สรุปเหรียญรางวัล สพป. เชียงราย เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ชุมชนบ้านสันจำปา 33 14 6 2 53
2 พานพสกสวัสดิ์ 27 9 3 1 39
3 ห้วยน้ำขุ่นวิทยา 27 4 1 0 32
4 บ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์) 25 14 5 1 44
5 เวียงผาวิทยา 25 4 2 2 31
6 บ้านวาวี 23 6 3 2 32
7 อนุบาลเวียงป่าเป้า 22 6 3 0 31
8 บ้านห้วยไคร้ 22 3 6 1 31
9 เจดีย์หลวงพิทยา 19 3 3 0 25
10 บ้านโป่งเหนือ 18 8 4 1 30
11 ป่างิ้ววิทยา 18 8 4 1 30
12 โป่งน้ำร้อนวิทยา 17 3 3 1 23
13 บ้านห้วยน้ำเย็น 16 3 4 1 23
14 ห้วยส้านยาววิทยา 16 3 3 3 22
15 บ้านดอยช้าง 15 15 7 4 37
16 ป่าแดงวิทยา 15 7 3 1 25
17 บ้านเด่นศาลา 15 7 2 0 24
18 ปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์) 14 12 6 2 32
19 ชุมชนบ้านโป่ง 14 5 3 0 22
20 สันกลางวิทยา 13 6 3 0 22
21 บ้านวังวิทยา 12 9 3 1 24
22 บ้านทุ่งพร้าว(เพ็คกี้ฮิทค็อก) 12 8 4 2 24
23 ศรีโพธิ์เงินวิทยา 12 7 1 3 20
24 บ้านโป่งนก 12 6 2 0 20
25 บ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยง 12 5 1 4 18
26 ธารทองวิทยา(ป่ารวก) 12 4 3 0 19
27 บ้านห้วยหญ้าไซ 12 4 2 3 18
28 ร่องธารวิทยา 11 6 2 2 19
29 บ้านฮ่างต่ำ 11 4 2 1 17
30 โป่งแพร่วิทยา 11 4 2 0 17
31 บ้านป่าบง 10 7 1 2 18
32 บ้านโป่งเทวี 10 6 1 1 17
33 บ้านทุ่งม่าน 10 5 2 1 17
34 บ้านแม่ต๋ำ 10 2 0 0 12
35 บ้านห้วยม่วง 10 1 0 0 11
36 ท่าก๊อพลับพลาพิทยา 9 5 3 2 17
37 บ้านเลาลี 9 3 2 3 14
38 บ้านโป่งแดง 9 1 2 3 12
39 บ้านป่าจั่น 9 1 1 0 11
40 โป่งกลางน้ำประชาสรรค์ 8 9 7 2 24
41 บ้านป่าต้าก 8 3 0 1 11
42 ไทยรัฐวิทยา 32(บ้านสาขันหอม) 8 2 4 0 14
43 บ้านร้องบง 8 2 1 0 11
44 แม่ตะละวิทยา 8 1 0 0 9
45 บ้านป่าแงะ (ป่าแดด) 7 10 0 2 17
46 โรงช้างวิทยา 7 5 2 0 14
47 ศรีถ้อยสุนทรราษฎร์วิทยา 7 3 2 5 12
48 ชุมชนบ้านกู่(ป่าเป้าประชานุเคราะห์) 7 3 1 0 11
49 ชุมชนบ้านป่าก่อดำ 7 2 4 0 13
50 บ้านมังกาล่า 7 1 0 1 8
51 บ้านโป่ง 6 2 3 0 11
52 ดอยเวียงผาพิทยา 6 2 0 2 8
53 ปางมะกาดวิทยา 6 1 1 1 8
54 บ้านขุนสรวย 6 1 1 0 8
55 บ้านฝั่งตื้น 5 8 3 2 16
56 บ้านแม่ผักแหละ 5 3 2 1 10
57 อนุบาลจอมหมอกแก้ว 5 3 2 1 10
58 บ้านป่าตึง (เวียงป่าเป้า) 5 2 0 0 7
59 ทุ่งห้าราษฏร์สามัคคีวิทยา 5 2 0 0 7
60 อนุบาลแม่ขะจาน 5 1 0 3 6
61 บ้านลังกา 5 1 0 0 6
62 บ้านดงป่าส้านใหม่เจริญ 5 1 0 0 6
63 บ้านห้วยหมอเฒ่า 5 0 1 0 6
64 บ้านหนองยาว 5 0 0 1 5
65 เวียงกาหลงวิทยา 4 7 2 0 13
66 บ้านป่าส้าน 4 6 1 0 11
67 บ้านโฮ่ง 4 4 2 1 10
68 ชุมชนบ้านสันมะค่า 4 4 0 0 8
69 บ้านห้วยเฮี้ย 4 3 2 0 9
70 บ้านห้วยมะแกง 4 2 2 0 8
71 สันหนองควาย 4 2 1 0 7
72 บ้านกล้วย 4 1 5 1 10
73 บ้านป่าแดงงาม 4 1 2 0 7
74 บ้านผาบ่อง(คุรุราษฎร์สามัคคี) 4 1 0 0 5
75 บ้านดอนสลี 4 0 1 1 5
76 บ้านโป่งมอญ 4 0 1 1 5
77 บ้านเมืองน้อย(นิมมานเหมินทานุสรณ์) 3 4 0 2 7
78 ดอยเวียงวิทยา 3 2 0 1 5
79 บ้านสัน 3 2 0 0 5
80 บ้านป่าเมี่ยงแม่พริก 3 2 0 0 5
81 บ้านแม่พริก(เมืองยศพิทยานุกูล) 3 1 2 0 6
82 บ้านป่าตึงงาม 3 1 0 0 4
83 บ้านดินดำ 3 0 1 0 4
84 บ้านเหมืองง่า 3 0 0 1 3
85 บ้านห้วยกล้า 3 0 0 0 3
86 เวียงห้าววิทยา 2 4 2 2 8
87 ชุมชนบ้านทุ่งป่าแดด 2 3 0 0 5
88 อนุบาลแม่สรวย 2 2 3 2 7
89 บ้านแม่โมงเย้า 2 2 0 0 4
90 บ้านแม่อ้อนอก 2 2 0 0 4
91 สันกลางวิทยา 2 2 0 0 4
92 แม่อ้อประชารัฐ 2 2 0 0 4
93 บ้านแม่พุง 2 1 3 0 6
94 บ้านสันต้นผึ้ง 2 1 1 1 4
95 บ้านห้วยมะซาง 2 1 1 0 4
96 บ้านแม่ยางมิ้น 2 1 0 1 3
97 เจริญเมืองวิทยา 2 0 0 1 2
98 บ้านขุนลาว 2 0 0 0 2
99 บ้านป่าบงท้าวแก่นจันทน์ 2 0 0 0 2
100 บ้านแม่ผง 2 0 0 0 2
101 ธารทองวิทยา(ป่ารวก) 1 3 0 0 4
102 บ้านถ้ำ 1 3 0 0 4
103 บ้านปางอ่ายห้วยชมภู 1 2 4 1 7
104 บัวสลีวิทยา 1 2 3 0 6
105 อนุบาลพาน(ป่ากว๋าวมิตรภาพที่ ๖๘) 1 2 1 0 4
106 บ้านสันต้นดู่ 1 2 0 0 3
107 บ้านโป่งปูเฟือง 1 2 0 0 3
108 บ้านแม่ปูนหลวง 1 1 4 0 6
109 บ้านม่วงคำ 1 1 1 2 3
110 ทานตะวันวิทยา(ห้วยบง-ดงเจริญ) 1 1 1 0 3
111 บ้านฝั่งตื้น 1 1 1 0 3
112 บ้านโป่งแดง 1 1 1 0 3
113 บ้านป่าคา 1 1 0 1 2
114 บ้านดงมะดะ 1 1 0 1 2
115 สันหนองควาย 1 1 0 1 2
116 บ้านห้วยสะลักวิทยา 1 1 0 0 2
117 บ้านสักพัฒนา 1 1 0 0 2
118 บ้านแม่ตาช้าง 1 1 0 0 2
119 บ้านต้นยาง 1 1 0 0 2
120 บ้านสันมะเค็ดสันขี้เหล็กหัวฝายพัฒนา 1 1 0 0 2
121 บ้านปางเกาะทราย 1 0 1 0 2
122 ริมวัง ๒ 1 0 1 0 2
123 บ้านปางกิ่ว(ศุภสิทธิ์มหาคุณ) 1 0 1 0 2
124 บ้านท่ามะโอ 1 0 0 1 1
125 บ้านหนองบัว 1 0 0 1 1
126 บ้านสิบสอง 1 0 0 1 1
127 บ้านจำผักกูดทรายทอง 1 0 0 0 1
128 บ้านเจริญเมือง 1 0 0 0 1
129 อนุบาลแม่ลาว 1 0 0 0 1
130 บ้านแม่แก้วใต้ 1 0 0 0 1
131 บ้านห้วยโป่ง 1 0 0 0 1
132 บ้านป่าสัก (เวียงป่าเป้า) 1 0 0 0 1
133 บ้านผาแดงหลวง 1 0 0 0 1
134 บ้านศาลา 1 0 0 0 1
135 บ้านสันก้างปลา 1 0 0 0 1
136 บ้านหัวฝาย 0 4 0 2 4
137 บ้านสันกลาง(ราษฎร์พัฒนา) 0 4 0 1 4
138 ทานตะวันวิทยา(ห้วยบง-ดงเจริญ) 0 3 0 0 3
139 บ้านป่าตึง (พาน) 0 2 0 1 2
140 บ้านสันสลี 0 2 0 0 2
141 ร่องธารวิทยา 0 1 3 0 4
142 บ้านปางหลวง 0 1 0 0 1
143 บ้านปางอ้อย 0 1 0 0 1
144 บ้านป่าถ่อน(วิทยาสมิทธิ์) 0 1 0 0 1
145 บ้านห้วยหินลาดใน 0 1 0 0 1
146 บ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยง 0 1 0 0 1
147 ปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์) 0 1 0 0 1
148 ตชด.อินทรีอาสา(บ้านห้วยน้ำกืน) 0 0 2 1 2
149 บ้านหนองเก้าห้อง 0 0 2 1 2
150 บ้านป่าหัดป่าแขม 0 0 1 0 1
151 ริมวัง ๑ 0 0 1 0 1
152 ป่าแดงวิทยา 0 0 0 1 0
153 โป่งทะลายใหม่เจริญ 0 0 0 1 0
154 บ้านร่องคตสันปูเลย 0 0 0 0 0
155 บ้านห้วยส้านพลับพลา 0 0 0 0 0
156 บ้านแสนเจริญ 0 0 0 0 0
รวม 893 411 202 105 1,506