สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนกมล-เรียม สุโกศล(บ้านผาใต้) 3 3 3
2 009 โรงเรียนชุมชนบ้านคาย 25 52 32
3 014 โรงเรียนชุมชนบ้านวังจ๊อม 14 30 24
4 010 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย 50 134 70
5 012 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวง 23 32 25
6 011 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวง สาขาบ้านเด่นเวียงไชย (ไร่ส้ม) 4 18 7
7 013 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮ่าง 29 51 40
8 015 โรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็น 23 36 25
9 017 โรงเรียนดอยสามหมื่น 1 3 2
10 019 โรงเรียนต.ช.ด.ศึกษานารีอนุสรณ์ 3 1 6 3
11 018 โรงเรียนต.ช.ด.ไลออนส์มหาจักร์ 8 10 57 19
12 026 โรงเรียนบ้านกองลม 23 30 25
13 027 โรงเรียนบ้านขอบด้ง 9 18 12
14 028 โรงเรียนบ้านจอง 12 16 16
15 031 โรงเรียนบ้านดง 17 41 29
16 030 โรงเรียนบ้านดงป่าลัน 6 6 6
17 033 โรงเรียนบ้านดอน 0 0 0
18 032 โรงเรียนบ้านดอนชัย 5 14 8
19 035 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 44 91 54
20 036 โรงเรียนบ้านต้นส้าน 3 6 4
21 034 โรงเรียนบ้านต้นโชค 16 30 24
22 038 โรงเรียนบ้านถ้ำ 2 4 3
23 037 โรงเรียนบ้านถ้ำตับเตา 9 20 14
24 040 โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวพวง 32 100 45
25 041 โรงเรียนบ้านทุ่งละคร 6 10 8
26 043 โรงเรียนบ้านทุ่งหลุก 27 55 41
27 042 โรงเรียนบ้านทุ่งหลุก (เชียงดาว) 4 8 7
28 039 โรงเรียนบ้านท่ามะแกง 19 42 29
29 025 โรงเรียนบ้านนามน 24 57 34
30 045 โรงเรียนบ้านนาหวาย 25 51 37
31 047 โรงเรียนบ้านปง 11 20 13
32 046 โรงเรียนบ้านปงตำ 5 5 5
33 050 โรงเรียนบ้านปางต้นเดื่อ 23 43 28
34 051 โรงเรียนบ้านปางปอย 23 37 28
35 175 โรงเรียนบ้านปางป๋อ 7 10 10
36 053 โรงเรียนบ้านปางมะเยา 14 29 23
37 054 โรงเรียนบ้านปางสัก 19 41 27
38 052 โรงเรียนบ้านปางเฟือง 20 30 24
39 049 โรงเรียนบ้านปางแดง 7 9 9
40 048 โรงเรียนบ้านป่าก๊อ 16 42 17
41 055 โรงเรียนบ้านป่างิ้ว 3 5 3
42 058 โรงเรียนบ้านป่าบง 6 12 9
43 057 โรงเรียนบ้านป่าบง (เชียงดาว) 4 6 6
44 056 โรงเรียนบ้านป่าแดง 18 32 27
45 064 โรงเรียนบ้านผาแดง 7 19 13
46 065 โรงเรียนบ้านม่วงชุม 34 80 45
47 066 โรงเรียนบ้านม่อนปิ่น 42 67 59
48 082 โรงเรียนบ้านยาง 10 18 14
49 083 โรงเรียนบ้านรินหลวง 5 17 9
50 085 โรงเรียนบ้านลาน 12 24 20
51 087 โรงเรียนบ้านวังมะริว 11 17 16
52 091 โรงเรียนบ้านศรีดอนชัย 15 31 26
53 092 โรงเรียนบ้านสบคาบ 4 11 9
54 093 โรงเรียนบ้านสันต้นดู่ 12 21 18
55 095 โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ 31 60 38
56 094 โรงเรียนบ้านสันต้นเปา 5 8 8
57 097 โรงเรียนบ้านสันทราย 3 5 4
58 096 โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย 29 55 44
59 098 โรงเรียนบ้านสันปอธง 4 6 4
60 100 โรงเรียนบ้านสันป่าข่า 3 4 4
61 099 โรงเรียนบ้านสันป่าเกี๊ยะ 9 11 11
62 102 โรงเรียนบ้านสันป่าเหียว 6 16 11
63 101 โรงเรียนบ้านสันป่าแดง 17 44 25
64 103 โรงเรียนบ้านสันม่วง 3 6 5
65 104 โรงเรียนบ้านสินชัย 8 14 12
66 105 โรงเรียนบ้านสุขฤทัย 26 61 38
67 106 โรงเรียนบ้านหนองขวาง 5 8 8
68 107 โรงเรียนบ้านหนองขี้นกยาง 22 55 35
69 109 โรงเรียนบ้านหนองตุ้ม 3 9 6
70 110 โรงเรียนบ้านหนองบัว 12 20 17
71 111 โรงเรียนบ้านหนองยาว 12 23 19
72 108 โรงเรียนบ้านหนองเขียว 8 17 10
73 112 โรงเรียนบ้านหลวง (ฝาง) 10 21 16
74 113 โรงเรียนบ้านหลวง(แม่อาย) 4 9 6
75 114 โรงเรียนบ้านหล่ายฝาง 14 32 19
76 133 โรงเรียนบ้านหัวนา 3 8 5
77 135 โรงเรียนบ้านหัวฝาย 13 25 19
78 134 โรงเรียนบ้านหัวฝาย (ไชยปราการ) 9 13 13
79 115 โรงเรียนบ้านห้วยคอกหมู 14 28 21
80 118 โรงเรียนบ้านห้วยงูกลาง 32 49 43
81 119 โรงเรียนบ้านห้วยจะค่าน ตชด. อนุสรณ์ 7 10 10
82 120 โรงเรียนบ้านห้วยต้นตอง 11 20 17
83 121 โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 3 5 3
84 122 โรงเรียนบ้านห้วยบง 4 12 7
85 123 โรงเรียนบ้านห้วยบอน 1 1 1
86 125 โรงเรียนบ้านห้วยปู 8 9 9
87 124 โรงเรียนบ้านห้วยป่าซาง 15 33 19
88 128 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 6 16 8
89 129 โรงเรียนบ้านห้วยศาลา 6 13 9
90 130 โรงเรียนบ้านห้วยหมากเลี่ยม 9 32 17
91 131 โรงเรียนบ้านห้วยห้อม 1 1 1
92 126 โรงเรียนบ้านห้วยเป้า(ถ่ายโอน) 27 42 31
93 132 โรงเรียนบ้านห้วยเฮี่ยน 29 51 40
94 116 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ (ฝาง) 11 22 18
95 117 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ (เวียงแหง) 10 22 16
96 127 โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ 12 42 19
97 139 โรงเรียนบ้านอรุโณทัย 54 130 86
98 140 โรงเรียนบ้านออน 2 4 3
99 141 โรงเรียนบ้านอ่าย 13 34 13
100 142 โรงเรียนบ้านฮ่างต่ำ 6 8 7
101 029 โรงเรียนบ้านเชียงดาว 30 57 36
102 059 โรงเรียนบ้านเปียงหลวง 32 74 50
103 067 โรงเรียนบ้านเมืองคอง 22 40 33
104 068 โรงเรียนบ้านเมืองนะ 19 53 27
105 173 โรงเรียนบ้านเวียงผาพัฒนา 2 3 2
106 088 โรงเรียนบ้านเวียงฝาง 53 149 72
107 089 โรงเรียนบ้านเวียงหวาย 25 44 37
108 090 โรงเรียนบ้านเวียงแหง 11 20 17
109 136 โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ 38 90 58
110 069 โรงเรียนบ้านแม่กอนใน 15 26 15
111 071 โรงเรียนบ้านแม่ขิ 11 19 17
112 070 โรงเรียนบ้านแม่ข่า 36 57 41
113 072 โรงเรียนบ้านแม่คะ 27 53 34
114 073 โรงเรียนบ้านแม่งอนกลาง 5 8 7
115 075 โรงเรียนบ้านแม่ทะลบ 1 2 1
116 076 โรงเรียนบ้านแม่นะ 32 64 45
117 077 โรงเรียนบ้านแม่ป๋าม 7 12 9
118 079 โรงเรียนบ้านแม่สาว 19 27 23
119 080 โรงเรียนบ้านแม่สูนน้อย 6 9 8
120 081 โรงเรียนบ้านแม่อ้อใน 11 27 20
121 078 โรงเรียนบ้านแม่แมะ 7 19 12
122 074 โรงเรียนบ้านแม่ใจ 8 23 14
123 060 โรงเรียนบ้านโป่งถืบ 7 15 12
124 061 โรงเรียนบ้านโป่งนก 34 86 59
125 062 โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 3 5 4
126 063 โรงเรียนบ้านโป่งไฮ 5 11 9
127 086 โรงเรียนบ้านโละ 9 24 16
128 138 โรงเรียนบ้านใหม่ 9 10 10
129 137 โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว 35 73 48
130 144 โรงเรียนประพันธ์-อารีย์ หงษ์สกุล 10 45 16
131 145 โรงเรียนพัฒนาต้นน้ำขุนคอง 20 46 30
132 148 โรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่ 38 63 55
133 147 โรงเรียนม่วงป๊อก 19 60 32
134 150 โรงเรียนรัฐราษฏร์อุปถัมภ์ 10 15 14
135 153 โรงเรียนวัดจอมคีรี 9 18 11
136 154 โรงเรียนวัดนันทาราม 33 65 42
137 155 โรงเรียนวัดบ้านท่า 5 7 6
138 156 โรงเรียนวัดปางมะโอ 0 0 0
139 157 โรงเรียนวัดป่าแดง 30 65 49
140 158 โรงเรียนวัดศรีบุญเรือง 11 19 16
141 159 โรงเรียนวัดห้วยน้ำเย็น 2 3 3
142 160 โรงเรียนวัดอรัญญวาสี 10 10 10
143 162 โรงเรียนวิรุณเทพ 7 12 7
144 165 โรงเรียนศึกษานารีอนุสรณ์ 1 16 23 21
145 166 โรงเรียนศึกษานารีอนุสรณ์ 2 5 12 5
146 168 โรงเรียนสันติวนา 4 10 4
147 004 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 9 40 89 60
148 006 โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1 33 78 43
149 020 โรงเรียนเทพศิรินทร์ 9 โครงการหลวงฯ 8 22 12
150 143 โรงเรียนเบญจม 2 บ้านน้ำรู 2 4 3
151 146 โรงเรียนเพียงหลวง ๑(บ้านท่าตอน)ฯ 66 177 110
152 163 โรงเรียนเวียงผาพัฒนา 0 0 0
153 002 โรงเรียนแกน้อยศึกษา 5 13 10
154 003 โรงเรียนโครงการหลวงแกน้อย 3 4 3
155 016 โรงเรียนโชติคุณะเกษมบ้านเมืองงาม 20 30 23
156 023 โรงเรียนไทยทนุบ้านสันต้นดู่ 19 38 28
157 024 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 46 168 61
158 007 โรงเรียนฉัตรพฤกษ์วิทยา 23 31 28
159 008 โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ 12 19 17
160 149 โรงเรียนรังษีวิทยา 27 38 34
161 151 โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา 23 40 23
162 164 โรงเรียนศีลรวี 15 25 15
163 169 โรงเรียนสายอักษร 18 22 21
164 170 โรงเรียนอนุบาลสมฤทธิ์ 0 0 0
165 171 โรงเรียนอนุบาลสายอักษร 0 0 0
166 005 โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ 9 17 13
167 172 โรงเรียนเอื้อวิทยา 19 45 30
168 084 โรงเรียนบ้านล้องอ้อ 7 15 11
169 174 โรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กอนุบาลและปฐมวัยตำบลเมืองคอง 2 6 4
170 021 โรงเรียนเทศบาล1 ไชยปราการ 22 51 37
171 022 โรงเรียนเทศบาลเวียงฝาง 2 2 2
172 152 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 29 76 46
173 167 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว 13 37 25
รวม 2545 5381 3595
8976

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 Sillapa.net
Copyright © 2012-2019 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]