สรุปเหรียญรางวัล สพป. เชียงราย เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ชุมชนบ้านสันจำปา 31 14 6 2 51
2 บ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์) 25 14 5 1 44
3 พานพสกสวัสดิ์ 25 9 3 1 37
4 ห้วยน้ำขุ่นวิทยา 24 4 1 0 29
5 เวียงผาวิทยา 23 4 2 2 29
6 บ้านห้วยไคร้ 22 3 6 1 31
7 อนุบาลเวียงป่าเป้า 20 6 3 0 29
8 บ้านวาวี 19 6 2 1 27
9 เจดีย์หลวงพิทยา 19 3 3 0 25
10 บ้านโป่งเหนือ 18 8 4 1 30
11 ป่างิ้ววิทยา 17 8 4 1 29
12 บ้านห้วยน้ำเย็น 16 3 4 1 23
13 บ้านดอยช้าง 15 15 7 4 37
14 ป่าแดงวิทยา 15 7 3 1 25
15 ปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์) 14 12 6 2 32
16 บ้านเด่นศาลา 14 7 2 0 23
17 โป่งน้ำร้อนวิทยา 14 3 3 1 20
18 ชุมชนบ้านโป่ง 13 5 3 0 21
19 บ้านทุ่งพร้าว(เพ็คกี้ฮิทค็อก) 12 7 4 2 23
20 บ้านโป่งนก 12 6 2 0 20
21 บ้านห้วยหญ้าไซ 12 4 2 3 18
22 ห้วยส้านยาววิทยา 12 1 3 3 16
23 บ้านวังวิทยา 11 9 3 1 23
24 ธารทองวิทยา(ป่ารวก) 11 4 3 0 18
25 บ้านฮ่างต่ำ 11 4 2 1 17
26 ศรีโพธิ์เงินวิทยา 10 6 1 3 17
27 บ้านป่าบง 10 6 1 2 17
28 บ้านทุ่งม่าน 10 5 2 1 17
29 ร่องธารวิทยา 10 3 2 2 15
30 สันกลางวิทยา 9 6 3 0 18
31 บ้านโป่งเทวี 9 5 1 1 15
32 บ้านเลาลี 9 3 2 3 14
33 โป่งแพร่วิทยา 9 3 1 0 13
34 บ้านป่าจั่น 9 1 1 0 11
35 บ้านโป่งแดง 9 0 2 3 11
36 โป่งกลางน้ำประชาสรรค์ 8 9 6 2 23
37 บ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยง 8 4 1 3 13
38 บ้านร้องบง 8 2 1 0 11
39 แม่ตะละวิทยา 8 1 0 0 9
40 บ้านป่าแงะ (ป่าแดด) 7 10 0 2 17
41 โรงช้างวิทยา 7 5 2 0 14
42 ศรีถ้อยสุนทรราษฎร์วิทยา 7 3 2 5 12
43 บ้านป่าต้าก 7 3 0 1 10
44 ไทยรัฐวิทยา 32(บ้านสาขันหอม) 7 2 4 0 13
45 บ้านแม่ต๋ำ 7 2 0 0 9
46 บ้านมังกาล่า 7 1 0 1 8
47 ท่าก๊อพลับพลาพิทยา 6 5 3 2 14
48 ชุมชนบ้านป่าก่อดำ 6 2 4 0 12
49 ปางมะกาดวิทยา 6 1 1 1 8
50 บ้านขุนสรวย 6 1 1 0 8
51 บ้านแม่ผักแหละ 5 3 2 1 10
52 ชุมชนบ้านกู่(ป่าเป้าประชานุเคราะห์) 5 3 1 0 9
53 บ้านป่าตึง (เวียงป่าเป้า) 5 2 0 0 7
54 บ้านโป่ง 5 1 3 0 9
55 บ้านห้วยหมอเฒ่า 5 0 1 0 6
56 เวียงกาหลงวิทยา 4 7 2 0 13
57 บ้านป่าส้าน 4 6 1 0 11
58 ชุมชนบ้านสันมะค่า 4 4 0 0 8
59 อนุบาลจอมหมอกแก้ว 4 3 2 1 9
60 บ้านโฮ่ง 4 3 2 1 9
61 บ้านห้วยเฮี้ย 4 3 2 0 9
62 สันหนองควาย 4 2 1 0 7
63 ดอยเวียงผาพิทยา 4 2 0 2 6
64 ทุ่งห้าราษฏร์สามัคคีวิทยา 4 2 0 0 6
65 บ้านกล้วย 4 1 5 1 10
66 บ้านป่าแดงงาม 4 1 2 0 7
67 บ้านลังกา 4 1 0 0 5
68 บ้านดอนสลี 4 0 1 1 5
69 บ้านโป่งมอญ 4 0 1 1 5
70 อนุบาลแม่ขะจาน 4 0 0 2 4
71 บ้านหนองยาว 4 0 0 1 4
72 บ้านฝั่งตื้น 3 6 2 2 11
73 ดอยเวียงวิทยา 3 2 0 1 5
74 บ้านป่าเมี่ยงแม่พริก 3 2 0 0 5
75 บ้านห้วยมะแกง 3 1 2 0 6
76 บ้านผาบ่อง(คุรุราษฎร์สามัคคี) 3 1 0 0 4
77 บ้านดงป่าส้านใหม่เจริญ 3 1 0 0 4
78 บ้านเหมืองง่า 3 0 0 1 3
79 บ้านห้วยกล้า 3 0 0 0 3
80 เวียงห้าววิทยา 2 4 2 2 8
81 บ้านแม่โมงเย้า 2 2 0 0 4
82 บ้านแม่อ้อนอก 2 2 0 0 4
83 สันกลางวิทยา 2 2 0 0 4
84 แม่อ้อประชารัฐ 2 2 0 0 4
85 บ้านแม่พุง 2 1 3 0 6
86 บ้านสันต้นผึ้ง 2 1 1 1 4
87 บ้านแม่พริก(เมืองยศพิทยานุกูล) 2 1 1 0 4
88 บ้านแม่ยางมิ้น 2 1 0 1 3
89 บ้านป่าตึงงาม 2 1 0 0 3
90 อนุบาลแม่สรวย 2 0 2 2 4
91 บ้านดินดำ 2 0 1 0 3
92 บ้านห้วยมะซาง 2 0 1 0 3
93 เจริญเมืองวิทยา 2 0 0 1 2
94 บ้านป่าบงท้าวแก่นจันทน์ 2 0 0 0 2
95 บ้านเมืองน้อย(นิมมานเหมินทานุสรณ์) 1 4 0 2 5
96 ธารทองวิทยา(ป่ารวก) 1 3 0 0 4
97 บ้านถ้ำ 1 3 0 0 4
98 บัวสลีวิทยา 1 2 3 0 6
99 อนุบาลพาน(ป่ากว๋าวมิตรภาพที่ ๖๘) 1 2 1 0 4
100 บ้านสันต้นดู่ 1 2 0 0 3
101 บ้านแม่ปูนหลวง 1 1 4 0 6
102 บ้านม่วงคำ 1 1 1 2 3
103 ทานตะวันวิทยา(ห้วยบง-ดงเจริญ) 1 1 1 0 3
104 บ้านฝั่งตื้น 1 1 1 0 3
105 บ้านโป่งแดง 1 1 1 0 3
106 บ้านป่าคา 1 1 0 1 2
107 บ้านดงมะดะ 1 1 0 1 2
108 สันหนองควาย 1 1 0 1 2
109 บ้านห้วยสะลักวิทยา 1 1 0 0 2
110 บ้านสักพัฒนา 1 1 0 0 2
111 บ้านแม่ตาช้าง 1 1 0 0 2
112 บ้านต้นยาง 1 1 0 0 2
113 บ้านสันมะเค็ดสันขี้เหล็กหัวฝายพัฒนา 1 1 0 0 2
114 บ้านโป่งปูเฟือง 1 1 0 0 2
115 บ้านปางกิ่ว(ศุภสิทธิ์มหาคุณ) 1 0 1 0 2
116 บ้านท่ามะโอ 1 0 0 1 1
117 บ้านหนองบัว 1 0 0 1 1
118 บ้านสิบสอง 1 0 0 1 1
119 บ้านขุนลาว 1 0 0 0 1
120 บ้านจำผักกูดทรายทอง 1 0 0 0 1
121 บ้านเจริญเมือง 1 0 0 0 1
122 อนุบาลแม่ลาว 1 0 0 0 1
123 บ้านห้วยม่วง 1 0 0 0 1
124 บ้านแม่ผง 1 0 0 0 1
125 บ้านแม่แก้วใต้ 1 0 0 0 1
126 บ้านป่าสัก (เวียงป่าเป้า) 1 0 0 0 1
127 บ้านผาแดงหลวง 1 0 0 0 1
128 บ้านศาลา 1 0 0 0 1
129 บ้านสันก้างปลา 1 0 0 0 1
130 บ้านหัวฝาย 0 4 0 2 4
131 บ้านสันกลาง(ราษฎร์พัฒนา) 0 4 0 0 4
132 ชุมชนบ้านทุ่งป่าแดด 0 3 0 0 3
133 ทานตะวันวิทยา(ห้วยบง-ดงเจริญ) 0 3 0 0 3
134 บ้านปางอ่ายห้วยชมภู 0 2 4 1 6
135 บ้านสันสลี 0 2 0 0 2
136 บ้านสัน 0 2 0 0 2
137 ร่องธารวิทยา 0 1 3 0 4
138 บ้านป่าตึง (พาน) 0 1 0 1 1
139 บ้านปางหลวง 0 1 0 0 1
140 บ้านปางอ้อย 0 1 0 0 1
141 บ้านป่าถ่อน(วิทยาสมิทธิ์) 0 1 0 0 1
142 บ้านห้วยหินลาดใน 0 1 0 0 1
143 บ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยง 0 1 0 0 1
144 ปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์) 0 1 0 0 1
145 ตชด.อินทรีอาสา(บ้านห้วยน้ำกืน) 0 0 2 1 2
146 บ้านหนองเก้าห้อง 0 0 2 1 2
147 บ้านปางเกาะทราย 0 0 1 0 1
148 บ้านป่าหัดป่าแขม 0 0 1 0 1
149 ริมวัง ๑ 0 0 1 0 1
150 ริมวัง ๒ 0 0 1 0 1
151 ป่าแดงวิทยา 0 0 0 1 0
152 โป่งทะลายใหม่เจริญ 0 0 0 1 0
153 บ้านร่องคตสันปูเลย 0 0 0 0 0
154 บ้านห้วยส้านพลับพลา 0 0 0 0 0
155 บ้านห้วยโป่ง 0 0 0 0 0
156 บ้านแสนเจริญ 0 0 0 0 0
รวม 802 387 196 101 1,486