สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. เชียงใหม่ เขต 3

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
ณ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์, โรงยิม (อาคารพิฆาตปรปักษ์) บ่อน้ำมันฝาง และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 อำเภอฝาง
ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยป่าซาง 1. เด็กหญิงมีนา  ลุงต๊ะ
 
1. นางอัมพา  มะลิใจ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอรุโณทัย 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  จองฟั้น
 
1. นางสาวชวนพิศ  กันทะวงค์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวง 1. เด็กหญิงจิราภา  ลุงตะ
 
1. นางพิมพร  ไตรยานุภาพ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกองลม 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ   บุญยวง
 
1. นางการเกตุ   เสริมผ่อง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรังษีวิทยา 1. เด็กหญิงลวิตรา  ยาวิราช
 
1. นางสาวอรุโณทัย  บุญสม
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวฝาย (ไชยปราการ) 1. เด็กหญิงณิชา  ลุงทอน
 
1. นางสาวศุภธิดา  กวาวสิบสาม
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.1-ป.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกองลม 1. เด็กหญิงประวิชญา  ชัยยะ
 
1. นางการเกตุ   เสริมผ่อง
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่อนปิ่น 1. เด็กหญิงแสงนวล  คำจื่น
 
1. นางกชกร  อนาวัน
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮ่าง 1. นางสาวหอม  ลุงสาม
 
1. นางสาวณพิชญา  ทะนันชัย
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัฐราษฏร์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงภัทรนิดา  กิติกรภัทรกุล
 
1. นางสาวพัชรินทร์  เจริญบุญญากุล
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา 1. เด็กหญิงสายสุนันท์  ไชยวรรณ์
 
1. นางละมัย  พันธ์ุสัมฤทธิ์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย 1. เด็กหญิงคำจิ่ง  ลุงจ๋าม
 
1. นางสาวทัศนีย์  อรุณ
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกองลม 1. เด็กหญิงภัทราพร   มานะโส
 
1. นางสาวนิภาพร   บุญป้อ
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเชียงดาว 1. เด็กชายภูมิรพี  สุวรรณะ
 
1. นางกิ่งกมล  ฉลอม
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยงูกลาง 1. เด็กหญิงกัลยา  จุมเกตุ
 
1. นางสาวนงเยาว์  ศรีอินทร์
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเวียงหวาย 1. เด็กหญิงกัลยา   แสนสว่าง
2. เด็กหญิงน้ำฝน  ลุงหม่อง
 
1. นางมาลี  บุญเทพ
2. นางพันธรานันท์   วงษ์ไทย
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย 1. นางสาววรดา  บังเงิน
2. เด็กหญิงหลาวคำ  ปู่กะนะ
 
1. นางสาวทัศนีย์  อรุณ
2. นางสาวดวงพร  วันคำ
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันต้นเปา 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  เงินอินต๊ะ
2. เด็กหญิงภัทรธิดา  อุตสาหพันธ์
 
1. นางสาวไปรยรักษ์  ดวงแก้ว
2. นางสลักจิต  ศิริกันทา
 
19 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย 1. เด็กหญิงชนิกานต์  มูหลิ่งต๊ะ
2. นางสาวเอเก๋ง  ลุงแสง
 
1. นางสาวทัศนีย์  อรุณ
2. นางสาวกิ่งกาญจน์  สายเครือคำ
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิรุณเทพ 1. เด็กหญิงยี่จู๋  แซ่หลี่
 
1. นางสาวพรรณิการ์  กันธิมา
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาหวาย 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  บุญมี
 
1. นางสาวประภัสสร  สุยะใหญ่
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว 1. เด็กชายศุภชัย  แซ่ย่าง
 
1. นางสาวนิลประภา  โพธาชัย
 
23 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย 1. เด็กชายทิติ  ลุงต๊ะ
2. เด็กชายวรัญญู  คำทาก
3. เด็กชายสี  ลุงใส
 
1. นางสายสุณี  อินจันทร์
2. นายเทวิน  ธรรมลังกา
 
24 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย 1. นางสาวมอญจิ่ง  ลุงศิริ
2. เด็กหญิงศุภานันท์  ลุงก๊ะ
3. นางสาวเข่งหล้า  ลุงกั่นนะ
 
1. นางสายสุณี  อินจันทร์
2. นายเทวิน  ธรรมลังกา
 
25 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  เลาจาง
2. เด็กหญิงพัชรา  เลาหาง
3. เด็กหญิงรมิดา  เลาลี
 
1. นายธนาดุล  เลาลี
2. นางกิ่งดาว  ปัญญา
 
26 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 1. เด็กชายกอนแก้ว  สุภาแดง
2. เด็กชายธีรเดช  คำแสง
3. เด็กชายปฏิภาณ  กาคำ
 
1. นางนงเยาว์  เพชรคงเทพ
2. นางสาวบัณฑิตา  แสวงงาม
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาน 1. เด็กชายขวัญชัย  ลุงมล
2. เด็กชายศรีมูล  ลุงเงิน
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  บุตรดีวงษ์
2. นางสาวอรสา  มาธวรรย์กุล
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเวียงฝาง 1. นางสาวกวงจือ  แซ่หลี่
2. นายหนุ่มเมือง  หยั่นนะ
 
1. นางสาวเสาวภา  ม่วงมูล
2. นายภราดร  พิมลวิชยากิจ
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอรุโณทัย 1. เด็กชายกิตติภพ  เบี่ยผะ
 
1. นางสำเนียง  ใหม่เทวินทร์
 
30 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮ่าง 1. เด็กชายแสงหาญ  ลุงปิว
 
1. นายกิตติศักดิ์  จันทร์หล่ม
 
31 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางปอย 1. นายทรงฤทธิ์  แซ่กอ
 
1. นายวีรชน  คล้ำจีน
 
32 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางปอย 1. เด็กหญิงนาแบะ  จะส่วย
2. เด็กหญิงพรทิพย์  จักปวง
 
1. นางสาวเพ็ญนภา  ธนูแก้ว
2. นายฉัตรชัย  จันทร์หอม
 
33 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาหวาย 1. นายอภิชัย  สุขขา
2. นางสาวใหม่  คิอินธี
 
1. นางสาวประภัสสร  สุยะใหญ่
2. นางสาวณัฏฐ์ชณาพร  อนันต๊ะ
 
34 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ใจ 1. เด็กชายกานต์  ลุงนะ
 
1. นางสาวภัณฑิรา  ศรีใจ
 
35 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนันทาราม 1. เด็กชายสุรชัย  ลุงยี่
 
1. นายเทอดศักดิ์  กันธโย
 
36 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรังษีวิทยา 1. เด็กหญิงนิรัชพร  หิรัญสุข
 
1. นายจีรวัฒน์  พุทธวงค์
 
37 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจอง 1. เด็กหญิงขวัญพร  คำตา
 
1. นางอินทิรา  อุ่นใจ
 
38 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนันทาราม 1. เด็กชายปัญญากร  สายสุยา
 
1. นายเทอดศักดิ์  กันธโย
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรังษีวิทยา 1. เด็กหญิงชื่นชีวา  กวางต๊ะ
2. เด็กหญิงฐิติชญา  ศุภวนานุสรณ์
3. เด็กหญิงเปมิกา  ใจทรินทร์
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  ยศชัย
2. นางรินดา  รพีกาญจน์
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเวียงฝาง 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  แซ่ยาง
2. เด็กหญิงณิชชาภัทร  ธำรงไทสกุล
3. เด็กหญิงสุธาสินี  สุธรรมสกุล
 
1. นางสาวศิรินทร์ทิพย์  ไข่คำ
2. นายพิทักษ์  อนุลม
 
41 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย 1. เด็กหญิงจารุณี  ลุงป้าง
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  สุจาคำ
3. เด็กหญิงปิยาอร  คำเลา
 
1. นางสาวเรณู  อบกลิ่น
2. นางสุกัญญา  เพชรศรี
 
42 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  วิยะ
2. เด็กหญิงจินตนา  สุวรรณ์
3. เด็กหญิงสิ้วเชวียน  เตียว
 
1. นางสาววิภาพร  จอมแก้ว
2. นางกิ่งกาญจน์  กันนาง
 
43 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 82.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางเฟือง 1. เด็กชายยุ  ลุงคำ
2. เด็กชายศาสตราวุฒิ  ใจฮุด
3. เด็กชายแสง  แก้วคำ
 
1. นายไชยกร  กิติยายาม
2. นางสาวจิราภรณ์  มะโนวงษ์
 
44 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนามน 1. เด็กหญิงจิตตา   จอตี่
2. เด็กหญิงพุธธิดากันยา   พะยะ
3. เด็กหญิงภัณฑิลา   หม่อซอย
 
1. นางสาวพัชรินทร์   อุ่นบ้าน
2. นายประเทือง  จันทร์แก้ว
 
45 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัฒนาต้นน้ำขุนคอง 1. เด็กหญิงรัตติกาล  ยอลึ
2. เด็กหญิงวิลาสินี  แซ่มี
3. เด็กหญิงสุภัสสร  อมรพิริยะกรณ์
 
1. นายวีรพงษ์  คำผง
2. นางสาวศศิวิมล  ไชยเลิศ
 
46 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  ธรรมเนียม
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  ไชยประเสริฐ
3. เด็กหญิงธนัชพร  คำแก้ว
 
1. นางสาวธัญญา  คำแดง
2. นางกิ่งกาญจน์  กันนาง
 
47 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยทนุบ้านสันต้นดู่ 1. เด็กชายกนกพล  ลุงมี
2. เด็กชายประกายวิทย์  มีกุล
 
1. นางสาวกาลัญญา  สุริยะป้อ
2. นายประสิทธิ์  ชูไว
 
48 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 1. เด็กชายนิธีกรณ์  ขันติมา
2. เด็กชายศุภโชติ  ขันตี๋
 
1. นางกิ่งกาญจน์  กันนาง
2. นายเกรียงไกร  เทพมา
 
49 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ขิ 1. เด็กชายกนก  ลุงปอย
2. เด็กชายส่าอ่อง  ลุงจาย
 
1. นายบำรุงเกียรติ  ขาวสวย
2. นายอรรถสิทธิ์  สายคำ
 
50 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพียงหลวง ๑(บ้านท่าตอน)ฯ 1. เด็กชายจิรโชติ  ยาวิราช
2. เด็กชายธนเดช  ยาเหมย
 
1. นางสาวพิมพ์กานต์  แซ่จาง
2. นายสุรินทร์  แสนคำหล่อ
 
51 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ขิ 1. เด็กชายจิ่งอ่อง   ลุงซู่
2. เด็กชายยุทธภูมิ  ลุงจอ
 
1. นายบำรุงเกียรติ  ขาวสวย
2. นายอรรถสิทธิ์  สายคำ
 
52 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองนะ 1. เด็กชายศิวกร  โรจนะ
2. เด็กชายไกรสร  ลุงจิ่ง
 
1. นายอนุสรณ์  ทาอินทร์
2. นางสาวสมจิต  วิเศษกันทรากร
 
53 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพียงหลวง ๑(บ้านท่าตอน)ฯ 1. เด็กชายจิรโชติ  ปู่จ่า
2. นายเมือง  ลุงติ๊
 
1. นายสุรินทร์  แสนคำหล่อ
2. นางสาวภานัดดา  ญาศรี
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 86.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเอื้อวิทยา 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์   สุภารัตน์
2. เด็กหญิงธวัลกร   ทองคำ
3. เด็กหญิงปาณิสรา   ปิระกาโณ
4. เด็กชายพิชญาภา   รัตนภักดี
5. เด็กหญิงวรัญญา   ขันทะจิตร์
 
1. นางสาวฐาปนี  เวทย์ทินนัน
2. นางสาววรรณ์ณิศา  อัตมา
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนันทาราม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  นันตา
2. เด็กหญิงกัลยา  วงค์คำ
3. เด็กหญิงธัญกร  ชูโตศรี
4. เด็กหญิงรจนา  ลุงต่า
5. เด็กหญิงวราภรณ์  จำปา
 
1. นางสาวรินนพร  บุญชาญ
2. นางธมน  สังข์สำราญ
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 95.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเวียงฝาง 1. เด็กหญิงกมลนัทธ์  ฉายประภาศรี
2. เด็กหญิงกรุณา  แซ่กือ
3. เด็กหญิงทรรศนีย์  จองดี
4. เด็กหญิงพัชรพร  หน่อแก้ว
5. เด็กหญิงส่วยจิ่ง  ลุงพงศ์
 
1. นางกรรณิการ์  ยาประเสริฐ
2. นางดาวเรือง  กินาวงศ์
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 9 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  นายชัย
2. เด็กหญิงชวรรยา  นายชัย
3. เด็กหญิงพัชราภา  มุ่งหมาย
4. เด็กหญิงวรินทรา  นันทพัทธิ์
5. เด็กหญิงอรพรรณ  แสงคำ
 
1. นายธงไชย  เกตุทะจักร์
2. นางเพ็ญศรี  ขจีจิตต์
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 9 1. เด็กหญิงจันทร์ทรา  ปัญญาแสง
2. เด็กหญิงภัทรสุดา  เปรื่องพงษ์
3. เด็กหญิงวรัญญา  สายคำพันธ์
4. เด็กหญิงสุดฤทัย  อินแสง
5. เด็กหญิงอรุณี  นามหง
 
1. นายธงไชย  เกตุทะจักร์
2. นางสาวพัชรินทร์  ชั้นอินทร์งาม
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่คะ 1. เด็กหญิงพัชริดา  ถาวร
2. เด็กหญิงศิรินทร  นายสู้
3. เด็กหญิงศิริพร   เพ็ญไธสงค์
4. เด็กหญิงอรวรรณ   ทนน้ำ
5. เด็กหญิงเกวลี  มุติมรรคา
 
1. นางชายุตี   จินดาหลวง
2. นางสุภาพร  วงศ์สุวรรณ
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลวง (ฝาง) 1. เด็กหญิงกชณัช  แซ่ซัง
2. เด็กชายพงษ์ปณต  แซ่หย่าง
3. เด็กชายภัคพล  แซ่ฝู่
4. เด็กชายยศกร  แซ่จู
5. เด็กชายเสี่ยวจวิง  แซ่เจอว
 
1. นายปณิธาน  รัตนธรรม
2. นางสาวประวีรา  อิ่มปัญญา
 
61 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองคอง 1. นายณัฐพล  เจ๊าะมู
2. เด็กหญิงธัญย์ชนก  กิริ
3. เด็กหญิงพนิดา  แฮยะวา
4. เด็กหญิงมนัสนันท์  กิ่งแก้วเพชร
5. เด็กหญิงแสงหอม  ลุงกร
 
1. นายสิทธิพงษ์  แปงจิ่งต่า
2. นายรัฐพล  อินไชสา
 
62 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 87.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัฒนาต้นน้ำขุนคอง 1. เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  ธรรมสัย
2. เด็กหญิงกุลธิดา  สี่จา
3. นางสาวณิชากร  หลักแต่ง
4. เด็กชายทิวา  ไพรรมย์มณี
5. เด็กหญิงธัญญารักษ์  สะซิโม
6. นายธีรภัทร  สะซิโม
7. เด็กหญิงนลินทิพย์  เอกภควัต
8. เด็กชายปฏิพล  เลาหมี่
9. นางสาวพิยะดา  สะซิโม
10. เด็กหญิงภัทรชฏา  เลิศวรพล
11. เด็กหญิงภัทรวดี  เลิศวรพล
12. นางสาววริษา  เลาหล่อ
13. เด็กหญิงวิภา  คีรีหิรัญทรัพย์
14. เด็กหญิงวิลาสินี  เลายี่ปา
15. เด็กชายสมพงษ์  เลาหมี่
16. นางสาวสุนา  เลาหมี่
17. นางสาวหนู  ลุงมู
18. เด็กหญิงอริสา  เลาฉ่อน
 
1. นางสาวอำไพ  จิตรประสงค์
2. นางสาวเจนจิรา  นวลน้อย
3. นายเทอดศักดิ์  บริเวช
4. นายธวัชชัย  ปทุมรัตนางกูร
5. นายนัฐพงษ์  แสงคำ
 
63 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 87.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอรุโณทัย 1. เด็กชายก้องภพ  แซ่หย่าง
2. เด็กหญิงคำกู่  ลุงมูล
3. เด็กชายชลากร  อายี้
4. เด็กหญิงญานิกา  เย้าเกือง
5. เด็กหญิงณดา  แซ่หวัง
6. เด็กชายณัฐพล  แซ่หลี่
7. เด็กชายธนกร  แสนหลิ่ว
8. เด็กหญิงบุณฑริกา  แซ่หลิน
9. เด็กหญิงพรสินี  แซ่จือ
10. เด็กชายภานุพงค์  แซ่หย่าง
11. เด็กหญิงยี่เหม่ย  แซ่หลี่
12. เด็กชายวศิน  แซ่จัง
13. เด็กชายวิชัย  แซ่จ้าว
14. เด็กหญิงสุทธินี  แซ่หลี่
15. เด็กหญิงหยีหยี  แซ่จ้าว
16. เด็กหญิงอรปรียา  จองแสง
17. เด็กชายอรรถพล  อ่อนละมูล
18. เด็กหญิงอาลี่  แซ่จ้าว
19. เด็กหญิงอาหมี่  เฉิ่งจา
20. เด็กชายเตวิช  แซ่จาว
 
1. นายสมบูรณ์กฤช  แดงฟู
2. นายนครินทร์  น้อยปุก
3. นางสาวพนาทิพย์  กันทะลั่น
4. นางสาวสุวิญชา  สุนันทะ
5. นางสาวสุรีรัตน์  ขันคำ
 
64 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอรุโณทัย 1. เด็กหญิงเมธาริน  กาทู
 
1. นางสาวณัชชา  กาญจน์กนกพร
 
65 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาน 1. เด็กหญิงจีรนัน  สุวรรณ์อินทร์
 
1. นายพิเชษฐ์  พรมมาสี
 
66 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัฒนาต้นน้ำขุนคอง 1. นางสาวสุนา  เลาหมี่
 
1. นางสาวอำไพ  จิตรประสงค์
 
67 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวนา 1. เด็กชายภัณฑารักษ์  ละยอย
2. เด็กหญิงมนต์นภา   นายปาน
 
1. นางสาวเสริมศิริ  ไคร้งาม
2. นางสาวจุฑาทิพย์  อิ่นแก้ว
 
68 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีดอนชัย 1. เด็กชายณัฐภัทร์  มณีจร
2. เด็กหญิงอนัญลักษณ์  จังเกี่ย
 
1. นางสาวขวัญฤทัย  วงศ์ชัย
2. นางสาวนฤมล  ใสคำฟู
 
69 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งนก 1. เด็กชายธนภัทร  จันทร์เขียว
2. เด็กหญิงผ่องพรรณ  มานิตร
 
1. นางกฤตินี  แก้วนาต๊ะ
2. นางอุรา  ธิพึง
 
70 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  สุดใจ
2. เด็กหญิงขวัญ  ลายเฮือง
3. นางสาวคำขิ่น  ลุงคำแหลง
4. เด็กหญิงคำอ่อง  ลุงยอด
5. เด็กหญิงบุญนาง  ลุงปั่นต๊ะ
6. เด็กหญิงมณีวรรณ  ลุงติ
7. เด็กหญิงมล  ทองแก้ว
8. เด็กหญิงรวิพร  ลุงปัน
9. เด็กหญิงวสิตา  ลุงจาย
10. เด็กหญิงศุภอักษร  โกวิ
 
1. นางชญานิษฐ  นันทศักดิ์
2. นางสาววราลักษณ์  เดชาวรนันท์
3. นางสาวแวววลี  วงค์วรรณ์
 
71 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงชุม 1. เด็กหญิงกาญจนา  จองคำ
2. เด็กหญิงจันจิรา  ละยอย
3. เด็กชายชัยยุทธ  ละกว้าน
4. เด็กชายณัฐพล  วิทูน
5. เด็กหญิงนันทินี  ละกว้าน
6. เด็กหญิงบงกช  ละป้าน
7. เด็กหญิงปรียา  ลุงสุ
8. เด็กชายสมชาย  น้ำเตียง
9. เด็กชายอดุลย์  ลุงมาด
10. เด็กชายเอกภพ  อินต๊ะพรม
 
1. นางสาวหยาดพิรุณ  วรรณะศรี
 
72 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหมากเลี่ยม 1. เด็กหญิงกัญญา   ละวัน
2. เด็กหญิงจันทกานต์   ลุงส่า
3. เด็กหญิงจารวี   บากน้อย
4. เด็กหญิงจิ่ง   บากน้อย
5. เด็กหญิงจ่าม   เซียมลาย
6. เด็กหญิงละอองดาว   ละปาน
7. เด็กหญิงสร้อย   เซียมลาย
8. เด็กหญิงหลอด   ธรรมแสง
9. เด็กหญิงเก่ง   ละวัน
10. เด็กหญิงแสงยอด   เซียมลาย
 
1. นางสาวจีราวรรณ   มะลิ
2. นายภัทรดร   คุณยศยิ่ง
3. ว่าที่ร้อยตรีนิคม   ศะริจันทร์
 
73 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพียงหลวง ๑(บ้านท่าตอน)ฯ 1. เด็กหญิงกนกรรณ  จรินทร์
2. นางสาวกาญจนา  เตียนวัน
3. นางสาวจันทนี  นามติ๊บ
4. นางสาวณัฐวิมล  นายจิ่ง
5. เด็กหญิงปาริชาติ  ติยะ
6. เด็กหญิงพรทิพย์  น้อยสาม
7. นางสาวพอง  สี่ห้า
8. นางสาวยุภา  นามติ๊บ
9. นางสาวสุนิสา  ลุงออ
10. เด็กหญิงอ๋ามนวล  นายหม่อง
 
1. นายพรชัย  นุ่มวงษ์
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจริญญา  โทป๊ก
3. นางสาวจินตนา  อุปหนอง
 
74 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนม่วงป๊อก 1. เด็กหญิงก๋อนข่อง  ลุงซุ
2. เด็กชายคำแข่ง  ใจดี
3. เด็กชายจ๋อมแสง  ลุงวิ
4. เด็กชายส่วยอ่อง  ลุงทุน
5. เด็กหญิงหอม  นายมอญ
6. เด็กหญิงเกวลิน  หลักดี
7. เด็กชายเดือน  ลุงหย่า
8. เด็กชายแหลง   อินต๊ะ
9. เด็กหญิงแอน  ลุงเล็ก
 
1. นายกมล  อาสาภิญโญ
2. ว่าที่ร้อยตรีภรากรณ์  ว่องไว
3. นางสาวดวงนภา  สายธารฟ้า
 
75 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1 1. เด็กหญิงกัลยาณี  แซ่พ่าน
2. เด็กหญิงฐิติพร  แซ่หว่าง
3. เด็กหญิงนิภา  ตานะ
4. เด็กหญิงมัลลิกา  ปวงมะลิ
5. เด็กหญิงยุ้มคำ  ลุงคำ
6. เด็กหญิงวันดี  ลุงแก่น
7. เด็กหญิงศิโรรัตน์  แซ่พ่าน
8. เด็กหญิงสุจิรา  ลุงปัน
9. เด็กหญิงอภิศดา  แซ่เติ๋น
 
1. นายเริงฤทธิ์  เสาร์คำ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอังคณา  ไชยวงค์
3. นางต้องลักษณ์  ปันผสม
 
76 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางสัก 1. เด็กชายจอมฟ้า  เตยะ
2. เด็กชายณัฐภูมิ  ญาติฝูง
3. เด็กชายทุน  ลุงกร
4. เด็กชายปานชัย  วรรณาสุข
5. เด็กชายพงศ์พัทธ์  หมอกใจ
6. เด็กชายรัฐพล  กนกแก้วลายทอง
7. เด็กชายศุภณัฐ  เฟืองแก้ว
8. เด็กชายสมชาย  ติยะ
9. เด็กชายสิทธิโชค  ลุงซอ
10. เด็กชายแสนเมือง  ลุงซื่อ
 
1. นายวัฒนาพงศ์  จิโน
2. นางสาวพัฒนา   รัตนธรรม
3. นางสาวศุภมาส  อริวรรณา
 
77 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย 1. เด็กชายหนุ่มเมือง  จันตา
2. เด็กหญิงอนัญญา  โนจ๊ะ
 
1. นายฤทธิชัย  เรือนไกล
2. นายรักศักดิ์  มั่นคง
 
78 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งหลุก 1. เด็กชายทุนอ่อง  ลุงติ
2. นายแดง  ลุงยะ
 
1. นายพรรณศักดิ์  ชัยบุญ
2. นายชัยนรินทร์  กำแพงแก้ว
 
79 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขอบด้ง 1. เด็กชายอาโยย  ส่างกาน
 
1. นายวรัญญู  บุญเทพ
 
80 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงชุม 1. เด็กหญิงโสภา  สิงทอง
 
1. นายศุภชัย  ทิพโรจน์
 
81 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาหวาย 1. เด็กชายอดิศักดิ์  พงษ์มา
 
1. นายเจษฎา  โอดเชย
 
82 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 9 1. เด็กหญิงพร  นายจื่น
 
1. นางเพ็ญศรี  ขจีจิตต์
 
83 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขอบด้ง 1. เด็กชายดุลยวัต  นายหลู่
 
1. นายวรัญญู  บุญเทพ
 
84 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งนก 1. เด็กหญิงอาทิตยา  จะลู
 
1. นางสาวฝนเหนือ  กันธะวงค์
 
85 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงธนภรณ์  พิทักษ์เขตร
 
1. นางสาวประทุมพร  น้อยทู
 
86 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงชุม 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  วงค์สาม
 
1. นายศุภชัย  ทิพโรจน์
 
87 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่สาว 1. เด็กหญิงกมลพร  กองเกิด
2. เด็กหญิงเล็ก  ลุงทุน
 
1. นางสาวภัทรินญา  มณีวรรณ์
2. นางพจนีย์  ชัยมูล
 
88 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ (ฝาง) 1. เด็กชายวีระชัย  จาคา
2. เด็กชายอุทัย  อาบือ
 
1. นายปัณณทัตถ์  ปวงคำ
2. นางสาวจารุณี  ศรีกันยา
 
89 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางมะเยา 1. นางสาวนาบี  ไชยประเสริฐ
2. นางสาวพรวดี  แซ่ซ้อง
 
1. นายสมพร  สมบูรณ์ชัย
2. นางสาวพรรณนิภา  สมบูรณ์ชัย
 
90 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงชุม 1. เด็กชายนนทภัทร์  ลุงคำ
 
1. นายศุภชัย  ทิพโรจน์
 
91 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ (ฝาง) 1. เด็กชายคมสัน  ปางน้อย
2. เด็กหญิงดาว  ลุงติ
3. เด็กชายอนุพัฒน์  จาเสอ
 
1. นายปัณณทัตถ์  ปวงคำ
2. นางสาวกัลลิกา  นาคะพงษ์
 
92 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ (ฝาง) 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   จ่าตี๋
2. เด็กชายวิทยา  จาจู
3. เด็กชายเจษฎา  ออแต๋
 
1. นายปัณณทัตถ์  ปวงคำ
2. นายปริญญา  ยาประเสริฐ
 
93 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางมะเยา 1. นายณัฐสิทธิ์  ก่าคำ
2. นายพงษ์ธิวัช  บอแส่
3. นายวรศักดิ์  วรผองชนดี
 
1. นายสมพร  สมบูรณ์ชัย
2. นางสาวพรรณนิภา  สมบูรณ์ชัย
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวฝาย (ไชยปราการ) 1. เด็กชายวรชน  ลิบือ
 
1. นายดนุพล  อุดดง
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา 1. เด็กหญิงณภัสนันทร์  อังศวสุรมย์
 
1. นายพรหมาสตร์  สรรพศรี
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา 1. เด็กหญิงภัณฑิรา  ลำคำ
 
1. นายพรหมาสตร์  สรรพศรี
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งนก 1. เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  โปธิคำ
 
1. นายสิทธิพันธ์  ก๋ากาศ
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิรุณเทพ 1. เด็กหญิงอรปรียา  ลุงทอน
 
1. นายวิริยะ  วิราศรี
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนันทาราม 1. เด็กหญิงเกวลิน  กวงไหม
 
1. นางจันทนา  แก้วคำ
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ 1. เด็กชายจิรายุ  ลุงจอ
 
1. นายพัฒนพงษ์  บุญแขวง
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 1. เด็กหญิงณีลารัตน์  ทองเรือน
 
1. นายภัทรพล  นิยมสินธุ์
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเวียงหวาย 1. เด็กหญิงลาวทอง    ลุงเงิน
 
1. นายปราโมทย์  กาโน
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งนก 1. เด็กหญิงธนสร  ไชยอุ่น
 
1. นายสิทธิพันธ์  ก๋ากาศ
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านต้นโชค 1. เด็กหญิงธิดาพร  ทวีอภิรดีสุนทร
2. เด็กหญิงปิยาดา  พุทธสอน
3. เด็กหญิงพัณณิตา  นาเจริญวงศ์
4. เด็กหญิงมณีรัตน์  จองแลด
5. เด็กหญิงรักษิตา  แซ่หมู่
6. เด็กชายศรัณย์  ลุงหล้า
7. เด็กหญิงสุธินี  แซ่ติง
8. เด็กหญิงสุพิชญา  กันทะแปง
 
1. นายคณธร  ศรีไม้
2. นายเอกพันธ์  จันทาวงษ์
3. นายกรกช  วัฒน์วิริยะ
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวพวง 1. เด็กชายกรวิชญ์  ทองคำ
2. เด็กชายจันทร์  ลุงหย่า
3. เด็กหญิงชุติมา  จะอือ
4. เด็กชายชูเกียรติ  เนื้อนุ่ม
5. เด็กหญิงซื้อ  ลุงต๊ะ
6. เด็กหญิงดาราวรรณ   ลุงติ๊
7. เด็กหญิงนภัสสร  จะอือ
8. เด็กหญิงนฤมล  ลุงจ๋าม
9. เด็กหญิงบัวหอม  กันทา
10. เด็กหญิงปราณี  ลุงกู่
11. เด็กหญิงปริสา  แสนใหม่
12. เด็กหญิงยิง  ลุงออ
13. เด็กหญิงระนิตา  นายอ่อน
14. เด็กหญิงวรนุช  ลุงปาน
15. เด็กหญิงวิภา  วาสิ่ง
16. เด็กหญิงศุภักตรา  อาหลู๋
17. เด็กหญิงสาลินี  ลุงกอ
18. เด็กชายสิทธิโชค  จิ่งหยี
19. เด็กหญิงอรนุช  แซ่โต๊ะ
20. เด็กชายเจตน์  ลุงต๊ะ
 
1. นายสรยุทธ  นันทชัยยอด
2. นายศิริศักดิ์  ทาระ
3. นางฐิตารีย์  แสงสุวรรณ
4. นางสาวเจริญขวัญ  จันต๊ะศรี
5. นางปาหนัน  ใจบุญ
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าก๊อ 1. เด็กหญิงคำกู่   ลุงติ
2. เด็กชายคำอ่อง  ลุงทุน
3. เด็กหญิงจันทร์หอม   ลุงจ่อ
4. เด็กชายจายหั่น   ลุงมู
5. เด็กชายจิรายุ  โหงมาง
6. เด็กหญิงดาวภาสุข   ขันคำ
7. เด็กชายบริพัฒน์  แสงมณีย์
8. เด็กหญิงพิมพ์ใจ  เปียงแล่
9. เด็กหญิงภัทรวดี  หวลกาบ
10. เด็กหญิงรุจิรา   ลุงต๊ะ
11. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์   แสงต๊ะ
12. เด็กชายสมชาย  จายอุ่น
13. เด็กชายสมภพ   ลุงมู
14. เด็กชายสมรักษ์   ชัยมง
15. เด็กชายสุวรรณ   นายนุ
16. เด็กหญิงอรทัย  ดวงทะป๋่า
17. เด็กชายอาทิตย์   ลุงจอง
18. เด็กหญิงอำพา  ลุงทอน
19. เด็กชายแสง   ลุงหลวง
20. เด็กหญิงโสภา  ลุงตอนะ
 
1. นายชัยวัฒน์  ขัดสิงห์แก้ว
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเวียงฝาง 1. นายพงศ์พล  ทองฤทธิ์
2. นายพีรพงษ์  บุญศรี
3. นายพีรพัฒน์  บุญศรี
4. นายสิทธินนท์  บุญเถิง
5. นางสาวหมี่ตี  จูเปีย
6. นายไชยวัฒน์  บริบูรณ์
 
1. นายชนกันต์  แคร่กระโทก
2. นายชัยวุฒิ  ศรีพล
3. นางกรรณิการ์  ยาประเสริฐ
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย 1. เด็กหญิงกุลนิษฐ์  เขื่อนเพชร
2. เด็กหญิงจิรนันท์  พนากังวาน
3. เด็กหญิงณัฐชา  พรวิวัฒน์สกุล
4. เด็กชายณัฐพงษ์  บุญยงสุวรรณ์
5. เด็กชายณัฐภัทร  ศรีวิชัย
6. เด็กหญิงดุจดาว  ลุงออ
7. เด็กชายทวีสิทธิ์  แม่นจิต
8. เด็กหญิงธันธิดา  บุญโป่ง
9. เด็กชายนพพล  คำอู
10. เด็กหญิงนภัทร  จะตีก๋อย
11. เด็กหญิงนรากร  คำแสน
12. เด็กชายนัทกร  แสนมา
13. นางสาวนาคือ  ลาหู่
14. เด็กชายประดิษฐ์  โสภา
15. เด็กหญิงปิยะดา  บุญโป่ง
16. เด็กหญิงพนิดา  ทองอิน
17. เด็กหญิงฟ้าใส  สังข์เมือง
18. เด็กหญิงภาสิริ  จ๋าวเสรี
19. เด็กชายยุรนันท์  ตัน
20. เด็กหญิงลลินี  แซ่ตั้ง
21. เด็กหญิงลุลัดดา  จะอือ
22. เด็กชายวรรณชัย  ลุงส่วย
23. เด็กหญิงวรากร  จะจาง
24. เด็กชายวิพัฒน์  สมทอง
25. เด็กชายสัน  ลุงปัน
26. นางสาวสิรินทรา  จะตีก๋อย
27. เด็กหญิงสุภาพร  ลุงออ
28. เด็กหญิงอรวรรณ  มหาวรรณ
29. เด็กหญิงอรวรรณ  วงศ์จันทร์ตา
30. เด็กชายอ่องเมือง  ลุงจิ่ง
 
1. นายสุทิวัส  ทัศน์ประสิทธิ์
2. ว่าที่ร้อยตรีทัศนัย  ดาวแสง
3. นายรักศักดิ์  มั่นคง
4. นายฤทธิชัย  เรือนไกล
5. นายณัฐวัฒน์  สวัสดิ์รักษ์
6. นายบรรลือศักดิ์  รักษากิจ
7. นางอัญชลี  กาญจนสุวรรณ
8. นางสาวพัชรีรัตน์  เขียววิน
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพียงหลวง ๑(บ้านท่าตอน)ฯ 1. เด็กชายกรวิชญ์  นงไว
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ศรีวิไลย
3. เด็กหญิงกาญจนรัตน์  จะเด๋อ
4. เด็กหญิงคำแปง  ลุงต๊ะ
5. นายจิราวัฒน์  สุขเจริญ
6. นางสาวชลลดา   กดตาน
7. เด็กชายณัฐพนธ์  เมืองชื่น
8. เด็กหญิงดาวพระศุกร์  บุญทรง
9. นางสาวดาวยุรี  ลุงจอง
10. เด็กหญิงทรายแก้ว  ทูน
11. นางสาวทวย  คำยอด
12. นายธนกร  นายยะ
13. เด็กชายธีรภัต  มะลิซอ
14. เด็กชายธีรภัทร  เลิศฤทธิ์
15. เด็กชายนธี  ลุงออ
16. เด็กหญิงนวล  ลุงต๊ะ
17. เด็กหญิงปณิตา  กองมู
18. นายปิติกร  ใจแก้ว
19. เด็กหญิงปิยนุช  นายแปง
20. เด็กหญิงพลอยชมพู  ยาวิราช
21. เด็กหญิงพิมพินันท์  ปัญญาละ
22. เด็กชายพีรภัทร  จารุเลิศกุล
23. เด็กชายภาคภูมิ  วันพระศรี
24. นายภูเมศ  บัวยันต์
25. เด็กหญิงยุพา  แสงสี
26. เด็กหญิงศศิกาญจน์  คงหนา
27. เด็กหญิงศศิธร  นายซอ
28. เด็กชายสหรัฐ  เรือนมูล
29. เด็กหญิงสายชลณี  ชนะแก้ว
30. นางสาวหอม  ลุงแสง
31. เด็กชายอภิรักษ์  กุญจนะ
32. เด็กหญิงอัญชัน  ใจดี
33. นายอัฐกร  แสงภูมิ
34. นายอาคม  ขันแก้ว
35. เด็กหญิงเกี๋ยงคำ  นายหม่อง
36. เด็กหญิงเปรมิกา  ตาจินะ
37. เด็กชายเผดิม  บุญศรี
38. เด็กหญิงเมริณ  อินทรี
39. เด็กชายเศรษฐพงค์  พรรณเฉด
40. เด็กหญิงเอ้ยรี  ลุงต๊ะ
 
1. นายภานุพงศ์  มาละดา
2. นายสิริวัตร์  ยาวรรณ์
3. นางสาวภานัดดา  ญาศรี
4. นางสาวรัตติกาล  รักสัตย์
5. นางสาวนารีรัตน์   เดชอุดม
6. นายสมชาย  จิ่งตา
7. ว่าที่ร้อยตรีอนุวัฒน์  กาวี
8. นางยุพา  ทองปรอน
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่สาว 1. เด็กชายสมศักดิ์  แออู
 
1. นายปราโมช  อุปถัมภ์
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุขฤทัย 1. เด็กชายธีรวิทย์  อายี
 
1. นายเกรียงศักดิ์  วงค์บุญตัน
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเวียงฝาง 1. เด็กหญิงพัชรา  ภูจอมผา
 
1. นางสงบ  หัตถประนิตย์
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย 1. เด็กหญิงอรวรรณ  มหาวรรณ
 
1. นายสุทิวัส  ทัศน์ประสิทธิ์
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษานารีอนุสรณ์ 1 1. เด็กชายรังสรรค์  ไชยศรี
 
1. นายปิยะ  ต๊ะวิชัย
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮ่าง 1. เด็กชายกันต์ดนัย   จะอื่อ
 
1. นางนุชจารีย์  สิทธิกรพันธ์
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีบุญเรือง 1. เด็กหญิงสุชาวดี  นาคสนธิ์
 
1. นายบุญเจิด  สมบูรณ์
 
117 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยเฮี่ยน 1. เด็กหญิงเอ  ลุงจิงต๋า
 
1. นางสาววรวลัญช์  กันใจ
 
118 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่อนปิ่น 1. เด็กชายชยางกูร  ชุ่มใจ
 
1. นายพิเชษฐ  ธนาวงค์
 
119 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงชุม 1. เด็กชายนพรัตน์  มูลมาตร
 
1. นายสาธิต  ชัยเมืองยอง
 
120 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโครงการหลวงแกน้อย 1. เด็กหญิง นันท์สินี  จะโปร
 
1. นายจรรยวรรธน์  จันส่องหล้า
 
121 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็น 1. นางสาวสลิลทิพย์  จันทิมา
 
1. นายจักรพงศ์  ท้าวจำนงค์
 
122 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 82.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยาง 1. เด็กชายรัฐธรรมนูญ  วงค์วาน
 
1. นายยุทธนา  ไทยเหนือ
 
123 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงชุม 1. เด็กชายหลู่  เซียมลาย
 
1. นายสาธิต  ชัยเมืองยอง
 
124 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหมากเลี่ยม 1. เด็กหญิงกัญญาภัทร   ลายใส
 
1. นายพรศักดิ์   บัวนำ
 
125 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านคาย 1. เด็กหญิงพัชรา  จะคือ
 
1. นางสาววราพร  ชินนะมา
 
126 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 1. เด็กชายซาโลมอน  สิริเกียรติกิจ
2. เด็กหญิงฎีกาแก้ว  จะอือ
3. เด็กชายธนากร  กองมูล
4. เด็กชายพงค์ภักธนชาติ  จะหา
5. เด็กชายพีรยุทธ์  สุปี๋
6. เด็กชายภาณุวัฒน์  จันทรา
7. เด็กหญิงรพีกาญจน์  แผนทอง
8. เด็กหญิงรพีภรณ์  เท็งทิศ
9. เด็กหญิงวีรวรรณ  ริทู
10. เด็กหญิงแพรวพราว  ลุงจาย
 
1. นายวรสรวง  สุทธิสวรรค์
2. นางจารุณี  สุทธิสวรรค์
 
127 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 95.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 1. เด็กหญิงธันวาภรณ์  ใจคำ
2. เด็กชายนฤเบศร์  ธรรมจักร์
3. เด็กหญิงนัยนา  สามปู่วงค์
4. เด็กชายพันธ์พงศ์  ศรีวิชัย
5. เด็กชายพิเชฐ  กินยอน
6. เด็กชายพีรพงค์  นะริน
7. เด็กหญิงวนิดา  แอมมะลิ
8. เด็กหญิงศศิภา  เจริญผล
9. เด็กหญิงสุชานันท์  ปัญญางาม
10. นายอดิศักดิ์  มณีวรรณ
 
1. นายวรสรวง  สุทธิสวรรค์
2. นางจารุณี  สุทธิสวรรค์
 
128 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  บุญเกิด
2. เด็กหญิงธีรนาฎ  ลายใส
3. เด็กหญิงปรีญา  ลุงซุ
4. เด็กหญิงพศิกา  คำเอ้ย
5. เด็กหญิงภาสินี  คำราพิช
6. เด็กหญิงรพีกาญจน์  แผนทอง
7. เด็กหญิงรพีภรณ์  เท็งทิศ
8. เด็กหญิงศรีวรรณ  ลุงหย่า
9. เด็กหญิงอรัญญา  กันทะวงค์
10. เด็กหญิงอารีวรรณ  สีมา
 
1. นายวรสรวง  สุทธิสวรรค์
2. นางจารุณี  สุทธิสวรรค์
 
129 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 1. เด็กหญิงธันวาภรณ์  ใจคำ
2. เด็กหญิงนัยนา  สามปู่วงค์
3. เด็กหญิงปาริชาติ  มีมา
4. เด็กหญิงพิชญพร  วิมู
5. เด็กชายพีรพงค์  นะริน
6. เด็กหญิงวนิดา  แอมมะลิ
7. เด็กหญิงสุชานันท์  ปัญญางาม
8. เด็กชายหฤษฎ์  มะลิใจ
9. เด็กหญิงเกศรินทร์  ศักดิ์ศรีดี
10. เด็กหญิงโยษิตา  ดวงแก้ว
 
1. นายวรสรวง  สุทธิสวรรค์
2. นางจารุณี  สุทธิสวรรค์
 
130 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 96.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  บุญเกิด
2. เด็กหญิงฏีกาแก้ว  จะอือ
3. เด็กหญิงธีรนาฎ  ลายใส
4. เด็กหญิงปรีญา  ลุงซุ
5. เด็กหญิงพศิกา  คำเอ้ย
6. เด็กหญิงภาสินี  คำราพิช
7. เด็กหญิงรพีกาญจน์  แผนทอง
8. เด็กหญิงรพีภรณ์  เท็งทิศ
9. เด็กหญิงศรีวรรณ  ลุงหย่า
10. เด็กหญิงอรัญญา  กันทะวงค์
11. เด็กหญิงอารีวรรณ  สีมา
12. เด็กหญิงแพรวพราว  ลุงจาย
 
1. นายวรสรวง  สุทธิสวรรค์
2. นางจารุณี  สุทธิสวรรค์
 
131 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 96.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 1. เด็กหญิงธนพร  เรียมรังสรรค์
2. เด็กหญิงธันวาภรณ์  ใจคำ
3. เด็กหญิงนัยนา  สามปู่วงค์
4. เด็กหญิงปาริฉัตร  ศรีออน
5. เด็กหญิงปาริชาติ  มีมา
6. เด็กหญิงพิชญพร  วิมู
7. เด็กหญิงมีนา  ลุงซุ
8. เด็กหญิงวนิดา  แอมมะลิ
9. เด็กหญิงศศิภา  เจริญผล
10. เด็กหญิงสุชานันท์  ปัญญางาม
11. เด็กหญิงเกศรินทร์  ศักดิ์ศรีดี
12. เด็กหญิงโยษิตา  ดวงแก้ว
 
1. นายวรสรวง  สุทธิสวรรค์
2. นางจารุณี  สุทธิสวรรค์
 
132 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 1. เด็กหญิงฏีกาแก้ว  จะอือ
2. เด็กชายธนากร  กองมูล
3. เด็กหญิงธีรนาฎ  ลายใส
4. เด็กหญิงปรีญา  ลุงซุ
5. เด็กชายพงศ์ภักธนชาติ  จะหา
6. เด็กหญิงพศิกา  คำเอ้ย
7. เด็กชายพีรยุทธ์  สุปี๋
8. เด็กชายภาณุวัฒน์  จันทรา
9. เด็กหญิงภาสินี  คำราพิช
10. เด็กหญิงรพีกาญจน์  แผนทอง
11. เด็กหญิงรพีภรณ์  เท็งทิศ
12. เด็กชายวรัญญู  สุวรรณ์
13. เด็กหญิงศรีวรรณ  ลุงหย่า
14. เด็กหญิงอรัญญา  กันทะวงค์
15. เด็กหญิงอารีวรรณ  สีมา
16. เด็กหญิงแพรวพราว  ลุงจาย
 
1. นายวรสรวง  สุทธิสวรรค์
2. นางจารุณี  สุทธิสวรรค์
 
133 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 1. เด็กหญิงธนพร  เรียมรังสรรค์
2. เด็กหญิงธันวาภรณ์  ใจคำ
3. เด็กชายนฤเบศร์  ธรรมจักร์
4. เด็กหญิงนัยนา  สามปู่วงค์
5. เด็กหญิงปาริฉัตร  ศรีออน
6. เด็กหญิงปาริชาติ  มีมา
7. เด็กชายพันธ์พงศ์  ศรีวิชัย
8. เด็กหญิงพิชญพร  วิมู
9. เด็กชายพิเชฐ  กินยอน
10. เด็กชายพีรพงค์  นะริน
11. เด็กหญิงวนิดา  แอมมะลิ
12. เด็กหญิงสุชานันท์  ปัญญางาม
13. เด็กชายหฤษฎ์  มะลิใจ
14. นายอดิศักดิ์  มณีวรรณ
15. เด็กหญิงเกศรินทร์  ศักดิ์ศรีดี
16. เด็กหญิงโยษิตา  ดวงแก้ว
 
1. นายวรสรวง  สุทธิสวรรค์
2. นางจารุณี  สุทธิสวรรค์
 
134 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งหลุก 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  หยั่นนะ
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  เตจา
3. เด็กชายธีรโชติ  ลุงสาม
4. เด็กชายพงษ์พิช  ลุงสาม
5. เด็กชายหน่อพระ  ลุงทร
 
1. นางสาวนิภาพร  ยืนยง
2. นางสายรุ้ง  ซาวจ้อย
 
135 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งหลุก 1. เด็กชายปรเมษ  คำภิโล
2. นายแดง  -
 
1. นายสราวุธ  จินดาหลวง
2. นายจตุพร  จันต๊ะพรม
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ 1. เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  ออง
 
1. นางพัชรี  เลือดสยาม
 
137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเปียงหลวง 1. เด็กหญิงฐิตินันท์   อินทร์ต๊ะ
 
1. นางสาวพยุดา  ชื่นประภากร
 
138 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย 1. เด็กหญิงกุลสตรี  จิระเมทา
 
1. นางสาวประภารัตน์  ไชยวัน
 
139 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเวียงหวาย 1. เด็กหญิงแอนนา  จองใส
 
1. นางสาวกัญญาภัทร  ศุภสาร
 
140 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 9 1. เด็กหญิงกุลวดี  จอมวรรณ
 
1. นายพจนศักดิ์  กันตีมูล
 
141 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ 1. เด็กหญิงลลิตนภัส  ปะสะสุข
 
1. นางนัทธียา  เดชะ
 
142 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาหวาย 1. เด็กชายภูรินทร์  เรือนแก้ว
 
1. นางสาวรดามณีรักษ์  โชคดี
 
143 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพียงหลวง ๑(บ้านท่าตอน)ฯ 1. นางสาวคฑามณี  มะลิซอ
2. เด็กหญิงจิรนันท์  สีใส
3. นายตงตง  ลุงพงษ์
4. นางสาวสุจารี  สามหน่อวงศ์
5. เด็กชายอนันต์  บักน้อย
 
1. นางสาวสุดารัตน์  เสวะกะ
2. นางวรารัตน์  ดวงทิพย์
 
144 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรังษีวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐชา  แซ่จู
2. เด็กชายธนกฤต  แซ่มิ
 
1. นางสาวหยิงหยิง  หวัง
2. นางนฤมล  บุญทวี
 
145 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 86.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล1 ไชยปราการ 1. เด็กหญิงนุจรี  หอมปวน
2. เด็กหญิงรุ่งทิตย์ตา  อาภัย
 
1. นางสาวณัฏฏฐา  แก้วเป็ง
2. นางสาวฐาปณี   แสนคำหมื่น
 
146 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 95.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่สูนน้อย 1. เด็กชายสมชาย   ลุงน้อง
2. เด็กชายโชคชัย   ลุงอิ่งต๊ะ
 
1. นางณัฏฐกา    ต้องใจ
 
147 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพียงหลวง ๑(บ้านท่าตอน)ฯ 1. เด็กหญิงกิตติกาญ  ลุงยี่
2. เด็กหญิงแสงดาว  ลุงซู่
 
1. นายเสาร์ทอง  วาวีขจร
2. นางสุมาลี  วิมลพันธ์
 
148 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยป่าซาง 1. เด็กชายจอมวัน  คำซอน
2. เด็กชายจั่นหล้า  ลุงวุน
3. เด็กชายจายวิ  นายหนุ่ม
4. เด็กชายจายแสง  ลุงหน่อ
5. เด็กชายจ่อ  ลุงคำ
6. เด็กชายหนุ่ม  นายซอ
 
1. นายไพฑูรย์  ทองชัย
2. นายเอกวัชร์  วัชรพันธุ์
3. นายอนุรักษ์  เมืองใจ
 
149 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยงูกลาง 1. เด็กชายจอมพล  เกงตอง
2. เด็กชายทวีชัย  ลุงทวย
3. เด็กชายระพีพัฒน์  ตานุ
4. เด็กชายวีรภัทร์  คูติ
5. เด็กชายสุทิน  ลุงออ
6. เด็กชายไพสิฐ  ลุงมู
 
1. นายเกษม  ไทยเจริญ
2. นายศราวุธ  สระบุดดี
3. นางวชิรา  ประพุทธ์พิทยา
 
150 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านคาย 1. เด็กชายคำป่าง  ลุงโท๊ะ
2. เด็กชายนุ  ลุงละ
3. เด็กชายพีรพจน์  ดวงแก้ว
4. เด็กชายภูวเดช  แซงสิงห์
5. เด็กชายยุ  ปากน้อย
6. เด็กชายละ  ลุงพ่อง
7. เด็กชายหลู่  ปานหมอก
8. เด็กชายอ่องทูน  ปากน้อย
 
1. นายกฤตภาส  ทิพย์มาน
2. นายทวีชัย  ไทยใหม่
3. นางตรียุคล  ผัดมอย
 
151 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองนะ 1. เด็กหญิงกัลยา  ลอยเลียก
2. เด็กหญิงชนิดา  ศรีสุทน
3. เด็กหญิงภาวิณี  นายปา
4. เด็กหญิงลักษมี  สมรักษ์
5. เด็กหญิงวรัญญา  ปูป้อ
6. เด็กหญิงศิริญากรณ์  ลุงทุน
7. เด็กหญิงศุภวรรณ  ลุงพิศ
8. เด็กหญิงอาจาว  แซ่หลี่
 
1. นางสาวพิมพิมล  ศรีโชค
 
152 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  ลุงทุน
2. เด็กหญิงจันทร์จิรา  ตาลหลู่
3. เด็กหญิงมุกดา  พาวัน
4. เด็กหญิงอภิชญา  แสงหล้า
5. เด็กหญิงแดนนภา  เปียเซ
 
1. นางเกษร  ชมภู
2. นายธวัติไชย  ต้องใจ
 
153 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเวียงหวาย 1. เด็กหญิงนวนหอม   ลุงแหลง
2. เด็กหญิงพกายแก้ว  นายแก้ว
3. เด็กหญิงอรทัย   ลุงจ่าม
 
1. นางมาลี  บุญเทพ
2. นางพันธรานันท์   วงษ์ไทย
 
154 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่อนปิ่น 1. เด็กชายก่ำ  อ่องเงิน
2. เด็กหญิงนุ่ม  ลุงต๊ะ
3. เด็กหญิงอรพินท์  ลุงออ
 
1. นางธันยภรณ์  ต้านคือ
2. นางกชกร  อนาวัน
 
155 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเชียงดาว 1. เด็กหญิงธนวรรณ  เกี๋ยวคำ
2. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ขจิตเพชรจรัส
3. เด็กหญิงอมรกานต์  แสงทิพย์
 
1. นางสาวฉันท์ชนิต  สิทธิบุญมี
2. นางกิ่งกมล  ฉลอม
 
156 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเชียงดาว 1. เด็กหญิงฐิติวรดา  มหานิล
2. เด็กหญิงทิพานัน  วังโส
3. เด็กหญิงภัคจิรา  ชัยเมืองใจ
 
1. นางสาวฉันท์ชนิต  สิทธิบุญมี
2. นางพัชรี  อุ่นละออ
 
157 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยทนุบ้านสันต้นดู่ 1. เด็กชายหม่อง  ลุงวิ
2. เด็กชายหม่อง  กอนคำ
 
1. นางสาวปิณฑิรา  พรหมนุชานนท์
2. นายณฐพงศ์  ติ๊บปิง
 
158 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ (เวียงแหง) 1. เด็กหญิงปนธร  แซ่จาง
2. เด็กหญิงสายฝน  ตาสา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงปาณญาดา  ติ๊บแก้ว
2. นางกุลชญา  มณีกาศ
 
159 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 93.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งนก 1. เด็กหญิงปิยนุช  ลุงต๋า
2. เด็กหญิงพอง  จั๋นต๊ะ
 
1. นางสาวอภิชญา  ธิยานันท์
2. นางสาวอาภรณ์  ลุนละวัน
 
160 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย 1. เด็กชายจารุวิชญ์  หล่อธาร
2. เด็กหญิงนาฏยา  แสนชัย
 
1. นางกนกภรณ์  วงศ์อ้าย
 
161 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย 1. เด็กชายจักรีนฤเบศธ์  ศรีนามะ
2. เด็กชายศุภโชค  แสนปัญญา
 
1. นางกนกภรณ์  วงศ์อ้าย
2. นายโกวิท  ใจมูล
 
162 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย 1. เด็กชายรัชตกร  ใจอะโน
2. เด็กชายอัษฎาวุธ  มาแดง
 
1. นางสาวนิภาพร  ธิใจ
 
163 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 1. เด็กชายคมสัน  ลุงวิ
2. นายสนธยา  แก้วยอดดี
 
1. นางสาวอภิญญา  อริวรรณา
2. นางสาวอัญชลี  เพชรเทียนชัย
 
164 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ามะแกง 1. เด็กชายคมสันต์  ลุงพงษ์
2. เด็กหญิงฐิติญาภร  ดวงดี
 
1. นางวรารัตน์  บุญมาก
2. นางพัชยา  โชตินนชัย
 
165 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพียงหลวง ๑(บ้านท่าตอน)ฯ 1. เด็กชายจรุณ  จองอุง
2. เด็กชายสีหราช  ลุงวิ
 
1. นายสะอาด  แก้วมา
2. นายพิทักษ์ชัย  วงศ์ตระกูล
 
166 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอรุโณทัย 1. เด็กชายธนดล  แซ่จิน
2. เด็กชายสุทัช  ใจรักความเมตตา
 
1. นายอุดร  ใจบุญ
2. นางสาวสุรีรัตน์  ขันคำ
 
167 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพียงหลวง ๑(บ้านท่าตอน)ฯ 1. เด็กชายคำหลาว  เจนแสง
2. เด็กชายคำแก้ว  นายสุ
 
1. นายกรกฎ  สวยศรี
2. นางสาวนิชาภา  อินทรี
 
168 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเปียงหลวง 1. เด็กหญิงจริณพร   ชัยยะ
2. เด็กหญิงทับทิม   ไชยวงค์
3. เด็กหญิงสุกัญญา   ขันแก้ว
 
1. นายดวงดี  เป็งสุรินทร์
2. นายคณิน  นนทศิลา
 
169 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอรุโณทัย 1. เด็กชายจายหน่อแสง  จองชู้
2. เด็กชายพีรกานต์  คัคนันพร
3. เด็กชายสงกรานต์  นิมิตไพรพันธ์ุ
 
1. นายนที  แน่นอุดร
2. นางสาวณัชชา   กาญจน์กนกพร
 
170 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเวียงฝาง 1. เด็กชายจิรวัฒน์  จันกันธา
2. เด็กชายพีท  ลุงคำ
3. เด็กชายวรายุทธ์  อ๋อง
 
1. นายนราธิป  โทบุราณ
2. นายภราดร  พิมลวิชยากิจ
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 98.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขี้นกยาง 1. เด็กชายคำหลู่  ลุงซอยะ
2. เด็กชายจิ่ง  ลุงอ่อง
3. เด็กชายหลู่  ลุงอ่อง
 
1. นายสุทธิพงษ์  ขันคำ
2. นางสาวชไมพร  จันต๊ะ
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่อนปิ่น 1. นายแดง  ลุงมู
2. นายแอ  ลุงใส
3. นายโชคชัย  ชัชวาลย์
 
1. นายเอกลักษณ์  ประกอบชาติ
2. นายเอกชัย  ศรีสุวรรณ์
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพียงหลวง ๑(บ้านท่าตอน)ฯ 1. เด็กชายจายน้อง  คำชื่น
2. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ลุงสุข
3. เด็กชายสุทัศน์  ลงแสง
 
1. นางสาวปิยวรรณ  คงจักร
2. นางสาวกัลยาณี  ฤทธิลอม
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพียงหลวง ๑(บ้านท่าตอน)ฯ 1. เด็กหญิงก๋องคำ  นายจ่าม
2. เด็กชายลอน  ลุงกู่
3. เด็กหญิงแก้ว  ลุงตู้
 
1. นางสาวปิยวรรณ  คงจักร
2. นางสาวกัลยาณี  ฤทธิลอม
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 97.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเปียงหลวง 1. เด็กหญิงณัฐนิชา   การะหงษ์
2. เด็กหญิงมอนคำ   จเรซะ
3. เด็กหญิงมิ้น   สุหนั่นต่า
4. เด็กหญิงมุ้ง   สุปินะ
5. เด็กหญิงศันษณีย์   สิริสุข
6. เด็กหญิงอาเม   แซ่หลี่
 
1. นายสุริยันต์   เรือนวงค์
2. นางภรณ์ทิพย์   นพเกต
3. นางสาวเบญจพร   อินปั๋นแก้ว
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเปียงหลวง 1. เด็กหญิงชมพูนุช   หว่าหลิ่ง
2. เด็กหญิงณัฐพร   ศรีเดช
3. เด็กหญิงนน   ปัญญา
4. เด็กชายปิยะ   อินทร์พรม
5. เด็กหญิงสายสวาท    ปู่ส่า
6. เด็กหญิงอนงค์   ลุงเผือก
 
1. นายสุริยันต์   เรือนวงค์
2. นางสาวกันต์ฤทัย  จองปุ๊ก
3. นางสุภาวรรณ   บุญหล้า
 
177 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขอบด้ง 1. เด็กหญิงณัชชา  หมอกแสง
2. เด็กหญิงณานอารีย์  ลายเฮิง
3. เด็กหญิงรัตนเพชรมณี  เผื่อนทิตย์
 
1. นางสาวกัลยา  ใจคำ
2. นางสาวสิริภรณ์  ยานะโส
 
178 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1 1. เด็กหญิงดวงหทัย  เมธิชัยธัชนนท์
2. นายธนธร  ลุงหล้า
3. นายพีระพงค์  ปัญญา
 
1. นางต้องลักษณ์  ปันผสม
2. นางสาวชรินรัตน์  บุญเกิด
 
179 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งหลุก 1. เด็กชายทุนจิ่ง  ลุงแสง
2. เด็กชายหาญ  ลุงอ่อง
3. เด็กหญิงอาหลี  แซ่เฉิน
 
1. นายปัญญา  คำเนียม
2. นายชาตรี  ขันด้วง
 
180 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งหลุก 1. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  จำนงค์
2. เด็กชายสรวิศ  ลุงส่วย
3. เด็กหญิงอิ่ง  ลุงสู้
 
1. นายปัญญา  คำเนียม
2. นางมยุเรศ  บุญทวี
 
181 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผาแดง 1. เด็กหญิงจิดาภา   แซ่ม้า
2. เด็กหญิงธนดา   ภูเลื่อมใส
3. เด็กหญิงธนพร   จะแฮ
 
1. นายวรวิทย์   อินต๊ะแก้ว
2. นางสาวปทุมพร   เสนาธรรม
 
182 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางปอย 1. เด็กหญิงจงกลณี  มาเยอะ
2. เด็กหญิงภัสสร  นามจ้อย
3. เด็กหญิงอรณิชา  จะก่า
 
1. นางสาวศิริพร  เตชนันต์
2. นางศศิประภา  คำฝั้น
 
183 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาน 1. เด็กชายมน  ลุงเสาร์
2. เด็กชายเครือ  ทุนส่า
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา  แสงสูง
 
1. นายกันตพัฒน์  ฉัตรมณีรุ่งเรือง
2. นางสาวอรสา  มาธวรรย์กุล
 
184 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าแดง 1. เด็กหญิงณิชากร  จะแล
2. เด็กหญิงมิ่งกมล  ลุงออ
3. เด็กหญิงเกวลิน  ทาเรือน
 
1. นางพวงทอง  สุนทรา
2. นางสาวกุสุมาลย์  อินต๊ะแก้ว
 
185 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันม่วง 1. เด็กชายณัฎฐภัทร   ใจบัว
2. เด็กหญิงพัชราพร  อินต๊ะ
3. เด็กหญิงอรัญญา  แอ่นาอุด
 
1. นางเจตสุภา  ใหนาค
2. นางสาวธีรานุช  ศิริ
 
186 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 94.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่นะ 1. เด็กหญิงนันทิชา  รักญาติ
2. เด็กหญิงวิไลวัลย์  มาไว
3. เด็กชายสุวิทย์  จะเหมาะ
 
1. นายวสันต์  สืบวงค์
2. นางสาวกันตพร  กันต๊ะมา
 
187 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนม่วงป๊อก 1. เด็กหญิงจ่ามคำ  จั่นต่า
2. เด็กหญิงละ  ลุงกอยะ
3. เด็กหญิงอ่อน  ตีละ
 
1. นายกมล  อาสาภิญโญ
2. นายจตุพงษ์  ต๋าคำ
 
188 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่อนปิ่น 1. เด็กชายชานน  ลายคำ
2. เด็กชายหม่อง  ลุงหลิ่ง
3. เด็กชายโรจนวิทย์  ลุงยี่
 
1. นายนิพัฒร์  เรือนใจ
2. นายเอกลักษณ์  ประกอบชาติ
 
189 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนามน 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  พะยะ
2. เด็กหญิงธิดาวัลย์   กะหลู่
3. เด็กหญิงพิมพกานต์   เยแป
 
1. นายสุวิจักขณ์   ชมเชย
2. นางสาวขวัญหทัย   ต๊ะวิชัย
 
190 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดง 1. เด็กหญิงจินแซง  เซียมราย
2. เด็กหญิงรวิภา  ละปาง
3. เด็กหญิงอติภา  เจ้าเมือง
 
1. นางสาวอาภาภรณ์  แก่นการ
2. นางวรรณี  ทองชัย
 
191 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางมะเยา 1. เด็กหญิงดวงพร  แสนเครือ
 
1. นางสาวคนึงนิตย์  ทองบือ
 
192 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงวาสนา  เลาวือ
 
1. นางสาวนัฐทพร  ชื่นชอบ
 
193 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1. เด็กชายคำแสง  ลุงพงษ์
 
1. นางสาวพิรานันท์  ธิติพงศ์วรทัต
 
194 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางมะเยา 1. เด็กหญิงสุนันทา  แซ่ลี
 
1. นางสาววรวรรณ  ปินไชย
 
195 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงชุม 1. เด็กหญิงเซ  ลุงจะหริ่ง
 
1. นางเพ็ญนภา  สันฟู
 
196 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งหลุก (เชียงดาว) 1. เด็กชายวัฒนวุฒิ  บุญมี
 
1. นางภาวนา  โนนทนวงศ์
 
197 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งละคร 1. เด็กชายชินกฤต  หอมนาน
 
1. นางสาวพจนา  ธุระนนท์
 
198 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดง 1. เด็กหญิงซิน  เซียมลาย
 
1. นางนิจพร  นันชัยอุด
 
199 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเวียงหวาย 1. เด็กหญิงกัณฐิกา   คำนน
2. เด็กหญิงคำเงิน   ลุงจิ่ง
3. เด็กหญิงน้ำตาล   ปางน้อย
 
1. นางมาลี  บุญเทพ
2. นางพันธรานันท์   วงษ์ไทย
 
200 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่อนปิ่น 1. เด็กหญิงจามหมวย  ลุงมล
2. นางสาวจุม  ปากน้อย
3. เด็กหญิงลลิตา  สุนะ
 
1. นางกชกร  อนาวัน
2. นางธันยภรณ์  ต้านคือ
 
201 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเวียงหวาย 1. เด็กชายณัฐพงศ์  ใจหลวง
2. เด็กหญิงหมวยแสง  แสนสุข
 
1. นางแพรวนภา  จงหาญ
2. นางมัทนา  รุ่งแจ้ง
 
202 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีดอนชัย 1. เด็กชายวุฒิ  ลุงติ๊บ
2. เด็กหญิงสุภนิดา  ลุงชอ
 
1. นางสาวนฤมล  ใสคำฟู
2. นางสาวขวัญฤทัย  วงศ์ชัย
 
203 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนันทาราม 1. เด็กชายวงศกร  วันริโก
 
1. นางจันทนา  แก้วคำ
 
204 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่อนปิ่น 1. นางสาวเจนจิรา  ลุงยะ
 
1. นางสาวิตรี  เกษเกษี
 
205 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 9 1. เด็กชายรวิพล  ลุงมูล
 
1. นางวันเพ็ญ  ชัยมงคล
 
206 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮ่าง 1. เด็กหญิงกึด  รอจิ่ง
 
1. นางสาวปรียาภัทร์  แก้วมูล
 
207 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเปียงหลวง 1. เด็กหญิงพรพรรณ   -
 
1. นางสาวสุภาพร   มาเสน
 
208 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่อนปิ่น 1. เด็กหญิงกัลยากร  แสงคำ
 
1. นางสาวิตรี  เกษเกษี
 
209 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเวียงฝาง 1. เด็กชายศิวกร  เลิศขจรศศิกุล
 
1. นางสาวสุพรรณิกา  สุวรรณจันทร์
 
210 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงชุม 1. เด็กหญิงอาทิตยา  ปูอ่อง
 
1. นายสาธิต  ชัยเมืองยอง
 
211 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่แมะ 1. เด็กหญิงจอมขวัญ  จะแย
 
1. นายเดชรบ  ชำนาญณรงค์
 
212 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงชนกานต์  เลาหาง
 
1. นายคมสันต์  ดอกไม้
 
213 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจอง 1. เด็กหญิงดาวเรือง  จองจ่าย
 
1. นายกวีวัธน์  พิพัฒน์ชาตรีกุล
 
214 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางแดง 1. เด็กหญิงภัคจิรา  จองตาล
 
1. นางสาวสุกันยา  แก้วสืบ
 
215 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุขฤทัย 1. เด็กหญิงธวัลพร  จะลอ
 
1. นางสาวกรรณิการ์  โพธาสินธุ์
 
216 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเวียงฝาง 1. เด็กชายธีระเจษฎ์  สัจจพลากร
 
1. นางสาวสุพรรณิกา  สุวรรณจันทร์
 
217 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ 1. เด็กหญิงกุลนันท์  ปันจ่าม
2. เด็กหญิงธัญชนก  แซ่ลี้
3. เด็กหญิงปภาดา  ธรรมเฮิง
4. เด็กหญิงผกามาศ  หน่อเมืองคำ
5. เด็กหญิงพนิดา  แซ่เหว่ย
6. เด็กหญิงพิมพ์รดา  แซ่ข่วง
7. เด็กหญิงหลู่  ลุงต๊ะ
 
1. นายอนุพันธ์  ไชยพันธุ์
2. นางสาวภควรรณ  อยู่เย็น
3. นางรัตนา  บัวลาแก้ว
 
218 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาน 1. เด็กชายรุ่งภพ  เลาว่า
2. เด็กชายวรวุฒิ  หลู่
3. เด็กหญิงโหม  ลุงทุน
 
1. นายกันตพัฒน์  ฉัตรมณีรุ่งเรือง
2. นางสาวอรสา  มาธวรรย์กุล
 
219 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 81.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งนก 1. เด็กชายอาฝา  แซ่ค่วง
2. เด็กชายเหล่าเอ้อ  แซ่หยาง
3. เด็กชายไมตรี  จะแฮ
 
1. นางสาวยุภารัตน์  ใจแก้ว
2. นางสาวเพ็ญพรรณี  ขัยวัง
 
220 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งนก 1. เด็กชายนวพล  พันธ์ุแสนกอ
2. เด็กชายพรชัย  เมืองปาน
3. เด็กชายวสันต์  แซ่เฉิง
 
1. นางสาวยุภารัตน์  ใจแก้ว
2. นางสาวชุลีพร  ยานัน
 
221 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอรุโณทัย 1. เด็กชายจากุ้ย  แซ่หลี่
2. เด็กชายสุกฤษฎิ์  แซ่จื้อ
3. เด็กชายสุรสิทธิ์  แซ่หยาง
 
1. นางสาวณัฐรินทร์  ตั้งกิตติกุล
2. นางศิริขวัญนภา  กันใจ
 
222 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่คะ 1. เด็กชายครรชิต  สาคุณ
2. เด็กชายพงศ์พิทูร  ใจคำ
3. เด็กชายภูธเนศร์  เชิดสะภู
 
1. นายวัชรากร  มลิปัน
2. นายพงศ์พันธ์   เขียวตา
 
223 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยทนุบ้านสันต้นดู่ 1. เด็กชายอนุพงษ์  ไพโรจน์อำนวย
2. เด็กหญิงแพรนนท์  ปู่หม่อน
3. เด็กชายแสงหน่อ  นายเต๋ยะ
 
1. นางปุณิกา  อินสุวรรณ์
2. นางสาวอริญญา  พิศร
 
224 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแกน้อยศึกษา 1. เด็กหญิงกัญญา  แซ่หวัง
2. เด็กหญิงปราณี  จะสือ
3. เด็กหญิงศิรมณี  แซ่หลิว
 
1. นางสาวศิริญญา  มั่นกันนาน
2. นางสาวกานต์รวี  ประหยัดยอด
 
225 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  เรือนใหญ่
2. เด็กหญิงสตรีรัตน์  ฉั่วจา
3. เด็กหญิงสตรีวิทย์   ฉั่วจา
 
1. นางบุศรินทร์  อภัยโรจน์
2. นางสาวธนพร  จั่นเพชร
 
226 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเวียงหวาย 1. เด็กหญิงกันตนา   ก้อนแก้ว
2. เด็กหญิงพิม   ลุงติ๊
3. เด็กหญิงเดือนใส   ลาย
 
1. นางสาวอุทิพร  สามล้าน
2. นางสาวแอ  ชัยวงค์
 
227 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเวียงหวาย 1. เด็กชายยอน  ปากน้อย
2. เด็กชายวรภพ   ลุงต่า
 
1. นางพันธรานันท์   วงษ์ไทย
2. นายพิสาร  ทำสวดี
 
228 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงนฤมล  บูแช
2. เด็กหญิงวาสนา  เลาวือ
 
1. นางสาวนัฐทพร  ชื่นชอบ
2. นางสาวพิกุลศรี  ชัยชิต
 
229 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งนก 1. เด็กชายประสิทธิ์  ชัยรังษี
2. เด็กชายอนุพงษ์  สึกซอ
 
1. นางสาวอภิชญา  ธิยานันท์
2. นางสาวอาภรณ์  ลุนละวัน
 
230 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งนก 1. เด็กหญิงกชนันท์  จาเสอ
2. เด็กหญิงดาราวดี  แซ่ย่าง
 
1. นางสาวอภิชญา  ธิยานันท์
2. นางสาวอาภรณ์  ลุนละวัน
 
231 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเวียงหวาย 1. เด็กหญิงยอน   ละวาน
2. เด็กชายวันเฉลิม   ลุงหม่อง
3. เด็กหญิงส่า    เซียมลาย
 
1. นายอาทิตย์  ลาเซอร์
2. นายอดิเรก  ปินคำ
 
232 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษานารีอนุสรณ์ 1 1. เด็กชายณัฐ  วงศ์หน่อ
2. เด็กชายศิวกร  วันชัย
3. เด็กชายเมิง  ละปาน
 
1. นายปิยะ  ต๊ะวิชัย
2. นางสาวเกศินี   จันทร์อ่อน