งานแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ณ สพป.เชียงราย เขต 2 /โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว/โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว/โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ/โรงเรียนเทศบาล1(ป่าก่อดำ)/โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก)
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

[ ทั้งหมด   22 ก.ย. 2561   23 ก.ย. 2561   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 22 ก.ย. 2561

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 032 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว ห้อง อาคาร 017 ห้องเด็กพิเศษ 22 ก.ย. 2561 09.00-12.00
2 036 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว ห้อง อาคารเทพประทานห้องที่ 4 22 ก.ย. 2561 09.00-12.00
3 764 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว ห้อง อาคาร 017 ห้อง ป.3 22 ก.ย. 2561 09.00-12.00
4 038 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว ห้อง อาคาร 017 ห้อง ป.1 22 ก.ย. 2561 09.00-12.00
5 761 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว ห้อง ห้องสมุด 22 ก.ย. 2561 09.00-12.00
6 047 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว ห้อง อาคาร 017 ห้องวิทยาศาสตร์ 22 ก.ย. 2561 09.00-12.00
7 788 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว ห้อง อาคาร 017 ห้อง ป.2 22 ก.ย. 2561 09.00-12.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว อาคารเรียนป.1-ป.3 ชั้น บน ห้อง หมายเลข 4 22 ก.ย. 2561 09.00-12.00
2 773 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว เต็นท์ ห้อง หมายเลข 13 22 ก.ย. 2561 09.00-12.00
3 775 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว เต็นท์ ห้อง หมายเลข14 22 ก.ย. 2561 09.00-12.00
4 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว อาคารเรียนป.1-ป.3 ชั้น บน ห้อง หมายเลข5 22 ก.ย. 2561 09.00-12.00
5 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว อาคารเรียนป.1-ป.3 ชั้น บน ห้อง หมายเลข 3 22 ก.ย. 2561 09.00-12.00
6 790 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว อาคารเรียนป.4-ป.6 ชั้น บน ห้อง หมายเลข10 22 ก.ย. 2561 09.00-16.00
7 792 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว อาคารเรียนป.4-ป.6 ชั้น บน ห้อง หมายเลข12 22 ก.ย. 2561 09.00-12.00
8 822 การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว อาคารเรียนป.1-ป.3 ชั้น ล่าง ห้อง หมายเลข2 22 ก.ย. 2561 09.00-12.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 085 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว ห้อง โรงอาหาร 22 ก.ย. 2561 09.00-16.00
2 091 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว ห้อง ใต้ถุนอาคารเทพประทาน 22 ก.ย. 2561 09.00-12.00
3 094 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว ห้อง ลานธรรม 22 ก.ย. 2561 09.00-12.00
4 096 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว ห้อง อาคารเทพประทานห้องที่ 1 22 ก.ย. 2561 09.00-12.00
5 100 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว ห้อง อาคารชั่วคราว 22 ก.ย. 2561 09.00-12.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว หอประชุม ห้อง หมายเลข18 22 ก.ย. 2561 09.00-12.00
2 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว โรงจอดรถครู ห้อง หมายเลข16 22 ก.ย. 2561 09.00-12.00
3 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว อาคารเรียนป.4-ป.6 ชั้น ล่าง ห้อง หมายเลข9 22 ก.ย. 2561 09.00-12.00
4 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว เวทีกลางแจ้ง 2 ห้อง หมายเลข15 22 ก.ย. 2561 09.00-12.00
5 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว อาคารเรียนป.4-ป.6 ชั้น ล่าง ห้อง หมายเลข7 22 ก.ย. 2561 09.00-12.00
6 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว อาคารเรียนป.4-ป.6 ชั้น บน ห้อง หมายเลข11 22 ก.ย. 2561 09.00-12.00
7 169 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว อาคารเรียนป.4-ป.6 ชั้น ล่าง ห้อง หมายเลข8 22 ก.ย. 2561 09.00-12.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 741 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว ห้อง อาคารเทพประทานห้องที่ 3 22 ก.ย. 2561 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 265 การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) อาคารสปช105/26ล ชั้น ชั้นบน 22 ก.ย. 2561 09.00-12.00
2 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) อาคารสปช105/26ล ชั้น ชั้นบน 22 ก.ย. 2561 09.00-12.00
3 721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) อาคารสปช105/26ล ชั้น บน 22 ก.ย. 2561 09.00-12.00
4 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) อาคารสปช105/26ล ชั้น ชั้นบน 22 ก.ย. 2561 09.00-12.00
5 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) ลานหน้าอาคารชร01 22 ก.ย. 2561 09.00-12.00
6 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) อาคารเรียนชร01 ห้อง ป.2/2 22 ก.ย. 2561 09.00-12.00
7 313 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) ลานหน้าอาคารชร01 22 ก.ย. 2561 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 332 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) อาคารพอดี ห้อง อ.2/1 22 ก.ย. 2561 09.00-12.00
2 334 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) อาคารพอดี ห้อง อ.2/1 22 ก.ย. 2561 09.00-12.00
3 336 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) อาคารพอดี ห้อง อ.2/1 22 ก.ย. 2561 09.00-12.00
4 338 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) อาคารพอดี ห้อง อ.2/2 22 ก.ย. 2561 09.00-12.00
5 643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) อาคารอเนกประสงค์ 22 ก.ย. 2561 09.00-12.00
6 348 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) เวที3 22 ก.ย. 2561 09.00-12.00
7 353 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) เวทีสนามกีฬา 22 ก.ย. 2561 09.00-12.00
8 371 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) เวที1สนามกีฬา 22 ก.ย. 2561 09.00-12.00
9 731 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) เวที2ทางเข้า 22 ก.ย. 2561 09.00-12.00
10 732 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) เวที2ทางเข้า 22 ก.ย. 2561 09.00-12.00
11 603 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) อาคารพระราชทาน ห้อง ห้องภาษาอังกฤษ 22 ก.ย. 2561 09.00-12.00
12 605 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) อาคารพระราชทาน ห้อง ห้องภาษาอังกฤษ 22 ก.ย. 2561 09.00-12.00
13 373 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) เวที4 ข้างอาคารพอดี 22 ก.ย. 2561 09.00-12.00
14 374 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) เวที4 ข้างอาคารพอดี 22 ก.ย. 2561 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 400 การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) เวที2เสาธง 22 ก.ย. 2561 09.00-12.00
2 404 การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) เวที1 ลานBBL 22 ก.ย. 2561 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 796 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 ห้อง หมายเลข2 22 ก.ย. 2561 09.00-12.00
2 801 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 ห้อง หมายเลข3 22 ก.ย. 2561 09.00-12.00
3 803 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 ห้อง หมายเลข4 22 ก.ย. 2561 09.00-16.00
4 812 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ อาคารเรียน ป.4-6 ชั้น 2 ห้อง หมายเลข5 22 ก.ย. 2561 09.00-12.00
5 811 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 ห้อง หมายเลข6 22 ก.ย. 2561 09.00-16.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ สนามฟุตบอล ห้อง หมายเลข7 22 ก.ย. 2561 09.00-12.00
2 070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ อาคารพอดีพอดี 22 ก.ย. 2561 09.00-12.00
3 776 กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ อาคารเรียนพอดี พอดี ชั้น 2 ห้อง หมายเลข9 22 ก.ย. 2561 09.00-12.00
4 103 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ อาคารเรียน ป.4-6 ชั้น 1 ห้อง หมายเลข1 22 ก.ย. 2561 09.00-14.00

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 002 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ อาคารเรียนป.4-ป.6 ชั้น 2 ห้อง หมายเลข11 22 ก.ย. 2561 09.00-12.00
2 005 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ อาคารคุรุราษฎร์พัฒนา ชั้น 1 ห้อง หมายเลข12 22 ก.ย. 2561 09.00-12.00
3 011 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ อาคารคุรุราษฎร์พัฒนา ชั้น 1 ห้อง หมายเลข13 22 ก.ย. 2561 09.00-12.00
4 017 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ อาคารคุรุราษฎร์พัฒนา ชั้น 1 ห้อง หมายเลข14 22 ก.ย. 2561 09.00-12.00
5 025 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ อาคารอำนวยการ ชั้น 1 ห้อง หมายเลข15 22 ก.ย. 2561 09.00-12.00
6 029 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ ห้องประชุมศรีดอนมูล ชั้น 1 ห้อง หมายเลข16 22 ก.ย. 2561 09.00-12.00
7 044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ อาคารอำนวยการห้องวิชาการ ชั้น 2 ห้อง หมายเลข17 22 ก.ย. 2561 09.00-12.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 243 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 สพป.เชียงราย เขต 2 ห้องประชุมสุนทราภิรมย์ 22 ก.ย. 2561 09.00-16.00
2 247 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 สพป.เชียงราย เขต 2 ห้องประชุมสุนทราภิรมย์ 22 ก.ย. 2561 09.00-16.00
3 757 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 สพป.เชียงราย เขต 2 ห้องประชุมสุนทราภิรมย์ 22 ก.ย. 2561 09.00-16.00
4 758 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 สพป.เชียงราย เขต 2 ห้องประชุมสุนทราภิรมย์ 22 ก.ย. 2561 09.00-16.00
5 755 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6 สพป.เชียงราย เขต 2 ห้องประชุมสุนทราภิรมย์ 22 ก.ย. 2561 09.00-16.00
6 756 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 สพป.เชียงราย เขต 2 ห้องประชุมสุนทราภิรมย์ 22 ก.ย. 2561 09.00-16.00
7 250 การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ป.1-ป.6 สพป.เชียงราย เขต 2 ห้องประชุมสุนทราภิรมย์ 22 ก.ย. 2561 09.00-16.00
8 251 การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 สพป.เชียงราย เขต 2 ห้องประชุมสุนทราภิรมย์ 22 ก.ย. 2561 09.00-16.00

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) สนามตะกร้อ 22 ก.ย. 2561 08.00-12.00
2 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) ลานหลังอาคาร ป02ข 22 ก.ย. 2561 09.00-12.00
3 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) ลานหลังอาคาร ป02ข 22 ก.ย. 2561 09.00-12.00
4 019 การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) ใต้ถุนอาคาร สปช.105 22 ก.ย. 2561 09.00-12.00
5 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) ใต้ถุนอาคาร สปช.105 22 ก.ย. 2561 09.00-12.00
6 027 การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) ใต้ถุนอาคาร สปช.105 22 ก.ย. 2561 09.00-12.00
7 034 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) โรงอาหาร 22 ก.ย. 2561 09.00-12.00
8 050 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) โรงอาหาร 22 ก.ย. 2561 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 081 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ อาคารอำนวยการ ห้อง หมายเลข18 22 ก.ย. 2561 09.00-12.00
2 108 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ อาคารเรียนอนุบาล ชั้น 1 ห้อง หมายเลข19 22 ก.ย. 2561 09.00-15.00
3 109 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ อาคารเรียนอนุบาล ชั้น 1 ห้อง หมายเลข19 22 ก.ย. 2561 09.00-15.00

หมวดหมู่ : เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 233 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ อาคารอนุบาล ชั้น 1 ห้อง หมายเลข20 22 ก.ย. 2561 09.00-12.00
2 234 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ อาคารอนุบาล ชั้น 1 ห้อง หมายเลข20 22 ก.ย. 2561 09.00-12.00
3 237 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ อาคารอนุบาล ชั้น 1 ห้อง หมายเลข22 22 ก.ย. 2561 09.00-12.00
4 239 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ อาคารเรียนอนุบาล ชั้น 1 ห้อง หมายเลข28 22 ก.ย. 2561 09.00-12.00
5 240 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ อาคารอนุบาล ชั้น 1 ห้อง หมายเลข28 22 ก.ย. 2561 09.00-12.00
6 242 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ อาคารอำนวยการ ชั้น 1 ห้อง หมายเลข21 22 ก.ย. 2561 09.00-12.00
7 248 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ อาคารเรียนอนุบาล ห้อง หมายเลข22 22 ก.ย. 2561 09.00-12.00
8 249 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ อาคารเรียนอนุบาล ชั้น 1 ห้อง หมายเลข22 22 ก.ย. 2561 09.00-12.00
9 275 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ ห้องประชุมปัญญาช่วย ชั้น 1 ห้อง หมายเลข23 22 ก.ย. 2561 09.00-12.00
10 282 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ ห้องประชุมปัญญาช่วย ชั้น 1 ห้อง หมายเลข23 22 ก.ย. 2561 09.00-12.00
11 284 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ ห้องประชุมปัญญาช่วย ชั้น 1 ห้อง หมายเลข24 22 ก.ย. 2561 09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 160 การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 22 ก.ย. 2561 09.00-12.00
2 208 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ อาคารพอดี พอดี ห้อง หมายเลข25 22 ก.ย. 2561 09.00-12.00
3 751 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ อาคารพอดี พอดี ห้อง หมายเลข25 22 ก.ย. 2561 09.00-12.00
4 752 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ อาคารพอดี พอดี ห้อง หมายเลข26 22 ก.ย. 2561 09.00-12.00

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นางสาวพรทิพา พุทธวงค์ ศึกษานิเทศก์ ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2020 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]