เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
ณ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์, โรงยิม (อาคารพิฆาตปรปักษ์) บ่อน้ำมันฝาง และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 อำเภอฝาง
ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายเจษฎา ก้องสาคร ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ ผู้ดูแลระบบระดับเขตพื้นที่  
2 นายดวงดี เป็งสุรินทร์ ครู โรงเรียนบ้านเปียงหลวง ผู้ดูแลระบบระดับเขตพื้นที่  
3 นางสาวเบญจพร ธนะมิตร ครูโรงเรียนบ้านแม่ข่า ผู้ดูแลระบบระดับเขตพื้นที่  
4 นายดวงดี เป็งสุรินทร์ ครู โรงเรียนบ้านเปียงหลวง ผู้ดูแลระบบระดับเขตพื้นที่  
5 นางสาวเบญจพร ธนะมิตร ครูโรงเรียนบ้านแม่ข่า ผู้ดูแลระบบระดับเขตพื้นที่  
6 นางมัทนา รุ่งแจ้ง ครูโรงเรียนบ้านเวียงหวาย ฝ่ายทะเบียนและเอกสาร  
7 นางกีรติ ณ เชียงใหม่ ครูโรงเรียนบ้านแม่สาว ฝ่ายทะเบียนและเอกสาร  
8 นางสาวชญารัตน์ เมืองคำ ครูโรงเรียนบ้านเวียงหวาย ฝ่ายทะเบียนและเอกสาร  
9 นายศักดิ์ศิริน ระวิวัฒน์ ครูโรงเรียนบ้านป่าแดง ฝ่ายทะเบียนและเอกสาร  
10 นางวชิราวรรณ รอดกังวล สพป.เชียงใหม่เขต 3 ฝ่ายทะเบียนและเอกสาร  
11 นางเอื้อมพร สายดวงแสง สพป.เชียงใหม่เขต 3 ฝ่ายทะเบียนและเอกสาร  
12 นางสาวสราญกุลญ์ เย็นสุวรรณ์ โรงเรียนบ้านเวียงหวาย ฝ่ายทะเบียนและเอกสาร  
13 นางสาวพิมพิไล มหาชัย โรงเรียนบ้านปางสัก ฝ่ายทะเบียนและเอกสาร  
14 นางสาวศิระกาญจน์ กันธิยะ โรงเรียนบ้านแม่ข่า ฝ่ายทะเบียนและเอกสาร  
15 นางสาวศศิธร ทาสี โรงเรียนบ้านยาง ฝ่ายทะเบียนและเอกสาร  
16 นางสาวชลดา พรหมวงศ์ โรงเรียนบ้านเวียงฝาง ฝ่ายทะเบียนและเอกสาร  
17 นายวิธวินท์ มูลปราการ โรงเรียนบ้านสันต้นม่วง ฝ่ายทะเบียนและเอกสาร  
18 นางสาวภรณ์พัชรินทร์ อินทะพันธ์ โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ ฝ่ายทะเบียนและเอกสาร  
19 นางสาวพัชราวลัย ณ เชียงใหม่ โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน ฝ่ายทะเบียนและเอกสาร  
20 นางสาวพัชรินทร์ อินขาน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก) ฝ่ายทะเบียนและเอกสาร  
21 นายอิทธิพัท์ แสงเพชร โรงเรียนบ้านปางต้นเดื่อ ฝ่ายทะเบียนและเอกสาร  
22 นางสาวสังวรี ยอดแสง โรงเรียนบ้านแม่สาว ฝ่ายทะเบียนและเอกสาร  
23 นางบุณยวีย์ วงศ์สูน ครูโรงเรียนบ้านสันป่าแดง ผู้ดูแลระบบเว็บไซต์  
24 นางสาวสุนทรี สิงห์ทอน ครูโรงเรียนบ้านแม่คะ ผู้ดูแลระบบเว็บไซต์  
25 นางพิมพ์พิศา ศรีบุญเรือง ครูโรงเรียนบ้านเชียงดาว ผู้ดูแลระบบเว็บไซต์  
26 นางสาวปิณฑิรา พรหมนุชานนท์ ครูโรงเรียนไทยทนุบ้านสันต้นดู่ ผู้ดูแลระบบเว็บไซต์  
27 ว่าที่ร้อยตรีหญิงปานญาดา ติ๊บแก้ว ครูโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ ผู้ดูแลระบบเว็บไซต์  
28 นางกนกภรณ์ วงศ์อ้าย ครูโรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย ผู้ดูแลระบบเว็บไซต์  
29 นายวิทวัฒน์ ณ วรรณมา ครูโรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ ผู้ดูแลระบบเว็บไซต์  
30 นางพิทยา ประหยัดยอด ครูโรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย ผู้ประสานงานกลุ่มสาระ  
31 นางสายสุนีย์ อินจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย ผู้ประสานงานกลุ่มสาระ  
32 นางสาวทัศนีย์ อรุณ ครูโรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย ผู้ประสานงานกลุ่มสาระ  
33 นางสาวนงเยาว์ ศรีอินทร์ ครูโรงเรียนบ้านเหมืองแร่ ผู้ประสานงานกลุ่มสาระ  
34 นางชายุตี จินดาหลวง ครูโรงเรียนบ้านแม่คะ ผู้ประสานงานกลุ่มสาระ  
35 นางสาวฐิติอาภา ปิ่นพัด ครูโรงเรียนบ้านเพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน) ผู้ประสานงานกลุ่มสาระ  
36 นางสาววารีมาศ รุจิวรรธนะกุล ครูโรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 9 ผู้ประสานงานกลุ่มสาระ  
37 นายเจษฎา ดอยแก่น ครูโรงเรียนบ้านห้วยบอน ผู้ประสานงานกลุ่มสาระ  
38 นางสาวกนกพร วิเชียรวรรณ์ ครูโรงเรียนบ้านเวียงฝาง ผู้ประสานงานกลุ่มสาระ  
39 นางพวงทอง สุนทรา ครูโรงเรียนวัดป่าแดง ผู้ประสานงานกลุ่มสาระ  
40 นายสุดสาคร มะลิ ครูโรงเรียนบ้านสันป่าแดง ผู้ประสานงานกลุ่มสาระ  
41 นายสาโรจน์ มาหมื่น ครูโรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ ผู้ประสานงานกลุ่มสาระ  
42 นายวิทวัฒน์ ณ วรรณมา ครูโรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ ผู้ประสานงานกลุ่มสาระ  
43 นางศิโรณี ปัญโญกิจ ครูโรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว ผู้ประสานงานกลุ่มสาระ  
44 นางกัญญภัคร์ อาจหาญ ครูโรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว ผู้ประสานงานกลุ่มสาระ  
45 นางปราณี พรมพันธุ์ ครูโรงเรียนบ้านแม่สูนน้อย ผู้ประสานงานกลุ่มสาระ  
46 นางทิพากร จันทร์ธีระโรจน์ ครูโรงเรียนบ้านเวียงฝาง ผู้ประสานงานกลุ่มสาระ  
47 นางดาวเรือง กินาวงศ์ ครูโรงเรียนบ้านเวียงฝาง ผู้ประสานงานกลุ่มสาระ  
48 นางยุพา ทองปรอน ครูโรงเรียนเพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน) ผู้ประสานงานกลุ่มสาระ  
49 นางมาลี บุญเทพ ครูโรงเรียนบ้านเวียงหวาย ผู้ประสานงานกลุ่มสาระ  
50 นางมัทนา รุ่งแจ้ง ครูโรงเรียนบ้านเวียงหวาย ผู้ประสานงานกลุ่มสาระ  
51 นางกิ่งกาญจน์ กันนาง ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑๒ (บ้านเอก) ผู้ประสานงานกลุ่มสาระ  
52 นางอุไรวรรณ สุทธไชย ครูโรงเรียนบ้านแม่ข่า ผู้ประสานงานกลุ่มสาระ  
53 นายอินทร สมบัติใหม่ ครูโรงเรียนบ้านแม่ข่า ผู้ประสานงานกลุ่มสาระ  
54 นางสาวเบญจพร ธนะมิตร ครูโรงเรียนบ้านแม่ข่า ผู้ประสานงานกลุ่มสาระ  
55 นางกีรติ ณ เชียงใหม่ ครูโรงเรียนบ้านแม่สาว ผู้ประสานงานกลุ่มสาระ  
56 นางต้องลักษณ์ ปันผสม ครูโรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1 ผู้ประสานงานกลุ่มสาระ  
57 นายดวงดี เป็งสุรินทร์ ครูโรงเรียนบ้านเปียงหลวง ผู้ประสานงานกลุ่มสาระ  
58 นางสาวธัญลักษณ์ วงค์ร้อย ครูโรงเรียนบ้านหนองขวาง ผู้ประสานงานกลุ่มสาระ  
59 นายธนาธร จูงวงษ์สุข สพป.เชียงใหม่เขต 3 เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน  

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 Sillapa.net
Copyright © 2012-2019 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]