แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. เชียงราย เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เรียนรวม - ศิลปะ

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยง 23 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
2 โรงเรียนชุมชนบ้านกู่(ป่าเป้าประชานุเคราะห์) 11 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
3 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งป่าแดด 5 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
4 โรงเรียนดอยเวียงผาพิทยา 10 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
5 โรงเรียนท่าก๊อพลับพลาพิทยา 21 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
6 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 11 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
7 โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ 12 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
8 โรงเรียนสันกลางวิทยา 22 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
9 โรงเรียนห้วยส้านยาววิทยา 27 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
10 โรงเรียนบ้านฝั่งตื้น 20 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
11 โรงเรียนศรีโพธิ์เงินวิทยา 23 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
12 โรงเรียนบ้านแม่พริก(เมืองยศพิทยานุกูล) 6 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
13 โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา 35 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
14 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ 16 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
15 โรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง 24 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
16 โรงเรียนทุ่งห้าราษฏร์สามัคคีวิทยา 7 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
17 โรงเรียนบ้านดงป่าส้านใหม่เจริญ 6 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
18 โรงเรียนบ้านปางอ่ายห้วยชมภู 8 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
19 โรงเรียนบ้านปางเกาะทราย 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
20 โรงเรียนบ้านผาบ่อง(คุรุราษฎร์สามัคคี) 5 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
21 โรงเรียนบ้านวังวิทยา 25 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
22 โรงเรียนบ้านห้วยมะแกง 8 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
23 โรงเรียนบ้านโป่งเทวี 19 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
24 โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว 11 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
25 โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า 32 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
26 โรงเรียนอนุบาลแม่ขะจาน 10 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
27 โรงเรียนเวียงผาวิทยา 33 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
28 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 32(บ้านสาขันหอม) 14 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
29 โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย 9 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
30 โรงเรียนบ้านป่าตึง (พาน) 3 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
31 โรงเรียนบ้านห้วยมะซาง 4 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
32 โรงเรียนบ้านโป่ง 11 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
33 โรงเรียนบ้านโป่งแดง 15 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
34 โรงเรียนบ้านโฮ่ง 11 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
35 โรงเรียนร่องธารวิทยา 21 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
36 โรงเรียนบ้านวาวี 35 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
37 โรงเรียนโป่งแพร่วิทยา 17 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
38 โรงเรียนบ้านสันกลาง(ราษฎร์พัฒนา) 7 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นางสาวพรทิพา พุทธวงค์ ศึกษานิเทศก์ ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2020 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]