งานแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ณ สพป.เชียงราย เขต 2 /โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว/โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว/โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ/โรงเรียนเทศบาล1(ป่าก่อดำ)/โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก)
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

[ ทั้งหมด   22 ก.ย. 2561   23 ก.ย. 2561   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 23 ก.ย. 2561

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 030 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว ห้อง อาคาร 017 ห้องเด็กพิเศษ 23 ก.ย. 2561 09.00-12.00
2 031 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว ห้อง อาคาร 017 ห้องเด็กพิเศษ 23 ก.ย. 2561 13.00-16.00
3 007 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว ห้อง อาคารเทพประทานห้องที่ 4 23 ก.ย. 2561 09.00-12.00
4 008 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว ห้อง อาคารเทพประทานห้องที่ 4 23 ก.ย. 2561 13.00-16.00
5 762 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว ห้อง อาคาร 017 ห้อง ป.3 23 ก.ย. 2561 09.00-12.00
6 763 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว ห้อง อาคาร 017 ห้อง ป.3 23 ก.ย. 2561 13.00-16.00
7 823 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว ห้อง อาคาร 017 ห้อง ป.1 23 ก.ย. 2561 09.00-12.00
8 037 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว ห้อง อาคาร 017 ห้อง ป.1 23 ก.ย. 2561 13.00-16.00
9 759 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว ห้อง ห้องสมุด 23 ก.ย. 2561 09.00-12.00
10 760 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว ห้อง ห้องสมุด 23 ก.ย. 2561 13.00-16.00
11 046 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว ห้อง อาคาร 017 ห้องวิทยาศาสตร์ 23 ก.ย. 2561 09.00-12.00
12 787 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว ห้อง อาคาร 017 ห้อง ป.2 23 ก.ย. 2561 09.00-12.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว อาคารเรียนป.1-ป.3 ชั้น บน ห้อง หมายเลข 4 23 ก.ย. 2561 09.00-12.00
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว อาคารเรียนป.1-ป.3 ชั้น บน ห้อง หมายเลข5 23 ก.ย. 2561 09.00-12.00
3 772 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว เต็นท์ ห้อง หมายเลข 13 23 ก.ย. 2561 09.00-12.00
4 774 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว เต็นท์ ห้อง หมายเลข 14 23 ก.ย. 2561 09.00-12.00
5 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว โรงอาหาร ห้อง หมายเลข10 23 ก.ย. 2561 09.00-12.00
6 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว อาคารเรียนป.1-ป.3 ชั้น ล่าง ห้อง หมายเลข3 23 ก.ย. 2561 09.00-12.00
7 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว อาคารเรียนป.1-ป.3 ชั้น ล่าง ห้อง หมายเลข1 23 ก.ย. 2561 09.00-12.00
8 789 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว โรงอาหาร ชั้น บน ห้อง หมายเลข19 23 ก.ย. 2561 09.00-16.00
9 791 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว อาคารเรียนป.4-ป.6 ชั้น ล่าง ห้อง หมายเลข9 23 ก.ย. 2561 09.00-12.00
10 820 การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว อาคารเรียนป.4-ป.6 ห้อง หมายเลข9 23 ก.ย. 2561 09.00-12.00
11 821 การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว อาคารเรียนป.4-ป.6 ห้อง หมายเลข2 23 ก.ย. 2561 13.00-16.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว ห้อง โรงอาหาร 23 ก.ย. 2561 09.00-16.00
2 090 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว ห้อง ใต้ถุนอาคารเทพประทาน 23 ก.ย. 2561 09.00-12.00
3 093 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว ห้อง ลานธรรม 23 ก.ย. 2561 09.00-12.00
4 095 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว ห้อง อาคารเทพประทานห้องที่ 1 23 ก.ย. 2561 09.00-12.00
5 099 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว ห้อง อาคารชั่วคราว 23 ก.ย. 2561 09.00-12.00
6 766 การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 โรงเรียนเทศบาล 1 (ป่าก่อดำ) 23 ก.ย. 2561 09.00-12.00
7 181 การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาล 1 (ป่าก่อดำ) 23 ก.ย. 2561 09.00-12.00
8 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาล 1 (ป่าก่อดำ) 23 ก.ย. 2561 09.00-12.00
9 190 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 1 (ป่าก่อดำ) 23 ก.ย. 2561 09.00-12.00
10 770 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 1 (ป่าก่อดำ) 23 ก.ย. 2561 09.00-12.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว หอประชุม ห้อง หมายเลข18 23 ก.ย. 2561 09.00-12.00
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว โรงอาหาร ห้อง หมายเลข18 23 ก.ย. 2561 13.00-16.00
3 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว โรงจอดรถนักเรียน ห้อง หมายเลข17 23 ก.ย. 2561 09.00-12.00
4 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว โรงจอดรถครู ห้อง หมายเลข16 23 ก.ย. 2561 09.00-12.00
5 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว อาคารเรียนป.4-ป.6 ชั้น ล่าง ห้อง หมายเลข6 23 ก.ย. 2561 09.00-12.00
6 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว อาคารเรียนป.4-ป.6 ชั้น ล่าง ห้อง หมายเลข7 23 ก.ย. 2561 09.00-12.00
7 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว อาคารเรียนป.4-ป.6 ชั้น ล่าง ห้อง หมายเลข8 23 ก.ย. 2561 09.00-12.00
8 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว อาคารเรียนป.4-ป.6 ชั้น บน ห้อง หมายเลข11 23 ก.ย. 2561 09.00-12.00
9 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว อาคารเรียนป.4-ป.6 ชั้น บน ห้อง หมายเลข12 23 ก.ย. 2561 09.00-12.00
10 768 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว อาคารเรียนป.4-ป.6 ชั้น ล่าง ห้อง หมายเลข7 23 ก.ย. 2561 13.00-16.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 738 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว ห้อง เวทีกลางแจ้ง 23 ก.ย. 2561 09.00-12.00
2 739 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว ห้อง เวทีกลางแจ้ง 23 ก.ย. 2561 09.00-12.00
3 816 การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว ห้อง เวทีกลางแจ้ง 23 ก.ย. 2561 14.00-16.00
4 817 การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว ห้อง เวทีกลางแจ้ง 23 ก.ย. 2561 13.00-14.00
5 818 การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว ห้อง เวทีใต้ถุนอาคารเทพประทาน 23 ก.ย. 2561 09.00-10.30
6 819 การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว ห้อง เวทีใต้ถุนอาคารเทพประทาน 23 ก.ย. 2561 10.30-12.00
7 740 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว ห้อง อาคารเทพประทานห้องที่ 3 23 ก.ย. 2561 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 262 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) อาคารสปช105/26ล ชั้นบน 23 ก.ย. 2561 09.00-12.00
2 263 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) อาคารเรียนชร01 ห้อง ป.1 23 ก.ย. 2561 09.00-12.00
3 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) อาคารเรียนชร01 ห้อง ป.2/1 23 ก.ย. 2561 09.00-12.00
4 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) อาคารเรียนชร01 ห้อง ป.2/1 23 ก.ย. 2561 13.00-16.00
5 307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) อาคารเรียนชร01 ห้อง ป.2/2 23 ก.ย. 2561 09.00-12.00
6 308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) อาคารเรียนชร01 ห้อง ป.2/2 23 ก.ย. 2561 13.00-16.00
7 311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) ระเบียงหน้าอาคารเรียน ชร01 23 ก.ย. 2561 09.00-12.00
8 312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) ระเบียงหน้าอาคารเรียน ชร01 23 ก.ย. 2561 13.00-16.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 327 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) อาคารพอดี ห้อง อ.2/2 23 ก.ย. 2561
23 ก.ย. 2561
09.00-12.00
2 329 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) อาคารพอดี ห้อง อ.2/2 23 ก.ย. 2561 09.00-12.00
3 331 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) อาคารพอดี ห้อง อ.2/2 23 ก.ย. 2561 09.00-12.00
4 333 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) อาคารพอดี ห้อง อ.2/2 23 ก.ย. 2561 09.00-12.00
5 335 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) อาคารพอดี ห้อง อ.2/1 23 ก.ย. 2561 09.00-12.00
6 337 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) อาคารพอดี ห้อง ห้องเรียนเด็กพิเศษ 23 ก.ย. 2561 09.00-12.00
7 352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) เวที1 ลานBBL 23 ก.ย. 2561 09.00-12.00
8 370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) เวที1 ลานBBL 23 ก.ย. 2561 09.00-12.00
9 737 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) เวที2 สนามฟุตบอล 23 ก.ย. 2561 09.00-12.00
10 736 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) เวที2สนามฟุตบอล 23 ก.ย. 2561 09.00-12.00
11 602 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) เวที3 ข้างเสาธง 23 ก.ย. 2561 09.00-12.00
12 604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) เวที3 ข้างเสาธง 23 ก.ย. 2561 09.00-12.00
13 369 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) เวที4 อาคารอเนกประสงค์ 23 ก.ย. 2561 09.00-12.00
14 372 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) เวที4 อาคารอเนกประสงค์ 23 ก.ย. 2561 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) อาคารพระราชทาน ห้อง ม.2 23 ก.ย. 2561 13.00-16.00
2 377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) อาคารพระราชทาน ชั้น ม.3 23 ก.ย. 2561 13.00-16.00
3 395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) ถนนหน้าอาคารพระราชทาน 23 ก.ย. 2561 13.00-16.00
4 396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) ถนนหน้าอาคารพระราชทาน 23 ก.ย. 2561 13.00-16.00
5 398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) ทางเดินเข้าอาคารพระราชทาน 23 ก.ย. 2561 13.00-16.00
6 399 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) ถนนหน้าอาคารพระราชทาน 23 ก.ย. 2561 13.00-16.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 794 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 ห้อง หมายเลข2 23 ก.ย. 2561 09.00-12.00
2 795 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 ห้อง หมายเลข3 23 ก.ย. 2561 09.00-12.00
3 800 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ อาคารเรียนอนุบาล ห้อง หมายเลข5 23 ก.ย. 2561 09.00-12.00
4 802 การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ อาคารอำนวยการ ชั้น 1 ห้องวิชาการ ห้อง หมายเลข22 23 ก.ย. 2561 09.00-16.00
5 813 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 ห้อง หมายเลข 27 23 ก.ย. 2561 09.00 - 12.00 น.
6 814 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 ห้อง หมายเลข 27 23 ก.ย. 2561 13.00-16.00
7 810 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 ห้อง หมายเลข4 23 ก.ย. 2561 09.00-16.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 ห้อง หมายเลข2 23 ก.ย. 2561 09.00-12.00
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ สนามฟุตบอล 23 ก.ย. 2561 09.00-12.00
3 071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ อาคารเรียนป.4-ป.6 ห้อง หมายเลข8 23 ก.ย. 2561 09.00-12.00
4 102 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ อาคารเรียน ป.4-6 ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุดหมายเลข1 23 ก.ย. 2561 09.00-14.00
5 708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ อาคารพอดี พอดี ชั้น 1 ห้อง หมายเลข29 23 ก.ย. 2561 09.00-12.00
6 709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ อาคารพอดี พอดี ชั้น 1 ห้อง หมายเลข29 23 ก.ย. 2561 09.00-12.00

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 020 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ อาคารอำนวยการ ห้อง หมายเลข8 23 ก.ย. 2561 09.00-12.00
2 021 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ อาคารเรียนป.4-ป.6 ห้อง หมายเลข23 23 ก.ย. 2561 09.00-12.00
3 016 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ อาคารเรียนป.4-ป.6 ชั้น 2 ห้อง หมายเลข24 23 ก.ย. 2561 09.00-12.00
4 024 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ อาคารเรียนป.4-ป.6 ห้อง หมายเลข25 23 ก.ย. 2561 09.00-12.00
5 028 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ ห้องประชุมศรีดอนมูล ห้อง หมายเลข26 23 ก.ย. 2561 09.00-12.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) สนามตะกร้อ 23 ก.ย. 2561 08.00-12.00
2 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) ลานหลังอาคาร ป02ข 23 ก.ย. 2561 09.00-12.00
3 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) ลานหลังอาคาร ป02ข 23 ก.ย. 2561 09.00-12.00
4 018 การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) ใต้ถุนอาคาร สปช.105 23 ก.ย. 2561 09.00-12.00
5 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) ใต้ถุนอาคาร สปช.105 23 ก.ย. 2561 09.00-12.00
6 026 การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) โรงอาหาร 23 ก.ย. 2561 09.00-12.00
7 734 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) โรงอาหาร 23 ก.ย. 2561 09.00-12.00
8 048 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) โรงอาหาร 23 ก.ย. 2561 09.00-12.00
9 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) หน้าอาคาร ชร01 23 ก.ย. 2561 09.00-12.00
10 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) หน้าอาคาร ชร01 23 ก.ย. 2561 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว อาคารอนุบาล1-2 ห้อง หมายเลข19 23 ก.ย. 2561 09.00-12.00
2 703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว อาคารอนุบาล3 ห้อง หมายเลข20 23 ก.ย. 2561 09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 704 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ อาคารคุรุราษฎร์พัฒนา ห้อง หมายเลข9 23 ก.ย. 2561 09.00-12.00
2 084 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ อาคารคุรุราษฎร์พัฒนา ห้อง หมายเลข9 23 ก.ย. 2561 09.00-12.00
3 104 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ อาคารคุรุราษฎร์พัฒนา ห้อง หมายเลข10 23 ก.ย. 2561 09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 128 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ อาคารอำนวยการ ห้อง หมายเลข11 23 ก.ย. 2561 09.00-12.00
2 135 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ อาคารอำนวยการ ห้อง หมายเลข12 23 ก.ย. 2561 09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 236 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ อาคารเรียนอนุบาล ห้อง หมายเลข13 23 ก.ย. 2561 09.00-12.00
2 241 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ อาคารเรียนอนุบาล ห้อง หมายเลข14 23 ก.ย. 2561 09.00-12.00
3 277 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ ห้องประชุมปัญญาช่วย ห้อง หมายเลข15 23 ก.ย. 2561 09.00-12.00
4 287 การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ ห้องประชุมปัญญาช่วย ห้อง หมายเลข16 23 ก.ย. 2561 09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 175 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ โรงอาหาร ห้อง หมายเลข17 23 ก.ย. 2561 09.00-12.00
2 177 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ โรงอาหาร ห้อง หมายเลข17 23 ก.ย. 2561 09.00-12.00
3 182 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ โรงอาหาร ห้อง หมายเลข18 23 ก.ย. 2561 09.00-12.00
4 185 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ โรงอาหาร ห้อง หมายเลข18 23 ก.ย. 2561 09.00-12.00
5 197 การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ห้อง หมายเลข19 23 ก.ย. 2561 09.00-12.00
6 213 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ อาคารคุรุราษฎร์พัฒนา ห้อง หมายเลข21 23 ก.ย. 2561 09.00-12.00
7 226 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ห้อง หมายเลข20 23 ก.ย. 2561 09.00-12.00
8 231 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ห้อง หมายเลข20 23 ก.ย. 2561 09.00-12.00

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นางสาวพรทิพา พุทธวงค์ ศึกษานิเทศก์ ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2020 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]