. นางกัญจิตราณัฐ เฉลยอาจกรรมการ
4. นายธนกฤต หิรัญสิริกรกรรมการ
5. นายนราวิชญ์ จันทร์อินทร์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวเบญจพร ธนะมิตรกรรมการ
2. นางสาวเกวรินทร์ ศรีวิลัยกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงปาณญาดา ติ๊บแก้วกรรมการ
4. นายสงบ ผ่องพรรณ์กรรมการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6
1. นายวิทวัฒน์ ณวรรณมาประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีนภนต์ ปัญญากรรมการ
3. นายนราธิป โทบุราณกรรมการ
4. นายสงกรานต์ กาวิโลกรรมการ
5. นายธนญชัย มุกพลอยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3
1. นายวิทวัฒน์ ณวรรณมาประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีนภนต์ ปัญญากรรมการ
3. นายนราธิป โทบุราณกรรมการ
4. นายสงกรานต์ กาวิโลกรรมการ
5. นายธนญชัย มุกพลอยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ป.1-ป.6
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นางพณิชา ม่ำขุนทดกรรมการ
2. นางสาธิดา ก้อนสมบัติกรรมการ
3. นายประหยัด โกฎแก้วกรรมการ
4. นายอภิสิทธิ์ เรือนคำมูลกรรมการ
5. นายณฐพงศ์ ติ๊บปิงกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางพณิชา ม่ำขุนทดกรรมการ
2. นางสาธิดา ก้อนสมบัติกรรมการ
3. นายประหยัด โกฎแก้วกรรมการ
4. นายอภิสิทธิ์ เรือนคำมูลกรรมการ
5. นายณฐพงศ์ ติ๊บปิงกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นางวารีย์ นิติคุณชัยกรรมการ
2. นางสาวพัชรินทร์ ชั้นอินทร์งามกรรมการ
3. นายวิษณุวัฒน์ สอนแก้วกรรมการ
4. นายนพพันธ์ ฝั้นหล่อกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายอาทิตย์ ไชยเทศกรรมการ
2. นายนพพันธ์ ฝั้นหล่อกรรมการ
3. นางวันเพ็ญ เจิมจันทร์กรรมการ
4. นางกาญจนา ทัศน์จันทร์กรรมการ
5. นางศิรประภา ธานีกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางพิไลวรรณ ทองดีกรรมการ
2. นางสาวสายทิพย์ มามีกรรมการ
3. นางสาวราณี ดีวาสนากังวานกรรมการ
4. นางสาวกัญจรันต์ ประเสริฐยิ่งกรรมการ
5. นางสาวอาภารัตน์ ดวงดีกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นายเกษร ชมพูกรรมการ
2. นางกัลยาณี อักษรศรีกรรมการ
3. นางสาวบัวบาน กองราชกรรมการ
4. นายจตุพงษ์ ต๋าคำกรรมการ
5. นางพินสาย อมรศักดิ์กรรมการ
การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางสาวกันนิกา ศรีลาวัลย์กรรมการ
2. นางกาญจนา อินตากรรมการ
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางพวงทอง สุนทรากรรมการ
2. นางกาญจนา อินตากรรมการ
3. นางสาวกัลยา ใจคำกรรมการ
4. นางสาวรัชดา ไชยมีกรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายดาวเรือง กินาวงค์กรรมการ
2. นายสันติ อาทิตย์กรรมการ
3. นางลัดดา ลอยดีกรรมการ
4. นายนพดล แสงดีกรรมการ
5. นางทิพย์วัลย์ กาญจนะประโชติกรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายประหยัด คงบุญแก้วกรรมการ
2. นางสาวสุทธาธินี อุดมกรรมการ
3. นางดรุณี กันทาปินกรรมการ
4. นายฉัตรินทร์ ศิริกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงหงษ์หยก ยอดแก้วกรรมการ
การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางพวงทอง สุนทรากรรมการ
2. นางสาวศิริลักษณ์ ศิริกรรมการ
3. นางจารุณี ธรรมขันกรรมการ
4. นางสาวสุภัทริญา กาญจน์ธีระรักษ์กรรมการ
5. นางสาวกัลยา ใจคำกรรมการ
การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางนันทพร ศิริอุดมกรรมการ
2. นางนงลักษณ์ เมืองแก้วกรรมการ
3. นางสาวธนพร จั่นเพชรกรรมการ
4. นางสาวนฤมล ขันเบาะกรรมการ
5. นางสาวชญณัฎฐณิชา ธนชาญสิทธิ์กรรมการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางบัวคำ ศรีอิศรางกูลกรรมการ
2. นางสาวรชตภรณ์ ชัยประภากรรมการ
3. นางธันยารัศม์ ธรรมสุวรรณกรรมการ
4. นางประภัสสร อินต๊ะยศกรรมการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางสาวสายฝน ศรีวิชัยกรรมการ
2. นางพรรัตน์ นักสิงห์กรรมการ
3. นางมยุรี สุริยะจักรกรรมการ
4. นางเทียบ แสงสงค์กรรมการ
5. นายชนิตากร คุณากรรมการ
6. นายกันตพัฒน์ ฉัตรมณีรุ่งเรืองกรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6
1. นางสาวพลิน คำหมื่นกรรมการ
2. นางสาวกัลยกร สุพิณวงศ์กรรมการ
3. นางศิริวรรณ อินถากรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3
1. นางลัดดา บุญศิลปไทยกรรมการ
2. นางแสงทอง บุญเชิดกรรมการ
3. นางสาวสายนที คำมูลกรรมการ
4. นางสาวสุกันยา ศรีคำชุมกรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางวรรณวดี ไชยชนะกรรมการ
2. นายอำมอน ศรีเกตกรรมการ
3. นางสาวอุทิศพร สามล้านกรรมการ
4. นายกมล อาสาภิญโญกรรมการ
5. นางสาวพัชรินทร์ อุ่นบ้านกรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางปราณี พรมพันธ์กรรมการ
2. นางอัญชลี กาญจสุวรรณกรรมการ
3. นางธัญยารัศม์ ธรรมสุวรรณกรรมการ
4. นางสาวพัชรินทร์ อุ่นบ้านกรรมการ
5. นางสาวอุทิพร ล่ามล้านกรรมการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางทิพยา ประหยัดยอดกรรมการ
2. นางปราณี ชื่นตากรรมการ
3. นางพัชรี สายผาบกรรมการ
4. นางสาวจีราภา ศรีอำนวยกรรมการ
5. นางอุบล ไฝคำกรรมการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางสาวจันจิรา อุดมากรรมการ
2. นางรัตนาภรณ์ ยาประเสริฐกรรมการ
3. นางศิรินภา พลอยสำลีกรรมการ
4. นางเพ็ญศรี แสนดวงดีกรรมการ
5. นางสาวชนกชนม์ วงษ์ชัยกรรมการ

เรียนรวม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวเมรี การะหงส์กรรมการ
2. นางประภาศรี เลพลกรรมการ
3. นางสาวสุพรรณี สุขมากรรมการ
4. นางสาวพิรานัน ธิติพงศ์วรทัตกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสาวเมรี การะหงษ์กรรมการ
2. นางประภาศรี เลพลกรรมการ
3. นางสาวสุพรรณี สุขมากรรมการ
4. นางศรีรวย เชิญศิลป์กรรมการ
5. นางสาวพิรานัน ธิติพงศ์วรทัตกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางสาวเมรี การะหงษ์กรรมการ
2. นางประภาศรี เลพลกรรมการ
3. นางสาวสุพรรณี สุขมากรรมการ
4. นางศรีรวย เชิญศิลป์กรรมการ
5. นางสาวพิรานัน ธิติพงศ์วรทัตกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวเมรี การะหงษ์กรรมการ
2. นางประภาศรี เลพลกรรมการ
3. นางสาวสุพรรณี สุขมากรรมการ
4. นางศรีรวย เชิญศิลป์กรรมการ
5. นางสาวพิรานัน ธิติพงศ์วรทัตกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวเมรี การะหงษ์กรรมการ
2. นางประภาศรี เลพลกรรมการ
3. นางสาวสุพรรณี สุขมากรรมการ
4. นางศรีรวย เชิญศิลป์กรรมการ
5. นางสาวพิรานัน ธิติพงศ์วรทัตกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางสาวเมรี การะหงษ์กรรมการ
2. นางประภาศรี เลพลกรรมการ
3. นางสาวสุพรรณี สุขมากรรมการ
4. นางศรีรวย เชิญศิลป์กรรมการ
5. นางสาวพิรานัน ธิติพงศ์วรทัตกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวสนทยา บาลเย็นกรรมการ
2. นายอาทิตย์ แคเซอกรรมการ
3. นางสมจิตร์ คำหมื่นกรรมการ
4. นางสาวปริศนา เป็งพฤกษ์กรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวสนทยา บาลเย็นกรรมการ
2. นายอาทิตย์ แคเซอกรรมการ
3. นางสมจิตร์ คำหมื่นกรรมการ
4. นางสาวปริศนา เป็งพฤกษ์กรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางวันทนา วัชระเสถียรกรรมการ
2. นางสาวรัตติกาล รักสัตย์กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีนรากร ณ น่านกรรมการ
4. นางสาวนิรดา นิรชานันท์กรรมการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางวันทนา วัชระเสถียรกรรมการ
2. นางสาวรัตติกาล รักสัตย์กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีนรากร ณ น่านกรรมการ
4. นางสาวนิรดา นิรชานันท์กรรมการ

เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสุรดา ฟองจันทร์ตากรรมการ
2. นางขวัญใจ ฟองมูลกรรมการ
3. นางสาววรวรรณ ปินไชยกรรมการ
4. นางสมศรี บัวผันกรรมการ
5. นางสาวสาวิตรี ศรีทรายคำกรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสุรดา ฟองจันทร์ตากรรมการ
2. นางขวัญใจ ฟองมูลกรรมการ
3. นางสาววรวรรณ ปินไชยกรรมการ
4. นางสมศรี บัวผันกรรมการ
5. นางสาวสาวิตรี ศรีทรายคำกรรมการ

เรียนรวม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางจีรวรรณ หมื่นจินากรรมการ
2. นางการุณี ดุสิตธนสารกรรมการ
3. นายอาทิตย์ ไชยเทศกรรมการ
4. นางเนตรนภา กันธะวงศ์กรรมการ
5. นางสาวเขมณิกา อมรศักดิ์กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางจีรวรรณ หมื่นจินากรรมการ
2. นางการุณี ดุสิตธนสารกรรมการ
3. นายอาทิตย์ ไชยเทศกรรมการ
4. นางเนตรนภา กันธะวงศ์กรรมการ
5. นางสาวเขมณิกา อมรศักดิ์กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางจีรวรรณ หมื่นจินากรรมการ
2. นางการุณี ดุสิตธนสารกรรมการ
3. นายอาทิตย์ ไชยเทศกรรมการ
4. นางเนตรนภา กันธะวงศ์กรรมการ
5. นางสาวเขมณิกา อมรศักดิ์กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางจีรวรรณ หมื่นจินากรรมการ
2. นางการุณี ดุสิตธนสารกรรมการ
3. นายอาทิตย์ ไชยเทศกรรมการ
4. นางเนตรนภา กันธะวงศ์กรรมการ
5. นางสาวเขมณิกา อมรศักดิ์กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางจีรวรรณ หมื่นจินากรรมการ
2. นางการุณี ดุสิตธนสารกรรมการ
3. นางสาวเขมณิกา อมรศักดิ์กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางจีรวรรณ หมื่นจินากรรมการ
2. นางการุณี ดุสิตธนสารกรรมการ
3. นางเนตรนภา กันธะวงศ์กรรมการ
4. นางสาวเขมณิกา อมรศักดิ์กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางสุภาภรณ์ อินหวันกรรมการ
2. นางพรรณิภา เนติพลกรรมการ
3. นางสาวกรนิภา อิ่นแก้วกรรมการ
4. นางปราณี ชื่นตากรรมการ
5. นางโนรี รินเขียวกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสุภาภรณ์ อินหวันกรรมการ
2. นางพรรณิภา เนติพลกรรมการ
3. นางสาวกรนิภา อิ่นแก้วกรรมการ
4. นางปราณี ชื่นตากรรมการ
5. นางโนรี รินเขียวกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสุภาภรณ์ อินหวันกรรมการ
2. นางพรรณิภา เนติพลกรรมการ
3. นางสาวกรนิภา อิ่นแก้วกรรมการ
4. นางปราณี ชื่นตากรรมการ
5. นางโนรี รินเขียวกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางสุภาภรณ์ อินหวันกรรมการ
2. นางพรรณิภา เนติพลกรรมการ
3. นางสาวกรนิภา อิ่นแก้วกรรมการ
4. นางปราณี ชื่นตากรรมการ
5. นางโนรี รินเขียวกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสุภาภรณ์ อินหวันกรรมการ
2. นางพรรณิภา เนติพลกรรมการ
3. นางสาวกรนิภา อิ่นแก้วกรรมการ
4. นางปราณี ชื่นตากรรมการ
5. นางโนรี รินเขียวกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสุภาภรณ์ อินหวันกรรมการ
2. นางพรรณิภา เนติพลกรรมการ
3. นางปราณี ชื่นตากรรมการ
4. นางโนรี รินเขียวกรรมการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางสุภาภรณ์ อินหวันกรรมการ
2. นางพรรณิภา เนติพลกรรมการ
3. นางสาวกรนิภา อิ่นแก้วกรรมการ
4. นางปราณี ชื่นตากรรมการ
5. นางโนรี รินเขียวกรรมการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางอุไรวรรณ สุทธไชยกรรมการ
2. นางภาวนา โนนทนวงค์กรรมการ
3. นางกัญญาภัคร์ อาจหาญกรรมการ
4. นางสาวดวงจันทร์ โพธิ์เวียงกรรมการ

เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวกิ่งดาว ปัญญากรรมการ
2. นางสาวนัจกร สมหลานกรรมการ
3. นางสาวอุบลวัลย์ ไชยรักษ์กรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางกิ่งดาว ปัญญากรรมการ
2. นางสาวนัจกร สมหลานกรรมการ
3. นางสาวอุบลวัลย์ ไชยรักษ์กรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางกิ่งดาว ปัญญากรรมการ
2. นางสาวนัจกร สมหลานกรรมการ
3. นางสาวอุบลวัลย์ ไชยรักษ์กรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางประทุมพร มณีจักรกรรมการ
2. นางสาวนันท์นภัส สินธุพธีรฉัตรกรรมการ
3. นางสาวกุลธิดา ละคำปากรรมการ
4. นางพิมพ์พิสาข์ แคร่กระโทกกรรมการ
5. นายศักดิ์ศิริน ระวิวัฒน์กรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางประทุมพร มณีจักรกรรมการ
2. นางสาวนันท์นภัส สินธุพธีรฉัตรกรรมการ
3. นางสาวกุลธิดา ละคำปากรรมการ
4. นางพิมพ์พิสาข์ แคร่กระโทกกรรมการ
5. นายศักดิ์ศิริน ระวิวัฒน์กรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางประทุมพร มณีจักรกรรมการ
2. นางสาวนันท์นภัส สินธุพธีรฉัตรกรรมการ
3. นางสาวกุลธิดา ละคำปากรรมการ
4. นางพิมพ์พิสาข์ แคร่กระโทกกรรมการ
5. นายศักดิ์ศิริน ระวิวัฒน์กรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางประทุมพร มณีจักรกรรมการ
2. นางสาวนันท์นภัส สินธุพธีรฉัตรกรรมการ
3. นางสาวกุลธิดา ละคำปากรรมการ
4. นางสาวพิมพ์พิสาข์ แคร่กระโทกกรรมการ
5. นายศักดิ์ศิริน ระวิวัฒน์กรรมการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางเพ็ญศรี ตาปัญญากรรมการ
2. นางเพ็ญศรี ตาปัญญากรรมการ
3. นางศรีรวย เชิดศิลป์กรรมการ
4. นางปุณิกา อินสุวรรณ์กรรมการ
5. นางสาวพรรณิกา สุวรรณจันทร์กรรมการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางปุณิกา อินสุวรรณ์กรรมการ
2. นางเพ็ญศรี ตาปัญญากรรมการ
3. นางศรีรวย เชิดศิลป์กรรมการ
4. นางสาวพรรณิการ์ สุวรรณจันทร์กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางยาใจ ธรรมลังกากรรมการ
2. นายยุทธการ อุประโจงกรรมการ
3. นายคมสันต์ สมฤทธิ์กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางยาใจ ธรรมลังกากรรมการ
2. นายยุทธการ อุประโจงกรรมการ
3. นายกฤษดา ดีดพิณกรรมการ
4. นายคมสันต์ สมฤทธิ์กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางยาใจ ธรรมลังกากรรมการ
2. นายยุทธการ อุประโจงกรรมการ
3. นายกฤษดา ดีดพิณกรรมการ
4. นายคมสันต์ สมฤทธิ์กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางยาใจ ธรรมลังกากรรมการ
2. นายยุทธการ อุประโจงกรรมการ
3. นายคมสันต์ สมฤทธิ์กรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายชัยวุฒิ ศรีพลกรรมการ
2. นางดาวเรือง กินาวงศ์กรรมการ
3. นางจิรชญา ศรีวิลัยกรรมการ
4. นางจุฑามาศ สายชมภูกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีเศกสรร ปันทะฝั้นกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายชัยวุฒิ ศรีพลกรรมการ
2. นางดาวเรือง กินาวงศ์กรรมการ
3. นางจิรชญา ศรีวิลัยกรรมการ
4. นางจุฑามาศ สายชมภูกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีเศกสรร ปันทะฝั้นกรรมการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 Sillapa.net
Copyright © 2012-2019 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]