สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. เชียงราย เขต 2

งานแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ณ สพป.เชียงราย เขต 2 /โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว/โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว/โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ/โรงเรียนเทศบาล1(ป่าก่อดำ)/โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก)
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา 1. เด็กหญิงจิราลักษณ์  วิจิตพงษ์ไพร
 
1. นางรัตมณี  เสธา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเด่นศาลา 1. เด็กหญิงหมวยแดง  จันทร์ติ๊บ
 
1. นางชญาน์นัทช์  ศาตพงศ์ศักดิ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ 1. เด็กหญิงพิชชาพร  เมอแล
 
1. นางมนต์ทิพย์  รัศมี
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 84 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโป่งเหนือ 1. เด็กหญิงพรสิริ  พาเอะ
 
1. นางอัญญรัตน์  มณีทอง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 82 ทอง 5 โรงเรียนแม่อ้อประชารัฐ 1. เด็กชายชนาธิป   ศรีมูล
 
1. นายถวิล  มาจันทร์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 80 ทอง 6 โรงเรียนเจริญเมืองวิทยา 1. เด็กหญิงณปาย  ใจธิ
 
1. นางเกษร  วนชยางค์กูล
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 78 เงิน 7 โรงเรียนเวียงผาวิทยา 1. เด็กหญิงนาแสง  โยฮัน
 
1. นางสาวขวัญเนตร  ศรีทุ่งลือ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 77 เงิน 8 โรงเรียนบ้านป่าแงะ (ป่าแดด) 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  เกตุกิจ
 
1. นางเขวิกา  ปุณโณฑก
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 76 เงิน 9 โรงเรียนโป่งกลางน้ำประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงฟ้าใส  ทวีอภิรดีมุกดา
 
1. นางสาวอังค์วรา  เพชรดิน
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 75 เงิน 10 โรงเรียนปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงมนัญญา  พงศ์ศรีรัตน์
 
1. นางจันทร์ทา  สีสัน
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 74 เงิน 11 โรงเรียนป่างิ้ววิทยา 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  กันทวงค์
 
1. นางนฤภร  ใจยะทัศน์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 73 เงิน 12 โรงเรียนบ้านทุ่งพร้าว(เพ็คกี้ฮิทค็อก) 1. เด็กหญิงวรัญญา  จะแสน
 
1. นางสาวธิดารัตน์  สิงห์คำ
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 72 เงิน 13 โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ 1. เด็กหญิงจิรัชญา  ดอนชัย
 
1. นางสาวณัฐชานันท์  สมวัน
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 71 เงิน 14 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ 1. เด็กหญิงไอยรินทร์  ปันวงค์
 
1. นางสาวเสาวภา  ไชยยา
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโรงช้างวิทยา 1. เด็กหญิงพิมผกา  มาฟู
 
1. นางวรนุช  บุญเรือง
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านป่าต้าก 1. เด็กหญิงญาณิศา  เครือตา
 
1. นางพิกุล  วิชัยปะ
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า 1. เด็กหญิงญาดา  วิยาพร
 
1. นางกฤตพร  สิงห์ไชย
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 80 ทอง 4 โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ดวงปัญญา
 
1. นางอำพร  เชื้อเมืองพาน
 
19 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 78 เงิน 5 โรงเรียนบ้านแม่พริก(เมืองยศพิทยานุกูล) 1. เด็กชายนพดล  จะตี๋
 
1. นางวัจนา  กับปุละวัน
 
20 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 77 เงิน 6 โรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์) 1. เด็กหญิงพรทิพา  แก้วสามดวง
 
1. นางจิรวรรณ์  สานุมิตร
 
21 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 75 เงิน 7 โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยา 1. เด็กหญิงอัญชลี  เสมอพันธ์
 
1. นายธีรวัฒน์  รักสัตย์
 
22 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 74 เงิน 8 โรงเรียนท่าก๊อพลับพลาพิทยา 1. เด็กหญิงรินลดา  แพงงาม
 
1. นางวรรณเพ็ญ  ดอนศรี
 
23 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 67 ทองแดง 9 โรงเรียนป่าแดงวิทยา 1. เด็กหญิงพรรณกร  คำแดง
 
1. นางกันยารัตน์  ประสาทพร
 
24 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 65 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กหญิงอริสา   ลีทู
 
1. นางอัญชรี  จันทราษฎร์
 
25 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 64 ทองแดง 11 โรงเรียนอนุบาลพาน(ป่ากว๋าวมิตรภาพที่ ๖๘) 1. เด็กหญิงพรรณปพร  ปวนสิงห์
 
1. นางกัลยา  งอกขึ้น
 
26 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 63 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านหนองเก้าห้อง 1. เด็กหญิงกาหลง  จะวอ
 
1. นางนิตยาพร  ปัญญาอุดม
 
27 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 61 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านโป่งเหนือ 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  วิเศษ
 
1. นางสาวมนันยา  อิ่นคำ
 
28 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 61 ทองแดง 13 โรงเรียนโป่งกลางน้ำประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงอาดอ  มาเยอะ
 
1. นางสาววัชรีภรณ์  กันทะวงศ์
 
29 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโป่งกลางน้ำประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  พลยางนอก
 
1. นางรติพร  วินิจมโนกุล
 
30 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโป่งแดง 1. นางสาวฉัตรธิดา  จันทรารินทร์
 
1. นางสดศรี  คงยืน
 
31 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโรงช้างวิทยา 1. นางสาวณัฐณิชา  ทองใจ
 
1. นางวันเพ็ญ  วารีกุล
 
32 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 86 ทอง 4 โรงเรียนบ้านทุ่งพร้าว(เพ็คกี้ฮิทค็อก) 1. เด็กหญิงชุติกานต์  โซปู
 
1. นายธนันต์ชัย  ชุมภู
 
33 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 84 ทอง 5 โรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์) 1. เด็กหญิงธิดา   อาชอง
 
1. นายนาถชัย   ไชยบุญเรือง
 
34 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 82 ทอง 6 โรงเรียนป่าแดงวิทยา 1. เด็กหญิงสาธิตา  มหิตธิ
 
1. นายนงคราญ  เกษมสุข
 
35 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 80 ทอง 7 โรงเรียนห้วยส้านยาววิทยา 1. เด็กชายณัฐพงค์  จะก่า
 
1. นางศรีวรรณ์  โพธิษา
 
36 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 79 เงิน 8 โรงเรียนเวียงผาวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐปานี  สุภาคม
 
1. นายอนุชา   ปันยศ
 
37 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 77 เงิน 9 โรงเรียนทานตะวันวิทยา(ห้วยบง-ดงเจริญ) 1. เด็กหญิงภวิตา   แสนใหม่
 
1. นางสมพร  ดาสา
 
38 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 76 เงิน 10 โรงเรียนดอยเวียงผาพิทยา 1. นางสาววราทิพย์   คะหน่อ
 
1. นางสาวทัศนีย์   ยศวงใจ
 
39 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 74 เงิน 11 โรงเรียนท่าก๊อพลับพลาพิทยา 1. เด็กหญิงปณิดา  ขาวอ้วน
 
1. นางตุลารัตน์  วาทะวัฒนะ
 
40 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 69 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านฝั่งตื้น 1. เด็กหญิงวรากรณ์  เกตุนธี
 
1. นายไชยกันตร์  ปันสุวรรณ์
 
41 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 68 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านโป่งเหนือ 1. เด็กหญิงจารุณี  หน่อไพรสน
 
1. นางสาวลภัสรดา  แว่นระเว
 
42 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 68 ทองแดง 13 โรงเรียนป่างิ้ววิทยา 1. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  บุญตัน
 
1. นายเทอดศักดิ์  แสงม่วง
 
43 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแม่ขะจาน 1. เด็กชายกันตพัฒน์  โถงาม
 
1. นางภัทรพร  น้อยพันธุ์
 
44 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์) 1. เด็กชายศตายุ  บุญส่ง
 
1. นางอุไรรัตน์  ทะลา
 
45 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ 1. เด็กหญิงพิชชาภา  มนปัญญา
 
1. นางสาวภัทรชนน  อินพรม
 
46 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3 86 ทอง 4 โรงเรียนป่างิ้ววิทยา 1. เด็กหญิงมลิวัลย์  ปินใจกุล
 
1. นางสาวปริศนา  ก๋าคำ
 
47 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3 86 ทอง 4 โรงเรียนบ้านทุ่งพร้าว(เพ็คกี้ฮิทค็อก) 1. เด็กหญิงฐิติชญา  จงรุ่งเรืองชัย
 
1. นางสุคนธ์ทิพย์  น้อยหมอ
 
48 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3 78 เงิน 6 โรงเรียนบ้านป่าบง 1. เด็กหญิงณิชกุล  ลิวรรณ์
 
1. นางสาวรัชนู  เยายานัง
 
49 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3 75 เงิน 7 โรงเรียนบ้านฮ่างต่ำ 1. เด็กหญิงพิชญาภัค  จำดี
 
1. นางสาวสุภาพร  พนมไพศาลสกุล
 
50 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3 73 เงิน 8 โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา 1. เด็กหญิงวรินท์  ทิศลังกา
 
1. นางสาวพรสวรรค์  ชัยสมบัติ
 
51 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3 72 เงิน 9 โรงเรียนป่าแดงวิทยา 1. เด็กหญิงกัญณัชชา  โสชาติ
 
1. นางประภามณฑ์  ตุ้ยระพิงค์
 
52 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3 70 เงิน 10 โรงเรียนบ้านวังวิทยา 1. เด็กหญิงพนัชกร  จันรุน
 
1. นางสุรีย์  ชินวะโร
 
53 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3 68 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านปางกิ่ว(ศุภสิทธิ์มหาคุณ) 1. เด็กหญิงจิรปรียา  แซ่ฟ่ง
 
1. สิบเอกศุภสิทธิ์  กวินรัตน์ชัย
 
54 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3 64 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านห้วยหมอเฒ่า 1. เด็กชายจักรพันธ์  วงค์เจริญ
 
1. นางสาวสุพัตรา  ดวงสนิท
 
55 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3 63 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านสันต้นผึ้ง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  อินต๊ะ
 
1. นางกาญจนา  อุตใจ
 
56 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว 1. เด็กหญิงชนิสรา   อะทะวงษา
 
1. นางบุญเพียร  อภิวงค์งาม
 
57 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าจั่น 1. เด็กชายธีรภัทร  พวงกิ่งแก้ว
 
1. นายสราวุธ  ยาวิราช
 
58 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านร้องบง 1. เด็กหญิงวรรณิศา  ยืนธรรม
 
1. นางสังวาลย์  ใจปิน
 
59 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6 73.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านวาวี 1. เด็กหญิงกานต์พิชชา   แซ่ลี้
 
1. นางสาวศิริรัตน์  สมบุณร์นาค
 
60 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6 70 เงิน 4 โรงเรียนปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กชายเจษฎา  พรมภิบาล
 
1. นางพิชชา  ดวงมณีพร
 
61 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6 70 เงิน 4 โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ 1. เด็กหญิงกุลทิวา  จำปา
 
1. นางสาวอนุสรา  พันอุโมง
 
62 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6 69.5 ทองแดง 6 โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) 1. เด็กหญิงวรินรำไพ  ศรีสุวรรณ
 
1. นางศรีทร  ต๊ะวิไชย
 
63 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6 67.5 ทองแดง 7 โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา 1. เด็กหญิงศลิษา  บุตรวัด
 
1. นางสาวศิระกาญจน์  พิมพ์ธนฟ้า
 
64 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6 65.5 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านกล้วย 1. เด็กหญิงนิตยา  ยาโนละ
 
1. นางกาญจนา  สมบูรณ์
 
65 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6 64.5 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านแม่พุง 1. เด็กชายวุฒิภัทร   อินทร์บาล
 
1. นางสายทิพย์  ผิวแดง
 
66 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6 64 ทองแดง 10 โรงเรียนชุมชนบ้านกู่(ป่าเป้าประชานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงอารยา  มาเยอะ
 
1. นางวารินทร์  จันทร์ศรี
 
67 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6 63 ทองแดง 11 โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว 1. เด็กหญิงบุญยวีร์  เยเปียงกู่
 
1. นางรัชนีพร  ดีปาละ
 
68 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6 60.5 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านทุ่งพร้าว(เพ็คกี้ฮิทค็อก) 1. เด็กชายสุวรรณ  วงษา
 
1. นางวิลาวัณย์  จอมสว่าง
 
69 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6 55 เข้าร่วม 13 โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ 1. เด็กหญิงสุนิสา  แสกะ
 
1. นายชุติพงศ์  เสนาโปธิ
 
70 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า 1. เด็กหญิงวรรณิการ์  หลักแก้ว
 
1. นางสาวกรรณิการ์  ต๊ะแสง
 
71 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) 1. เด็กหญิงณัฐนรี  เก่งดี
 
1. นางนันทนิตย์  กล้าณรงค์
 
72 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนป่าแดงวิทยา 1. เด็กหญิงดวงกมล  โปธา
 
1. นางนงคราญ  เกษมสุข
 
73 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านวังวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สัมมาสะโก
 
1. นางหทัยรัตน์  ธรรมสอน
 
74 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 73 เงิน 4 โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา 1. เด็กหญิงเจนจิรา  ดวงปิก
 
1. นายนรพัทธ์  กล้าณรงค์
 
75 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 72 เงิน 5 โรงเรียนร่องธารวิทยา 1. เด็กหญิงกฤติยา   รื่นรวย
 
1. นางทรายคำ  ด้วงนิล
 
76 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 70 เงิน 6 โรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์) 1. เด็กหญิงธิดาพร   อาชอง
 
1. นายนาถชัย  ไชยบุญเรือง
 
77 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านปางอ่ายห้วยชมภู 1. เด็กหญิงณัฐพร   จันตะบุญ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีบุญคุ้ม  แสงสุวรรณ
 
78 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านดอยช้าง 1. เด็กหญิงสิรินภา  แยซอกู่
 
1. นางพรธิวา  พันธุรี
 
79 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านโป่งแดง 1. เด็กหญิงนวพร  เทียนทอง
 
1. นางสดศรี   คงยืน
 
80 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านโฮ่ง 1. เด็กหญิงศิริวิมล  พรมตัน
 
1. นางกรวิภา  กิจพิทักษ์
 
81 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 11 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 32(บ้านสาขันหอม) 1. เด็กหญิงอรณา  ดวงสุวรรณ
 
1. นางศิริรัตน์  ประสิงห์
 
82 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ 1. เด็กหญิงชนนิกานต์  อุทรศ
 
1. นางมาลี  จารุศักดิ์
 
83 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอยช้าง 1. เด็กหญิงทัศนีย์  แลเชอกู่
 
1. นางสาวธิดารัตน์  เปอลอย
 
84 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.1-ป.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ 1. เด็กหญิงสุพิชญา  พาณิชกระจ่าง
 
1. นางสาววิภา  ชัยนา
 
85 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.1-ป.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านวังวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  แสงสี
 
1. นางสุรีย์  ชินวะโร
 
86 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.1-ป.3 80 ทอง 4 โรงเรียนบ้านร้องบง 1. เด็กหญิงฉัตรวารินทร์  จีนาจันทร์
 
1. นางสุมาลี  ขุนนาม
 
87 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.1-ป.3 76 เงิน 5 โรงเรียนบ้านสันมะเค็ดสันขี้เหล็กหัวฝายพัฒนา 1. เด็กชายจิรภาส  คิดอ่าน
 
1. นางสาวสุมินตรา  หลวงตัน
 
88 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.1-ป.3 73 เงิน 6 โรงเรียนบ้านวาวี 1. เด็กหญิงพลอย  ลุงป่าง
 
1. นายสงกรานต์  แก้ววัน
 
89 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.1-ป.3 72 เงิน 7 โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า 1. เด็กหญิงพิมพ์ดาว  ปัญญาเลิศศรัทธา
 
1. นางพรทิวา  ภัทรพาณิชย์กุล
 
90 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.1-ป.3 71 เงิน 8 โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา 1. เด็กหญิงพัชปภา  แดงสี
 
1. นางสาวพรสวรรค์  ชัยสมบัติ
 
91 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.1-ป.3 67 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านกล้วย 1. เด็กหญิงรัตติกาล  เตะหนอน
 
1. นางนงคราญ  ยารังษี
 
92 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.1-ป.3 65 ทองแดง 10 โรงเรียนป่างิ้ววิทยา 1. เด็กชายนฤเบศ  ธรรมปัญโญ
 
1. นางสาวปริศนา  ก๋าคำ
 
93 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.1-ป.3 63 ทองแดง 11 โรงเรียนร่องธารวิทยา 1. เด็กชายณภัทร   โสลา
 
1. นางประนอม  มุ้งทอง
 
94 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.1-ป.3 62 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์) 1. เด็กหญิงนฤมล   แสนปัญญาเลิศ
 
1. นางยุพาภรณ์  พรหมขัติแก้ว
 
95 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านฝั่งตื้น 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  รุ่งเรือง
 
1. นางนิภา  พันธุเดช
 
96 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา 1. เด็กหญิงพัชรา  แดงสี
 
1. นางสาวณัฐชยา  ยอดออน
 
97 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านร้องบง 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  เทพประชา
 
1. นางสังวาลย์  ใจปิน
 
98 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านกู่(ป่าเป้าประชานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  วงศ์ษาหาร
 
1. นางวารินทร์  จันทร์ศรี
 
99 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.4-ป.6 74 เงิน 4 โรงเรียนบ้านทุ่งพร้าว(เพ็คกี้ฮิทค็อก) 1. เด็กชายแทนคุณ  ภักดีเพิ่มพูน
 
1. นางสาวรัชดาพร  รอดอุดม
 
100 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.4-ป.6 73 เงิน 5 โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ 1. เด็กหญิงฐิติกานต์  ตุ้ยต๋า
 
1. นางอำพร  เชื้อเมืองพาน
 
101 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.4-ป.6 70 เงิน 6 โรงเรียนบ้านป่าจั่น 1. เด็กชายธีรภัทร  พวงกิ่งแก้ว
 
1. นายสมยศ  ขาวอิ่น
 
102 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.4-ป.6 66 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านห้วยมะแกง 1. เด็กหญิงนิชดา  ศรีจางวาง
 
1. นางสาวกัตติกา  ชัชวาลปรีชา
 
103 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.4-ป.6 65 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านฮ่างต่ำ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  หมอศาสตร์
 
1. นางสาวกัลยา  พรมสะอาด
 
104 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.4-ป.6 64 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านวังวิทยา 1. เด็กหญิงธัญรดี  แสนสี
 
1. นางขวัญดาว  อุดสุข
 
105 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.4-ป.6 43 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยง 1. เด็กหญิงพิมพ์มาดา   ใหม่กันทะ
 
1. นางสาวอดิภา   อุปะเสน
 
106 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.4-ป.6 38 เข้าร่วม 11 โรงเรียนร่องธารวิทยา 1. เด็กหญิงชญานันท์   ชูแผ้ว
 
1. นางจันทร์ทิพย์  บัวเคน
 
107 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.4-ป.6 28 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านมังกาล่า 1. เด็กหญิงสมศรี  ห้วยยื้อ
 
1. นางสาวกมลทิพย์  ไชยวุฒิ
 
108 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งเทวี 1. เด็กชายโชคชัย   อุปนัน
 
1. นางสุดธิดา  แสนช่างไม้
 
109 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีโพธิ์เงินวิทยา 1. นางสาวอาทิตญา  คำมี
 
1. นางนฤมล  คุมดี
 
110 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโป่งแดง 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  สิงห์โต
 
1. นางสดศรี  คงยืน
 
111 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 80 ทอง 4 โรงเรียนบ้านป่าบง 1. เด็กหญิงสุทธิดา  แสนคำ
 
1. นายธรรมนูญ   แก้วเปี้ย
 
112 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 78 เงิน 5 โรงเรียนบ้านฝั่งตื้น 1. เด็กหญิงภัทรจาริน  วาฤทธิ์
 
1. นายไชยกันตร์  ปันสุวรรณ์
 
113 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 78 เงิน 5 โรงเรียนร่องธารวิทยา 1. เด็กหญิงนัทธพร   ชัยรัตน์
 
1. นางทรายคำ  ด้วงนิล
 
114 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 74 เงิน 7 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กหญิงชนิสร  นังติยะ
 
1. นางอัญชรี  จันทราษฎร์
 
115 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 72 เงิน 8 โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา 1. เด็กหญิงอรปรียา  จันทร์เต็ม
 
1. นายนรพัทธ์  กล้าณรงค์
 
116 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 70 เงิน 9 โรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์) 1. เด็กหญิงหมี่ตู้  หมื่อแลกู่
 
1. นายนาถชัย   ไชยบุญเรือง
 
117 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 64 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านโฮ่ง 1. เด็กหญิงสิรินยา  บุตรวงษ์
 
1. นางกรวิภา  กิจพิทักษ์
 
118 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 62 ทองแดง 11 โรงเรียนท่าก๊อพลับพลาพิทยา 1. เด็กหญิงปาลิดา  โว่ยแม
 
1. นางตุลารัตน์  วาทะวัฒนะ
 
119 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านโป่งเหนือ 1. เด็กหญิงปิยะภรณ์  ยะหงษา
 
1. นางสาวมนันยา  อิ่นคำ
 
120 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 12 โรงเรียนโป่งกลางน้ำประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงกัลยา  แซ่มือ
 
1. นางรติพร  วินิจมโนกุล
 
121 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเลาลี 1. เด็กหญิงอามีนะห์   อาแว
 
1. นางสาวอารียา   อาแว
 
122 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ 1. เด็กหญิงสิริรัญญา  พนาพัฒ
 
1. นางสาวณัฐชานันท์  สมวัน
 
123 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านป่าต้าก 1. เด็กหญิงอธิตยา  สมแก้ว
 
1. นางพิกุล  วิชัยปะ
 
124 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 82 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนบ้านสันมะค่า 1. เด็กหญิงณพัชกร   ชัยทะ
 
1. นางพัชนี  ยามี
 
125 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 80 ทอง 5 โรงเรียนปางมะกาดวิทยา 1. เด็กหญิงรุจิรานันท์  บุญแปง
 
1. นางสาวณิชารีย์  สุภะดี
 
126 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 78 เงิน 6 โรงเรียนบ้านลังกา 1. เด็กหญิงนริการณ์  เต๋จ๊ะสอน
 
1. นางอัญชลี  กาฬพรรณลึก
 
127 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 75 เงิน 7 โรงเรียนบ้านแม่อ้อนอก 1. เด็กหญิงแรกนาขวัญ  พุทธวงค์
 
1. นางสาวพัชรพรรณ  คำตา
 
128 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 70 เงิน 8 โรงเรียนบ้านหัวฝาย 1. เด็กหญิงวรวี  ลุงตี้
 
1. นางธัญญาภรณ์  เรือนอินทร์
 
129 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 65 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น 1. เด็กหญิงภัสสร  หมื่อแล
 
1. นางสาวนวพร  เทพมณี
 
130 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 63 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านแม่พริก(เมืองยศพิทยานุกูล) 1. เด็กชายวิชัย  มาเยอะ
 
1. นางสาวทิพวรรณ  คำปัญญา
 
131 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 60 ทองแดง 11 โรงเรียนท่าก๊อพลับพลาพิทยา 1. เด็กชายคณิณ  เตจ๊ะ
 
1. นางรัชนี  สุขสบาย
 
132 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 58 เข้าร่วม 12 โรงเรียนอนุบาลแม่ขะจาน 1. เด็กหญิงณัฐกานต์   คะเต๋ย
 
1. นางภัทรพร  น้อยพันธุ์
 
133 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 50 เข้าร่วม 13 โรงเรียนบ้านสันต้นผึ้ง 1. เด็กหญิงนัทธ์ชนัน  ใจงามกุล
 
1. นางพิมพาภรณ์  บุญมา
 
134 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านห้วยส้านพลับพลา 1. เด็กหญิงเปมีกา  จุลเจิม
 
1. นางวิชิตา  หัตถกอง
 
135 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าแดงวิทยา 1. เด็กหญิงกาญจนา  ธรรมเสน
 
1. นางกันยารัตน์  ประสาทพร
 
136 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านป่าจั่น 1. เด็กหญิงนภัทรภรณ์  ติม้า
 
1. นายสมยศ  ขาวอิ่น
 
137 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านป่าต้าก 1. เด็กหญิงรดามณี  สร้อยมี
 
1. นางพิกุล  วิชัยปะ
 
138 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 78 เงิน 4 โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา 1. เด็กชายภัทรชัย  พุฒคง
 
1. นางละอองดาว  พระพรเพ็ญ
 
139 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 77 เงิน 5 โรงเรียนเวียงกาหลงวิทยา 1. เด็กหญิงเบญญาภา   วงค์ธิมา
 
1. นางวันเพ็ญ   มาแก้ว
 
140 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 76 เงิน 6 โรงเรียนปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กชายชัยวัฒน์  เชื้อเมืองพาน
 
1. นางพิชชา  ดวงมณีพร
 
141 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 74 เงิน 7 โรงเรียนชุมชนบ้านสันมะค่า 1. เด็กหญิงณิษา   เขียวแปง
 
1. นางทองสาย  ยามี
 
142 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 72 เงิน 8 โรงเรียนโป่งกลางน้ำประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงแสงจันทร์  มาเยอะ
 
1. นางรติพร  วินิจมโนกุล
 
143 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 70 เงิน 9 โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ 1. เด็กหญิงปรวิศา  คำปัน
 
1. นางจันทร์จิรา  คนชม
 
144 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 68 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านดอยช้าง 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  เวอเฌอกู่
 
1. นายสุริยัน  ทิพรักษ์
 
145 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 66 ทองแดง 11 โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยา 1. เด็กหญิงรัชฎาพร  ศรีใจวงค์
 
1. นางธัญรัศม์  ทิพากร
 
146 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 65 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านโป่งมอญ 1. เด็กหญิงทิฆัมพร  มณีวงค์
 
1. นางวิไล   อหันตะ
 
147 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 64 ทองแดง 13 โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา 1. เด็กหญิงธัญวรัตน์  มูลมะณี
 
1. นางสาวศิระกาญจน์  พิมพ์ธนฟ้า
 
148 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 63 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์) 1. เด็กหญิงเจนภัทร  ติเวทัง
 
1. นางจิรวรรณ์  สานุมิตร
 
149 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา 1. เด็กหญิงวริศรา  จรัสวรีกุล
 
1. นางทิพสุดา  มูลสูตร
 
150 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยา 1. เด็กหญิงอัจฉริยา  อุ่นนะ
 
1. นางธัญรัศม์  ทิพากร
 
151 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์) 1. เด็กหญิงกฤติมา  แสนกระจือ
 
1. นายนาถชัย  ไชยบุญเรือง
 
152 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 78 เงิน 4 โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา 1. เด็กหญิงนริศรา  จะลอ
 
1. นายจีรวัฒน์  ทองสุข
 
153 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 77 เงิน 5 โรงเรียนบ้านโป่งนก 1. เด็กหญิงณิชนันทน์  แซ่วะ
 
1. นางพัฒนา  ไชยแดง
 
154 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 76 เงิน 6 โรงเรียนทุ่งห้าราษฏร์สามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงจิราพร  หวันมูล
 
1. นางรุ่งการณ์  วงษา
 
155 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 75 เงิน 7 โรงเรียนบ้านดอยช้าง 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  หวุ่ยเชอกู่
 
1. นางพรธิวา  พันธุรี
 
156 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 74 เงิน 8 โรงเรียนบ้านวังวิทยา 1. เด็กหญิงรัชนีพร  ระยับศรี
 
1. นางหทัยรัตน์  ธรรมสอน
 
157 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 73 เงิน 9 โรงเรียนป่าแดงวิทยา 1. เด็กหญิงฐิตินันท์  ศรีดาจันทร์
 
1. นางนงคราญ  เกษมสุข
 
158 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 72 เงิน 10 โรงเรียนบ้านฝั่งตื้น 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  กาดนอก
 
1. นายไชยกันตร์  ปันสุวรรณ์
 
159 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 69 ทองแดง 11 โรงเรียนร่องธารวิทยา 1. เด็กหญิงซันติณา   ด่านจับกุม
 
1. นางทรายคำ  ด้วงนิล
 
160 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านโป่งแดง 1. เด็กหญิงพัชรา  พระคำตัน
 
1. นางสดศรี  คงยืน
 
161 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 13 โรงเรียนโป่งกลางน้ำประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงมอลี  ลาหู่นะ
 
1. นางรติพร  วินิจมโนกุล
 
162 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันต้นผึ้ง 1. เด็กหญิงกรกนก  มหาไม้
 
1. นางพิมพาภรณ์  บุญมา
 
163 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 1. เด็กหญิงพิมพ์วิไล  จะยอ
 
1. นางสาววรางคณา  ใจเปรมปรีดี
 
164 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กหญิงรดา  อุยยี
 
1. นางสาวฉันทิกา  นุ่นเพ็ง
 
165 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 87 ทอง 4 โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ 1. เด็กหญิงนวพร  ก๋าใจ
 
1. นางอุไรวรรณ  ธิมา
 
166 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 86 ทอง 5 โรงเรียนบ้านร้องบง 1. เด็กชายธีร์กวิน  ขุนทอง
 
1. นางสุมาลี  ขุนนาม
 
167 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 84 ทอง 6 โรงเรียนบ้านโป่งมอญ 1. เด็กชายสมชาย   ลาหู่นะ
 
1. นางสาวศุภลักษณ์   ธรรมขันธา
 
168 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 83 ทอง 7 โรงเรียนบ้านป่าต้าก 1. เด็กชายจิรายุทธ   สายทอง
 
1. นางพิกุล  วิชัยปะ
 
169 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 82 ทอง 8 โรงเรียนบ้านสันมะเค็ดสันขี้เหล็กหัวฝายพัฒนา 1. เด็กหญิงมนัสนันท์  วงศ์เตรียมใจ
 
1. นางปินบาน  ไชยลังกา
 
170 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 82 ทอง 8 โรงเรียนบ้านมังกาล่า 1. เด็กหญิงไพลิน  ต่อมแก้ว
 
1. นางสาวกมลทิพย์  ไชยวุฒิ
 
171 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 81 ทอง 10 โรงเรียนบ้านวังวิทยา 1. เด็กชายพุฒิพงษ์  พาแก้ว
 
1. นายวีรณพ  เชื้อเมืองพาน
 
172 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 78 เงิน 11 โรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์) 1. เด็กชายพัชรพล  ซือมือ
 
1. นางศรีเพ็ญ  ใจธรรม
 
173 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 74 เงิน 12 โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา 1. เด็กหญิงนิตยา  แซ่จ๋าว
 
1. นางสาวนุชจิรา  ตาวงค์
 
174 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 67 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านกล้วย 1. เด็กหญิงจุฑาทิป  วันทาดี
 
1. นางดวงใจ  อินทจักร์
 
175 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 62 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านทุ่งม่าน 1. เด็กหญิงภารดี  ใจเป็ง
 
1. นางพรเสด็จ  นันทศรี
 
176 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่องธารวิทยา 1. เด็กชายถิรวัฒน์   อุปเสน
 
1. นางจันทร์ทิพย์  บัวเคน
 
177 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  คำป้อหล้า
 
1. นางนงลักษณ์  จงไพศาลศิลป์
 
178 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านมังกาล่า 1. เด็กหญิงพีรดา  มาเยอะ
 
1. นางสาวกมลทิพย์  ไชยวุฒิ
 
179 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 87 ทอง 4 โรงเรียนบ้านร้องบง 1. เด็กชายอนพัทย์  สาราจันทร์
 
1. นางสังวาลย์  ใจปิน
 
180 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 85 ทอง 5 โรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ย 1. เด็กหญิงกานต์ธิรา  ศรีโพธิ์
 
1. นางวัฒนา   วงศ์เรียน
 
181 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 82 ทอง 6 โรงเรียนป่างิ้ววิทยา 1. เด็กชายรัฐศาสตร์  เพชรวิสิทธิ์
 
1. นางสายพิน  นิสัยคาน
 
182 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 78 เงิน 7 โรงเรียนชุมชนบ้านสันมะค่า 1. เด็กหญิงดลญา   ปงกันทา
 
1. นางจันจีรา   วรรณสาร
 
183 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 77 เงิน 8 โรงเรียนบัวสลีวิทยา 1. เด็กหญิงธิมากรณ์  สุวรรณรัตน์
 
1. นางสุภาพร  คำแก่น
 
184 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 75 เงิน 9 โรงเรียนบ้านป่าคา 1. เด็กหญิงพฤกษา  วงค์ติปิน
 
1. นางมณีวรรณ์  สุวรรณกุล
 
185 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 73 เงิน 10 โรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์) 1. เด็กหญิงปรียาภรณ์  ดวงชัย
 
1. นางจิรวรรณ์  สานุมิตร
 
186 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านเด่นศาลา 1. เด็กหญิงหมี่เปีย  เปียงแหล่
 
1. นางสาวสุทิน  กองสิงห์
 
187 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 66 ทองแดง 12 โรงเรียนเวียงกาหลงวิทยา 1. เด็กหญิงรุ่งนภา   บุญยะมหา
 
1. นางวันเพ็ญ   มาแก้ว
 
188 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กหญิงพีรดา  ลิสือ
 
1. นางอัญชรี  จันทราษฎร์
 
189 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยส้านยาววิทยา 1. เด็กหญิงดาว  เบียก่า
 
1. นางศรีวรรณ์  โพธิษา
 
190 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 90.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยง 1. เด็กหญิงปริศนา  เพ็รชคงสินธ์
 
1. นางนันที  อุประ
 
191 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) 1. นายวันเฉลิม  ปั้นรูป
 
1. นางนันทนิตย์  กล้าณรงค์
 
192 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 85.67 ทอง 4 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กหญิงพรทิพย์  วุยแม
 
1. นางอัญชรี  จันทราษฎร์
 
193 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 83 ทอง 5 โรงเรียนร่องธารวิทยา 1. เด็กหญิงปิยะธิดา   มะหิธิ
 
1. นางทรายคำ  ด้วงนิล
 
194 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 78.67 เงิน 6 โรงเรียนบ้านป่าแงะ (ป่าแดด) 1. เด็กชายธีรศักดิ์  จันทร์ใจ
 
1. นางสามินี  ไชยประเสริฐ
 
195 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 76.67 เงิน 7 โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา 1. เด็กหญิงประกายพร  ฐานดี
 
1. นายนรพัทธ์  กล้าณรงค์
 
196 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 74.67 เงิน 8 โรงเรียนบ้านโป่งเทวี 1. เด็กชายทรงเกียรติ  กุณโน
 
1. นางสุดธิดา  แสนช่างไม้
 
197 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 73 เงิน 9 โรงเรียนเวียงกาหลงวิทยา 1. เด็กหญิงบุลิน   นายทอน
 
1. นางสุภรณ์   เพื่อนฝูง
 
198 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 66.67 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์) 1. เด็กหญิงอัปสร  เบเช
 
1. นายนาถชัย  ไชยบุญเรือง
 
199 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ 1. เด็กหญิงกนกอร  มาตรา
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ตาสาย
 
1. นางอำพร  เชื้อเมืองพาน
2. นางอุไรวรรณ  ธิมา
 
200 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดงป่าส้านใหม่เจริญ 1. เด็กหญิงชนิกานต์   แก้ววงค์เขียว
2. เด็กหญิงณัฐธิดา   ชัยกันทะ
 
1. นางกุลณภัสสร์   ไชยประเสริฐ
 
201 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว 1. เด็กชายฉัตรดนัย  แก่นภักดี
2. เด็กหญิงสลิลทิพย์  เมืองคำ
 
1. นางมัทฐนาพร  ธรรมยา
2. นางรัชนีพร  ดีปาละ
 
202 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 76 เงิน 4 โรงเรียนบ้านป่าแงะ (ป่าแดด) 1. เด็กหญิงณัฐชยา  นารินทร์
2. เด็กหญิงวรัทยา  สกุลหงส์
 
1. นางสาววิกานดา  นนทวงศ์
2. นางสาวกัลยา  โยธิน
 
203 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 73 เงิน 5 โรงเรียนปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงพณิชา  กันทา
2. เด็กหญิงรัชนี  นาคเครือ
 
1. นางพิชชา  ดวงมณีพร
 
204 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 71 เงิน 6 โรงเรียนบ้านมังกาล่า 1. เด็กหญิงมะนา  มาลี
2. เด็กหญิงอาแผ่  เชอมือ
 
1. นางสาวกมลทิพย์  ไชยวุฒิ
2. นางสาววิภา  นาทรายขจี
 
205 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 68 ทองแดง 7 โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) 1. เด็กชายพัชรพฤกษ์  ชัยมาเชื้อ
2. เด็กหญิงรุ่งไพลิน  แปงเมือง
 
1. นางศรีทร  ต๊ะวิไชย
 
206 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 65 ทองแดง 8 โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา 1. เด็กหญิงภัทรวดี  ณ ลำปาง
2. เด็กหญิงเยาวเรศ  กองแก้ว
 
1. นางสาวศิระกาญจน์  พิมพ์ธนฟ้า
 
207 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 62 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านทุ่งพร้าว(เพ็คกี้ฮิทค็อก) 1. เด็กหญิงศุภวดี  นิคมคีรี
2. เด็กหญิงอัจฉรียา  ป่อไว
 
1. นางสาวรัชดาพร  รอดอุดม
2. นางวิลาวัณย์  จอมสว่าง
 
208 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 60 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านร้องบง 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  พรหมมาลัย
2. เด็กชายวิทวัส  เทสมุทร
 
1. นางสังวาลย์  ใจปิน
2. นางสาวชัญญา  จันต๊ะเวช
 
209 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านฮ่างต่ำ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สมจิตต์
2. เด็กหญิงวชิรญาณ์  ทานศิลา
 
1. นางสาวสุภาพร  พนมไพศาลสกุล
2. นางสาวกัลยา  พรมสะอาด
 
210 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนเวียงห้าววิทยา 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  ปินตานา
2. เด็กหญิงสุทธญาณ์  ดำรงชัยเจริญสุข
 
1. นางธมลพรรณ  ตาสาย
2. นางสาวปิยะกาญจน์  เชื้อหมอ
 
211 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย 1. เด็กหญิงภคพร  โคสมบูรณ์
2. เด็กชายวรภัทร  อิทธิโชติ
 
1. นางสุภาพร  บัวบาน
2. นายสุรินทร์  สิงหราช
 
212 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโรงช้างวิทยา 1. เด็กหญิงสุพรรณ์ณี  ไชยสาร
2. เด็กหญิงอมรรัตน์  ศรีวงค์วรรณ์
 
1. นางวันเพ็ญ  วารีกุล
2. นางพัชรินทร์  มาฟู
 
213 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา 1. เด็กหญิงพรธิวา  คำอ้าย
2. เด็กหญิงภัทรียา  คำประดับเพชร
 
1. นางสาวนุชจิรา  ตาวงค์
2. นายนรพัทธ์  กล้าณรงค์
 
214 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม 1. เด็กหญิงณิชารีย์  ปุณโณฑก
2. เด็กชายศิวภัทร  กันทะวงค์
 
1. นางโสภา  อุปละ
 
215 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น 1. นางสาวณัฐวดี  เยอเฉอะ
2. เด็กหญิงมัลลิกา  จันทร์ศิริ
 
1. นายรัชชานนท์  วันเพ็ญ
2. นายสิทธิโชค  แซ่พร่าน
 
216 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านโป่งนก 1. เด็กหญิงณัฐริกานต์  แซ่ส้ง
2. เด็กหญิงเกวลิน  แซ่วะ
 
1. นางพัฒนา  ไชยแดง
2. นางพิรัติศร   บุญมารักษ์
 
217 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 6 โรงเรียนปางมะกาดวิทยา 1. เด็กหญิงธนาภรณ์  เมืองมา
2. เด็กหญิงวราภรณ์  จันทร์หอม
 
1. นางอุทัน  นาคาธร
2. นายนวพล  จิตตะ
 
218 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านโป่งเทวี 1. เด็กหญิงชนิดาภา   ตาวงค์
2. เด็กหญิงสุนิตา   สีมะ
 
1. นางสุดธิดา  แสนช่างไม้
2. นางสาวรัตนา  โยธา
 
219 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านป่าบง 1. เด็กหญิงณิชารี  ปินตา
2. เด็กหญิงรุ่งนภา   สมขุน
 
1. นายธรรมนูญ   แก้วเปี้ย
 
220 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านแม่ผักแหละ 1. เด็กหญิงกัลยาณี  หมื่อโปกุ
2. เด็กชายจีรภัทร  พวงมาลัย
 
1. นางณิชลกานต์  นิทะโน
 
221 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนสันหนองควาย 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   ขัตตะ
2. เด็กหญิงปนัดดา  คำบุญรัตน์
 
1. นางนราวดี  มีสุข
 
222 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์) 1. เด็กหญิงขนิษฐา  พิณสาร
2. เด็กหญิงหมี่โย  แลเชอะ
 
1. นายนาถชัย  ไชยบุญเรือง
 
223 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านโป่งแดง 1. นางสาวกมลวรรณ  แสงฝ้าย
2. เด็กชายติณณภพ  อินฝั้น
 
1. นางสดศรี  คงยืน
 
224 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา 1. เด็กหญิงนิภาพร  เยอเซาะ
2. เด็กหญิงพรพิมล  ศรีไฉล
 
1. นางสาวธิดารัตน์  สุโพธิ์
2. นายจีรวัฒน์  ทองสุข
 
225 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านมังกาล่า 1. เด็กชายจะก่า  แซ่ลี้
2. เด็กชายวีรภัทร  แซ่จาง
 
1. นางสาวกมลทิพย์  ไชยวุฒิ
2. นางจารุพรรณ  ไชยบาล
 
226 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ 1. เด็กหญิงณิชากร  ศิริแตง
2. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ชนะเดช
 
1. นายทวีเดช  ด่านตระกูล
2. นางอุไรวรรณ  ธิมา
 
227 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 88 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา 1. เด็กชายจิรพนธ์   โมนสุโทน
2. เด็กหญิงสิริขวัญ   ปกรณ์อังกูร
 
1. นางสาวณัฐชยา   ยอดออน
2. นางสาวพรสวรรค์  ชัยสมบัติ
 
228 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 87 ทอง 5 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กหญิงนพวรรณ  วุยสือ
2. เด็กหญิงสุภิสรา  เชอกอ
 
1. นางนัทธีรยา  ศรีวิชัย
2. นางสาวฉันทิกา  นุ่นเพ็ง
 
229 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 85 ทอง 6 โรงเรียนโรงช้างวิทยา 1. เด็กหญิงมัญชรี  ก๋าแก้ว
2. เด็กหญิงไอศิกา  เตจ๊ะ
 
1. นางจินดา  คำเขื่อน
2. นางวรนุช  บุญเรือง
 
230 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 78 เงิน 7 โรงเรียนบ้านเมืองน้อย(นิมมานเหมินทานุสรณ์) 1. เด็กชายพุทธชาติ  สวัสดิ์นที
2. เด็กชายเกรียงไกร  ถ้วยเหลือง
 
1. นางสาวดารณี  คุณาสวัสดิ์
 
231 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 76 เงิน 8 โรงเรียนบ้านฮ่างต่ำ 1. เด็กหญิงปณิดา  จิตแหลม
2. เด็กหญิงภิทรนันท์  ถิรวัฒน์ชัย
 
1. นางสาวสุภาพร  พนมไพศาลสกุล
2. นางสาวกัลยา  พรมสะอาด
 
232 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 74 เงิน 9 โรงเรียนบ้านทุ่งม่าน 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  รสหวาน
2. เด็กชายอัครพล  วงค์จันทร์น้อย
 
1. นายนราฤทธิ์  สอนใจ
2. นายวิรัตน์  วังหมื่น
 
233 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 72 เงิน 10 โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม 1. เด็กหญิงปลายอ้อ  เชียงคำ
2. เด็กหญิงอรัญญา  สายหล้า
 
1. นายสวัสดิ์  วงค์วิชัย
2. นางโสภา  อุปละ
 
234 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 71 เงิน 11 โรงเรียนบ้านดงมะดะ 1. เด็กหญิงภัทรวดี  ทิศอุ่น
2. เด็กหญิงรภิญญา  ประกอบกิจ
 
1. นางอำภา  หมื่นองค์
2. นางวชิรา  อินลี
 
235 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 70 เงิน 12 โรงเรียนร่องธารวิทยา 1. เด็กหญิงกตัญชลี   ประคองสิน
2. เด็กหญิงทิพย์สุวรรณ   ใจมูล
 
1. นางจันทร์ทิพย์  บัวเคน
2. นางสาวจุฑาลักษณ์   จันทร์วรรณ
 
236 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 66 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ 1. เด็กหญิงกณิกา  อายี
2. เด็กหญิงหมี่เตอะ  เชอหมื่อ
 
1. นายชุติพงศ์  เสนาโปธิ
2. นางสาววริญพัชร์  ฟูวงศ์
 
237 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา 1. เด็กหญิงทักษอร  ใจนิตย์
2. เด็กหญิงวาริสสรา  จันทร์ประทุม
 
1. นายจีรวัฒน์  ทองสุข
2. นางสาวสร้อย  ทิพเนตร
 
238 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทุ่งม่าน 1. เด็กหญิงพลอยบุศรา  คร้ามเดชา
2. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  จะพือ
 
1. นายวิรัตน์  วังหมื่น
2. นายนราฤทธิ์  สอนใจ
 
239 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม 1. เด็กหญิงวนัชพร  แสนชัย
2. เด็กหญิงวิไลวรรณ  ราชบังกี
 
1. นายสวัสดิ์  วงค์วิชัย
2. นางโสภา  อุปละ
 
240 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 86 ทอง 4 โรงเรียนทุ่งห้าราษฏร์สามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงดาว  ลุงออ
2. เด็กหญิงพรไพลิน  พรมสะอาด
 
1. นางรุ่งการณ์  วงษา
 
241 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 80 ทอง 5 โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ 1. นางสาวกรรณิการ์  เยเบียง
2. เด็กหญิงธนัชชา  เชอมือ
 
1. นางสาววริญพัชร์  ฟูวงศ์
2. นายชุติพงศ์  เสนาโปธิ
 
242 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 78 เงิน 6 โรงเรียนบ้านโป่งเทวี 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา   วงศ์ทวี
2. เด็กหญิงสุธีธิดา   บุญตันน้อย
 
1. นางสุดธิดา  แสนช่างไม้
2. นางสาวรัตนา  โยธา
 
243 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 76 เงิน 7 โรงเรียนสันหนองควาย 1. เด็กหญิงณัฐฐิดา  โพธิยา
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  สุวรรณ
 
1. นางนราวดี  มีสุข
 
244 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 74 เงิน 8 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น 1. นางสาวจันทมณี  จะเต๊าะ
2. นางสาวนันทิดา  เปียงแหล่
 
1. นายรัชชานนท์  วันเพ็ญ
2. นางสาวสุภาลินี  คุณขยัน
 
245 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 73 เงิน 9 โรงเรียนเวียงห้าววิทยา 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ   ตาสาย
2. เด็กหญิงอริศรา   อะวะตา
 
1. นางสาวธมลพรรณ   ตาสาย
2. นางสาวเยาวลักษณ์   อุทธิยา
 
246 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 72 เงิน 10 โรงเรียนโรงช้างวิทยา 1. นางสาวจุฑารัตน์  เทพไหว
2. เด็กหญิงนภามาศ   มาฟู
 
1. นางวันเพ็ญ  วารีกุล
2. นางพัชรินทร์  มาฟู
 
247 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 70 เงิน 11 โรงเรียนป่าแดงวิทยา 1. เด็กหญิงจิดาภา  ตาป้อม
2. เด็กหญิงเกศกร  คำแดง
 
1. นางนงคราญ  เกษมสุข
 
248 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนศรีถ้อยสุนทรราษฎร์วิทยา 1. เด็กหญิงจิรพรรณ  หน่อคำ
2. เด็กชายพงศกร  กานวม
 
1. นางสาวธัญญลักษณ์  จะงาม
 
249 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า 1. เด็กชายปกรณ์เกียรติ   ชัยชุมภู
 
1. นายสมพงษ์  ละขะไพ
 
250 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนป่างิ้ววิทยา 1. เด็กหญิงรุ่งรัตน์  แก้วแปงจันทร์
 
1. นางนฤภร  ใจยะทัศน์
 
251 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา 1. เด็กหญิงภูษณิศา  อุบลจินดา
 
1. นายประสิทธิ์  โปธาซาง
 
252 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 78 เงิน 4 โรงเรียนบ้านป่าต้าก 1. เด็กชายวรภัทร  กาสุยะ
 
1. นางสาวทองเพียร  อ้ายเป็ง
 
253 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 75 เงิน 5 โรงเรียนบ้านร้องบง 1. เด็กหญิงภคพร  เทพวงค์
 
1. นางสุมาลี  ขุนนาม
 
254 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 67 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านป่าจั่น 1. เด็กชายวชิรวิชญ์  ปองดอง
 
1. นางสาวอโรชา  แก้ววะศรี
 
255 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 64 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านดอยช้าง 1. เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  เบียเชกู่
 
1. นางสาวนงคราญ  รินพล
 
256 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 52 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านเลาลี 1. เด็กชายมนุษย์เชษฐ์   จะเลาะ
 
1. นางสาวภูมารินทร์   พันธ์แก่นกล้า
 
257 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 50 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านป่าแงะ (ป่าแดด) 1. เด็กชายเตรวิชญ์  ศรีวงค์วรรณ์
 
1. นางเกศนี  สุริยะ
 
258 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 49 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านดอนสลี 1. เด็กหญิงคำ  ผัดน้อย
 
1. นางธิดาพร  สุทธิเจริญศักดิ์
 
259 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 34 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านโป่งมอญ 1. เด็กหญิงนาราภัทร   คำทองเทพ
 
1. นางมัลลิดา   มั่งมูล
 
260 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 34 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านฝั่งตื้น 1. เด็กชายชัยวัฒน์  รัตนกนกทิพย์
 
1. นางสมเพชร  ทอเตี้ย
 
261 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 29 เข้าร่วม 13 โรงเรียนโป่งทะลายใหม่เจริญ 1. เด็กหญิงฐิติยา  ศรีคำตุ้ย
 
1. นางอารี  ภาคำ
 
262 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 22 เข้าร่วม 14 โรงเรียนบ้านเหมืองง่า 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ก๋าเงิน
 
1. นางปิลันธนา  ศุภฤกษ์ชัย
 
263 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าจั่น 1. เด็กหญิงปริชญา  จินดาวงค์
 
1. นางสาวอโรชา  แก้ววะศรี
 
264 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านร้องบง 1. เด็กชายศรัทบูล  เทพวงค์
 
1. นางสาวชัญญา  จันต๊ะเวช
 
265 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ 1. เด็กชายธวัชชัย  แสนคะเจือ
 
1. นางปิยะลักษณ์  ริมทอง
 
266 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 63 ทองแดง 4 โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  ทารักษ์
 
1. นางสาวชุดาพร  จอมสว่าง
 
267 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 63 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านแม่พุง 1. เด็กหญิงทิฆัมพร  ภูแลนกล้า
 
1. นางศรีตนุ  ชัยวร
 
268 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 6 โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า 1. เด็กหญิงศรัณย์พร  อาธิเสนะ
 
1. นายทรงวุฑฒิ  ทาอุปรงค์
 
269 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านป่าหัดป่าแขม 1. เด็กหญิงกฤษติกา  นาคาวงษ์
 
1. นางสมพรรณ  อินต๊ะ
 
270 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านป่าต้าก 1. เด็กหญิงนภัสสร  เดชคุณมาก
 
1. นางสาวนราภรณ์  ปัญโญ
 
271 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 49 เข้าร่วม 9 โรงเรียนศรีถ้อยสุนทรราษฎร์วิทยา 1. เด็กหญิงนิธิพร  กันทิยะ
 
1. นางอรพรรณ  ปงสนิทย์
 
272 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 47 เข้าร่วม 10 โรงเรียนปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงวรปรียา  ศรีอินทร์
 
1. นางสุนีย์  ตั๋นคำ
 
273 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 47 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านดอยช้าง 1. เด็กหญิงศรัญญา  มาเยอะ
 
1. นางสาวอรุณพร  ทนทาน
 
274 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 43 เข้าร่วม 12 โรงเรียนอนุบาลแม่ขะจาน 1. เด็กหญิงกมลรัศมิ์  อินต๊ะอ้น
 
1. นางสาวณัฐกฤตา  นารส
 
275 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 41 เข้าร่วม 13 โรงเรียนบ้านวาวี 1. เด็กหญิงอำพร  แซ่ซู
 
1. นายสุธี  สอนน้อย
 
276 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 37 เข้าร่วม 14 โรงเรียนบ้านสิบสอง 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  จันตาแก้ว
 
1. นางสาวชญานิษฐ์  นิมิตเกียรติสกุล
 
277 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยส้านยาววิทยา 1. นายเด่นภูมิ  แสนเรือน
 
1. นางแคทลียา  ใจมูล
 
278 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา 1. เด็กหญิงศุภิสรา  คงรอด
 
1. นายโย  ใจวงค์
 
279 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านป่าบง 1. เด็กหญิงพัชรดา  วิทัตพลกูล
 
1. นางภูมิใจ   ลำพงษ์เหนือ
 
280 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 73 เงิน 4 โรงเรียนบ้านทุ่งม่าน 1. นางสาวชณิดา  อ้วนมาก
 
1. นางศรีนภา  ศรีธนะ
 
281 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 72 เงิน 5 โรงเรียนป่างิ้ววิทยา 1. นายปกป้อง  ปัจจังหรีด
 
1. นางทรงศรี  กันทะ
 
282 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 72 เงิน 5 โรงเรียนศรีโพธิ์เงินวิทยา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  วงศ์ษา
 
1. นางสุพรรณี  ฐานะธนนิตย์
 
283 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์) 1. เด็กหญิงหมี่ชู  เมอแล
 
1. นางสาวขวัญฤทัย  ใจใหญ่
 
284 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 8 โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐฐริณีย์  ไทยเหนือ
 
1. นางสาวขนิษฐา  ปันทะ
 
285 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 9 โรงเรียนร่องธารวิทยา 1. เด็กหญิงอันญพร   วงศ์คำ
 
1. นางสาวปิยะวรรณ  ใจอักษร
 
286 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กชายอาทิตย์  อาจอกู่
 
1. นางพินยา   อินต๊ะไชยวงค์
 
287 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 11 โรงเรียนป่าแดงวิทยา 1. เด็กหญิงฐิติวรดา   ใจยา
 
1. นายพิชิต   แก้วก๋อง
 
288 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านฝั่งตื้น 1. เด็กหญิงธันยพร  จุมปู
 
1. นางทับทิม  ปาเงิน
 
289 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 47 เข้าร่วม 13 โรงเรียนท่าก๊อพลับพลาพิทยา 1. เด็กชายสมบัติ  แลเชอ
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  หอมนาน
 
290 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังวิทยา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  บุญศรี
2. เด็กหญิงชนาภา  ผาสูงเนิน
3. เด็กชายอนุวัฒน์  สีคำ
 
1. นายเจริญพร  พุ่มกุมาร
 
291 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 86.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านวาวี 1. เด็กหญิงชลนิภา  เสโส
2. เด็กหญิงวิภาวี   มะลิวรรณ์
3. เด็กหญิงสุนิสา  แซ่ย่าง
 
1. นายสุธี  สอนน้อย
2. นายศรายุทธ  แก้วเรือน
 
292 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ 1. เด็กหญิงธิญาดา  ดวงไพร
2. เด็กหญิงสุนิสา  แสกะ
3. เด็กหญิงอภิญญา  จะบู
 
1. นางสาวพิชญา  อินปัญญา
 
293 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 82.3 ทอง 4 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 32(บ้านสาขันหอม) 1. เด็กหญิงชลธิชา  เต็มรัก
2. เด็กหญิงพิชญาภา  ลินมูล
3. เด็กหญิงสุพิชญา  มูลใจหาญ
 
1. นางสาวกัญญารัตน์  พลูคำ
2. นางนิตยา  วานิชพิพัฒน์
 
294 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังวิทยา 1. เด็กหญิงปวันรัตน์  สมอนา
2. เด็กหญิงอรัชมล  พรามไธสง
3. เด็กหญิงอวรรษดา  ไอยรา
 
1. นางสมคิด  ทะกัน
 
295 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทุ่งพร้าว(เพ็คกี้ฮิทค็อก) 1. นางสาวกรกนก  แอะสี
2. นางสาวสุดาพร  จะทอ
3. นางสาวอุษณีย์  แชกื้อ
 
1. นางพิชญากร  อะโน
2. นายกฤษณะ  อะโน
 
296 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา 1. เด็กหญิงคัทลียา  ฤทธิ์เดชยิ่ง
2. เด็กหญิงญาณิศา  แก้วเมืองมา
3. เด็กหญิงปารีณา  เดชซ้อน
 
1. นายโย  ใจวงค์
2. นางสาววรรธนันท์   ศรีพรรณ์
 
297 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ 1. เด็กชาย พิสิษฐ์  จะลอ
2. เด็กหญิงจอมขวัญ  ชื่นตา
3. เด็กหญิงศิริฉัตร  เทพประสาร
 
1. นายปัณณวัฒน์  ไชยชุมภู
2. นายกฤษณ์ศราวุฒิ  เหลี่ยมดี
 
298 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโป่ง 1. เด็กหญิงณัฐกฤตา  หาญมุ่งปณิธาน
2. เด็กหญิงณัฐชยา  คำภีระ
3. เด็กหญิงอชิรญา  มาฟู
 
1. นางสาวสุพิน  ปณะการ
2. นางสาวทิพยวรรณ  ปู่ดี
 
299 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย 1. เด็กหญิงปาลิตา  มาเยอะ
2. เด็กหญิงพิจิตรา  รัศมี
3. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ขัติยเนตร
 
1. นางสาวเมทินี  บุญุรุ่ง
2. นางสาวชุดาพร  จอมสว่าง
 
300 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 82 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโฮ่ง 1. เด็กหญิงขวัญกมล  ปิ่นทอง
2. เด็กหญิงนรินทร์ทิพย์  เป็งป้อ
3. เด็กหญิงสุดาทิพย์  อินถา
 
1. นางสาววาสนา  รู้งาน
2. นางรัชฎาภรณ์  แสงสุวรรณ
 
301 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 80 ทอง 5 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 32(บ้านสาขันหอม) 1. เด็กหญิงนัชกช  นวลยิ่ง
2. เด็กหญิงอภิรดา  เจนจิต
3. เด็กหญิงเสาวภา  กันทะมัง
 
1. นางสาวกัญญารัตน์  พลูคำ
2. นางนิตยา  วานิชพิพัฒน์
 
302 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา 1. เด็กหญิงธนิตา  พรมติ๊บ
2. เด็กหญิงพรนิภา  แสนรินทร์
3. เด็กหญิงรติมา  ลุงทุน
 
1. นายพรสวรรค์  แก้วเทพ
2. นางกิตติมา  หอมรส
 
303 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 84.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนร่องธารวิทยา 1. เด็กหญิงธิดาพร   ดอกบัว
2. เด็กหญิงวิญาดา   วิมล
3. เด็กหญิงเบญญาภา   มูลรัตน์
 
1. นางสาวปิยะวรรณ  ใจอักษร
2. นางแสงเทียน  ปัญญาทิพย์
 
304 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 81.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา 1. เด็กชายธีรวัฒน์  ถานันทร์
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  เสนเสาร์
3. เด็กหญิงสิรินดา  จันธินุมาส
 
1. นายโย  ใจวงค์
2. นางสาววรรธนันท์  ศรีพรรณ์
 
305 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์) 1. เด็กหญิงขนิษฐา   เบเช
2. เด็กหญิงฐิติรัตน์   สานุมิตร
3. เด็กหญิงบูหย่า   มาเยอะ
 
1. นายพิพัฒน์  วงค์วิชัย
2. นางสาวจุไรรัตน์  นิเวศน์
 
306 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งเหนือ 1. เด็กชายธนาวุธ  หน่อไพรสน
2. เด็กชายรัชพล  เพียรบำรุงไพร
 
1. นางสาวสิริลักษณ์  ทนุกุล
2. นายสมบูรณ์  ชมภูเทพ
 
307 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านป่าจั่น 1. เด็กชายนฤพล  คำภักดี
2. เด็กชายรัชพล  จะนะพรม
 
1. นายสมยศ  ขาวอิ่น
2. นางสุชีลา  ขาวอิ่น
 
308 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ 1. เด็กชายณัฐกร  กานันตา
2. เด็กชายสิรวิชญ์  กันทะเรือน
 
1. นางอาทิตย์ศรี  กันทะเดช
2. นางสาวกมลชนก  มีจันทร์
 
309 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 53 เข้าร่วม 4 โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว 1. เด็กชายจิรพัส   เจริญสุข
2. เด็กหญิงสุปรียา  ไชยรัตน์
 
1. นางมัทฐนาพร  ธรรมยา
2. นางรัชนีพร  ดีปาละ
 
310 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 42 เข้าร่วม 5 โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา 1. เด็กชายกฤติธี  รัสดาดาน
2. เด็กชายปัณณธร  กองบุญเรือง
 
1. นายสมบัติ  รัตน์ชัยศิลป์
2. นายโย  ใจวงค์
 
311 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 29 เข้าร่วม 6 โรงเรียนบ้านหัวฝาย 1. เด็กหญิงบูสะ  มาเยอะ
2. เด็กชายเอกภพ  เยต๊ะ
 
1. นางสาววารุณี  พรมเทศ
2. นางธัญญ์ญาฎา  แข็งขยัน
 
312 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 10 เข้าร่วม 7 โรงเรียนดอยเวียงผาพิทยา 1. เด็กหญิงปวีณา   จะเงาะ
2. เด็กหญิงวันดี   สินธพ
 
1. นายธีรพงศ์   ถุงแก้ว
2. นางสาวนันทิกา   ปัญญาเขื่อน
 
313 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งเหนือ 1. เด็กชายคะเชนทร์ชาติ  ศิริเมฆา
2. เด็กหญิงสกาวรัตน์  อุชัย
 
1. นางสาวสิริลักษณ์  ทนุกุล
2. นางสาวณัฐกฤตา  กันทาใจ
 
314 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโรงช้างวิทยา 1. นายจิรันยศ  เมืองมา
2. เด็กหญิงอังศุมาลี  ไชยสาร
 
1. นางสาวขวัญมนัส  แซ่ฉิน
2. นายยุทธ  ฟักแก้ว
 
315 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนป่างิ้ววิทยา 1. เด็กหญิงศุภกานต์  มูลแก้ว
2. เด็กชายอนุรักษ์  น่ารักษ์
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  แสนชุมภู
2. นายพัฒนา  พาสอน
 
316 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 82 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโป่งเทวี 1. เด็กหญิงณัฐชา    มะโนวงค์
2. เด็กชายอารุณ   เมธากุลพิพัฒน์
 
1. นางอารี  ชัยศรี
2. นางสุรีรัตน์  ทาอุปรงค์
 
317 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 80 ทอง 5 โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา 1. เด็กชายรัชชานนท์  จันทร์มะโน
2. เด็กหญิงวริศรา  ไชยลังกา
 
1. นายโย  ใจวงค์
2. นางสาววรรธนันท์  ศรีพรรณ์
 
318 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 77 เงิน 6 โรงเรียนทานตะวันวิทยา(ห้วยบง-ดงเจริญ) 1. นางสาวจิตรทิวา  เตจ๊ะน้อย
2. นางสาวธิดาพร  กรสวรรค์
 
1. นางสาววรกัญญา  จันแก้ว
 
319 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 73 เงิน 7 โรงเรียนท่าก๊อพลับพลาพิทยา 1. เด็กหญิงดวงนภา  ลุงถาง
2. เด็กหญิงยอแสง  ลุงมู
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  หอมนาน
2. นายณัฐวุฒิ  มุ้งทอง
 
320 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 62 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านดอยช้าง 1. เด็กหญิงบูนู  เชอหมื่อ
2. เด็กหญิงศุภิศรา  วินิจวงษ์พนา
 
1. นายเฉลิมพล  จำปา
2. นางกันต์สินี  จำปา
 
321 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองน้อย(นิมมานเหมินทานุสรณ์) 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  พงษ์เส็น
 
1. นางสาวพิมพ์วรรณ  เตจ๊ะเสาร์
 
322 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านป่าบง 1. เด็กชายทรงกลด  เชื้อเมืองพาน
 
1. นางกาญจนีย์  อินทานทุม
 
323 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ 1. เด็กหญิงณธกาญจน์  ผลมาก
 
1. นางสาวณัฐชานันท์  สมวัน
 
324 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า 1. เด็กหญิงธันญ์ชนก  ปัญญาเลิศศรัทธา
 
1. นายสมพงษ์  ละขะไพ
 
325 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 62 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านปางอ่ายห้วยชมภู 1. เด็กชายพงศธร   สืบปัญญา
 
1. นางสาวดรุณวรรณ  สุกันทา
 
326 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 62 ทองแดง 5 โรงเรียนท่าก๊อพลับพลาพิทยา 1. เด็กชายศิวกร  พิเศษ
 
1. นางสาวนิตยา  ศรีสุขหู้
 
327 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 56 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านเลาลี 1. เด็กหญิงมณัตติยา   สือ
 
1. นางสาวภูมารินทร์   พันธ์แก่นกล้า
 
328 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 50 เข้าร่วม 8 โรงเรียนศรีถ้อยสุนทรราษฎร์วิทยา 1. เด็กชายพันธกิจ  อินทรี
 
1. นางอรพรรณ  ปงสนิทย์
 
329 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 50 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น 1. เด็กหญิงกัลยากร  วิบูลวิโรจน์กุล
 
1. นางสาวนวพร  เทพมณี
 
330 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 48 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านป่าแงะ (ป่าแดด) 1. เด็กชายลาว  ไส
 
1. นางกัลยา  มาทะ
 
331 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 42 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านหัวฝาย 1. เด็กหญิงศศิพร  มาเยอะ
 
1. นางธัญญ์ญาฎา  แข็งขยัน
 
332 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 36 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านม่วงคำ 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  เตจ๊ะน้อย
 
1. นางสาวกัลยรัตน์  ชัยธรรม
 
333 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 36 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านดงมะดะ 1. เด็กชายปิยะพงศ์  โพธิราช
 
1. นายจำนันท์  วงค์ลังกา
 
334 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 36 เข้าร่วม 12 โรงเรียนป่าแดงวิทยา 1. เด็กชายอชิระ  ใจมูลมั่ง
 
1. นางสาวเบญจวัลย์  จันปนหาร
 
335 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา 1. เด็กหญิงณปวี  พิมสาร
 
1. นายพรสวรรค์  แก้วเทพ
 
336 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปางอ่ายห้วยชมภู 1. เด็กชายธีระภัทร   แว่นไว
 
1. นางสาวดรุณวรรณ  สุกันทา
 
337 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโป่งเหนือ 1. เด็กชายออมสิน  แสงดี
 
1. นายสมบูรณ์  ชมภูเทพ
 
338 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่พุง 1. เด็กชายเกียรติสิริชัย  บุญตา
 
1. นางศรีตนุ  ชัยวร
 
339 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 48 เข้าร่วม 5 โรงเรียนศรีถ้อยสุนทรราษฎร์วิทยา 1. เด็กชายภัทรดนัย  เทโวขัติ
 
1. นางอรพรรณ  ปงสนิทย์
 
340 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 48 เข้าร่วม 5 โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย 1. เด็กหญิงกรณภัส  อุตตะมะ
 
1. นางสาวเมทินี  บุญุรุ่ง
 
341 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 46 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านเมืองน้อย(นิมมานเหมินทานุสรณ์) 1. เด็กหญิงชุติมน  กอและ
 
1. นางสาวพิมพ์วรรณ  เตจ๊ะเสาร์
 
342 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 46 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านเลาลี 1. เด็กหญิงสุภาวดี   จิตตะ
 
1. นางสาวภูมารินทร์   พันธ์แก่นกล้า
 
343 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 36 เข้าร่วม 9 โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ 1. เด็กชายพรหมเทพ  พรหมสถาน
 
1. นางอาทิตย์ศรี  กันทะเดช
 
344 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 32 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านป่าบง 1. เด็กชายเปรมกิตติ์  ตาลประสงค์
 
1. นางกาญจนีย์  อินทานทุม
 
345 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 28 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านดอยช้าง 1. เด็กชายสราวุฒิ  คชวงศ์
 
1. นางสาววันวิสาข์  สาบุญมา
 
346 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 24 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านป่าคา 1. เด็กหญิงเปมิกา  กอบแดง
 
1. นายกรกช  สุบิน
 
347 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 20 เข้าร่วม 13 โรงเรียนบ้านหนองเก้าห้อง 1. เด็กหญิงณัฐชยา  ทองกก
 
1. นางสาวกัญญาวีร์  สว่างทิตย์
 
348 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 4 เข้าร่วม 14 โรงเรียนบ้านม่วงคำ 1. เด็กชายธันเฉลิม  ตาชุ่ม
 
1. นางสาวกัลยรัตน์  ชัยธรรม
 
349 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโป่งกลางน้ำประชาสรรค์ 1. เด็กชายบุญเฉลิม  จะทอ
 
1. นายสบาย  วงศ์รักชาติ
 
350 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา 1. เด็กชายสิริกร  ฟองคำ
 
1. นายพรสวรรค์  แก้วเทพ
 
351 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเวียงผาวิทยา 1. เด็กชายอาชัย  โวยยือกู่
 
1. นางสาวนภัสกร  วงค์วุฒิ
 
352 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 76 เงิน 4 โรงเรียนบ้านป่าบง 1. เด็กชายสิทธิเดช  ไชยห้วยห้า
 
1. นางภูมิใจ   ลำพงษ์เหนือ
 
353 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 74 เงิน 5 โรงเรียนบ้านป่าแงะ (ป่าแดด) 1. เด็กชายผดุงสิทธิ์  ยามี
 
1. นายสยามรัตน์  สุขสำราญ
 
354 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 68 ทองแดง 6 โรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง 1. นายสุทธิพงษ์  ยีบื่อ
 
1. นายศุภชัย  พึ่งศรี
 
355 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 62 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านดอยช้าง 1. นายพีรดล  เชอมือ
 
1. นายเฉลิมพล  จำปา
 
356 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 60 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านปางอ่ายห้วยชมภู 1. เด็กชายภาณุวัฒน์   ทองเชื้อ
 
1. นางสาวดรุณวรรณ  สุกันทา
 
357 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านโป่งแดง 1. นายประวันวิทย์  ปาใยคำ
 
1. นายสุทธิสันติ์  ลำพงษ์เหนือ
 
358 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านทุ่งม่าน 1. นายพงศกร  ปานาที
 
1. นางศรีนภา  ศรีธนะ
 
359 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 46 เข้าร่วม 11 โรงเรียนห้วยส้านยาววิทยา 1. นายพงศกร  มอป้อง
 
1. นางแคทลียา  ใจมูล
 
360 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 38 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านโฮ่ง 1. เด็กชายจตุรวิชญ์  บุญวิเศษ
 
1. นางรัชฎาภรณ์  แสงสุวรรณ
 
361 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 36 เข้าร่วม 13 โรงเรียนปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์) 1. นายขวัญชัย  ใจหล้า
 
1. นางบังอร  ใจวงศ์
 
362 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนป่าแดงวิทยา 1. เด็กชายวิหา  สายเครื่อง
 
1. นายพิชิต  แก้วก๋อง
 
363 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าก๊อพลับพลาพิทยา 1. เด็กหญิงณัชชานันท์  เทพประสาร
2. เด็กหญิงรัตติกาล  จะอือ
 
1. นางสาวนิตยา  ศรีสุขหู้
2. นางรัชนี  สุขสบาย
 
364 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโป่งเหนือ 1. เด็กชายชิษณุพงษ์  วงค์สุติ๊บ
2. เด็กชายตะวัน  แซ่เจ่า
 
1. นางสาวสิริลักษณ์  ทนุกุล
2. นายสมบูรณ์  ชมภูเทพ
 
365 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา 1. เด็กชายชิษณุพงศ์  สุวรรณ์
2. เด็กชายชิษณุพงศ์  เทียมคีรี
 
1. นายสมบัติ  รัตน์ชัยศิลป์
 
366 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 78 เงิน 4 โรงเรียนบ้านเลาลี 1. เด็กชายบรรพต  ชัยวงศ์
2. เด็กหญิงสุชาดา  หันจรูญ
 
1. นางสาวภูมารินทร์   พันธ์แก่นกล้า
2. นางจันทร์จิรา   มหายศ
 
367 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 76 เงิน 5 โรงเรียนบ้านทุ่งม่าน 1. เด็กหญิงนภัทสรณ์  ศรีคำ
2. เด็กหญิงนฤพร  พวงแก้ว
 
1. นางสาวบัณฑิตา  เรือนมา
2. นางสุนิสา  ต่อมใจ
 
368 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 75 เงิน 6 โรงเรียนทุ่งห้าราษฏร์สามัคคีวิทยา 1. เด็กชายกฤษฎา  ปินตาแก้ว
2. เด็กชายธนกฤต  แก้ววิมล
 
1. นายปํญญา  เจริญทรัพย์
 
369 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 73 เงิน 7 โรงเรียนบ้านดอยช้าง 1. เด็กชายชาญชัย  ตามี่
2. เด็กชายวีรชัย  มาเยอะ
 
1. นางสาวอรุณพร  ทนทาน
2. นางสาววันวิสาข์  สาบุญมา
 
370 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 71 เงิน 8 โรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์) 1. เด็กชายจิรวัฒน์   คงคาหลวง
2. เด็กชายเศรษฐพงศ์   ฟูฟอง
 
1. นายพิพัฒน์  วงค์วิชัย
2. นางสาวขวัญฤทัย  ใจใหญ่
 
371 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 70 เงิน 9 โรงเรียนป่าแดงวิทยา 1. เด็กหญิงกวิสรา  วันเกษม
2. เด็กชายรังสรรค์  ธรรมเสน
 
1. นางสาวเบญจวัลย์  จันปนหาร
 
372 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 68 ทองแดง 10 โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ 1. เด็กชายประวีณ  ยะเป็ง
2. เด็กหญิงมาริษา  อินต๊ะ
 
1. นายทวีเดช  ด่านตระกูล
2. นางอาทิตย์ศรี  กันทะเดช
 
373 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 64 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านโป่ง 1. เด็กชายรัชภูมิ  ยามี
2. เด็กชายศิวัช  มณีวงศ์
 
1. นางสาวทิพยวรรณ  ปู่ดี
2. นางสาวสุพิน  ปณะการ
 
374 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 55 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านท่ามะโอ 1. เด็กหญิงณัฐพร  มาเยอะ
2. เด็กหญิงวรพรรณ  วรรณราช
 
1. นางปริศนา  เหลี่ยมใส
 
375 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งเหนือ 1. เด็กชายธานินทร์  แซ่เจ่า
2. เด็กหญิงภาวิตรา  ประภัคปัญญา
 
1. นางสาวสิริลักษณ์  ทนุกุล
2. นางสาวณัฐกฤตา  กันทาใจ
 
376 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  พลเดชอุดมคุณ
2. เด็กหญิงนันท์พร  บกบ่อง
 
1. นางสาวขนิษฐา  ปันทะ
2. นางสาวขนิษฐา  ธิวงศ์
 
377 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านป่าแงะ (ป่าแดด) 1. เด็กชายภานุพงษ์  ยอดแก้ว
2. เด็กชายเอกราช  ปาเจริญ
 
1. นายสยามรัตน์  สุขสำราญ
 
378 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 87 ทอง 4 โรงเรียนบ้านทุ่งม่าน 1. นางสาวกมลนัทธ์  ธิจิตตัง
2. นายสุรศักดิ์  จำธรรม
 
1. นางศรีนภา  ศรีธนะ
2. นางสาวศิวิมล  ท้าวคำลือ
 
379 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 86 ทอง 5 โรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์) 1. เด็กชายอาจ่า  เมอแล
2. เด็กชายอาหือ  อายึ
 
1. นางสาวขวัญฤทัย  ใจใหญ่
2. นายพิพัฒน์  วงค์วิชัย
 
380 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 83 ทอง 6 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น 1. นายกนก  ซินเจ๋า
2. นางสาวนลินทิพย์  ศรีวงค์เพชร
 
1. นางสาวสุภาลินี  คุณขยัน
2. นายโยธิน  ปงสนิทย์
 
381 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 81 ทอง 7 โรงเรียนศรีถ้อยสุนทรราษฎร์วิทยา 1. เด็กชายธนาวัฒน์  เมทา
2. เด็กชายภูริภัทร์  อุุ่นเรือน
 
1. นางสาวธัญญลักษณ์  จะงาม
 
382 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 77 เงิน 8 โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) 1. เด็กชายกฤษติน   ศรีนำพล
2. เด็กชายปรมานุชิต   แปงปุ๋ย
 
1. นางอำไพ   ขอบรูป
 
383 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 75 เงิน 9 โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา 1. เด็กชายภูมิกร  ขันธะรักษ์
2. เด็กชายวิชพล  สิงห์แก้ว
 
1. นายพรสวรรค์  แก้วเทพ
 
384 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 70 เงิน 10 โรงเรียนทานตะวันวิทยา(ห้วยบง-ดงเจริญ) 1. เด็กหญิงจิณณพัต  ไหวมา
2. นางสาวรัตมณี  สมสีใจ
 
1. นางสาววรกัญญา  จันแก้ว
 
385 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 11 โรงเรียนโป่งกลางน้ำประชาสรรค์ 1. เด็กชายจะคือ  จะเหมาะ
2. เด็กชายอาส่อ  ปอแสง
 
1. นายสบาย  วงศ์รักชาติ
2. นางสาวเจนจิรา  ยะตั๋น
 
386 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 12 โรงเรียนป่าแดงวิทยา 1. เด็กชายฐณะวัฒน์  พิริยะปราการ
2. เด็กชายภัทรชนน  ดวงดี
 
1. นายพิชิต  แก้วก๋อง
 
387 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 13 โรงเรียนร่องธารวิทยา 1. เด็กหญิงปาณหทัย   อ้ายจ่อ
2. เด็กหญิงรุ่งไพลิน   ต๊ะแดง
 
1. นางสาวปิยะวรรณ  ใจอักษร
2. นางแสงเทียน  ปัญญาทิพย์
 
388 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนโรงช้างวิทยา    
389 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าแดงวิทยา 1. เด็กหญิงเพชรรีรัตน์  นวลตา
 
1. นางสาวเบญจวัลย์  จันปนหาร
 
390 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยหมอเฒ่า 1. เด็กชายนิติพล  ยาจันทร์
 
1. นายชินกร  แต้มรู้
 
391 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองยาว 1. เด็กหญิงปรางทิพย์  สุภาวดี
 
1. นางสาวหยาดพิรุณ  วงค์คำยอด
 
392 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 91 ทอง 4 โรงเรียนเจริญเมืองวิทยา 1. เด็กชายณิชนันท์  จ๋อมแก้ว
 
1. นายสมชาย  ชัยทองสวัสดิ์
 
393 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 78 เงิน 5 โรงเรียนบ้านเมืองน้อย(นิมมานเหมินทานุสรณ์) 1. เด็กชายอติกันต์  อินภา
 
1. นางสาวพิมพ์วรรณ  เตจ๊ะเสาร์
 
394 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 76 เงิน 6 โรงเรียนบ้านดอยช้าง 1. เด็กหญิงสิริขวัญ  เชอหมื่อ
 
1. นางสาววันวิสาข์  สาบุญมา
 
395 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 74 เงิน 7 โรงเรียนโป่งกลางน้ำประชาสรรค์ 1. เด็กชายกิตติพงษ์  มงคลเลิศนภา
 
1. นายสบาย  วงศ์รักชาติ
 
396 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 68 ทองแดง 8 โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว 1. เด็กชายนฤดล  ลังคง
 
1. นางมัทฐนาพร  ธรรมยา
 
397 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 66 ทองแดง 9 โรงเรียนป่างิ้ววิทยา 1. เด็กหญิงวิภาวี  ตันทอง
 
1. นางสาวดวงฤทัย  สิงห์หล้า
 
398 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 65 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านวังวิทยา 1. เด็กชายนนทพัทธ์  พาไธสง
 
1. นายเจริญพร  พุ่มกุมาร
 
399 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 63 ทองแดง 11 โรงเรียนศรีถ้อยสุนทรราษฎร์วิทยา 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  มูลชัย
 
1. นางวนิดา  อุปการะ
 
400 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 62 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านห้วยมะแกง 1. เด็กหญิงธนาพร  ปะกู
 
1. นางสาวธันยพร  ลือชา
 
401 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 61 ทองแดง 13 โรงเรียนปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กชายทินภัทร  เขียวระวงค์
 
1. นางสุนีย์  ตั๋นคำ
 
402 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโป่งกลางน้ำประชาสรรค์ 1. เด็กชายสุชาติ  แสงลี่
 
1. นายสบาย  วงศ์รักชาติ
 
403 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโป่งเหนือ 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  ยาศรี
 
1. นางสาวณัฐกฤตา  กันทาใจ
 
404 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์) 1. เด็กหญิงอาพอ  แชหมื่อ
 
1. นางสาวขวัญฤทัย  ใจใหญ่
 
405 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 73 เงิน 4 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งป่าแดด 1. นายกมล  วัฒนา
 
1. นางสาวชิดชนก  ขยันอาจ
 
406 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 70 เงิน 5 โรงเรียนบ้านแม่ผักแหละ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  มาเยอะ
 
1. นายสุรชัย  ภิยารมณ์
 
407 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 6 โรงเรียนเวียงผาวิทยา 1. เด็กหญิงอำไพ  สะเเนะ
 
1. นางสาวนภัสกร  วงค์วุฒิ
 
408 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านแม่ปูนหลวง 1. เด็กหญิงจิตรานุช  จะอื่อ
 
1. นางสาวอภิญญา  กงจักร
 
409 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 8 โรงเรียนห้วยส้านยาววิทยา 1. เด็กหญิงศุภิสรา  แซ่โก
 
1. นางแคทลียา  ใจมูล
 
410 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 9 โรงเรียนร่องธารวิทยา 1. เด็กหญิงสุภาวรรณ   วังแง่
 
1. นางสาวปิยะวรรณ   ใจอักษร
 
411 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 10 โรงเรียนปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงวรรณพร  เยมอ
 
1. นางสาวพิมพร  พีระไชยสมบูรณ์
 
412 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 11 โรงเรียนเวียงกาหลงวิทยา 1. เด็กหญิงภัชชญา   ชัยลังกา
 
1. นางสาวอังค์วรา   สมดี
 
413 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยง 1. เด็กชายจาตุรงค์  จันทร์แสง
 
1. นายรธาราธิป  ยอดวงศ์
 
414 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น 1. เด็กชายไชยวัฒน์   ปอแสง
 
1. นางสาวสุภาลินี  คุณขยัน
 
415 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านสันมะค่า 1. เด็กหญิงเปมิกา  วิชาทยานนท์
 
1. นางพัทยา  ปงมะจักร
 
416 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง 1. เด็กหญิงพีรดา  วิลัย
 
1. นางเสาวลักษณ์  สายธรรม
 
417 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโป่งกลางน้ำประชาสรรค์ 1. เด็กชายวรานนท์  พัชรบำรุงกุล
 
1. สิบตรีอนุสรณ์  จันทร์ก้อน
 
418 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 53 เข้าร่วม 4 โรงเรียนบ้านทุ่งพร้าว(เพ็คกี้ฮิทค็อก) 1. เด็กหญิงจิราพร  จิรสกุลดี
 
1. นางสาวธิดารัตน์  สิงห์คำ
 
419 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 51 เข้าร่วม 5 โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา 1. เด็กชายสกลพัฒน์  โตวอน
 
1. นายประสิทธิ์  โปธาซาง
 
420 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านสันมะค่า 1. เด็กชายกฤตนน  เมืองแก้ว
 
1. นางพัทยา  ปงมะจักร
 
421 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง 1. เด็กหญิงพรรชพร   เสหิน
 
1. นางสาวเยาวเรช  พรมใจสา
 
422 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเลาลี 1. เด็กหญิงพลอยขวัญ   มาเยอะ
 
1. นางสาวภูมารินทร์   พันธ์แก่นกล้า
 
423 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 57 เข้าร่วม 4 โรงเรียนบ้านทุ่งพร้าว(เพ็คกี้ฮิทค็อก) 1. เด็กหญิงสิริกร   เปอเลอ
 
1. นางสาวรัชดาพร  รอดอุดม
 
424 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 54 เข้าร่วม 5 โรงเรียนท่าก๊อพลับพลาพิทยา 1. เด็กชายวรรณชนะ  จันตา
 
1. นางสาวนิตยา  ศรีสุขหู้
 
425 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 49 เข้าร่วม 6 โรงเรียนศรีถ้อยสุนทรราษฎร์วิทยา 1. เด็กหญิงปรารถนา  กาวี
 
1. นางอรพรรณ  ปงสนิทย์
 
426 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์) 1. เด็กหญิงไหมไทย  แสงแก้ว
 
1. นางสาวขวัญฤทัย  ใจใหญ่
 
427 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีถ้อยสุนทรราษฎร์วิทยา 1. เด็กหญิงเกศรา  ดวงดี
 
1. นางสาวธัญญลักษณ์  จะงาม
 
428 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทุ่งพร้าว(เพ็คกี้ฮิทค็อก) 1. เด็กหญิงกันยารัตน์   ปอยู
 
1. นางพิชญากร  อะโน
 
429 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนป่าแดงวิทยา 1. เด็กชายพุฒิธร  โพธิ์ทอง
 
1. นายพิชิต  แก้วก๋อง
 
430 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า 1. เด็กชายชานุ  ห่านตระกูล
2. เด็กชายศิวัช  อาธิเสนะ
3. เด็กหญิงสุรภา  ทิพย์อุโมงค์
 
1. นางนันธิดา  ละขะไพ
2. นางรุ่งธิดา  กันทา
 
431 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเลาลี 1. เด็กชายฐากูร  ขวัญฤทัยกุล
2. เด็กหญิงสุมาลี  แซ่โจว
3. เด็กหญิงอรษา  มาเยอะกู่
 
1. นางสาวอรสิริพิมพ์   ศรีวิชัย
2. นางสาวจันทร์จิรา   มหายศ
 
432 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านป่าจั่น 1. เด็กชายคชา  กาวิละ
2. เด็กชายธันยนันท์  อภิเฉลิมศักดิ์
3. เด็กชายธีร์ธวัช  จินดาวงค์
 
1. นายสมยศ  ขาวอิ่น
2. นางสุชีลา  ขาวอิ่น
 
433 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 80 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเหมืองง่า 1. เด็กชายณัฐภัทร  ชูวงค์
2. เด็กชายภูวดล  มนต์ฤาษี
3. เด็กชายมงคล  อุ๊ดกันทา
 
1. นางสาวเบญจมาส  วรสิงห์
 
434 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 78 เงิน 5 โรงเรียนบ้านสันกลาง(ราษฎร์พัฒนา) 1. เด็กชายณัฐพล  สุขสม
2. เด็กชายธนกฤต  แก้วพร้อมฤกษ์
3. เด็กหญิงวิลาสินี  ดวงจิตร
 
1. นางสาวพรนัชชา  ชัยยา
 
435 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 77 เงิน 6 โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม 1. เด็กหญิงกรรณิการ์   เทียมคีรี
2. เด็กหญิงชยาพร  ทับทอง
3. เด็กหญิงสุชัญญา  อุสา
 
1. นางสาวพรวิมล  เทพรักษา
2. นางสาวชมนพร  ใจดี
 
436 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 76 เงิน 7 โรงเรียนบ้านดอยช้าง 1. เด็กหญิงฐิตินันท์  แลเชอ
2. เด็กหญิงอัจฉริยา  ผึ้งกาญจน์
3. เด็กชายเอกภพ  เพียวเช้
 
1. นางสุกัญญา  ปัญญาสุข
2. นางมณีรัตน์  ยารังษี
 
437 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 72 เงิน 8 โรงเรียนป่างิ้ววิทยา 1. เด็กชายธราเทพ  ลาภโต
2. เด็กหญิงศุภิสรา  อินต๊ะ
3. เด็กหญิงเกวลิน  โซงเขียว
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  บุญมา
 
438 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 71 เงิน 9 โรงเรียนบ้านป่าแงะ (ป่าแดด) 1. เด็กหญิงธนภรณื  นิ่มศิริสุวรรณ์
2. เด็กชายภูสิทธิ์  สุนันท์
3. เด็กหญิงเมขลา  นารอด
 
1. นางสาวชมพูนุช  อุ่นใจ
2. นางสมถวิล  เสียงเย็น
 
439 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 70 เงิน 10 โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา 1. เด็กหญิงณภัทร  มหาคำ
2. เด็กหญิงพีรดา  เสียงกว้าง
3. เด็กหญิงศศิวิมล  ดวงไทย
 
1. นางสาวกัญญาณัฐ  พรหมเผ่า
2. นายสุรินทร์  สุวิชัย
 
440 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนเจริญเมืองวิทยา 1. เด็กหญิงพัชราภา  กันทา
2. เด็กหญิงสุภัคชา  ผาอินทร์
3. เด็กหญิงสุรีรัตน์  ปินตา
 
1. นางศรีวัน  ณ อุโมง
2. นางสาวจิดาภา  แสนสุริวงศ์
 
441 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) 1. นางสาวพิมพ์ญาดา  โขงคำ
2. นางสาววนัชพร  เรือนศรี
3. นางสาวสุวนันท์  ทำชาวนา
 
1. นางประคอง  กลิ่นจันทร์
 
442 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านป่าแงะ (ป่าแดด) 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  คำแขก
2. เด็กหญิงณัฎฐธิดา  ศรีเมืองมา
3. เด็กหญิงพัชราภา  ขันธ์อ่อน
 
1. นางภัสธิวา  ออมสิน
2. นางสาวชมพูนุช  อุ่นใจ
 
443 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 75.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทุ่งม่าน 1. เด็กหญิงนิตยา  วังวงค์
2. เด็กหญิงสุนิสา  ปัญญากาจ
3. เด็กชายไตรภพ  รู้งาน
 
1. นางสุนิสา  ต่อมใจ
2. นางสาวบัณฑิตา  เรือนมา
 
444 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 75 เงิน 4 โรงเรียนปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงธิดาขวัญ   เยมอ
2. เด็กหญิงวริศรา   ทาแกง
3. เด็กหญิงไว่เฟิน  เจีย
 
1. นางสาวพิมพร   พีระไชยสมบูรณ์
 
445 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 74 เงิน 5 โรงเรียนบ้านฝั่งตื้น 1. เด็กชายฉัตรดนัย  สารเก่ง
2. เด็กหญิงภัคจิรา  เจริญสุข
3. นายอาโต่  เจเปอะ
 
1. นางสมศรี  ทุ่งสงค์
 
446 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 63.5 ทองแดง 6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 32(บ้านสาขันหอม) 1. เด็กชายชนะชัย  อภิชัย
2. เด็กชายธีรภัทร  ทาจินะ
3. เด็กหญิงพัชร์ชรัตน์  สิงห์แก้ว
 
1. นางธิณัฐรัตน์  สิงห์แก้ว
2. นางศิริรัตน์  ประสิงห์
 
447 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 7 โรงเรียนห้วยส้านยาววิทยา 1. นางสาวลลิตา  ทะลิ
2. นางสาววิลาสินี   ปินโต
3. นางสาวอารญา  โพธิษา
 
1. นายสุรัฐชัย  มโนใจ
2. นางแคทลียา  ใจมูล
 
448 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 55.5 เข้าร่วม 8 โรงเรียนศรีถ้อยสุนทรราษฎร์วิทยา 1. เด็กหญิงจิรภิญญา  ธรรมวงค์
2. เด็กหญิงชมพูนุท  จะพือ
3. เด็กหญิงเมธาวี  แสนขัติ
 
1. นางโสภา  ใจคำ
 
449 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านโป่งแดง 1. นายณัฐวุฒิ  สุทธนู
2. เด็กชายธิติวุฒิ  นามวงค์
3. เด็กหญิงอัจฉราพรรณ  ไชยวังเย็น
 
1. นางอำไพ  อิ่มอก
 
450 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 50.5 เข้าร่วม 10 โรงเรียนปางมะกาดวิทยา 1. นายกฤษกร  พิลาศร
2. นางสาวจินมณี  จานเก่า
3. นางสาวศรินญา  แก้ววงศ์ษา
 
1. นายณรงค์  นุภาพ
2. นางสาวภัทรา  ยาอินตา
 
451 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 11 โรงเรียนโป่งกลางน้ำประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงธนัญญา  วาวีขจร
2. เด็กชายพงศกร  พลอยภัสสร
3. เด็กหญิงพรทิพา  ยอลือ
 
1. นายรัฐกานท์  จางคพิเชียร
2. นางสาววัชรีภรณ์  กันทะวงศ์
 
452 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 48.5 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านดอยช้าง 1. เด็กหญิงชลดา  ยาแปงกู่
2. เด็กหญิงสิรินทรา  เชอหมื่อ
3. เด็กหญิงอรรษา  เชอหมื่อ
 
1. นางสาวภาวิดา  กันหา
2. นางสุกัญญา  ปัญญาสุข
 
453 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ 1. นางสาวกรรณิการ์  เยเบียง
2. เด็กหญิงสุพัตรา  ยาหยี
3. เด็กหญิงอ้ามู  อาซอง
 
1. นางสาวอัจฉราพร  ตาจุมปา
2. นางสาวณัฏฐิกา  ไชยาพันธุ์
 
454 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดินดำ 1. เด็กหญิงพิชามญชุ์  ขันอุระ
2. เด็กหญิงศิริกาญจน์  หัตถกิจ
3. เด็กหญิงแพรวพราว  ณะสติ
 
1. นางอังคนา  ใจบุญมี
2. นางยุพิน  ปัญญาแก้ว
 
455 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านป่าส้าน 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  นิลคร
2. เด็กหญิงทักษ์สุดา  สว่าง
3. เด็กหญิงวรัญญา  จำปาจวบ
 
1. นางสาวพิสมัย  อานุนามัง
 
456 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสันสลี 1. เด็กชายจิรายุทธ  ทาอภัย
2. เด็กชายศิรวุฒิ  แก้วตา
3. เด็กชายอภิชาติ  ชัยฤทธิ์
 
1. นางสาวจันทร์ฟู  กองคำ
2. นายสรรเสริญ  เหม็งทะเหล็ก
 
457 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 76 เงิน 4 โรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์) 1. เด็กหญิงกรกมล  มณีโชติ
2. เด็กหญิงนิชาดา  กันหา
3. เด็กหญิงสาวิกา  อาเซอ
 
1. นางไกรวัลย์   ฟูธรรม
2. นายนาวิน  อุปละ
 
458 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 76 เงิน 4 โรงเรียนบ้านป่าตึง (พาน) 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  บัวอินทร์
2. เด็กชายจิรายุ  ปาเงิน
3. เด็กหญิงสุทธิดา   สุตินกาศ
 
1. นางสาวณัฐชยา  ปากหวาน
2. นางสาวขวัญนภา  อุดนันท์
 
459 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 75 เงิน 6 โรงเรียนบ้านวาวี 1. เด็กหญิงชัญญานุช  นวลบุญ
2. เด็กหญิงชาลิสา  หวุ่ยยื่อกู่
3. เด็กหญิงหมี่แนะ  มาเยอะ
 
1. นางสาวโชติกา  วงค์ปัญญา
2. นางสาวสุกัญญา  ชุมภู
 
460 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 74 เงิน 7 โรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ย 1. เด็กหญิงจิรัชญา  ชำนิพงษ์
2. เด็กหญิงวิไลวรรณ  กุ่ยแก้ว
3. เด็กหญิงอินทิภา  เซกอ
 
1. นางสาววิชุดา  กอนแก้ว
2. นางสายฝน  เป็งคำ
 
461 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 74 เงิน 7 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 32(บ้านสาขันหอม) 1. เด็กหญิงพรชนก  ปัญญาอุด
2. เด็กชายวุฒินันท์  ยามมี
3. เด็กหญิงเอมรธพันธ์  สิงห์แก้ว
 
1. นางธิณัฐรัตน์  สิงห์แก้ว
2. นางศิริรัตน์  ประสิงห์
 
462 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 73 เงิน 9 โรงเรียนบ้านดอยช้าง 1. เด็กหญิงนลินทิพย์   เชอหมื่อ
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  กระสานติ์สุขพนา
3. เด็กหญิงอาแผ่  มาเยอะ
 
1. นางมณีรัตน์   ยารังษี
2. นางสุกัญญา  ปัญญาสุข
 
463 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนอนุบาลแม่ขะจาน 1. เด็กหญิงนงนภัส  พันตาคม
2. เด็กหญิงสุนิรชา  วิจารณ์
3. เด็กหญิงใบบุญ  ทับทอง
 
1. นางสาวนิภาพร  สัญญะวงค์
2. นางสาวศิริลักษณ์  อุปรี
 
464 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง 1. นางสาวจอย  ยี่ยู
2. นางสาวรัตนา  พูเบียะ
3. นางสาวลดาวัลย์  เมอโป
 
1. นางสาวฐิตินันท์  ไชยลังกา
2. นางสาวเบญญาภา  เตชะแก้ว
 
465 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 83.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนร่องธารวิทยา 1. เด็กหญิงกนกรัตน์   คันธี
2. เด็กหญิงวรินญา   มีศรี
3. เด็กชายสุรกร   เชื้อเมืองพาน
 
1. นางแสงเทียน  ปัญญาทิพย์
2. นางสาวลลิตา  กองฝิ่น
 
466 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 79.75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านป่าแงะ (ป่าแดด) 1. เด็กหญิงวันวิสา  แก้วประมูล
2. เด็กหญิงสุนิสา  ปัญญาติ๊บ
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  กองทา
 
1. นางภัสธิวา  ออมสิน
2. นางสาวชมพูนุช  อุ่นใจ
 
467 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 78.5 เงิน 4 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งป่าแดด 1. เด็กชายชัชวาล  อ้ายดี
2. เด็กหญิงพรนภา  มาโน
3. เด็กหญิงพรวลัย  มาโน
 
1. นางสาวชิดชนก  ขยันอาจ
2. นายพิเชษฐ์  อินทร์ชน
 
468 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 72.75 เงิน 5 โรงเรียนบ้านทุ่งพร้าว(เพ็คกี้ฮิทค็อก) 1. เด็กหญิงภัคจิรา  แก้วตา
2. เด็กหญิงมาริสา  ลีซา
3. เด็กหญิงรัตนา  ลิสือเป้า
 
1. นางสาวสุขฤดี  อุ่นจาย
2. นางสาวชลีกร  ชาวคำเขต
 
469 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งม่าน 1. เด็กชายณัฐพล  ลุนชัย
2. เด็กหญิงปาลิดา  บัวบาล
3. เด็กหญิงมนัสนันท์  มุงเมือง
 
1. นางสาวบัณฑิตา  เรือนมา
2. นางสุนิสา  ต่อมใจ
 
470 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเวียงผาวิทยา 1. เด็กหญิงบุษบา   เชอหมื่อ
2. เด็กหญิงมีนา   เชอหมื่อ
3. เด็กชายอาแสะ    อายิ
 
1. นางสาวจีระภา  ศรีพลพรรค
2. นายจักรพล   เด่นรัศมี
 
471 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเลาลี 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  แซ่จาง
2. เด็กชายณัฐพงศ์  เซอมือ
3. เด็กหญิงเพชรดา   แซ่ว่าง
 
1. นางสาวอรสิริพิมพ์   ศรีวิชัย
2. นางจันทร์จิรา   มหายศ
 
472 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 78 เงิน 4 โรงเรียนบ้านฮ่างต่ำ 1. เด็กชายชินกฤต  สมตา
2. เด็กชายวรพล  แก้วบุตร
3. เด็กชายสุธินันท์  กลิ่นหาย
 
1. นางสาวสุนิษา  กุณะ
2. นางสาวลัดดา  บุญมาวรรณ
 
473 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 76 เงิน 5 โรงเรียนบ้านสันสลี 1. เด็กชายจิราภัทร  เกียรติจิรกุล
2. เด็กชายอนุชา  ตาคำ
3. เด็กชายเฉลิมชัย  ชุมภู
 
1. นางสาวจันทร์ฟู  กองคำ
2. นายสรรเสริญ  เหม็งทะเหล็ก
 
474 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 76 เงิน 5 โรงเรียนบ้านหัวฝาย 1. เด็กหญิงกาญจนาพร  ธิยากรณ์
2. เด็กหญิงศศิวพรร  ศรีวิลาศ
3. เด็กหญิงเอเอซา  โวยแม
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์  คำสอน
2. นางนงคราญ  เสียงแขก
 
475 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 75 เงิน 7 โรงเรียนบ้านป่าส้าน 1. เด็กชายกษิดิศ  ทองยศ
2. เด็กหญิงชนิตา  ใจยา
3. เด็กชายณัฐกิตต์   ปวนยอด
 
1. นางสาวพิสมัย  อานุนามัง
 
476 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 69 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กหญิงชนาภรณ์  หมื่อแล
2. เด็กหญิงรัตนา  หวู่แมกู่
3. เด็กหญิงลลิตา  เดชานัฐกุล
 
1. นางสาวพิชญ์สกุล  พรหมรังษี
2. นายจิรายุ  เหลี่ยมใส
 
477 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 9 โรงเรียนเวียงห้าววิทยา 1. เด็กชายกิตติทัศ  คำลือ
2. เด็กชายภัคพล  อ่อนศรี
3. เด็กชายภูรินทร์  ลอยเลืศ
 
1. นางธมลพรรณ  ตาสาย
2. นางสาวปิยะกาญจน์  เชื้อหมอ
 
478 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 96.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา 1. เด็กหญิงทอฝัน  กองแก้ว
2. นายปริพล  สรณารักษ์โสภณ
3. เด็กหญิงปิยมาศ  ฐานะกิจ
 
1. นายสุทธอิทธ  ภาหวานเสียง
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเกศยา  กล้าณรงค์
 
479 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 94.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทุ่งม่าน 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  ฟองสุภา
2. เด็กหญิงฐิติรัตน์  อุ่นนวล
3. เด็กหญิงสุชานุช  ดอกพิกุล
 
1. นางสุนิสา  ต่อมใจ
2. นายรชฏ  อิ่นคำ
 
480 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 82.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนทุ่งห้าราษฏร์สามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงจันทร์ลินี  ภิระบรรณ์
2. เด็กหญิงปวีณา  ไววาส
3. เด็กหญิงพิมพิกา  คำป้อม
 
1. นายวิชัย  ติม้า
2. นายศิริพงศ์  วงค์รักษาศิลป์
 
481 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 80.2 ทอง 4 โรงเรียนบ้านวังวิทยา 1. เด็กชายฉัตรมงคล  จำรัส
2. เด็กชายวัชรพล  กิจการ
3. เด็กชายโชติกา  อะคังนารัตน์
 
1. นางอุไรวรรณ  ยามี
 
482 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ 1. เด็กหญิงบูมือ  เชอมือ
2. เด็กหญิงวิภา  หมื่อแล
3. เด็กหญิงอาทิตยา  เวยลอง
 
1. นายอุเทน  ปิงวงศ์
 
483 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ย 1. เด็กหญิงพัทธนันท์   กันประเวท
2. เด็กหญิงสุตาภัทร  สิงห์ไชย
3. เด็กหญิงสุนารี  กุ่ยแก้ว
 
1. นางฐิตารีย์  ดวงเทพ
2. นางสาววรารัตน์  กันประเวท
 
484 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านป่าบง 1. เด็กหญิงกิตติ์ระวี  ใจเต็ม
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เชื้อเมืองพาน
3. เด็กหญิงสุภาณิชา  มิวงค์
 
1. นางสาวกรกฎ  ฟองรัตน์
2. นายบรรพต  อินทะนันชัย
 
485 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านร้องบง 1. เด็กหญิงกัลยา  ลามาพิสาร
2. เด็กหญิงธีมาพร  ดวงยานะ
3. เด็กหญิงสุพรรษา  บัวแพ
 
1. นายเปรม  เปลี่ยววิญญา
2. นางสาวจารุมาศ  ฟุ่มเฟือย
 
486 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 83 ทอง 4 โรงเรียนบ้านทุ่งพร้าว(เพ็คกี้ฮิทค็อก) 1. เด็กหญิงพลอยไพลิน  คะคาย
2. เด็กหญิงวีร์สุดา  ปอใจ
3. เด็กหญิงเบไนยาห์  ฝนทองวิจิตร
 
1. นางสาวสุขฤดี  อุ่นจาย
2. นางสาวจามจุรี  นายสม
 
487 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 76 เงิน 5 โรงเรียนบ้านม่วงคำ 1. เด็กหญิงกัญญาพร  ทาแกง
2. เด็กหญิงชนิตรา  โพธิจักร
3. เด็กชายวทัญญู  สิงหอม
 
1. นายคฑาวุธ  เมืองมูล
 
488 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 73 เงิน 6 โรงเรียนบ้านป่าส้าน 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ใจมา
2. เด็กหญิงรัตนกร  จักษุริยา
3. เด็กหญิงสายฝน  ทะระมา
 
1. นางสาวพิสมัย  อานุนามัง
 
489 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 68 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านวาวี 1. เด็กหญิงกวิณรัตน์  คำปิง
2. เด็กหญิงจัสมีน  เมธาวินี
3. เด็กหญิงชญานี  ลุงหลู่
 
1. นางสาวโชติกา  วงค์ปัญญา
2. นางสาวโสภา  แซ่มั่ว
 
490 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา 1. เด็กหญิงชมพูนุช  กำลังประสิทธิ์
2. เด็กชายณภัทร  กันยา
3. เด็กชายสิทธินนท์  เทโวขัติ
 
1. นางสาวกัญญาณัฐ  พรหมเผ่า
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเกศยา  กล้าณรงค์
 
491 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 90.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทุ่งม่าน 1. เด็กหญิงจารุณี  บุญไชย
2. เด็กหญิงอรนิชา  คำต๊ะ
3. เด็กชายเฉลิมพงษ์  อินใจ
 
1. นางสุนิสา  ต่อมใจ
2. นางสาวบัณฑิตา  เรือนมา
 
492 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 89.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านป่าบง 1. เด็กหญิงณัฐชานันท์  สดสุภา
2. เด็กหญิงวราพร  ศรีธิ
3. เด็กชายสหชัย  โปธิ
 
1. นายบรรพต  อินทะนันชัย
2. นางสาวกรกฎ  ฟองรัตน์
 
493 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 86.2 ทอง 4 โรงเรียนบ้านทุ่งพร้าว(เพ็คกี้ฮิทค็อก) 1. นายธนาทร  จันทจร
2. เด็กชายยศพร  เมเช
3. นายอาจือ  วุยยืนกู่
 
1. นางสาวสุขฤดี  อุ่นจาย
2. นางสาวชลีกร  ชาวคำเขต
 
494 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 85.9 ทอง 5 โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา 1. นายฐิติวัฒน์  อินสุ
2. นางสาวธนิตา   พรมติ๊บ
3. นายอนุวัฒน์  จะแฮ
 
1. นายพรสวรรค์  แก้วเทพ
2. นางกิตติมา  หอมรส
 
495 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 83.5 ทอง 6 โรงเรียนศรีโพธิ์เงินวิทยา 1. นางสาวจันทร์จิรา  กาจเข็ม
2. เด็กชายภูริศักดิ์  รักบุญ
3. นางสาววริศรา  เชียงโส
 
1. นางรติพร  กีพงษ์
2. นางรัสรินทร์  มังคละ
 
496 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 82.6 ทอง 7 โรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์) 1. เด็กหญิงณัฎฐธิดา   จะพีรัมย์
2. เด็กหญิงณัฐพร  แซ่ย่าง
3. เด็กชายภานุวัฒน์   ฟักเชื่อม
 
1. นายเกียรติศักดิ์   คำระนึก
2. นางไกรวัลย์   ฟูธรรม
 
497 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา 1. เด็กชายภานุวิชญ์  พรประเสริฐ
2. เด็กหญิงสุทธิดา  วิไล
 
1. นายสุรินทร์  สุวิชัย
 
498 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทุ่งม่าน 1. เด็กชายชนาธิป  มั่นขันธ์
2. เด็กหญิงญาณิศา  สิทธิยศ
 
1. นายรชฏ  อิ่นค่ำ
2. นางสาวบัณฑิตา  เรือนมา
 
499 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแม่ตะละวิทยา 1. เด็กหญิงณิชา  แซ่ฟ้า
2. เด็กหญิงอำพร  แซ่เท่า
 
1. นางสาวสุภัทรา  สุวรรณเขียว
2. นายอนัน  เสียงโต
 
500 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 79 เงิน 4 โรงเรียนบ้านป่าส้าน 1. เด็กชายณทชัยมงคล  ใจยา
2. เด็กหญิงอภิญญา  มาลา
 
1. นางสาวพิสมัย  อานุนามัง
 
501 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 78 เงิน 5 โรงเรียนดอยเวียงวิทยา 1. เด็กหญิงนาทอ  จะทอ
2. เด็กชายสาทิน  จะหย่อ
 
1. นายภูมิประสิทธิ์  ไชยบาล
2. นางสาวชลธิชา  งานดี
 
502 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 74 เงิน 6 โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยา 1. เด็กหญิงฐิตา  พีระกุล
2. เด็กหญิงสุพิชฌา  เรือนคำ
 
1. นางสาวจิรญา  นันตาวงค์
2. นางสาววรรณ์ศิริ  ทวีปวรชัย
 
503 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งม่าน 1. เด็กหญิงกฤตธีรา  ยานะนวล
2. เด็กหญิงมาเรียม  สังวาล
 
1. นายรชฏ  อิ่นค่ำ
2. นางสาวบัณฑิตา  เรือนมา
 
504 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง 1. เด็กหญิงณิชา  เตียวตระกูล
2. เด็กหญิงปภาวรินทร์  ใจทิพย์
 
1. นางสาวนิด  ก้อนแก้ว
2. นางสาวฐิตินันท์  ไชยลังกา
 
505 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กชายทรงสิทธิ์   เชอกอ
2. เด็กชายธงชัย   อายิ
 
1. นางสาวพิชญ์สกุล  พรหมรังษี
2. นายจิรายุ  เหลี่ยมใส
 
506 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง 4 โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยา 1. เด็กชายนพดล  กองแก้ว
2. นายอภิสิทธิ์  วงศ์แสง
 
1. นายบัญชา  ธรรมไชย
2. นางสาวขนิษฐา  ธิวงศ์
 
507 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนป่าแดงวิทยา 1. เด็กชายชาคริต  สุภนัส
2. เด็กชายศุภชัย  แก้วอุน
 
1. นายบุญฤทธิ์  จำรัส
2. นางศิริพร  เมืองดี
 
508 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยส้านยาววิทยา 1. เด็กชายชาลี  เบียก่า
2. เด็กชายอาถู่  คาล่า
 
1. นางเฉลิมขวัญ  ศิริมาตย์
2. นางควรคณึง  ณ พิกุล
 
509 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่ผักแหละ 1. เด็กชายสมศักดิ์  จะแต๋
2. เด็กชายหล่อผ่า  นูแอ
 
1. นางสาวพิมพ์พิไล  มูลชัย
2. นางสาวศิรินทร์ญา  อินต๊ะสาร
 
510 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดอยเวียงวิทยา 1. เด็กชายยะดะ  จะทอ
2. เด็กชายอัคคเดช  นนท์สีทอง
 
1. นายภูมิประสิทธิ์  ไชยบาล
2. นายชลธิชา  งานดี
 
511 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 74 เงิน 4 โรงเรียนบ้านเมืองน้อย(นิมมานเหมินทานุสรณ์) 1. เด็กชายชยานันต์  ภิยารมณ์
2. เด็กชายธนพนธ์  กันทิยะ
 
1. นายแทน  เพชรศิลารักษ์
 
512 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 71 เงิน 5 โรงเรียนบ้านโฮ่ง 1. เด็กหญิงกรกัญญา  ธรรมวงค์
2. เด็กชายหนุ่ม  ซู
 
1. นางสาวภณิดา  พรหมเรืองฤทธิ์
2. นางสาววาสนา  รู้งาน
 
513 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 62 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านดอยช้าง 1. เด็กชายนพดล  หมื่อแล
2. เด็กชายพิทักษ์   วุยยือ
 
1. นายวีรพงษ์  ศิริแก้ว
2. นายนายสมควร   ใจคำ
 
514 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 54 เข้าร่วม 7 โรงเรียนศรีโพธิ์เงินวิทยา 1. เด็กชายเจษฎากร  เตรียมฐานะ
2. เด็กชายไตรศิรภพ  สงวนใจ
 
1. นายธนณัฐ  มาทะ
2. นายคณิต  อุทเวียง
 
515 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 52 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านปางอ่ายห้วยชมภู 1. เด็กชายชลธีร์   ชัยวัง
2. เด็กชายนภัสกร   มาดี
 
1. นางสมพร   คำปิ่นคำ
2. นายอาทิตย์  ทาอุปรงค์
 
516 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 50 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านกล้วย 1. เด็กชายณฐกร  เชื้อเมืองพาน
2. เด็กชายสมนึก  ทะริน
 
1. นายนครินทร์  รัตนแสง
2. นายอนุวัฒน์  แสนขัติยรัตน์
 
517 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 50 เข้าร่วม 9 โรงเรียนเวียงผาวิทยา 1. เด็กชายอาหร่อง   เบเทกู่
2. เด็กชายแก้ว  วันนา
 
1. นางอัญชัญ  หมอกคำ
 
518 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ 1. เด็กชายจรัสพงษ์  คะติ
2. เด็กชายไมตรี  เชอหมื่อ
 
1. นายอนุสรณ์  สีลา
 
519 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 81.36 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขุนลาว 1. เด็กชายธนาชัย  ขันแก้ว
2. เด็กชายพลาธิป  จันทพันธ์
 
1. นางสาวนภาพร  ยะเวียง
2. นางสาวพัชรินทร์  อินแสน
 
520 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยมะแกง 1. เด็กชายดาวิ  วิลัย
2. เด็กชายพิสิษฐ์  มงคลเลิศนภา
 
1. นายจักรพงศ์  อิ่นคำ
2. นายสุพัฒน์  สุอารมณ์
 
521 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 65.35 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา 1. เด็กชายธิติวุฒิ  เชอหมื่อ
2. เด็กชายสิทธิโชค  นามา
 
1. นายพงษ์พันธุ์  ซาเมาะ
2. นางสาวฐิติพรรณ  แก้วผัด
 
522 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 65.02 ทองแดง 4 โรงเรียนห้วยส้านยาววิทยา 1. เด็กชายธนวัฒน์  จักรใจ
2. เด็กชายบวรชัย  เลิศรัศมีธรรม
 
1. นางเฉลิมขวัญ  ศิริมาตย์
2. นางสาวอัญชลี  จันทร์เขียว
 
523 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 61.64 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านเด่นศาลา 1. เด็กชายชุติเดช  ทองจันทร์
2. เด็กชายดำรงค์  ส้มหวาน
 
1. นางศรัญญา  ก่อสุธรรมกุล
2. นางวันวิสา   ศรีสองเมือง
 
524 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 60.33 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น 1. เด็กชายนิพนธ์  จะคะ
2. เด็กชายอาทิตย์  แลปาย
 
1. นางสาวสุภาลินี  คุณขยัน
2. นายโยธิน  ปงสนิทย์
 
525 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 52.55 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยง 1. เด็กชายสุทธิมนต์   เกียรติบรรจง
2. เด็กชายไชยวัศ   หัตถ์หาญ
 
1. นางจินตนา   เพชรกาญจนกุล
 
526 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 43.68 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านแม่ยางมิ้น 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  จะแฮ
2. เด็กชายมนัญชัย  รักชาติ
 
1. นายเกรียงศักดิ์  พรหมวะนา
2. นายธนกฤต  ใจดี
 
527 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 35.03 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านเมืองน้อย(นิมมานเหมินทานุสรณ์) 1. เด็กชายวุฒินันท์  จะป้อ
2. เด็กหญิงสุวนันท์  จะป๋า
 
1. นายกฤษณพงศ์  เป็งแสนหนู
2. นางสาวพิมพ์วรรณ  เตจ๊ะเสาร์
 
528 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 35 เข้าร่วม 10 โรงเรียนดอยเวียงวิทยา 1. เด็กชายจะที  จะเหมาะ
2. เด็กชายอิทธิพล  จะหย่อ
 
1. นายภูมิประสิทธิ์  ไชยบาล
2. นางสาวชลธิชา  งานดี
 
529 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 31.3 เข้าร่วม 11 โรงเรียนศรีโพธิ์เงินวิทยา 1. เด็กชายคิมหันต์  โชติกุล
2. เด็กชายนวพล  วงษ์สาม
 
1. นายธนณัฐ  มาทะ
2. นายคณิต  อุทเวียง
 
530 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยเวียงวิทยา 1. เด็กชายเฉลิมชัย  เลาะปู
2. เด็กชายเอกชัย  แสงหน่อ
 
1. นายสนธิชัย  วิลัย
2. นางสาวชลธิชา  งานดี
 
531 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 86.45 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยมะแกง 1. เด็กชายณภัทร  จะอื่อ
2. เด็กชายสามารถ  ชัยคำ
 
1. นางสาววีณา  ศรีเมือง
2. นางสาวธันยพร  ลือชา
 
532 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 78.59 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเด่นศาลา 1. เด็กชายลอซา  เปียงแหล่
2. เด็กชายเครือลาว  ลุงเริญ
 
1. นางศรัญญา  ก่อสุธรรมกุล
2. นางวันวิสา   ศรีสองเมือง
 
533 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 66.36 ทองแดง 4 โรงเรียน ตชด.อินทรีอาสา(บ้านห้วยน้ำกืน) 1. เด็กชายลีหล่อง  อาจอ
2. เด็กชายวิรัช  กุยพือ
 
1. นายกาณฑ์   หย่าคำ
2. นายสมควร  สามัคคีธัญญา
 
534 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 62.76 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านแม่ผักแหละ 1. เด็กหญิงซอเดอ  เบเช
2. เด็กชายพงศกร  นานา
 
1. นางสาวระพี  เลิศคำฟู
2. นางสาวพิมพ์พิไล  มูลชัย
 
535 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 61.67 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม 1. เด็กชายวชีราวิทย์  สุทธนู
2. เด็กชายเอกรินทร์  ระตา
 
1. นายบัณฑิต  กันชนะ
2. นางสายอรุณ  สุยะราช
 
536 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 57.8 เข้าร่วม 7 โรงเรียนดอยเวียงผาพิทยา 1. เด็กชายธาวิน   เหมาะมื่อ
2. เด็กชายสาม   ลุงตาล
 
1. นางสาวจันจิรา   ใจมา
2. นางสาวลีลานนท์   ศิริพฤกษ์
 
537 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 56.83 เข้าร่วม 8 โรงเรียนห้วยส้านยาววิทยา 1. เด็กชายปฏิพัฒน์  จุมปูฟู
2. เด็กชายภีรพัฒ  จอมแก้ว
 
1. นางเฉลิมขวัญ  ศิริมาตย์
2. นางสาวอัญชลี  จันทร์เขียว
 
538 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 52.34 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านวังวิทยา 1. เด็กชายศิริราช  ทุ่มนานอก
2. เด็กชายสรธร  ศักบุตร
 
1. นางสาววิภา  แปงนุจา
2. นางขวัญดาว  อุดสุข
 
539 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 51.69 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านหนองยาว 1. เด็กชายพอเพียง  ตามี่
2. เด็กชายอาทิตย์ชยนนท์  สุจริต
 
1. นางสาววิภาวรรณ  ฐานะกิจ
2. นางสาวสายฝน  สุวรรณดี
 
540 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 48.67 เข้าร่วม 11 โรงเรียนเวียงผาวิทยา 1. เด็กชายณัฐพงศ์  มาเยอะ
2. เด็กชายณเดช   มาเยอะ
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  สันติสกุลชัย
2. นางสาวจุฑามา  สิงห์การ
 
541 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 47.58 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กชายภานุวิชย์  หน่อคำ
2. เด็กชายรัฐพล  แซ่ยั้ง
 
1. นายอินทวงศ์  ต่อสติ
 
542 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าบง 1. เด็กชายธนพล  ก๋าคำ
2. เด็กชายอนุพงษ์  สุตาลังกา
 
1. นายบรรพต  อินทะนันชัย
2. นางสาวกรกฎ  ฟองรัตน์
 
543 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น 1. นายจะหย่อ  เลาะปู
2. นายมาธิ  เลาะปู
 
1. นางสาวสุภาลินี  คุณขยัน
2. นายโยธิน  ปงสนิทย์
 
544 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา 1. เด็กหญิงจารุวรรณ   ธาราค้ำฟ้า
2. เด็กหญิงอาซอ  เมอแล
 
1. นายพงษ์พันธุ์  ซาเมาะ
2. นางสาวฐิติพรรณ  แก้วผัด
 
545 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 86 ทอง 4 โรงเรียนห้วยส้านยาววิทยา 1. เด็กชายสันทชน  จันทร์ต๊ะเป็ง
2. นายเจษฎา  คีรีแก้ว
 
1. นายสุรัฐชัย  มโนใจ
2. นางอรพินทร์  เหมยเมืองแก้ว
 
546 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 85 ทอง 5 โรงเรียนเวียงผาวิทยา 1. เด็กชายอาชู  มาเยอะ
2. เด็กชายอาพงษ์  มาเยอะ
 
1. นางสาวศรารีย์  ฟูแสง
 
547 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 83 ทอง 6 โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม 1. เด็กชายนนทวัฒน์  สายหล้า
2. เด็กชายวงศ์วานิช  สุทธนู
 
1. นายบัณฑิต  กันชนะ
2. นางสายอรุณ  สุยะราช
 
548 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 81 ทอง 7 โรงเรียนป่างิ้ววิทยา 1. เด็กชายนพรัตน์  ยานะ
2. เด็กชายอณภัทร์  จินาบึง
 
1. นายสัญญา  ปันทะวงค์
 
549 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 79 เงิน 8 โรงเรียนบ้านโป่งแดง 1. เด็กชายธีรภัทร   เทพจอมใจ
2. นายอัครพนธ์  คัดพันธ์
 
1. นางอำไพ   อิ่มอก
 
550 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 78 เงิน 9 โรงเรียนบ้านปางอ่ายห้วยชมภู 1. เด็กชายธนพล  ธานีรัตน์
2. เด็กชายธีระพันธ์   โกฏสืบ
 
1. นางสมพร   คำปิ่นคำ
2. นางสาวกรรทิวา   ปันแก้ว
 
551 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 76 เงิน 10 โรงเรียนศรีโพธิ์เงินวิทยา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ปวงงาม
2. เด็กชายพะเยา  งามดี
 
1. นายธนณัฐ  มาทะ
2. นายคณิต  อุทเวียง
 
552 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 74 เงิน 11 โรงเรียนป่าแดงวิทยา 1. เด็กชายกฤติพงศ์  มะโนวรรณ
2. เด็กชายวสิษฐ์พล  สีเขียว
 
1. นายบุญฤทธิ์  จำรัส
 
553 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 72 เงิน 12 โรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์) 1. เด็กชายวรชิต   กิจประชา
2. เด็กชายสรวิช   ธรรมวงค์
 
1. นายเอกสิทธิ์  ผลปราชญ์
2. นายเกียรติศักดิ์  คำระนึก
 
554 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 70 เงิน 13 โรงเรียนบ้านโฮ่ง 1. เด็กชายสัญญา   สมบูรณ์บัติ
2. เด็กชายัลบังค์พล   สาระคัด
 
1. นางรัฐชฑรณ์   จักร์แก้ว
 
555 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ผักแหละ 1. เด็กชายสุทธิเดช  โซคากู่
2. นายอาทู่  เชอหมื่อ
 
1. นางสาวระพี  เลิศคำฟู
2. นางสาวพิมพ์พิไล  มูลชัย
 
556 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น 1. นายจักรี  จะมู
2. นายมาราคิ  เลาะปู
 
1. นางสาวสุภาลินี  คุณขยัน
2. นายโยธิน  ปงสนิทย์
 
557 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเวียงผาวิทยา 1. เด็กชายลียา  มาเยอะ
2. เด็กชายอุดม  เยเบียง
 
1. นางสาวปฎิญญา  ศรีมุกดา
2. นายดณุพล  จิตประสงค์
 
558 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 78 เงิน 4 โรงเรียนโป่งกลางน้ำประชาสรรค์ 1. เด็กชายกิตติ  มีแก้ว
2. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  ดีนะ
 
1. นายรัฐกานท์  จางคพิเชียร
2. นายสุพจน์  หลักเมือง
 
559 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 75 เงิน 5 โรงเรียนบ้านโฮ่ง 1. เด็กชายธนกร   เชื้อแก้ว
2. เด็กชายปิยะพงษ์   พรมตัน
 
1. นางรัฐชฑรณ์   จักร์แก้ว
 
560 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 6 โรงเรียนศรีโพธิ์เงินวิทยา 1. เด็กชายชลดรงค์  อิ่นเอ้ย
2. เด็กชายสุทธิ์กานต์  สุภาษา
 
1. นายธนณัฐ  มาทะ
2. นายคณิต  อุทเวียง
 
561 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยา 1. เด็กหญิงกชกร  จันทาพูน
2. เด็กหญิงณัฐชา  หมื่นวงค์
3. เด็กชายวิศรุต  คะเต่ย
4. เด็กหญิงสันต์หทัย  แคปะพอ
5. เด็กชายเอกณัฐ  หลักดี
 
1. นางสาวจิราลักษณ์  มงคลไชย
2. นางสาวรุ่งนภา  ลิอุโมงค์
 
562 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์) 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  ไชยรังษี
2. เด็กหญิงกานตรัตน์  ลืมนัด
3. เด็กหญิงชนัญธิดา  อุ่นอก
4. เด็กหญิงศิรประภา  กันอินยะ
5. เด็กหญิงอริสรา  พรมตาใกล้
 
1. นางกาบแก้ว  พาจรทิศ
2. นางศรีเพ็ญ  ใจธรรม
 
563 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านผาบ่อง(คุรุราษฎร์สามัคคี) 1. เด็กหญิงกัลยาณี  มามีสุข
2. เด็กหญิงณิชากร  อิ่มเอมทรัพย์
3. เด็กหญิงพัชรวาท  ไวยะกา
4. เด็กหญิงพัชรินทร์  ใจแดง
5. เด็กชายวงศกร  มะโนคำ
 
1. นางเกวลิน  อนุรักษ์
 
564 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 85 ทอง 4 โรงเรียนดอยเวียงผาพิทยา 1. เด็กหญิงธนพร   จะเป๋อ
2. เด็กหญิงพิมพิดา   ตาแสงโลก
3. เด็กหญิงอั้ม   แสงเงิน
4. เด็กหญิงเอื้อย   แสงหงษ์
5. เด็กหญิงเอื้อยฝน   เจริญสุข
 
1. นางสาวอรทัย   ขันแก้ว
2. นางจิรนุช   สุรีย์
 
565 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 84 ทอง 5 โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา 1. เด็กหญิงณัฐชาพร  กองบุญ
2. เด็กชายปรเมศวร์  ติ๊บสุภา
3. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  กันทะรส
4. เด็กหญิงศศิธร  หาญศึก
5. เด็กหญิงสุธีกานต์  โสภณ
 
1. นายณัฐพงษ์  ต้าวแก้ว
2. นางสาวธิดารัตน์  สุโพธิ์
 
566 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 83 ทอง 6 โรงเรียนบ้านวาวี 1. เด็กหญิงกานต์มณี  แซ่จาง
2. เด็กหญิงขวัญศิริ  ชะโกะ
3. เด็กหญิงพรไพลิน   แซ่จาง
4. เด็กหญิงวริยา  สุริโย
5. เด็กหญิงสุวิชยา   เชอหมื่อ
 
1. นางสาวโชติกา  วงค์ปัญญา
2. นางสาวโสภา   แซ่มั่ว
 
567 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 82 ทอง 7 โรงเรียนบ้านแม่อ้อนอก 1. เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  ศรีสม
2. เด็กหญิงภัททิยา  ประกอบผล
3. เด็กชายวันชัย  ปันปา
4. เด็กชายสุริยา  จันตายอด
5. เด็กหญิงเจนธิชา  วัฒนสิน
 
1. นางสาวเกวลิน  อุปธิ
2. นางสาวกฤติยาภรณ์  ใจธิ
 
568 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 80 ทอง 8 โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ 1. เด็กหญิงกรชนก  แสงสินทรัพย์
2. เด็กหญิงฉัตรฑริกา  ปิงเมือง
3. เด็กหญิงนันท์นภัส  เทียนแก้ว
4. เด็กหญิงศิริพัช  แก่นแก้ว
5. เด็กหญิงสุพรรษา  สุภางคกุล
 
1. นางกรันย์ธนภรณ์  ธรรมขันธ์
2. นางจีรนันท์  จั่นศรี
 
569 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 78 เงิน 9 โรงเรียนบ้านวังวิทยา 1. เด็กหญิงปุติตา  โพธิ์เงิน
2. เด็กหญิงพัชรา    สัมมาสะโก
3. เด็กหญิงภัทรธิดา  อำพิสัย
4. เด็กหญิงสุพัศรา  เทวโลก
5. เด็กหญิงอรณี    ทิพย์ไธสง
 
1. นางสุรีย์  ชินวะโร
2. นางอรสา  เปล่งใส
 
570 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 76 เงิน 10 โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา 1. เด็กหญิงกชพร  อินทวี
2. เด็กหญิงธัญชนิต  ศรีพรรณ์
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  ปินชัย
4. เด็กหญิงพลอยรัตน์  แก้วแกม
5. เด็กหญิงเกศรา  จักรใจ
 
1. นางสาวนุชจิรา  ตาวงค์
2. นางสาวพรสวรรค์  ชัยสมบัติ
 
571 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวาวี 1. เด็กหญิงรัชญา   พิศาลไพโรจน์
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  แซ่จัง
3. เด็กหญิงศิริวรรณ  ศรัทธา
4. เด็กหญิงศิริวิมล  ศรัทธา
5. เด็กหญิงเปมิกา   แซ่จึง
 
1. นางสาววรารัตน์  นากาศ
2. นางสาวสุรัชญา  พิศาลไพโรจน์
 
572 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยา 1. เด็กหญิงจันทิมา  สายกรติ
2. เด็กหญิงชาลินี  ดาวจร
3. เด็กหญิงพีรดา  คะเต่ย
4. เด็กหญิงภัทรภา  มัดจารี
5. เด็กหญิงสายสมร  แสงมณี
 
1. นางสาวจิราลักษณ์  มงคลไชย
2. นางสาวรุ่งนภา  ลิอุโมงค์
 
573 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์) 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  เจริญวรรณ
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ทะลา
3. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  กันหา
4. เด็กหญิงพิชชากร   ยาสมุทร
5. เด็กหญิงวชิราภรณ์   อินตา
 
1. นางกาบแก้ว  พาจรทิศ
2. นางศรีเพ็ญ  ใจธรรม
 
574 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 87 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโป่งนก 1. เด็กหญิงจิดาภา  แซ่เท้า
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ร่มพนาธรรม
3. เด็กหญิงชุติภา  แซ่เลาย้า
4. เด็กหญิงภูริศา  ศิริวัฒธนาโชติ
5. เด็กหญิงรักษิณา  วงศ์บุญชัยเลิศ
 
1. นางสาวกาญจนา  ศรีมูล
2. นายจักรพงศ์  สุนันต๊ะ
 
575 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 85 ทอง 5 โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  มาดี
2. เด็กหญิงจิรภิญญา  ใจยะมงคล
3. เด็กหญิงณริศรา  จันทร์ประทุม
4. เด็กหญิงพรรษกร  บุญตันน้อย
5. เด็กหญิงวริศรา  โพธิปันรังษี
 
1. นายณัฐพงษ์  ต้าวแก้ว
2. นางสาวธิดารัตน์  สุโพธิ์
 
576 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 83 ทอง 6 โรงเรียนบ้านวังวิทยา 1. เด็กชาย ศิวกร   อัครชาติ
2. เด็กหญิงชยิสรา  อินจำโรง
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  ตลับไธสง
4. เด็กหญิงสิริยากรณ์  โพธิจันทร์
5. เด็กหญิงสุนิสา  ไชยปัญญา
 
1. นางอรสา  เปล่งใส
2. นายเจริญพร  พุ่มกุมาร
 
577 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 80 ทอง 7 โรงเรียนบัวสลีวิทยา 1. เด็กหญิงการะเกด  หวายคำ
2. เด็กชายธีรพงศ์   วงศ์ศรี
3. เด็กหญิงพรนภา   พรมแบน
4. เด็กหญิงอารยา   เทพอาจ
5. เด็กหญิงเกวลี  ศรีสุพรรณ์
 
1. นางอุราวรรณ   สินธุชัย
2. นางสุภาพร   คำแก่น
 
578 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 77 เงิน 8 โรงเรียนบ้านแม่อ้อนอก 1. เด็กหญิงกฤติกา  มะโนวรรณ์
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  หวานใจ
3. เด็กชายนรินธรณ์  หนูเนียม
4. เด็กหญิงรุ่งขวัญ  แถวครบุรี
5. เด็กหญิงสุธิมนต์  มูลอุด
 
1. นางสาวเกวลิน  อุปธิ
2. นางสาวกฤติยาภรณ์  ใจธิ
 
579 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 75 เงิน 9 โรงเรียนบ้านดอยช้าง 1. เด็กหญิงจันทร์เดือนแดง  ลุงกรณ์
2. เด็กหญิงจิ่ง  ลุงซอ
3. เด็กหญิงภวรัญชน์  แยซอกู่
4. เด็กหญิงเกศกนก  อภิสุนทรกุล
5. เด็กหญิงแสงเดือน  มูหลิง
 
1. นางสาวกรวิกา  มั่งมูล
2. นายสมควร  ใจคำ
 
580 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 73 เงิน 10 โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ 1. เด็กหญิงนริศรา  บัวธนะ
2. เด็กหญิงมนัสนันท์  ลุนนากัน
3. เด็กหญิงศศิกานต์  บรรดา
4. เด็กหญิงเก้ากอบฟ้า  จันบุญธรรม
5. เด็กหญิงเงินตรา  กาวิละ
 
1. นางกรันย์ธนภรณ์  ธรรมขันธ์
2. นายนภา  ทิพย์สอน
 
581 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์) 1. เด็กหญิงกานดา   อาบือ
2. เด็กหญิงรินรดา   ธนตั้งภักดี
3. นางสาววรนุช   เมอแล
4. เด็กหญิงศศิญา  อุ่นเรือน
5. เด็กหญิงอัมพร   ท้าวศรีวิชัย
 
1. นายจารุวัฒน์  บุญงาม
2. นางไกรวัลย์  ฟูธรรม
 
582 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีโพธิ์เงินวิทยา 1. เด็กหญิงณัชกานต์  ธรรมนิยม
2. เด็กชายณัฐพงศ์  สิทธิสิงห์
3. เด็กหญิงศิริวรรณ  จันทศรี
4. เด็กหญิงสุพรรษา  ขาวฟอง
5. เด็กหญิงอุดมพร  อุดมนาค
 
1. นายวริทธิพล  ลือยศ
2. นางสุพรรณี  ฐานะธนนิตย์
 
583 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  มาเยอะ
2. เด็กหญิงณัฐกมล  ล่อจีน
3. เด็กหญิงนันทนัช  กันทะวงศ์
4. เด็กหญิงพิมพกานต์  จิรธรรมจินต์
5. เด็กหญิงอัจฉรา  จูเปาะ
 
1. นางสาวสร้อย  ทิพเนตร
2. นางกิตติมา  หอมรส
 
584 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 87.01 ทอง 4 โรงเรียนบ้านดอยช้าง 1. เด็กหญิงกานต์สินี  ศรีมี่
2. เด็กหญิงบูจูน  แลเฌอ
3. เด็กหญิงประกายดาว  เมอแล
4. เด็กหญิงลลิตา  แซพากุ
5. เด็กหญิงอาหมี่  อาหยิ
 
1. นายสมควร  ใจคำ
2. นายสุทธิพล  ชัยวงค์
 
585 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 84.33 ทอง 5 โรงเรียนบ้านโป่งนก 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  ร่มพนาธรรม
2. เด็กหญิงทิตภวรรณ  แซ่ย่าง
3. เด็กหญิงประภัสรา  สิริมนพร
4. เด็กหญิงประภัสสร  สิริมนพร
5. เด็กหญิงอารีรัตน์  แซ่สง
 
1. นายจักรพงศ์  สุนันต๊ะ
2. นางสาวกาญจนา  ศรีมูล
 
586 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 82.33 ทอง 6 โรงเรียนบ้านแม่ปูนหลวง 1. เด็กหญิงกุลสตรี  จะโก่
2. เด็กหญิงจิราภา  จะติ
3. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ภัทรเสถียรชัย
4. เด็กหญิงพิมพ์นิภา  ยะอื่อ
5. เด็กหญิงสุภาพร  จ๊ะกู่
 
1. นางสาวชมพูนุท  ทาชมภู
2. นางสาวพิทยา  จินะชัย
 
587 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าแดงวิทยา 1. เด็กหญิงณิชาพัทธ์  สืบสินธุ์
2. เด็กชายนนทพัทธ์  เชื้อพรรณงาม
3. เด็กหญิงภิรมยา  มหิตธิ
4. เด็กหญิงเวียงนภา  โคชขึง
5. เด็กหญิงแพรวา  วันทา
 
1. นางประภามณฑ์  ตุ้ยระพิงค์
2. นางนงคราญ  เกษมสุข
 
588 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนห้วยส้านยาววิทยา 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  แก้วมา
2. เด็กหญิงนิตยา  มุสา
3. เด็กหญิงพาขวัญ  ประเสริฐกูลวงค์
4. เด็กชายระพีพัฒน์  มีใจ
5. เด็กหญิงศิริกุล  เบียเช่
 
1. นางสาวปราณี  ประยูรคำ
2. นายควรคณึง  ณ พิกุล
 
589 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น 1. เด็กหญิงธีรดา  แบทู
2. เด็กหญิงนาราพร  ปอแสง
3. เด็กหญิงพัชรี  เบเช
4. เด็กหญิงรัชนีกร  กำเนิดภูรี
5. เด็กหญิงเปรมสินี  พัชรบำรุงกุล
 
1. นายอนิวรรต  กองพินธ์
2. นางสาวเหมือนฤทัย  เหมืองจา
 
590 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 82 ทอง 4 โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) 1. เด็กหญิงชนม์นิภา  ดะระศิริ
2. เด็กหญิงธนัญญา  วิญญูพรม
3. เด็กหญิงธัญพร  ใจดี
4. เด็กหญิงภัทราวดี  ขัดมูล
5. เด็กหญิงสุรัมภา  ทองดี
 
1. นางสาวสุภาพร  หลวงปัน
2. นางนงเยาว์  ตาสาย
 
591 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวาวี 1. เด็กหญิงทิพย์ญาณี  ศตพรพานิช
2. เด็กชายธนวินท์  แซ่แจ๋ว
3. เด็กหญิงนิศารัตน์  แซ่ล้วย
4. เด็กหญิงพรไพลิน  นิพัทธ์พงศ์สิริ
5. เด็กหญิงวีรดา  แซ่ลี้
 
1. นายศรายุทธ  แก้วเรือน
2. นายสุธี   สอนน้อย
 
592 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเวียงผาวิทยา 1. เด็กหญิงกาแฟ  เชอหมื่อ
2. เด็กหญิงบูมือ  มาเยอกู่
3. เด็กหญิงหมี่สิ  แยซองกู่
4. เด็กชายอาฉ่า  อาหมื่อ
5. เด็กชายอาแยะ  เฌอมือ
 
1. นางสาวสุรีพร  ศรีกอก
 
593 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโป่ง 1. เด็กชายณัฐกิตต์  ท้าวชัยมูล
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  ลาวตุม
3. เด็กชายธราเทพ  ยารวง
4. เด็กหญิงวนิดา  ฟูแสง
5. เด็กหญิงอาทิตยา   กามิ่ง
 
1. นางสาวสิดาพร  ภาคภูมิ
2. นางสาวสุภีร์   ศรีภูมิ
 
594 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 80 ทอง 4 โรงเรียนห้วยส้านยาววิทยา 1. เด็กหญิงพรนภา  ปอแชะ
2. เด็กหญิงภัทรธิดา  แก้วพริ้งเพริศ
3. เด็กชายรัฐภาคย์  เยอกอง
4. เด็กชายศุภกิตติ์  อินทะจักร์
5. เด็กหญิงอริษา  เกศแก้วกร
 
1. นางสาวปราณี  ประยูรคำ
 
595 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 78 เงิน 5 โรงเรียนบ้านแม่ตาช้าง 1. เด็กหญิงจรรยณัฐ  อิ่มอวบ
2. เด็กหญิงฐิติพร  คะแตะ
3. เด็กหญิงพิจิตรา  จะอู่
4. เด็กหญิงพิมพิษา  มูเซอร์
5. เด็กหญิงภัทรธิดา  ขอหน่วงกลาง
 
1. นายประสงค์  ขันสา
2. นางสาวพัตธิตา  เกนทา
 
596 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 75 เงิน 6 โรงเรียนเวียงห้าววิทยา 1. เด็กหญิงณัฐทิชา  ตาสาย
2. เด็กหญิงนฤมล  สุวรรณ์
3. เด็กหญิงลลิตา  เขียวสำริด
4. เด็กหญิงวิลาสินี  ปัญญาเมือง
5. เด็กชายศราวุธ  สมรัตน์
 
1. นางธมลพรรณ  ตาสาย
2. นางสาวปิยะกาญจน์  เชื้อหมอ
 
597 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กชายบัญญัติ  มาเยอะ
2. เด็กหญิงรวิพร  ลือปอ
3. เด็กหญิงศิริวรรณ  ตางเปา
4. เด็กชายสุรพงษ์  แลเฉอะ
5. เด็กชายอติวิชญ์  แลนิ
 
1. นายเสกสรร  อินทะวงศ์
2. นายเกียรติศักดิ์  อุตชี
 
598 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  เชอหมื่อ
2. นางสาวกิติยา  ยอดคีรี
3. เด็กหญิงศิริพร  แซ่หมู่
4. นางสาวอาพอ  ผ่าว้อ
5. เด็กหญิงเอมิษา  แสนเกษมธนกุล
 
1. นายสวัสดิ์  ยาปัน
2. นางสาวพรชนิตว์  เกตุมรรค
 
599 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ 1. เด็กชายกิตติ  คงอมรธารา
2. เด็กหญิงปิยธิดา  ไชยวุฒิ
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ฮะแล
4. เด็กชายสิทธิโชค  แซ่พร่าน
5. เด็กหญิงสิรินทิพย์  ชูช่วย
 
1. นางปราณี  อินสวรรค์
2. นางสาวธนัญญา  ทิพย์ลุ้ย
 
600 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมังกาล่า 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  อนันต์
2. เด็กหญิงนพรัตน์   สิงหนาท
3. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เมืองนุช
4. เด็กหญิงศิริพร  อนันต์
5. เด็กหญิงไอยริน  คำวัน
 
1. นางจารุพรรณ  ไชยบาล
2. นางสาวกมลทิพย์   ไชยวุฒิ
 
601 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว 1. เด็กชายนที  บัวเขียว
2. เด็กหญิงนภาพร  หล้าเที่ยง
3. เด็กชายนวพล  ยืนยง
4. เด็กหญิงสุวรรณี   คาล่า
5. เด็กชายอรรถพันธ์  สายมูล
 
1. นางณัฐกานต์  เชยบาน
2. นางมัทฐนาพร  ธรรมยา
 
602 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กหญิงนภัส  จะแล
2. เด็กหญิงพรทิพย์  วุยแม
3. เด็กหญิงศิริพร  มาเย๊อะ
4. เด็กหญิงสิริกรณ์  ธนาสิริโซติ
5. เด็กหญิงสุภาพร  มาเยอะ
 
1. นายเกียรติศักดิ์  อุตชี
2. นายเสกสรร  อินทะวงศ์
 
603 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์) 1. เด็กหญิงฐิตินันท์   เทพวรรณ์
2. เด็กหญิงณัฐพร  บุญนัก
3. เด็กหญิงณัฐิชา  นุใจ
4. เด็กหญิงมาลี  อายี
5. เด็กหญิงเบญจพร  จอมบุญเรือง
 
1. นางสาวจิรปรียา  วิจิตร
2. นางบุญนิศา  ชมภูใหล
 
604 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดอยเวียงผาพิทยา 1. เด็กหญิงพร   ใจดี
2. นางสาวฟ้าใส   จะแฮ
3. เด็กหญิงรักษิณา   คำจั๋น
4. เด็กหญิงวรรวิศา   ตาตอง
5. เด็กหญิงสุมน   ตาใจ
 
1. นายธีรพงศ์   ถุงแก้ว
2. นายทรงธรรม   ขันตี
 
605 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 80 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโป่งนก 1. เด็กชายกิตตินันท์  ร่มพนาธรรม
2. เด็กชายทิฆัมพร  ทรงสิริวงศ์
3. เด็กชายธีร์ธวัช  แซ่ส้ง
4. เด็กหญิงพรรณพัชร  โรจนคีรีสันติ
5. เด็กชายศักดิ์พล  สวาทชาติ
 
1. นายทรงยุทธ  แซ่ฟ้า
2. นายวสันต์   เกตุวงษ์
 
606 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งม่าน 1. เด็กชายกฤษฎา  ทะเนาสี
2. เด็กชายกศนะ  จิตต์มนัส
3. เด็กชายกิติภัทร  อ้วนมาก
4. เด็กชายณัฐพล  พันพิชัย
5. เด็กชายณัฐิวุฒิ  ชื่นตา
6. เด็กหญิงธนภรณ์  สุภะการ
7. เด็กหญิงปริญญา  สิทธิยศ
8. เด็กชายพชรดนัย  ศรีพรรณ
9. เด็กชายพันธกาน  วังวงค์
10. เด็กชายรพีพัทร  เครื่องสนุก
11. เด็กชายวรากร  สุดาแก้ว
12. เด็กหญิงวราภรณ์  ปานาที
13. เด็กชายวัชรพงษ์  ปานาที
14. เด็กหญิงวิณาวรรณ  มาสบ
15. เด็กชายวิศรุต  ลาจ้อย
16. เด็กชายสมบูรณ์  สิทธิยศ
17. เด็กหญิงสวรินทร์  เนติบุตร
18. เด็กหญิงสิริธีรธร  ใจเป็ง
19. เด็กหญิงสุรดี  ขัดสมิง
20. เด็กชายอัครพล  วังวงค์
 
1. นายกฤษฎากร  ไชยทัศน์
2. นายจัตุพล  นันทโภคิน
3. นางศรีนภา  ศรีธนะ
4. นางสาวศิวิมล  ท้าวคำลือ
 
607 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ 1. เด็กหญิงณภัทร  ขุนทอง
 
1. นางสาวณัฐพร  ธนะตา
 
608 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 89.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีถ้อยสุนทรราษฎร์วิทยา 1. เด็กหญิงญาณาภรณ์  เชื้อแสนดี
 
1. นางสาวพิมลมาศ  ยะอนันต์
 
609 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 85.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านวาวี 1. เด็กหญิงนภัสชล  มณฑากร
 
1. นางวิไลลักษณ์  อินธิมา
 
610 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 83.25 ทอง 4 โรงเรียนบ้านดงป่าส้านใหม่เจริญ 1. เด็กหญิงศิรินันท์   จักร์แก้ว
 
1. นายภาณุพงศ์   เทพธิดา
 
611 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 81 ทอง 5 โรงเรียนโป่งแพร่วิทยา 1. เด็กหญิงวรรณวิษา  ท้าววินาทร
 
1. นางปิยธิดา  บุนนาค
 
612 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 80 ทอง 6 โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา 1. เด็กหญิงณิชากร  ใจนิตย์
 
1. นางสาวธิดารัตน์  สุโพธิ์
 
613 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 80 ทอง 6 โรงเรียนบ้านกล้วย 1. เด็กหญิงธัญญาภรณ์  ดวงน่าน
 
1. นางดวงใจ  อินทจักร์
 
614 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 77.25 เงิน 8 โรงเรียนบ้านหัวฝาย 1. เด็กหญิงญาดา  ลุงซอ
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์  คำสอน
 
615 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 71.5 เงิน 9 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 32(บ้านสาขันหอม) 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  เนตรวงค์
 
1. นางสาวศิริพร  เขื่อนล้อม
 
616 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านแสนเจริญ 1. เด็กชายพรชัย  เชอมือ
 
1. นางสาวเอื้องคำ  หาญแก้ว
 
617 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 91.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ 1. เด็กหญิงพันธิตรา  มะโนตา
 
1. นางอุไรวรรณ  ธิมา
 
618 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 89.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว 1. เด็กหญิงสมัชญา  สุระวงค์
 
1. นางศุภลักษณ์  มโนใจ
 
619 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 88.98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดอนสลี 1. เด็กหญิงกัญยารัตน์  พูบิ
 
1. นางปาริชาติ  มาลาโรจน์
 
620 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 87.58 ทอง 4 โรงเรียนศรีถ้อยสุนทรราษฎร์วิทยา 1. เด็กชายวิรัชชัย  นัยนา
 
1. นางสาวพิมลมาศ  ยะอนันต์
 
621 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 86.96 ทอง 5 โรงเรียนศรีโพธิ์เงินวิทยา 1. เด็กหญิงจิรชยา  ลาวาทิพย์
 
1. นางน้ำทิพย์  บุญธรรม
 
622 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 84.96 ทอง 6 โรงเรียนบ้านมังกาล่า 1. เด็กหญิงสุชาวานา  แซ่จาง
 
1. นางจารุพรรณ  ไชยบาล
 
623 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 84.65 ทอง 7 โรงเรียนบ้านสันต้นดู่ 1. เด็กชายชัยวุฒิ  อุดเครือ
 
1. นางสาวแสงรุ้ง  โพธิ์คำ
 
624 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 83.98 ทอง 8 โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา 1. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  จุมปา
 
1. นางสาวธิดารัตน์  สุโพธิ์
 
625 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านฮ่างต่ำ 1. เด็กหญิงชลิดา  ใจยินดี
 
1. นางสาวสุภาพร  พนมไพศาลสกุล
 
626 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง 1. เด็กหญิงพรสินี  ชาญกิจพนา
 
1. นางสาวณัฐกานต์  แสนใจงาม
 
627 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านขุนลาว 1. เด็กชายภูธฤทธิ์  พรมเสน
 
1. นางสาวพัชรินทร์  อินแสน
 
628 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโป่งแพร่วิทยา 1. เด็กหญิงสุชานันท์  ไชยวรรณ์
 
1. นางปิยธิดา  บุนนาค
 
629 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีถ้อยสุนทรราษฎร์วิทยา 1. เด็กหญิงอภิชญา  เชื้อแสนดี
 
1. นางสาวธัญญลักษณ์  จะงาม
 
630 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยา 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  ทำคำหมื่น
2. เด็กชายอลงกรณ์  โนกุล
 
1. นางสาวจิราลักษณ์  มงคลไชย
2. นางสาวรุ่งนภา  ลิอุโมงค์
 
631 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงกิตติญา  มาน้อย
2. เด็กชายบุรินทร์  วันดี
 
1. นางบัวนาค  อุดมสร้างสรรค์
 
632 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กชายวิทวัส  พุทธวงศ์
2. เด็กหญิงสุทธิกานต์  แลเชอะ
 
1. นายเสกสรร  อินทะวงศ์
2. นางสาวพิมพ์ธิดา  บุญตัน
 
633 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ 1. เด็กชายปรเมศวร์  ศรีธินนท์
2. เด็กหญิงสิริรัตน์  ธิสอน
 
1. นางสาวธนัญญา  ทิพย์ลุ้ย
 
634 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 84 ทอง 5 โรงเรียนบ้านวาวี 1. เด็กชายธีรภัทร  ศีลเจริญธรรม
2. เด็กหญิงสุชัญญา   แสงลี่
 
1. นางสาววรรณทนา  สุวรรณรินทร์
2. นางเยาวลักษณ์  วงค์เที่ยง
 
635 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 82 ทอง 6 โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม 1. เด็กหญิงพงศ์พิชญา  พงษ์รื่น
2. เด็กชายวิโรจน์  จะอือ
 
1. นายณัทเมธาวิน  รวิพรพูลมงคล
2. นางสาวชุติกานต์  คำเป็ง
 
636 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 80 ทอง 7 โรงเรียนเวียงกาหลงวิทยา 1. เด็กชายภาณุพันธ์   สมโภชน์
2. เด็กหญิงศลิษา   คำปา
 
1. นางทัศนีย์   คำปา
 
637 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 78 เงิน 8 โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา 1. เด็กชายณัฐคุณ  กำลังประสิทธิ์
2. เด็กหญิงปิยธิดา  ต๊ะวิโล
 
1. นายระงับ  กันทอน
2. นางสาวพิมพ์ผกา  บุตรวิเชียร
 
638 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 77 เงิน 9 โรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์) 1. เด็กหญิงพรปวีณ์  ศิริปรีดา
2. เด็กชายรณกร  แก้วมณี
 
1. นางสมสวย  พุทธิมา
2. นางสาววรรณภา  แจใจ
 
639 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 76 เงิน 10 โรงเรียนบ้านป่าบง 1. เด็กชายกรวิชญ์  ต๊ะอาม
2. เด็กหญิงชนัญญา  อุดทา
 
1. นางกาญจนีย์  อินทานทุม
 
640 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 75 เงิน 11 โรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยง 1. เด็กชายตามพร   ดวงวิไล
2. เด็กหญิงธนกฤษ   ม่วงคำ
 
1. นางจันทรา   เชื้อเมืองพาน
 
641 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 75 เงิน 11 โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า 1. เด็กหญิงศิรภัสสร  ปวงน้อย
2. เด็กชายอริยชาติ  ใจจาย
 
1. นางสาวชนันธร  ประสุทธิ์
2. นางสาวรัชนีกร  ตาวงค์
 
642 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 73 เงิน 13 โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ 1. เด็กชายภัทรดนัย  เสธา
2. เด็กหญิงอภิชญา  เกตุดี
 
1. นางกรันย์ธนภรณ์  ธรรมขันธ์
2. นางสาวนิศากร  จันทร์อ้าย
 
643 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 67 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านโป่ง 1. เด็กหญิงปภาณิน  ราชพลแสน
2. เด็กชายวุฒิชัย  ทำชู
 
1. นางนันทวัน  กิติมา
2. นางสาวสิดาพร  ภาคภูมิ
 
644 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเด่นศาลา 1. เด็กชายกรรณ์ชิด  แสงคำเมือง
2. เด็กหญิงปภาวี  บุญแสง
 
1. นางศรัญญา  ก่อสุธรรมกุล
2. นางวันวิสา  ศรีสองเมือง
 
645 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่แก้วใต้ 1. เด็กหญิงพิชาดา  บุตรมี
2. เด็กชายไกรวิน  ทรินทร์
 
1. นางวราภรณ์  เขาฟัง
2. นางอนงค์วรรณ  ใจลำปาง
 
646 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านวาวี 1. เด็กชายธนัชพล  ลิ่วอุดม
2. เด็กหญิงสกุณา  เบอเชกู่
 
1. นางสาววรรณทนา  สุวรรณรินทร์
2. นางเยาวลักษณ์  วงค์เที่ยง
 
647 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 91 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโฮ่ง 1. เด็กชายกฤติกร  เกิดศรี
2. เด็กหญิงเบญญาภา  รอดกสิกรรม
 
1. นางปัทมา  แสนเมธา
2. นางกรวิภา  กิจพิทักษ์
 
648 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 90 ทอง 5 โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา 1. เด็กหญิงนีรนุช  จันพรหม
2. เด็กชายศุภวิชญ์  ถานันดร์
 
1. นายทวีวัฒน์  ภิระบรรณ์
2. นายระงับ  กันทอน
 
649 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 89 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว 1. เด็กชายนพณัฐ  ขัดนำ
2. เด็กหญิงศรัญญ่า  กสิกิจ
 
1. นางณัฐกานต์  เชยบาน
2. นางรัชนีพร  ดีปาละ
 
650 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 87 ทอง 7 โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย 1. เด็กชายกิตติชัย  ศรีวรรณ
2. เด็กหญิงณัฐวิภา  นันชัย
 
1. นายทวีชัย  ไชยยงค์
2. นางสาวเมทินี  บุญุรุ่ง
 
651 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 86 ทอง 8 โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ 1. เด็กชายชัยชนะพงษ์  ราชคม
2. เด็กหญิงวิชญาดา  หนุนเงิน
 
1. นางกรันย์ธนภรณ์  ธรรมขันธ์
2. นายทัศนัย  ป้อมล้อม
 
652 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 85 ทอง 9 โรงเรียนทานตะวันวิทยา(ห้วยบง-ดงเจริญ) 1. เด็กชายภคิณ  สุตนนท์
2. เด็กหญิงลักขณา  อภิปรีชาชาญ
 
1. นางมยุรี  นรรัตน์
 
653 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 84 ทอง 10 โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยา 1. เด็กหญิงชไมพร  โภชนะ
2. เด็กชายธนันณัฐ  กันตุ่น
 
1. นางสาวจิราลักษณ์  มงคลไชย
2. นางสาวรุ่งนภา  ลิอุโมงค์
 
654 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 83 ทอง 11 โรงเรียนบ้านห้วยหมอเฒ่า 1. เด็กหญิงชัชนันท์  ไทยสวัสดิ์
2. เด็กชายศิรวิทย์  อุยี่
 
1. นางกาญจนา  จินะกาศ
 
655 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 82 ทอง 12 โรงเรียนบ้านห้วยกล้า 1. เด็กหญิงกันธิชา  หมื่อแล
2. เด็กชายธวัชชัย  คีรีคามสุข
 
1. นางสาวชาวิณี  สำลี
2. นางทัศนีวรรณ   นงเยาว์
 
656 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 80 ทอง 13 โรงเรียนบ้านป่าบง 1. เด็กหญิงกุลธิดา  สมขุน
2. เด็กชายจีรพัฒน์  สมขุน
 
1. นางกาญจนีย์  อินทานทุม
 
657 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 76 เงิน 14 โรงเรียนบ้านวังวิทยา 1. เด็กชายชาญชัย  ลันนันต์
2. เด็กหญิงแว่นแก้ว  ศิลปะ
 
1. นางสุรีย์  ชินวะโร
2. นางอรสา  เปล่งใส
 
658 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยา 1. เด็กหญิงปทิตตา  คำหล้า
2. เด็กชายพีรพัฒน์  ทำคำหมื่น
 
1. นางสาวอรยา  เทโวขัติ
2. นายอดิศักดิ์  ศรีอ่อน
 
659 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปางมะกาดวิทยา 1. เด็กหญิงดวงกมล  ชัยนาม
2. เด็กชายศุภกิจ  อินดี
 
1. นางสาวภัทราภรณ์  มาเฟือง
2. นายสุริยา  สิงห์คำ
 
660 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านป่าบง 1. เด็กหญิงน้ำฝน  เชื้อเมืองพาน
2. เด็กชายเอเป็ก  ใจเฉลา
 
1. นางกาญจนีย์  อินทานทุม
 
661 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนห้วยส้านยาววิทยา 1. เด็กชายทศกร  อายิ
2. เด็กหญิงเกวลิน  ทรายคำ
 
1. นางแคทลียา  ใจมูล
2. นางอรพินทร์  เหมยเมืองแก้ว
 
662 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์) 1. เด็กหญิงรัชนีวรรณ   กันชนะ
2. เด็กชายศรัณย์   ขุนสุข
 
1. นายจารุวัฒน์  บุญงาม
2. นางสมสวย  พุทธิมา
 
663 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87 ทอง 6 โรงเรียนบ้านโฮ่ง 1. เด็กชายก้องกิดากร  มะโนฟู
2. เด็กหญิงปานกนก  อุดทาสม
 
1. นางกรวิภา  กิจพิทักษ์
2. นางปัทมา  แสนเมธา
 
664 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87 ทอง 6 โรงเรียนปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กชายศตวรรษ  กันทาจิตร
2. เด็กหญิงอาแผ่ว  แลเชอ
 
1. นางบังอร  ใจวงศ์
 
665 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 86 ทอง 8 โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  กันเงิน
2. เด็กชายปิยวัฒน์  กะธง
 
1. นายระงับ  กันทอน
2. นายทวีวัฒน์  ภิระบรรณ์
 
666 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 86 ทอง 8 โรงเรียนบ้านป่าแงะ (ป่าแดด) 1. เด็กชายวรวิทย์  ใจป้อ
2. เด็กหญิงวิศรุตา  กองแก้ว
 
1. นางภัสธิวา   ออมสิน
 
667 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 84 ทอง 10 โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา 1. เด็กหญิงจินดารัตน์  โกสุโท
2. เด็กชายพิชญุตม์  เกตุมรรค
 
1. นางสาวสร้อย  ทิพเนตร
 
668 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 81 ทอง 11 โรงเรียนโป่งกลางน้ำประชาสรรค์ 1. เด็กชายคมกริช  จู่ปอ
2. เด็กหญิงศศิภรณ์  ซือหมื่อ
 
1. นายอดิศักดิ์  ศรีอ่อน
2. นางเจนจิรา   ยะตั๋น
 
669 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 80 ทอง 12 โรงเรียนบ้านดอยช้าง 1. เด็กหญิงบูเทอ  หมื่อแล
2. เด็กชายมัทธิว  เฌอมือ
 
1. นางพรธิวา  พันธุรี
2. นางสาวนุชธิดา  ฝอยทอง
 
670 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 80 ทอง 12 โรงเรียนบ้านโป่งแดง 1. เด็กหญิงกัญจนพร   ม่วงปั๋น
2. เด็กชายศรัณย์ภัทร   ไชยชนะ
 
1. นางสมพร   สุขใสบูลย์
 
671 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 80 ทอง 12 โรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยง 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ขนุนปัน
2. เด็กชายภัควรรณ  ใจอุ่น
 
1. นางนงเยาว์  พรมตัน
 
672 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหมอเฒ่า 1. เด็กหญิงจริยา  ลุงกอ
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  อุ่นเรือน
3. เด็กหญิงธีราพร  โกสุโธ
4. เด็กหญิงภรทิตย์  แลเชอร์
5. เด็กหญิงรินรดา  ศรีสวัสดิ์
6. เด็กหญิงสุคนธ์ทิพย์  ขัดดี
7. เด็กหญิงส้ม  ลั้ว
8. เด็กหญิงอรพรรณ  มูเซอ
9. เด็กหญิงเดือนนภา  ลุงเทือง
10. เด็กหญิงโสภา  ปินตา
 
1. นางณัฏฐ์ชุดา  จอมแก้ว
2. นางวิภาดา  ยะตา
3. นายอุดมศักดิ์  สันสมบัติ
 
673 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยา 1. เด็กชายกิตติพงษ์  จันทิมา
2. เด็กชายกิติศักดิ์  มลิวัน
3. เด็กหญิงกุลณัฐ  โปธาฤทธิ์
4. เด็กหญิงชลธิชา  บ่อเงิน
5. เด็กชายณัฐนนท์  แผลงศร
6. เด็กหญิงดวงพร  ขุนนาค
7. เด็กชายนพกร  พงษ์พันธ์
8. เด็กหญิงปาริฉัตร  จะแก
9. เด็กหญิงพัฒนรีย์  เชียงจันตา
10. เด็กชายวรฤทธิ์  ธรรมลึก
 
1. นางสาวพยูง  ม่วงศรี
2. นางสาววรรณ์ศิริ  ทวีปวรชัย
3. นางสาวสาวิตรี  ยารังสี
 
674 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงกันตา  มาเยอะ
2. เด็กหญิงณัฐชนันท์  ชวนขุนทด
3. เด็กหญิงนิชฎา  นรรัตน์
4. เด็กหญิงบูหน่อง  เชอหมื่อ
5. เด็กหญิงปริญญา  ดาสา
6. เด็กหญิงพิชญา   ราชคม
7. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  คำแปง
8. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ตาสาย
9. เด็กหญิงรัชนาถ  เย็นจุรีย์
10. เด็กหญิงรัตนวดี  แสนใหม่
 
1. นายอนุรักษ์  จำปานคร
 
675 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนบ้านสันมะค่า 1. เด็กหญิงกมลชนก   มาฟู
2. เด็กหญิงกรวรรณ   ท้าวชัยมูล
3. เด็กหญิงจิรารัตน์    สุขวาจา
4. เด็กชายนภัสกร   ไชยวัง
5. เด็กหญิงนลินนิภา    อุดขา
6. เด็กหญิงนลินนิภา  วันดี
7. เด็กชายรวิกร   ซาวคำเขตร์
8. เด็กหญิงวรัณภรย์   สกุลตันติยานนท์
9. เด็กหญิงเกวลี   สิงห์ตะนะ
10. เด็กหญิงเกศริน    คำตุ้ย
 
1. นางรุ่งจิตร  ลือยศ
2. นางสาวสายทอง  อินต๊ะ
3. นายณัฏฐชัย  ชุ่มเรือน
 
676 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 83 ทอง 5 โรงเรียนบ้านป่าสัก (เวียงป่าเป้า) 1. เด็กชายกรวิชญ์  ขัติยะ
2. เด็กชายจิรภัทร  ขัดสมิง
3. เด็กชายชนินทร์  กันทะเสน
4. เด็กชายธนพัฒน์  ธัญญวิชยเวช
5. เด็กหญิงนภาพร   สุรินทร์
6. เด็กหญิงนริศรา   ช่างทำนา
7. เด็กชายปิยวัฒน์   ใจเมือง
8. เด็กหญิงมนัสนันท์  ปวงสนุก
9. เด็กหญิงวรัญญา  เชียงธิดา
10. เด็กหญิงอารียา  ธรรมชัย
 
1. นายสุรินทร์   กิติลือ
2. นางสาวสุภาภรณ์  กัณทะชัยวรรณ
3. นายสุริยา  อินอร
 
677 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 77 เงิน 6 โรงเรียนดอยเวียงวิทยา 1. เด็กหญิงชาลินี  จะมู
2. เด็กหญิงนิจวรีย์  ปอแสง
3. เด็กชายรัชพล  ศิริไตรภพ
4. เด็กหญิงศันสนีย์  ปอแสง
5. เด็กหญิงศิรภัสสร  จะแล
6. เด็กหญิงสุชาดา   จะมู
7. เด็กหญิงสุดารัตน์  เลาะปู
8. เด็กหญิงสุมาลี  แสงหน่อ
9. เด็กชายเจนวิทย์  จะทอ
10. เด็กชายเอกพล  นาแล
 
1. นายสนธิชัย  วิลัย
2. นางสาวคนึงนิจ  ชมเชย
3. นางสาวกุลธิดา  ชาวแพะ
 
678 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านสันกลาง(ราษฎร์พัฒนา) 1. เด็กหญิงกชกร  สุวิมลตระกูล
2. เด็กหญิงกานต์ธิดา  หมื่นไชยวงค์
3. เด็กหญิงณัฐนรี  นวลใส
4. เด็กหญิงตรีทิพย์นิภา  หันชะนา
5. เด็กหญิงพรธิดา  จิระพนาลัย
6. เด็กหญิงวัชโรทัย  กลิ่นสนิท
7. เด็กหญิงวิลาสินี  ดวงจิต
8. เด็กหญิงหมวย  ตี่หน่า
9. เด็กหญิงอัจฉรา  ศรีธิ
10. เด็กหญิงเนตรอัปสร  ปัญญา
 
1. นางพุทธชาติ  ยะใจมั่น
2. นายมนตรี  นวลจีน
 
679 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา 1. เด็กหญิงซันนี่  รัศมี
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  บัวแก้ว
3. เด็กหญิงธัญชนก  ชมภูกา
4. เด็กหญิงฝนทิพย์  แก้วทอง
5. เด็กหญิงพัชรินทร์  แก้วหน่อเมือง
6. เด็กหญิงวราภรณ์  ศักดิ์สูง
7. เด็กหญิงศศิกานต์  ขุมเงิน
8. เด็กหญิงสุพรรษา  บุญใส
9. เด็กหญิงอรพิม  มูเซอ
10. เด็กหญิงเอวิตรา  รัตนโกสินทร์
 
1. นางสาวสร้อย  ทิพเนตร
2. นางสาวนันทวรรณ์  สัญญะวงค์
3. นางสาวธิดารัตน์  สุโพธิ์
 
680 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดอยช้าง 1. เด็กหญิงธนพร  เชมือ
2. เด็กหญิงปิยะธิดา  แซดู่กู่
3. เด็กหญิงสิริรัตน์  แซ่เออว
4. เด็กหญิงหมี่แนะ  มาเยอะ
5. เด็กหญิงอัญชลี  แซ่ดู่กู่
6. เด็กชายอานนท์  เชอหมื่อ
7. เด็กหญิงอาแผ่  โกยยือ
8. เด็กหญิงอินทิรา  กระสานติ์สุขพนา
9. เด็กหญิงเพ็ญศรี  อาซอง
10. เด็กหญิงแววดาว  อาซอง
 
1. นายวงศ์ไทย  บุดดี
2. นายนายวงศพัทธ์   กาละดี
3. นายสยาม  ตาวงค์
 
681 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงกฤษณา  คำงาม
2. นางสาวญานิกา  ราชคม
3. เด็กหญิงทยิดา  ใจปิน
4. นางสาวธัญชนก  ก๋องจินา
5. เด็กหญิงน้ำทิพย์  แซ่เตียว
6. เด็กหญิงปรีดาพร  มีจันทร์
7. นางสาวพรไพลิน  เงาเรือง
8. เด็กหญิงยุพารัตน์  ราชคม
9. เด็กหญิงยุวธิดา  เปาวัลย์
10. เด็กหญิงอินทิรา  กิติมา
 
1. นางสาวนิตยา  ชุ่มจิตต์
2. นางสาวรุจิรา  เชื้อเมืองพาน
 
682 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 86 ทอง 4 โรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยง 1. เด็กหญิงกรณัฐ  แก้วอุด
2. เด็กชายจิรายุ  ปันคำ
3. เด็กชายชานนท์  มาเยอะ
4. เด็กชายธราธิป   ตาอิ่น
5. เด็กหญิงนวรัตน์  ยาสุปิ
6. เด็กหญิงนันทิชา  บุญญากาศ
7. เด็กชายพุทธิพงศ์  สมปาน
8. เด็กหญิงวรนุช  รินตา
9. เด็กชายวรัญชิต  หนูสารท
10. เด็กหญิงเบญจรัตน์  ฝั้นตื้อ
 
1. นายรธาราธิป  ยอดวงศ์
2. นายวรปรัชญ์   ทะนนท์
 
683 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 83 ทอง 5 โรงเรียนบ้านโป่งแดง 1. เด็กหญิงกันธิชา  ม่วงปั๋น
2. เด็กหญิงฐาปนีย์  ติ๊บจ๊ะ
3. เด็กชายณัฐวัตร  โทพาวงศ์
4. เด็กหญิงนลินทิพย์  ตันริน
5. เด็กหญิงพรชนก  ทองรักษ์
6. เด็กชายศุภกร  สีใจผ่อง
7. เด็กชายสุธี  ช้อนโสถี
8. เด็กชายอนุพงษ์  พุทธเมฆ
9. เด็กชายอภิสิทธิ์  คำมูลชัย
10. เด็กหญิงเกียรติกัญญารัตน์  สุขสุวรรณ
 
1. นางสาวปฐมาวดี  อิ่นคำ
2. นางอังคณา  ชมภูใหล
 
684 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา 1. เด็กหญิงซาเมีย  แลเชอ
2. เด็กหญิงญาณิศา  ก้อคือ
3. เด็กหญิงณิชา  โฟเบะ
4. เด็กหญิงธีมาพร  พูลสวัสดิ์
5. เด็กหญิงนันทิชา  โว่ยแม้
6. เด็กหญิงภวิกา  เกษมสุขสายชล
7. เด็กหญิงรินรดา  แซ่จาง
8. เด็กหญิงสุวิมล  จะพือ
9. เด็กหญิงอาแผ่  เบียงกู
10. เด็กหญิงอุษมา  แยะเบียง
 
1. นายจักรพันธ์  ศรีมกุฎ
2. นายวสันต์  กุนา
3. นายชำนาญ  นาปรัง
 
685 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเด่นศาลา 1. เด็กหญิงจริยา  ลุงทุน
2. เด็กหญิงญาดา  ลุงเหลียง
3. เด็กหญิงปลายฝน  ศรีพู
4. เด็กหญิงปวีณา  พิไลมณีกุล
5. เด็กหญิงปัญญาพร  จะลอ
6. เด็กหญิงยุวดี  ปู่เชา
7. เด็กหญิงศศิวิมล  ชูจิตร
8. เด็กหญิงสรัลชนา  ฉันทวัฒนา
9. เด็กหญิงสาธิดา  สมนึก
10. เด็กหญิงหอม  กองคำ
 
1. นายพัชร  คีรีพิสมัย
2. นางสาวจริญญา  น้อยนคร
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวชิราภรณ์  เกียรติเจริญ
 
686 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่อ้อนอก 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  อุ่นแก้ว
2. เด็กหญิงชยิสรา  สิงห์ทอน
3. เด็กหญิงณวิยา  กันทา
4. เด็กหญิงณัฐนิชา  ชุ่มมะโน
5. เด็กหญิงธัญชนก  ยอดปา
6. เด็กหญิงปนัดดา  หนูเทียม
7. เด็กหญิงปริฉัตร  อินสอน
8. เด็กชายปรีชาชาญ  พุทธวงค์
9. เด็กหญิงวริศรา  แกมใบ
10. เด็กหญิงไอยรินทร์  จอมกา
 
1. นางสาวเกศินี  ศิริแสน
2. นางสาวนริศรา  ย่อมยา
3. นางกัลยา  ทาสม
 
687 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 76 เงิน 4 โรงเรียนบ้านฮ่างต่ำ 1. เด็กหญิงณัฐธิฌา  อรินตา
2. เด็กหญิงณัฐพร  อินทะจักร์
3. เด็กหญิงณิชารีย์  อินต๊ะโน
4. เด็กหญิงธนัชชา  ทะดวง
5. เด็กหญิงพิชญา  คีรีพิสมัย
6. เด็กหญิงพีชชา  บุญตัน
7. เด็กหญิงรัชดาพร  ปิงเมือง
8. เด็กหญิงสุพรรษา  เทศถมยา
9. เด็กหญิงอภิชญาภรณ์  วงค์รักษาศิลป์
10. เด็กหญิงอุรวี  อุปนัน
 
1. นางสาวสุภาพร  พนมไพศาลสกุล
2. นางสาวลัดดา  บุญมาวรรณ
3. นายจิรพงษ์  สิทธิราช
 
688 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา 1. นางสาวณัฐวดี  อภิเจริญกุล
2. นางสาวณัฐวรรณ  จะอื่อ
3. นางสาวณิชารีย์  วงศ์วารีวรรณ
4. นางสาวนภา  เบียเช
5. นางสาวยุพาพร  จะเต๊าะ
6. นางสาวสมศรี  แยะเบี่ยง
7. นางสาวสมิตา  เกษตรสถาพร
8. นางสาวสุภาพร  หมื่อแล
9. นางสาวสุภาพร  แยะเบี่ยง
10. นางสาวอรัญญา  จะทอ
 
1. นายจักรพันธ์  ศรีมกุฎ
2. นายวสันต์  กุนา
3. นายชำนาญ  นาปรัง
 
689 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวาวี 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  มาเยอะ
2. เด็กหญิงนภัสสร  หมื่อแล
3. เด็กหญิงวิชุดา  จะอึ
4. เด็กชายสมชาย  เชอหมื่อ
5. เด็กหญิงหอมลืน  แชหมื่อ
6. เด็กชายอภิชาติ  อายิ
7. เด็กชายอาบา  เชอหมื่อ
8. เด็กหญิงอาบา  เชอหมื่อ
9. เด็กชายเจษฎา  แซ่ก่อ
 
1. นางสาวเฌณิศา  ศรีวิชัย
2. นางสาวศิริรัตน์  สมบุรณ์นาค
3. ว่าที่ร้อยเอกเสรี  เชื้ออ้วน
 
690 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านฮ่างต่ำ 1. เด็กชายกิตติภูมิ  สงนอก
2. เด็กหญิงคุณัชญา  แก้วบุตร
3. เด็กชายฆรพันธ์  วิสุยะ
4. เด็กหญิงจิราภรณ์  แก้วดี
5. เด็กชายธนากร  เขียนประเสริฐ
6. เด็กหญิงธัญชนก  กันทะวงค์
7. เด็กหญิงธิดารัตน์  นำปัญญา
8. เด็กหญิงวรรณณิสา  ยาสมุทร
 
1. นายจิรพงษ์  สิทธิราช
2. นายอรรถกานต์  จาตุประยูร
3. นางสาวกัลยา  พรมสะอาด
 
691 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา 1. เด็กชายกวี  เซียก่า
2. เด็กชายกิตติภพ  อุ่ยแม้
3. เด็กชายธนพล  ฤทธิโสภนณ์
4. เด็กชายธาวิน  ลี้พนาพรไพศาล
5. เด็กชายพงศกร  เบียก่า
6. เด็กชายศรัณยู  แก่นสาร์
7. เด็กชายศุทธวีร์  อามอ
8. เด็กชายสุทธิชัย  มาเยอะ
9. เด็กชายสุรพงศ์  เบาทุ
10. เด็กชายอภิชาติ  เชอหมื่อ
 
1. นายวสันต์  ปัญญาดี
2. นางฉัตรประภา  อุปพรรณ์
3. นางสาวศิรินาถ  คำอู
 
692 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 88 ทอง 4 โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) 1. เด็กหญิงกรกนก  มณีฉาย
2. เด็กหญิงกวินธิดา  ฟองสมุทร
3. เด็กชายคชา  ยิ้มนรินทร์
4. เด็กชายทะเล  ผลธัญญา
5. เด็กชายธนกฤต   จุมปาทอง
6. เด็กหญิงธัญญพัชร  สอาด
7. เด็กหญิงปิ่นปินัทฐ์  หัตถผะสุ
8. เด็กชายอเนชา  กาวิละ
9. เด็กหญิงเขมมิสรา  เป็งสถาน
10. เด็กชายเจษฎา  ตุ่นแก้ว
 
1. นางสาวสุภาพร  หลวงปัน
2. นางสาวณัฐริกา  จินตรารักษ์
3. นางสาวรุ่งอรุโณทัย  สมวงค์
 
693 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  มาโพธิ์
2. เด็กหญิงกัลยา  จะคะ
3. เด็กหญิงพิชชาพร  สุขอยู่
4. เด็กหญิงรัตนวลี  โว่ยแม้
5. เด็กหญิงสายสุนีย์  หมื่อแล
6. เด็กชายหล่อโย  เชอหมี่อ
7. เด็กหญิงอาริยา  จะคะ
8. เด็กหญิงอาแผ่  มาเยอะ
9. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ปอยลิ่ง
 
1. นายวสันต์  ปัญญาดี
2. นางสาวศิรินาถ  คำอู
3. นางฉัตรประภา  อุปพรรณ์
 
694 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวาวี 1. เด็กชายจะเพอะ  ลาหู่
2. เด็กหญิงจิดาภา  จะฟะ
3. เด็กชายดนุพลธ์  แซ่จ๋าว
4. เด็กชายธงชัย  เชอหมื่อ
5. เด็กชายธีรยุทธ  ใจองอาจ
6. เด็กหญิงบุญญิสา  แซ่ถิ่ง
7. เด็กชายปรีชา  คำปิง
8. เด็กชายพงษ์ศักดิ์  แซ่ลี้
9. เด็กชายมหิศร  แซ่จาง
10. เด็กหญิงเปมิกา  นันซาง
 
1. นายวิโรจน์  ราชพลี
2. ว่าที่ร้อยตรีจำรัตน์  บุญธรรม
 
695 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งนก 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  แซ่ลี
2. เด็กหญิงจิรพันธ์  แซ่เท้า
3. เด็กหญิงดาราวดี  แซ่หว้า
4. เด็กหญิงนาราภัทร  แซ่มั่ว
5. เด็กหญิงนุชจรีย์  เท้าพิทักษ์ธรรม
6. เด็กหญิงประภัสสร  แซ่ท้าว
7. เด็กหญิงมาลี  ร่มพนาธรรม
8. เด็กหญิงรัตติกาล  แซ่เฮ่อ
9. เด็กหญิงวันดี  โรจนคีรีสันติ
10. เด็กหญิงอารดา  แซ่เลาเย้า
 
1. นางสาวณิชนันทน์  กันทะลา
2. นางสาวกาญจนา  ศรีมูล
3. นายจักรพงศ์  สุนันต๊ะ
 
696 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปางมะกาดวิทยา 1. เด็กชายณัฐภัทร  ใจกล้า
2. เด็กชายวรจักขณ์  มั่นชาติ
 
1. นายสุริยา  สิงห์คำ
2. นายณรงค์  นุภาพ
 
697 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนห้วยส้านยาววิทยา 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  คำหน้อย
2. เด็กชายเกริกพล  อาเคอ
 
1. นางอรุณศรี  ชัยมงคล
2. นางสาวอัญชลี  จันทร์เขียว
 
698 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเลาลี 1. เด็กหญิงพลอย  แซ่เฉียง
2. เด็กหญิงหมี่เซอะ   มาเยอะ
 
1. นางสาวธัญนันท์  เดชานุวัติ
2. นางสาวกุลทิพย์  ฟองสนิท
 
699 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านป่าต้าก 1. เด็กชายภาสกร  จงรัก
2. เด็กชายเอกพงษ์  หงษ์คำ
 
1. นายวิเชียร  คำตุุ้ย
2. นางธัญญาภรณ์  อินทรรุจิกุล
 
700 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 73 เงิน 5 โรงเรียนอนุบาลพาน(ป่ากว๋าวมิตรภาพที่ ๖๘) 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  คงบุรี
2. เด็กหญิงวิมลสิริ  ทองคง
 
1. นางสาวพันธ์วิรา  บุญสูง
2. นายภูวดล  กุญชร
 
701 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 73 เงิน 5 โรงเรียนเวียงกาหลงวิทยา 1. เด็กหญิงธนาภรณ์   เปนุจา
2. เด็กหญิงอรนลิน   พลายด้วง
 
1. นายสุพศิน   ศรีวิชัย
 
702 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 72 เงิน 7 โรงเรียนบ้านเด่นศาลา 1. เด็กชายธนากร  เปียเช
2. เด็กหญิงพิมพ์พิศา  คำแดง
 
1. นายพัชร  คีรีพิสมัย
 
703 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 72 เงิน 7 โรงเรียนบ้านกล้วย 1. เด็กหญิงน่านฟ้า  ประมูลวงค์
2. เด็กหญิงพิชญาภา  ชัยชนะ
 
1. นางสาวดวงพร  นันติ
2. นายประสิทธิ์  ยารังษี
 
704 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 71 เงิน 9 โรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ย 1. เด็กชายกษิดิศ   ขันธะวิธี
2. เด็กชายเฉลิมพล  เรเซอร์
 
1. นายทิวัตถ์  วงค์ฟู
2. นายโสพณ  ณ ลำปาง
 
705 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 70 เงิน 10 โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ 1. เด็กหญิงณัฐพร  ราชคม
2. เด็กหญิงปริยพร  ใจดี
 
1. นายอดิเรก  น้ำสา
2. นายอุเทน  ทาแกง
 
706 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 70 เงิน 10 โรงเรียนบ้านโป่งปูเฟือง 1. เด็กชายธนภัทร  เชี่ยวชาญ
2. เด็กชายเอกภพ  อายี
 
1. นางนิศาสินี  พาสอน
2. นายสามมุ่ย  ปุนคำ
 
707 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 70 เงิน 10 โรงเรียนบ้านแม่ผักแหละ 1. เด็กชายอามือ  เชอหมื่อ
2. เด็กหญิงอาเดอ  เบียงแล
 
1. นายธนวัฒน์  ชัยพิสุทธิ์เมธา
 
708 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 70 เงิน 10 โรงเรียนชุมชนบ้านสันมะค่า 1. เด็กชายภูผา  เอกจิตร
2. เด็กชายอัศวิน  ทิพเทพ
 
1. นายณัฏฐชัย  ชุ่มเรือน
2. นางสาวนาถตยา  สพิงค์เงิน
 
709 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 61 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านห้วยมะซาง 1. เด็กหญิงอรจิรา  ลิปอ
2. เด็กหญิงอุษณีย์  ลิปอ
 
1. นายจิรัฏฐ์  คชลัย
2. นางสาวมณธิชา  คณะโจทย์
 
710 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปางมะกาดวิทยา 1. นางสาวศศิกานต์  ขันเต๋
2. เด็กหญิงศิริยากร  กุญชร
 
1. นายสุริยา  สิงห์คำ
2. นายณรงค์  นุภาพ
 
711 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโป่งแดง 1. นายภานุพงศ์  จันพรม
2. นายวุฒิพงษ์  สุทธนู
 
1. นางสมพร  สุขใสบูลย์
 
712 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนห้วยส้านยาววิทยา 1. เด็กหญิงนลินทิพย์  แสงจัง
2. เด็กหญิงพัชราวดี  มาเยอ
 
1. นายทองสุข  โพธิษา
2. นางศรีวรรณ์  โพธิษา
 
713 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่ผักแหละ 1. เด็กหญิงสายธาร  นานา
2. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  คะติ
 
1. นายธนวัฒน์  ชัยพิสุทธิ์เมธา
 
714 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 78 เงิน 5 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น 1. นางสาวชนากานต์  แซ่ย้าง
2. เด็กหญิงสวรินทร์  แลเชอะ
 
1. นายบัณฑิต  วุยแพ
2. นายสมชัย  โกพอ
 
715 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 78 เงิน 5 โรงเรียนดอยเวียงผาพิทยา 1. นางสาววิภาดา   หมื่น
2. นางสาวเสาหล้า   ลุงชัย
 
1. นายจันทรัตน์   วงชารี
2. นายศุภเกียรติ   กุลพงศ์เสรี
 
716 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 76 เงิน 7 โรงเรียนศรีโพธิ์เงินวิทยา 1. เด็กชายฐิติพงษ์  จันทร์ปวงเสน
2. เด็กหญิงภัทราพร  พลประสิทธิ์
 
1. นายวริทธิพล   ลือยศ
 
717 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 69 ทองแดง 8 โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา 1. เด็กหญิงนันธิการต์  รัสดาดาน
2. เด็กหญิงพิชชา  ม่าวไทย
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  คนบุญ
2. นายสมชาติ  สิริโอสกุล
 
718 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 67 ทองแดง 9 โรงเรียนโป่งกลางน้ำประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงจิราพร  มาเยอะ
2. เด็กหญิงศรีไพร  ซื่อหมื่อ
 
1. นายกฤษนุ  ก้อสละ
2. นายคมสัน  คำจ้อย
 
719 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 64 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ 1. เด็กหญิงกมลศรี  เยเบียง
2. เด็กหญิงมัลลิกา  เยเบียง
 
1. นายอนุสรณ์  สีลา
 
720 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 64 ทองแดง 10 โรงเรียนร่องธารวิทยา 1. เด็กชายปวริศ   ธรรมวงศ์
2. เด็กหญิงวิลาวรรณ  จันทร์ช่วย
 
1. นายทองสุก   ขอบรูป
2. นางสาวนารีรัตน์   สันกำแพง
 
721 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 62 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านปางอ่ายห้วยชมภู 1. เด็กหญิงรุ่งนภา   บุปผามาลัย
2. เด็กหญิงอุษา   ชัยวัง
 
1. นางสาวพรลภัส   จันธิมา
2. นางสาวมยุรี   พวงอาภัย
 
722 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 62 ทองแดง 12 โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ไคขุนทด
2. เด็กหญิงศิริภรณ์  มณีทิพย์
 
1. นายสงบ  กล้าณรงค์
 
723 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 60 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม 1. เด็กหญิงรุ่งธิวา  นอรัตน์
2. เด็กหญิงอารดี  สมบูรณ์ชัย
 
1. นายธนาภิสุทธิ์  พุทธวงศ์
 
724 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า 1. เด็กหญิงยิ่งลักษณ์  อินต๊ะ
 
1. นายณัฐวุฒิ  มากสุข
 
725 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเลาลี 1. เด็กหญิงอาเซอะ   มาเยอะ
 
1. นางสาวอารียา   อาแว
 
726 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเวียงผาวิทยา 1. เด็กหญิงนฤมล  มาเยอะ
 
1. นางอุทุมพร  โคกสีนอก
 
727 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 88 ทอง 4 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น 1. เด็กหญิงกานต์สินี  เชอกอง
 
1. นางสาวสุภาวดี  กาจะลากี
 
728 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 86 ทอง 5 โรงเรียนสันกลางวิทยา 1. เด็กหญิงหมีตี  อาเน
 
1. นายอภิชาติ  เชิญชู
 
729 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 84 ทอง 6 โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา 1. เด็กหญิงคำสวย  พุธจา
 
1. นางพรพนา  ปัญญา
 
730 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 82 ทอง 7 โรงเรียนบ้านเด่นศาลา 1. เด็กหญิงหมวยแดง  คำมา
 
1. นายนิพนธ์  ยาวิลาศ
 
731 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 78 เงิน 8 โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ 1. เด็กหญิงอัญชลี  มาเยอะ
 
1. นางมนต์ทิพย์  รัศมี
 
732 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 77 เงิน 9 โรงเรียนบ้านดงป่าส้านใหม่เจริญ 1. เด็กหญิงลฎาภา   กุณทะวรรณา
 
1. นางสาวมุกดา   พุทโสภา
 
733 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 76 เงิน 10 โรงเรียนบ้านป่าส้าน 1. เด็กหญิงณัฏฐวรรณ   ใจวรรณ
 
1. นางจันทร์หอม  ศรีวิชัย
 
734 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านร่องคตสันปูเลย 1. เด็กหญิงลลิตา  ใจมอย
 
1. นางสาวกมลพร  ศรีชัย
 
735 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา 1. เด็กชายอภิชาติ  พิหล่อง
 
1. นายวราพงษ์ชัย  กองสูงเนิน
 
736 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น 1. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  เลเฉอะ
 
1. นางสาวสุภาวดี  กาจะลากี
 
737 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดงป่าส้านใหม่เจริญ 1. เด็กหญิงภัทรวดี   ศรีบุญเรือง
 
1. นายสมคิด   เชื้อดวงขาว
 
738 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 90 ทอง 4 โรงเรียนศรีโพธิ์เงินวิทยา 1. เด็กหญิงสุพิชญา  นามแก้ว
 
1. นางสาวศรินทร์ทิพย์  กัลยาโน
 
739 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 78 เงิน 5 โรงเรียนบ้านป่าส้าน 1. เด็กหญิงพัชรมัย  แสนเกตุ
 
1. นางจันทร์หอม  ศรีวิชัย
 
740 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 76 เงิน 6 โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ 1. เด็กหญิงนาซ้อ  ลาหู่นะ
 
1. นางสาวประภาศรี  กุศล
 
741 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 75 เงิน 7 โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า 1. เด็กหญิงพนิดา  กองแก้ว
 
1. นายณัฐวุฒิ  มากสุข
 
742 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 74 เงิน 8 โรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยง 1. เด็กชายศุภกร   คำหล้า
 
1. นายวรปรัชญ์   ทะนนท์
 
743 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 73 เงิน 9 โรงเรียนสันกลางวิทยา 1. เด็กหญิงกานิษฐา  หน่อโป
 
1. นายอภิชาติ  เชิญชู
 
744 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 72 เงิน 10 โรงเรียนบ้านเด่นศาลา 1. เด็กชายยศพงษ์  มาเยิด
 
1. นายนิพนธ์  ยาวิลาศ
 
745 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านวาวี 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  มาเยอะ
 
1. นายศรายุทธ  แก้วเรือน
 
746 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 66 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านม่วงคำ 1. เด็กหญิงปภาดา  ถาติ๊บ
 
1. นางอนงค์  จงจำรัสศิลป์
 
747 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 64 ทองแดง 13 โรงเรียนบัวสลีวิทยา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เทพธรรม
 
1. นางสาวประดับดาว  ขาวอ้วน
 
748 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 62 ทองแดง 14 โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา 1. เด็กชายนทีกานต์  บุญงาม
 
1. นางสุดทัย  ปัญญา
 
749 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์) 1. เด็กหญิงอรวรรณ   ลีโป
 
1. นางสาวจิตราธาร  จันต๊ะยอด
 
750 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเวียงผาวิทยา 1. เด็กหญิงนลินี  ท้าวปู่ปัน
 
1. นางสาวศิรินัดดา  ถาชื่น
 
751 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดอยช้าง 1. เด็กหญิงกัลยา  แซ่ดู่
 
1. นายวิทวัส  กันทะเนตร
 
752 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 87 ทอง 4 โรงเรียนแม่ตะละวิทยา 1. เด็กหญิงจิตสุภา  แซ่เล้า
 
1. นายอนันต์  หมื่นถา
 
753 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 79 เงิน 5 โรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยง 1. เด็กชายกิตติศักดิ์   ศรีออน
 
1. นายเกษตรศักดิ์   คำภีระ
 
754 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 78 เงิน 6 โรงเรียนเวียงกาหลงวิทยา 1. เด็กหญิงกรรณิการ์   โสลา
 
1. นางสาวขวัญหล้า  คำแสง
 
755 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 77 เงิน 7 โรงเรียนบ้านโป่งนก 1. เด็กหญิงรชดา  เวียงบรรพต
 
1. นางสาวณกมล  ชมภูเมืองชื่น
 
756 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 76 เงิน 8 โรงเรียนบ้านฝั่งตื้น 1. เด็กหญิงศุภิญญา  ใจแห้ง
 
1. นายสุนทร  พูลชุม
 
757 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 75 เงิน 9 โรงเรียนบ้านป่าแงะ (ป่าแดด) 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  นิ่มศิริสุวรรณ์
 
1. นางภัสธิวา  ออมสิน
 
758 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 74 เงิน 10 โรงเรียนสันกลางวิทยา 1. เด็กชายอาบอ   เชก่อ
 
1. นายอภิชาติ  เชิญชู
 
759 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา 1. เด็กหญิงพรชนิตว์  แลเชอ
 
1. นายวราพงษ์ชัย  กองสูงเนิน
 
760 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  ป้อซ้อน
 
1. นายสุพจน์  อุ่นวงค์
 
761 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา 1. เด็กหญิงคำดี  พุธจา
 
1. นางพรพนา  ปัญญา
 
762 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านป่าคา 1. เด็กหญิงกูลจนา  นรรัตน์
 
1. นางนิภา  บุญเลิศ
 
763 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 32(บ้านสาขันหอม) 1. เด็กหญิงปภาวรินทร์  ชุ่มเชย
 
1. นางวีรญา  สีหอำไพ
 
764 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 80 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเลาลี 1. เด็กชายฉัตรชัย  มาเยอะ
 
1. นางสาวอารียา   อาแว
 
765 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 78 เงิน 5 โรงเรียนบ้านทุ่งพร้าว(เพ็คกี้ฮิทค็อก) 1. เด็กหญิงสุภา  จะทอ
 
1. นางสุคนธ์ทิพย์  น้อยหมอ
 
766 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 75 เงิน 6 โรงเรียนบ้านโป่งนก 1. เด็กชายสุกฤษฎิ์  โรจนคีรีสันติ
 
1. นางสาวมานิสา  เกตุจันต๊ะ
 
767 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 74 เงิน 7 โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) 1. เด็กชายอัครชา  ทองคำ
 
1. นางจุไรพรรณ  แสงจันทร์
 
768 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 68 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านดอนสลี 1. เด็กหญิงนิรมล  ลุงเด่น
 
1. นางนงนุช  ไฝคำ
 
769 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 66 ทองแดง 9 โรงเรียนโรงช้างวิทยา 1. เด็กหญิงรัตน์ธมนต์  หงษา
 
1. นางบัวผัน  ทองภาพ
 
770 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 65 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านปางเกาะทราย 1. เด็กชายณัฐกร  จ๋อมทาน
 
1. นางภานุมาศ  เวียงเงิน
 
771 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 64 ทองแดง 11 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ 1. เด็กหญิงจิราพร   พันธุ
 
1. นางสาวเสาวภา  ไชยยา
 
772 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 63 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ย 1. เด็กชายพงศกร  แล่ดู
 
1. นางสาววนัญญา  บุญเรือง
 
773 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 62 ทองแดง 13 โรงเรียนปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงโสภิตนภา  ตาใจ
 
1. นางน้ำทิพย์  กุลปริยาวุฒิ
 
774 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 60 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านทุ่งม่าน 1. เด็กหญิงกุลภรณ์  พงษ์ธนู
 
1. นายนราฤทธิ์  สอนใจ
 
775 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันกลางวิทยา 1. เด็กหญิงสารพี  เบเช
 
1. นายอภิชาติ  เชิญชู
 
776 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดอนสลี 1. เด็กหญิงอาเมย์  นาโป้
 
1. นางนงนุช  ไฝคำ
 
777 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเด่นศาลา 1. เด็กชายศิริราช  หลวงโปทา
 
1. นายนิพนธ์  ยาวิลาศ
 
778 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 85 ทอง 4 โรงเรียนบ้านขุนสรวย 1. เด็กหญิงแสงงาม  ลาหู่นะ
 
1. นางสาววิไลพร  วัฒนประเสริฐชัย
 
779 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 83 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า 1. เด็กชายภูริณัฐ   ขันแข็ง
 
1. นางจันนิภา  ทองคุ้ม
 
780 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 81 ทอง 6 โรงเรียนปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงจิราภา  สลีสองสม
 
1. นางสาวศุภมาส  ตันแก้ว
 
781 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 80 ทอง 7 โรงเรียนบ้านแม่พริก(เมืองยศพิทยานุกูล) 1. เด็กชายชัยรัตน์  แดนพิชิตโชค
 
1. นางสาวพรธิวา  ปันนะสาร
 
782 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 75 เงิน 8 โรงเรียนชุมชนบ้านสันมะค่า 1. เด็กหญิงธิดารัตน์   นาลาด
 
1. นางสาวสายทอง  อินต๊ะ
 
783 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 73 เงิน 9 โรงเรียนบ้านต้นยาง 1. เด็กหญิงหมี่กา  มาเยอะ
 
1. นางสาวศิริพร  สิบหมื่นอาด
 
784 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 71 เงิน 10 โรงเรียนบ้านสันต้นดู่ 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  สมวรรณ
 
1. นางพรรณละเอียด  พรมตัน
 
785 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 70 เงิน 11 โรงเรียนบ้านดอยช้าง 1. เด็กชายสุชาติ  อาซองกู่
 
1. นายวิทวัส  กันทะเนตร
 
786 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 68 ทองแดง 12 โรงเรียนริมวัง ๒ 1. เด็กชายสุทธิภัทร  เชื้อสุวรรณ
 
1. นางสาวมนัญญา  อุปธิ
 
787 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 67 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านแม่ผักแหละ 1. เด็กชายธนเชษฐ์  นานา
 
1. นายเมธี  อภิวงค์
 
788 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 66 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านโป่งนก 1. เด็กหญิงราชาวดี  ร่มพนาธรรม
 
1. นางสาวณกมล  ชมภูเมืองชื่น
 
789 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์) 1. เด็กหญิงนารีรัตน์   เยส่อ
 
1. นางสาวจิตราธาร  จันต๊ะยอด
 
790 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา 1. เด็กชายภัทร  ชัยกันทะ
 
1. นายประพัฒน์  นิสสัย
 
791 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดอยช้าง 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  แซ่ตู่
 
1. นายวิทวัส  กันทะเนตร
 
792 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 80 ทอง 4 โรงเรียนโรงช้างวิทยา 1. เด็กหญิงขนิษฐา  มาฟู
 
1. นายสำเริง  ทองภาพ
 
793 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 79 เงิน 5 โรงเรียนแม่ตะละวิทยา 1. เด็กหญิงวราภรณ์  แซ่ย่าง
 
1. นายอนันต์  หมื่นถา
 
794 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 78 เงิน 6 โรงเรียนโป่งกลางน้ำประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงนามีสอ  คำแสง
 
1. นางสายใจ  กระธง
 
795 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 77 เงิน 7 โรงเรียนสันหนองควาย 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  สุขวรรณา
 
1. นางนราวดี  มีสุข
 
796 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 75 เงิน 8 โรงเรียนบ้านโป่งนก 1. เด็กหญิงอรุณี  แสนยากุล
 
1. นางสาวณกมล  ชมภูเมืองชื่น
 
797 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 74 เงิน 9 โรงเรียนบัวสลีวิทยา 1. เด็กชายหล่ะโล๊ะ  ป่าลื่อ
 
1. นางไข่มุก  ธนะไพสิษสกุล
 
798 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 73 เงิน 10 โรงเรียนบ้านฝั่งตื้น 1. เด็กหญิงสิรินดา  อ้นป๊ก
 
1. นายสุนทร   พูลชุม
 
799 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 72 เงิน 11 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งป่าแดด 1. เด็กชายภาคภูมิ  วัฒนา
 
1. นายพิเชษฐ์  อินทร์ชน
 
800 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา 1. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  กานต์พิชชา
 
1. นางสาวศิรินาถ  คำอู
 
801 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงธนพร  เรือนแสน
 
1. นายสุพจน์  อุ่นวงค์
 
802 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ตะละวิทยา 1. เด็กหญิงชมพูนุช  แซ่วื้อ
 
1. นายอนันต์  หมื่นถา
 
803 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านวังวิทยา 1. เด็กหญิงรติญา  จันทรจร
 
1. นางสาวจินตนา  ยารวง
 
804 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนท่าก๊อพลับพลาพิทยา 1. นางสาวเรวดี  เทพโยธา
 
1. นางกิตินันท์  ชัยพิสุทธฺ์เมธา
 
805 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 76 เงิน 4 โรงเรียนบ้านดอยช้าง 1. เด็กหญิงสุปราณี  มาเยอะ
 
1. นายวิทวัส  กันทะเนตร
 
806 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 68 ทองแดง 5 โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา 1. เด็กชายสิรวิชญ์  ธิวงศ์
 
1. นายประพัฒน์  นิสสัย
 
807 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 66 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านโป่งเหนือ 1. เด็กหญิงบุษราคำ  บุญเลิศ
 
1. นางสาวพรสินี  นพวงค์
 
808 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 64 ทองแดง 7 โรงเรียนบัวสลีวิทยา 1. เด็กหญิงมาริษา  ป่าลื่อ
 
1. นางกุลนิษฐ์  เงินแท้
 
809 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 62 ทองแดง 8 โรงเรียนป่าแดงวิทยา 1. เด็กหญิงศิโรรัตน์  ชัยพรม
 
1. นายพัฒน์พงษ์  เต็มเสาร์
 
810 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กชายธีรภัทร  เขื่อนคำ
 
1. นายสุพจน์  อุ่นวงค์
 
811 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ตะละวิทยา 1. เด็กหญิงธิดา  คมศรโมกข์
 
1. นายอนันต์  หมื่นถา
 
812 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์) 1. เด็กหญิงอาเปีย   เมอแล
 
1. นางสาวจิตราธาร  จันต๊ะยอด
 
813 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโป่งเหนือ 1. เด็กหญิงเพ็ญประภา  อินปา
 
1. นางสาวพรสินี  นพวงค์
 
814 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 82 ทอง 4 โรงเรียนสันหนองควาย 1. เด็กหญิงรัศมีธรรม  จากลาง
 
1. นางนราวดี  มีสุข
 
815 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 81 ทอง 5 โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) 1. เด็กหญิงสคนทิพย์  เมืองมูล
 
1. นางอำไพ  ขอบรูป
 
816 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 81 ทอง 5 โรงเรียนท่าก๊อพลับพลาพิทยา 1. เด็กชายทรงวุฒิ  ไทยใหม่
 
1. นางกิตินันท์  ชัยพิสุทธฺ์เมธา
 
817 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 78 เงิน 7 โรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยง 1. เด็กชายภัทรพล  พรมตัน
 
1. นายเกษตรศักดิ์  คำภีระ
 
818 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 76 เงิน 8 โรงเรียนบ้านป่าแงะ (ป่าแดด) 1. เด็กหญิงรุจิรัตน์  ถิ่นจอม
 
1. นางภัสธิวา  ออมสิน
 
819 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 75 เงิน 9 โรงเรียนบ้านดอยช้าง 1. เด็กหญิงอาเตอ  โซคากุ
 
1. นายวิทวัส  กันทะเนตร
 
820 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 74 เงิน 10 โรงเรียนศรีถ้อยสุนทรราษฎร์วิทยา 1. เด็กหญิงภัคนันท์  ขันหอม
 
1. นางพัชราภรณ์  ตุ้ยปัน
 
821 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนสันกลางวิทยา 1. เด็กชายธีรยุทธ   หลวงวงศ์
 
1. นายอภิชาติ   เชิญชู
 
822 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งเหนือ 1. เด็กหญิงกุลนิษฐ์  ดาซอ
2. เด็กหญิงสุณิษา  ทัศน์สยุมพร
 
1. นางอัจฉราภรณ์  พังจันทร์ตา
2. นางสาวชนันทิพย์  ขัดสุรินทร์
 
823 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านป่าตึง (เวียงป่าเป้า) 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  ปู่เเคระ
2. เด็กชายวรทัต  มีโหลง
 
1. นางพรรณภา  สุวรรณศรี
2. นางสาว ขวัญจิตร  ไชยมงคล
 
824 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทุ่งพร้าว(เพ็คกี้ฮิทค็อก) 1. เด็กหญิงวิไลพร   จะสอ
2. เด็กหญิงอารยา   จะฟู
 
1. นางวิลาวัณย์  จอมสว่าง
2. นางสาวธิดารัตน์  สิงห์คำ
 
825 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 83 ทอง 4 โรงเรียนบ้านห้วยมะแกง 1. เด็กหญิงชลธิชา   พงศ์วิบูลพิทยา
2. เด็กหญิงธารปภัสร์  ย่ายี๋
 
1. นางอุทัยทิพย์  จันต๊ะวงษ์
2. นางสาวอัญชิษฐา  เทพท้าว
 
826 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 81 ทอง 5 โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ 1. เด็กชายรักษ์ชัย  จะทอ
2. เด็กหญิงแอนนา  จะก่า
 
1. นางสาวกาญจนา  คำมาวัง
2. นางสายรุ้ง  แม่นหมาย
 
827 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 78 เงิน 6 โรงเรียนบ้านวาวี 1. เด็กชายธนธรณ์  ยศทะ
2. เด็กหญิงมาด  เซียมราย
 
1. นางสาวสุกัญญา  ชุมภู
2. นางสาวศิริรัตน์  สมบุณร์นาค
 
828 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 76 เงิน 7 โรงเรียนบ้านวังวิทยา 1. เด็กชายฐิติชากาญจน์  กิจการ
2. เด็กชายธนกฤษ  สุปัญญา
 
1. นางขวัญดาว  อุดสุข
2. นางสาววิภา  แปงนุจา
 
829 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 73 เงิน 8 โรงเรียนชุมชนบ้านกู่(ป่าเป้าประชานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  จะต๋อ
2. เด็กหญิงธันยาพร  จะกะทร
 
1. นางสาววรัชญา  สมโภชน์
2. นางสาวศรัญญา  เป็งสุวรรณ์
 
830 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 48 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านป่าตึง (พาน) 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  อุดไทย
2. เด็กชายศราวุฒิ   อินทะนัย
 
1. นางสาวขวัญนภา  อุดนันท์
2. นางสาวณัฐชยา  ปากหวาน
 
831 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยมะแกง 1. เด็กหญิงนาตอง  มงคล
2. เด็กหญิงวราพร  ใอสอ
 
1. นางอุทัยทิพย์  จันต๊ะวงษ์
2. นางสาวอัญชิษฐา  เทพท้าว
 
832 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโป่งเหนือ 1. เด็กหญิงณัฐดา  ศักดิ์เจริญชัยกุล
2. เด็กหญิงนุศรา  ทอสวัสดิ์วงศ์
 
1. นางอัจฉราภรณ์  พังจันทร์ตา
2. นางสาวชนันทิพย์  ขัดสุรินทร์
 
833 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านป่าตึง (เวียงป่าเป้า) 1. เด็กหญิงกาญจนา  แซ่ย่าง
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  มิกา
 
1. นางพรรณภา  สุวรรณศรี
2. นางสาวขวัญจิตร  ไชยมงคล
 
834 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 93 ทอง 4 โรงเรียนบ้านทุ่งพร้าว(เพ็คกี้ฮิทค็อก) 1. เด็กหญิงรัตนา  ไอ้สูน
2. เด็กหญิงสุทินา  แชกื้อ
 
1. นางวิลาวัณย์  จอมสว่าง
2. นางสาวรัชดาพร  รอดอุดม
 
835 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 91 ทอง 5 โรงเรียนเวียงผาวิทยา 1. เด็กหญิงบูลุม   เยอส่อ
2. เด็กหญิงอาพอ  เชอหมื่อ
 
1. นางสาวรัตนา  แก้วสมตัว
 
836 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 77 เงิน 6 โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา 1. เด็กหญิงสุภาพร  หมื่อโป
2. เด็กหญิงอุไรวรรณ  แยซอ
 
1. นางสาวศิรินาถ  คำอู
2. นางสาวพัชนุพร  โยนิจ
 
837 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 76 เงิน 7 โรงเรียนบ้านแม่โมงเย้า 1. เด็กหญิงสุภัสสร  ภูหอม
2. เด็กหญิงสุวนันท์   แจรึ
 
1. นางสาวดลยา  ขันเวท
2. นางรัชรินทร์  บุญยงค์
 
838 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 75 เงิน 8 โรงเรียนบ้านวังวิทยา 1. เด็กหญิงฉัตรพร  ปิกจุมปู
2. เด็กหญิงเกสรา  โนนยะโส
 
1. นางสาววิภา  แปงนุจา
2. นางขวัญดาว  อุดสุข
 
839 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 74 เงิน 9 โรงเรียนบ้านเมืองน้อย(นิมมานเหมินทานุสรณ์) 1. เด็กหญิงจิรัชยา  ไทยใหม่
2. เด็กหญิงนวิยา  ไทยใหม่
 
1. นายแทน  เพชรศิลารักษ์
2. นางณภัสวรรณ  นีกรี
 
840 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 68 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านป่าส้าน 1. เด็กหญิงพิมพ์อัปสร  นิธิชินาอุดมกุล
2. เด็กหญิงวลัยพรรณ  แซ่แด
 
1. นายนุกุล  พูลจุ้ย
 
841 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 67 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านโป่งแดง 1. เด็กหญิงจิรภิญญา  ประกอบสุข
2. เด็กหญิงนันทการณ์  เมืองมูล
 
1. ว่าที่ร้อยตรีกาญจน์  ตาสาย
 
842 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 66 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านกล้วย 1. เด็กหญิงณัฐลิกา  กันจินะ
2. เด็กหญิงรังสิมา  หมูคำ
 
1. นางดวงใจ  อินทจักร์
2. นายอนุวัฒน์  แสนขัติยรัตน์
 
843 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 64 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านหนองเก้าห้อง 1. เด็กหญิงสุภัสสร  ผาแก้ว
2. เด็กหญิงสุภัสสร  ผาแก้ว
 
1. นายประภาส  ขนาดใหญ่
2. นางสาวกัญญาวีร์  สว่างทิตย์
 
844 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งพร้าว(เพ็คกี้ฮิทค็อก) 1. นางสาวพรสวรรค์  ธรรมวัง
2. นางสาวสุวนันท์  แลเชอ
 
1. นางวิลาวัณย์  จอมสว่าง
2. นางสาวรัชดาพร  รอดอุดม
 
845 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโป่งเหนือ 1. เด็กหญิงจิตธนา  มูลธิ
2. เด็กหญิงวาเรน  พงค์ภัค
 
1. นางอัจฉราภรณ์  พังจันทร์ตา
2. นางอัญญรัตน์  มณีทอง
 
846 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา 1. เด็กหญิงศรัณยา  ก๊อคือ
2. เด็กหญิงสุมิตรา  ยีซอ
 
1. นางสาวพัชนุพร  โยนิจ
2. นางสาวพรชนิตว์  เกตุมรรค
 
847 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 78 เงิน 4 โรงเรียนสันกลางวิทยา 1. เด็กชายภูบดี  มาเยอะ
2. เด็กชายวิชัย  เมเช
 
1. นายอภิชาติ  เชิญชู
2. นางฐิติกมล  เชื้อเมืองพาน
 
848 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 75 เงิน 5 โรงเรียนเวียงกาหลงวิทยา 1. เด็กหญิงชมพูนุช   กิจสุภา
2. เด็กหญิงวรนุช  เมืองแสน
 
1. นางจันทร์รินทร์   ใจยะเสน
 
849 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 74 เงิน 6 โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) 1. เด็กหญิงปนัดดา  วรรณา
2. เด็กหญิงสุพรรษา  ใจสุข
 
1. นางอำไพ  ขอบรูป
 
850 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 68 ทองแดง 7 โรงเรียนโป่งกลางน้ำประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงยุพารัตน์  พลอยพัสสร
2. เด็กหญิงสุนิสา  จะสอ
 
1. นางสาวเสาวนีย์  เขียวมัง
2. นางสาวเอื้อมพร  เรียบร้อย
 
851 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงกิรณา  ชาวเวียง
2. เด็กหญิงชญาดา  ไทยเจริญ
 
1. นางสาวรุจิรา  เชื้อเมืองพาน
 
852 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยา 1. เด็กหญิงภูมิรพี  โกติรัมย์
 
1. นางสาวขนิษฐา  ธิวงศ์
 
853 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์) 1. เด็กหญิงวาสนา   แยเบียง
 
1. นางสาวจิตราธาร  จันต๊ะยอด
 
854 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่ผักแหละ 1. เด็กชายเจษฎา  แอโป
 
1. นายเมธี  อภิวงค์
 
855 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 78 เงิน 4 โรงเรียนบ้านวังวิทยา 1. เด็กชายวิวัฒน์  บุญรอด
 
1. นางสาวจินตนา  ยารวง
 
856 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 78 เงิน 4 โรงเรียนสันกลางวิทยา 1. นายอาผ่า   ลอปิ
 
1. นายอภิชาติ  เชิญชู
 
857 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 75 เงิน 6 โรงเรียนเวียงกาหลงวิทยา 1. เด็กหญิงอารดา   เป็งผัด
 
1. นางสาวขวัญหล้า  คำแสง
 
858 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 75 เงิน 6 โรงเรียนสันหนองควาย 1. เด็กชายเว่ย   หัว ลิว
 
1. นางนราวดี  มีสุข
 
859 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 72 เงิน 8 โรงเรียนบ้านดอยช้าง 1. นายรเมศ  หวุ่ยเชอกู่
 
1. นายวิทวัส  กันทะเนตร
 
860 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 72 เงิน 8 โรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยง 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ประชา
 
1. นายเกษตรศักดิ์  คำภีระ
 
861 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 69 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านฝั่งตื้น 1. เด็กหญิงพิชญ์นรี  ราชคม
 
1. นายสุนทร  พูลชุม
 
862 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 66 ทองแดง 11 โรงเรียนโป่งกลางน้ำประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงยุวดี  ยากู
 
1. นายณฐนน  มีวรรณ์
 
863 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 63 ทองแดง 12 โรงเรียนห้วยส้านยาววิทยา 1. เด็กชายกิตติธัช  จูเปาะ
 
1. นางอรพินทร์  เหมยเมืองแก้ว
 
864 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 60 ทองแดง 13 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 32(บ้านสาขันหอม) 1. เด็กหญิงกัลยา  ใจดี
 
1. นางนิตยา  วานิชพิพัฒน์
 
865 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่โมงเย้า 1. เด็กหญิงนารีรัตน์  อาจอง
2. เด็กหญิงนุศรา  อาจอง
3. เด็กหญิงโนราห์  อาจอง
 
1. นางสาวดลยา  ขันเวท
2. นางรัชรินทร์  บุญยงค์
 
866 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ 1. เด็กชายยูดา  จะแฮ
2. เด็กชายวินัย  จะสอ
3. เด็กชายสุรเดช  ลาหู่นะ
 
1. นางมนต์ทิพย์  รัศมี
2. นางสาวสาวิตรี  ตาแก้ว
 
867 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ 1. เด็กหญิงชนากานต์  ณ วรรณเล
2. เด็กหญิงนงนภัส  มั่งมี
3. เด็กหญิงวิภารัตน์  เรือนแก้ว
 
1. นางพรภิมล  ทองดีโลก
2. นางสาวมยุรา  ปิยารักษ์
 
868 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 92 ทอง 4 โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  สิริบุญ
2. เด็กหญิงชาลิสา  ลาหู่นะ
3. เด็กหญิงอัญพร  แยเบียง
 
1. นางสาวกาญจนา  คำมาวัง
2. นางสาวกรวิภา  ภูอินนา
 
869 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 78 เงิน 5 โรงเรียนบ้านแม่พุง 1. เด็กชายพงศกร  ยะแสง
2. เด็กหญิงพิมพกานต์  บุญตา
3. เด็กชายวุฒิชัย   ลอมโฮม
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  สาระสุข
2. นางนาตยา  ศรีอักษรานุกูล
 
870 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 77 เงิน 6 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น 1. เด็กหญิงนิจวิภา  แซ่เติ๋น
2. เด็กหญิงวิชญาดา  ปิยอนันต์ธรรม
3. เด็กหญิงแก้วเกล้า  ปอแสง
 
1. นายอนิวรรต  กองพินธ์
2. นางสาวศิริพร  อภิญญารัตนกุล
 
871 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 76 เงิน 7 โรงเรียนบ้านเด่นศาลา 1. เด็กหญิงปนัดดา  แซ่หวือ
2. เด็กหญิงมัญชุภา  วรโชติพนาไพร
3. เด็กหญิงเจนจิรา  ทองดี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวชิราภรณ์  เกียรติเจริญ
2. นางสุภาวดี  กาบทอง
 
872 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 75 เงิน 8 โรงเรียนชุมชนบ้านกู่(ป่าเป้าประชานุเคราะห์) 1. เด็กชายนพดล  จันต๊ะ
2. เด็กชายอภิบาล  จะน๊ะ
3. เด็กชายอาทอนี  มาเยอะ
 
1. นางสาวศรัญญา  เป็งสุวรรณ์
2. นางสาวกฤติกา  คงชม
 
873 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 74 เงิน 9 โรงเรียนบ้านโป่งเหนือ 1. เด็กชายมติมนต์  ฝนบริบูรณ์
2. เด็กชายอชิตพล  แข็งแรง
3. เด็กชายอิทธิพล  คำหอม
 
1. นางแสงหล้า  แสนอุ่นเรือน
2. นางสาวพรสินี  นพวงค์
 
874 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 73 เงิน 10 โรงเรียนบ้านถ้ำ 1. เด็กชายธนพัฒน์  นวลคำ
2. เด็กชายสุทธิพงษ์  มาเยอะ
3. เด็กชายเคียง  ซึ่ง เจีย
 
1. นางศิกัญญา  สุภามณ๊
2. นางสาวพิชามญชุุ์  อุปคุต
 
875 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 72 เงิน 11 โรงเรียนบ้านปางอ้อย 1. เด็กหญิงกัญญาณัท  ตันโยธา
2. เด็กหญิงฐิติกาญจน์  จันทร์วรรณ
3. เด็กหญิงภัทรนิษฐ์  สายก้อนแก้ว
 
1. นางสาวจรรยา  สิริการ
 
876 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ 1. เด็กหญิงปรียา  สุรินต๊ะ
2. เด็กหญิงสุธางศุ์รัตน์  กันธะชัย
3. เด็กชายอนันต์กร  สาแก้ว
 
1. นางพรภิมล  ทองดีโลก
2. นางสาวขวัญกมล  แปงปุ๋ย
 
877 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเวียงผาวิทยา 1. เด็กหญิงกันทิดา  เบียเช
2. เด็กหญิงหมี่ออ  มาเยอะ
3. เด็กหญิงอาซอ  มาเยอะ
 
1. นางสาวศิรินัดดา  ถาชื่น
2. นางสาวบุษบา   กูเชอ
 
878 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กชายธาวิน  มาเยอะ
2. เด็กชายอัศวิน  หวุ่ยแม
3. เด็กชายอาโซ่  มาเยอะ
 
1. นางสาวกรรณิการ์  คำต๊ะ
2. นางนรินทร์จันทร์  สุทธิธรรม
 
879 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 87 ทอง 4 โรงเรียนบ้านถ้ำ 1. เด็กหญิงปภาวรินทร์  ชูควร
2. เด็กหญิงปรียาภัทร  คำหลวงแว่น
3. เด็กชายเจษฎาภรณ์   คำหลวงแว่น
 
1. นางศิกัญญา  สุภามณ๊
2. นางสาวพฤษชาติ  คำต๊ะ
 
880 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 78 เงิน 5 โรงเรียนบ้านหัวฝาย 1. เด็กหญิงลาลาเท  โวยแม
2. เด็กหญิงวรดา  เยต๊ะ
3. เด็กหญิงแก้วตา  กอละ
 
1. นางสาวอินทิรา  รุมาส
2. นางธัญญาภรณ์  เรือนอินทร์
 
881 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 77 เงิน 6 โรงเรียนชุมชนบ้านกู่(ป่าเป้าประชานุเคราะห์) 1. เด็กชายคิมจิ  แลเซอะ
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  เชอกอง
3. เด็กหญิงปรียาภรณ์  จะแยะ
 
1. นางสาวเนรัญชลา  อินต๊ะนางแล
2. นางสาวศรัญญา  เป็งสุวรรณ์
 
882 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 74 เงิน 7 โรงเรียนบ้านวังวิทยา 1. เด็กหญิงธันยพร  ชาไชย
2. เด็กหญิงปณัดดา  หล้าคอม
3. เด็กชายอรรถพล  ไปหนี่
 
1. นางขวัญดาว  อุดสุข
2. นางสาววิภา  แปงนุจา
 
883 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 74 เงิน 7 โรงเรียนแม่อ้อประชารัฐ 1. เด็กชายกรกช  สุวาก
2. เด็กชายชนาวิน  จินภาพ
3. เด็กหญิงดาวประกาย  คำปา
 
1. นายถวิล  มาจันทร์
2. นางสาวพันธ์ทิพย์  อุ่นเรือน
 
884 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 73 เงิน 9 โรงเรียนบ้านโป่งเหนือ 1. เด็กชายวรนนท์  มณสิการพร
2. เด็กชายศุภณัฐ  วงค์ชมพู
3. เด็กชายสมชัย  แซ่เกอ
 
1. นางแสงหล้า  แสนอุ่นเรือน
2. นางสาวพรสินี  นพวงค์
 
885 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 72 เงิน 10 โรงเรียนบ้านโป่งเทวี 1. เด็กชายฉัตรดนัย   สุวรรณเนตร
2. เด็กชายภัสกร   ศรีบุญเรือง
3. เด็กชายอนุพงศ์   รวดเร็ว
 
1. นางยุพิน  เทพกอม
2. นางภารดี  เมืองตา
 
886 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 72 เงิน 10 โรงเรียนปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กชายกฤษฎา  โตสนั่น
2. เด็กชายภัทรดนัย  ใหม่ทา
3. เด็กชายเศรษฐศักดิ์  โกประพัฒน์พงศ์
 
1. นางสาวศุภมาส  ตันแก้ว
 
887 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 63 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านขุนสรวย 1. เด็กชายจะดู  ไอโล
2. เด็กชายธนากร  แตะยี
3. เด็กชายปฏิภาณ  ลิมิ
 
1. นางสาววราวรรณ  สุกันธา
2. นางจุฬาลักษณ์  ใจแก้ว
 
888 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงผาวิทยา 1. เด็กชายอภิชัย  โวยลอ
2. เด็กชายอาตู  ผูเมี่ย
3. เด็กหญิงอาแผ่  เหม่อโปกู่
 
1. นายพิติพงษ์  กันทะไชย
 
889 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโป่งเหนือ 1. เด็กชายปิยะพงษ์  ยะหงษา
2. เด็กชายวสันต์  นาไชย
3. เด็กชายเจณภพ  วิเศษ
 
1. นางสาวพรสินี  นพวงค์
2. นางแสงหล้า  แสนอุ่นเรือน
 
890 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนเวียงกาหลงวิทยา 1. เด็กชายธันวา   ปินใจกุล
2. เด็กชายอนุวิทย์   บุญธรรม
3. เด็กชายอรรณพ   จันทาพูน
 
1. นายสิงห์คำ   จักรคำมา
 
891 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฮ่างต่ำ 1. เด็กหญิงวรัญญา  กลิ่นหาย
 
1. นางสาวนริศรา  ใบงิ้ว
 
892 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 85.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านลังกา 1. เด็กชายกฤษฎากร  กุณโน
 
1. นายจำเนียร  ปริมิตร
 
893 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านกู่(ป่าเป้าประชานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงสุภัสสรา  เตชะบุตร
 
1. นางทองเรียบ  ปริมิตร
 
894 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 85.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฮ่างต่ำ 1. เด็กหญิงศศิธร  ศิริปรุ
 
1. นางสาวนริศรา  ใบงิ้ว
 
895 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านกู่(ป่าเป้าประชานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงสุรีย์พร  จะเตาะ
 
1. นางทองเรียบ  ปริมิตร
 
896 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านลังกา 1. เด็กหญิงสิริกร  ยาวุฒิ
 
1. นายจำเนียร  ปริมิตร
 
897 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง 1. เด็กหญิงจินตภา  จอมวุฒิ
 
1. นางสาววรรณภัสสร  เต็นคำ
 
898 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 83.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านกู่(ป่าเป้าประชานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงนารา  อ้ายหว่อ
 
1. นายจำเนียร  ปริมิตร
 
899 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  กันเงิน
 
1. นางสาววรรณภัสสร  เต็นคำ
 
900 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฮ่างต่ำ 1. เด็กหญิงพิมพ์วิมล  คำแปง
 
1. นางสาวนริศรา  ใบงิ้ว
 
901 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านลังกา 1. เด็กชายกฤษฎากร  กุณโน
 
1. นายจำเนียร  ปริมิตร
 
902 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านกู่(ป่าเป้าประชานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงนารา  อ้ายหว่อ
 
1. นายจำเนียร  ปริมิตร
 
903 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 82.67 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง 1. เด็กหญิงอชิรญา  จันเลน
 
1. นางสาววรรณภัสสร  เต็นคำ
 
904 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านขุนสรวย 1. เด็กหญิงสือเหมย  ลาหู่นะ
 
1. นายกล้ารบ  อินแก้ว
 
905 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง 1. เด็กหญิงชนิสรา  วุฒิ
 
1. นางสาววรรณภัสสร  เต็นคำ
 
906 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโป่งแพร่วิทยา 1. เด็กชายศุภวิชญ์  บัวเปื่อย
 
1. นายวุฒิชัย  ณรงค์อินทร์
 
907 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองยาว 1. เด็กชายคิมหันต์  ศรีสันติ
 
1. นายชูรพล  กำทอง
 
908 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านลังกา 1. เด็กชายณัชพล  จันทร์เป็ง
 
1. นายจำเนียร  ปริมิตร
 
909 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านสันกลาง(ราษฎร์พัฒนา) 1. เด็กชายวีรพงษ์  จูเปาะ
 
1. นายมนตรี  นวลจีน
 
910 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์) 1. เด็กชายธนภัทร   ประสาท
 
1. นายภาณุพงศ์  รุ่งเรือง
 
911 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเด่นศาลา 1. เด็กหญิงสุทธิดา   จะเงาะ
 
1. นางรัชดาภรณ์  อ่อนอำไพ
 
912 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านมังกาล่า 1. เด็กหญิงวริศรา  ไทยใหม่
 
1. นางจารุพรรณ  ไชยบาล
 
913 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง 1. เด็กชายวารุจน์  ถนอมนิตย์
 
1. นายศุภชัย  พึ่งศรี
 
914 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา 1. เด็กชายกฤษฏา  ชัยนันท์
2. เด็กชายชนาวิชญ์  ปินตา
3. เด็กหญิงชนิสรา  คำใจ
4. เด็กชายณัฐวุฒิ  ข่ายสุวรรณ
5. เด็กชายภานุเดช  สีคำ
6. เด็กชายอาโซ  เยเบียง
 
1. นายณัฐชัย  ปอยู
2. นายวัชรพงษ์  เจริญธนังลาภ
 
915 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโป่งนก 1. เด็กชายจตุพล  ลีลาธรรมสัจจะ
2. เด็กชายชัชนันท์  ร่มพนาธรรม
3. เด็กชายธนาโชติ  ศิริวัฒธนาโชติ
4. เด็กชายวิโรจน์  สวาทชาติ
5. เด็กชายวุฒิไกร  ร่มพนาธรรม
6. เด็กหญิงศิริรักษ์  เประนาม
 
1. นายอนุรักษ์  สักแกแก้ว
2. นายณฐพล  พงษ์ธรรม
 
916 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนป่างิ้ววิทยา 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  อินใจ
2. นายบัญชา  นนทา
3. นางสาวพิลัมกา  อินทโชติ
4. นายภาณุวัฒน์  คะชา
5. เด็กชายอนาวิล  จินาบึง
6. นางสาวเจนจิรา  สมตา
 
1. นายสืบศักดิ์  วิวรรณ
 
917 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 84.66 ทอง 4 โรงเรียนป่าแดงวิทยา 1. เด็กชายประภากร  กันทะธง
2. นายรดากรณ์  ใจบาน
3. เด็กชายวิหา  สายเครื่อง
4. เด็กชายสหวัชร์  กันทะเจตน์
5. เด็กหญิงสุวนันท์  ตาชุ่ม
6. เด็กชายอนาวัฒน์  ดวงจิตร
 
1. นายวิทาน  ฉายา
2. นายบุรจิตต์  คิดว่อง
 
918 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 84.33 ทอง 5 โรงเรียนดอยเวียงผาพิทยา 1. นายชัย   เจริญสุข
2. เด็กหญิงรัตนา   ลาหู่นะ
3. นายวีรยุทธ์   ลุงชัย
4. นายสมชาย   จ่าทิพย์
5. นายสาม   จ่าทิพย์
6. เด็กหญิงไพลิน   ตาคุณ
 
1. นายจีรวิทย์   มณีวรรณ์
2. นายธีรพงศ์   ถุงแก้ว
 
919 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 84 ทอง 6 โรงเรียนปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กชายชินวัตร  โปทา
2. เด็กชายนัทธพงศ์  สมีพวง
3. เด็กชายพัชรดนัย  สีตา
4. เด็กหญิงวีรดา  ตาคำ
5. เด็กหญิงศรุดา  ทาตาล
6. เด็กชายสิริศักดิ์  พงษ์ชาติ
 
1. นายฐาปนา  ทองจินดา
2. นายภานุวัฒน์  ครูบา
 
920 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 64.66 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  จะทอ
2. เด็กชายณัฐพล  อูแม
3. เด็กชายธนโชติ  จะทอ
4. เด็กหญิงปาริชาติ  โชเชกู่
5. เด็กชายศุภชัย  ลอซา
6. เด็กชายเจษฎาภรณ์  หมื่อแล
 
1. นายวรวิทยา  ลาวตุม
2. นายเกียรติศักดิ์  อุตชี
3. นายเสกสรร  อินทะวงศ์
 
921 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 92.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่างิ้ววิทยา 1. เด็กหญิงกัลยาณี  มุ่งประสิทธิชัย
2. นางสาวขวัญจิรา  อินใจ
3. นางสาวชนิกานต์  สุวรรณชาติ
4. เด็กหญิงชัญญา  แซ่ท่อ
5. นายฐิติกรณ์  เกี๋ยงพารักษ์
6. เด็กหญิงณัฐกมล  ดวงดี
7. เด็กหญิงทิชานันท์  ยานะ
8. นายนนทิพัฒน์  กันทา
9. เด็กหญิงนภัสสร  จะต๋อ
10. นายนรินทร์  ปินทรายมูล
11. นางสาวนันทิชา  กันทะเสน
12. นายบัญชา  นนทา
13. นางสาวปวันรัตน์  เชื้อบุญมี
14. นางสาวพิลัมภา  อินทโชติ
15. นายภาณุวัฒน์  คะชา
16. นางสาวมณฑิรา  แวววับ
17. เด็กหญิงวรัทยา  พิพิธหิรัญการ
18. นางสาววิชญาดา  อินทะวัง
19. นายศุภกฤต  ใจเสมอ
20. นางสาวศุภกานต์  แปงงามนวกุล
21. นางสาวสรีตญา  ชินลาภา
22. นางสาวสิริยากร  ตันหลง
23. นางสาวสุพรรษา  ประเสริฐศรี
24. นายอณากร  โพธิสาโร
25. เด็กชายอนาวิล  จินาบึง
26. เด็กหญิงอุษา  สดใส
27. เด็กหญิงเกวลิน  ประยงค์หอม
28. เด็กหญิงเขียว  อ่อง
29. นางสาวเจนจิรา  สมตา
30. นางสาวเพชรลัดดา  ช่างทำนา
 
1. นายสืบศักดิ์  วิวรรณ
2. นายพัฒนา  พาสอน
3. นายพงษ์ศักดิ์  แสนชุมภู
4. นายประวัติ   จินะเทพ
5. นายคมเพชร  พิบูรณ์
 
922 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า 1. เด็กชายชุติวัติ  กาเร็ว
 
1. นายวิเชียร  พลภูสา
 
923 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์) 1. เด็กชายภาคิณ   แก้วมณี
 
1. นายสมเพชร  กาบคำ
 
924 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโป่งมอญ 1. เด็กชายอติราช  คีรีแก้ว
 
1. นางวิไล   อหันตะ
 
925 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 91 ทอง 4 โรงเรียนป่าแดงวิทยา 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ท้าวนารินทร์
 
1. นางกันยารัตน์  ประสาทพร
 
926 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 89 ทอง 5 โรงเรียนบ้านเด่นศาลา 1. เด็กชายสุทธิวัส  วงค์คำ
 
1. นางรัชดาภรณ์  อ่อนอำไพ
 
927 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 88 ทอง 6 โรงเรียนบ้านม่วงคำ 1. เด็กชายบรรณสิทธิ์  ใจมาเชื้อ
 
1. นางสติมา  สุกรินทร์
 
928 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 86 ทอง 7 โรงเรียนร่องธารวิทยา 1. เด็กชายยศสรัล   แปงเมือง
 
1. นางจันทร์ทิพย์  บัวเคน
 
929 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 86 ทอง 7 โรงเรียนบ้านป่าเมี่ยงแม่พริก 1. เด็กชายธนภัทร  แก้วเอ้ย
 
1. นางสาวสุทธิลักษณ์  กันธิพันธ์
 
930 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 85 ทอง 9 โรงเรียนบ้านแม่พุง 1. เด็กชายวชิรวิชญ์  เป็งเรือน
 
1. นายวีระ  ภูมิพื้น
 
931 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 84 ทอง 10 โรงเรียนบ้านห้วยกล้า 1. เด็กชายธวัชชัย  คีรีคามสุข
 
1. นายชนก  วรรณสอน
 
932 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 83 ทอง 11 โรงเรียนบ้านร้องบง 1. เด็กชายธนากร  สิทธิปัญญาเลิศ
 
1. นางปรานอม  อรินต๊ะทราย
 
933 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 80 ทอง 12 โรงเรียนบ้านศาลา 1. เด็กชายอาโก  มาเยอะ
 
1. นางจำเรียง  มีมานะ
 
934 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านวาวี 1. เด็กชายณัชพล  แซ่ลี้
 
1. นายนิชวัฒน์  ยถาธนากุล
 
935 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยา 1. เด็กชายคมกฤษฏิ์  ภักดีไทยกาล
 
1. นางสาวสาวิตรี  ยารังสี
 
936 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าแดงวิทยา 1. นายรดากรณ์  ใจบาน
 
1. นายพัฒน์พงษ์  เต็มเสาร์
 
937 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยา 1. เด็กชายเจษฎาภร  หินสิน
 
1. นายบุญทวี  ญาณะเครื่อง
 
938 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโป่งเหนือ 1. เด็กชายยุทธชัย  ลุงจ่าม
 
1. นางสาวลภัสรดา  แว่นระเว
 
939 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง 1. เด็กชายวารุจน์  ถนอมนิตย์
 
1. นายศุภชัย  พึ่งศรี
 
940 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง 5 โรงเรียนบ้านวังวิทยา 1. เด็กชายสุธน  อินจำโรง
 
1. นายจำลอง  พิลาศาล
 
941 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง 6 โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา 1. เด็กชายกิตติพงษ์  จะง่ะ
 
1. นายวิษณุ  สมศรี
 
942 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง 7 โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา 1. เด็กชายวรายุทธ  คำเงิน
 
1. นายเกียรติศักดิ์  วงค์ใหญ่
 
943 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง 8 โรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยง 1. เด็กชายพรเทพ  สุระทิพย์
 
1. นายสุรินทร์  จังขันธ์
 
944 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง 9 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กชายเจษฎาภรณ์   หมือแล
 
1. นายวรวิทยา  ลาวตุม
 
945 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง 10 โรงเรียนบ้านป่าบง 1. เด็กชายราชาชัย  แม่นเงิน
 
1. นายบุณยธร   เลิศคำแก้ว
 
946 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 81 ทอง 11 โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) 1. เด็กชายพงษ์สวัสดิ์   วงค์สาย
 
1. นางพิมพ์ปวีณ์  ไคร์เกียร์
 
947 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง 12 โรงเรียนเวียงกาหลงวิทยา 1. เด็กชายเอกรินทร์   นาต๊ะ
 
1. นางอัจฉรา   สุอินต๊ะ
 
948 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนโรงช้างวิทยา 1. เด็กชายณัฐพล  คำภีระ
 
1. นางวันเพ็ญ  วารีกุล
 
949 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแม่ขะจาน 1. เด็กหญิงสุทธิลักษณ์  นันทะยา
 
1. นางนิลสวาท  เขื่อนแก้ว
 
950 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา 1. เด็กหญิงบูก่า  มาเยอะ
 
1. นางสาวอรพรรณ  มูลละ
 
951 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า 1. เด็กหญิงศรีสุข  อิ่นบุญ
 
1. นายวิเชียร  พลภูสา
 
952 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89 ทอง 4 โรงเรียนป่าแดงวิทยา 1. เด็กหญิงสมัชญา  สีเขียว
 
1. นางกันยารัตน์  ประสาทพร
 
953 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89 ทอง 4 โรงเรียนบ้านป่าส้าน 1. เด็กหญิงจิรภา  หล้าแก้ว
 
1. นางสาวพิสมัย  อานุนามัง
 
954 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87 ทอง 6 โรงเรียนบ้านโป่งปูเฟือง 1. เด็กหญิงกันต์ธิดา  ปันกิจ
 
1. นายสามมุ่ย  ปุนคำ
 
955 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87 ทอง 6 โรงเรียนบ้านป่าต้าก 1. เด็กหญิงสิรินทรา  ไชยคำ
 
1. นางวัชรีย์  ปูธิปิน
 
956 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 84 ทอง 8 โรงเรียนบ้านห้วยกล้า 1. เด็กหญิงอริสา  หมื่อแล
 
1. นายชนก  วรรณสอน
 
957 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 82 ทอง 9 โรงเรียนศรีโพธิ์เงินวิทยา 1. เด็กหญิงกฤษติญาพร  เจริญ
 
1. นางจารุวรรณ  จะเฮิง
 
958 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 82 ทอง 9 โรงเรียนบ้านแม่โมงเย้า 1. เด็กหญิงญาณิกา  เชอหมือ
 
1. นางสาวดลยา  ขันเวท
 
959 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80 ทอง 11 โรงเรียนบ้านโป่งมอญ 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  แสนจู
 
1. นายอุทัย   ปัญญาทิพย์
 
960 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80 ทอง 11 โรงเรียนบ้านแม่ยางมิ้น 1. เด็กหญิงอาจารี  ฉลองไชยมงคล
 
1. นางนิษฐา  กวางประเสริฐ
 
961 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 77 เงิน 13 โรงเรียนอนุบาลพาน(ป่ากว๋าวมิตรภาพที่ ๖๘) 1. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  จันต๊ะ
 
1. นางกัลยา  งอกขึ้น
 
962 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านทุ่งม่าน 1. เด็กหญิงวิภาวี  วงค์เรือน
 
1. นายกฤษฎากร  ไชยทัศน์
 
963 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์) 1. เด็กหญิงสุธิดา   อาเซอ
 
1. นายภาณุพงศ์  รุ่งเรือง
 
964 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านฝั่งตื้น 1. เด็กหญิงนริญญา  ไชยพรม
 
1. นางสาวสุกัญญา  ไชยกุล
 
965 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโป่งแพร่วิทยา 1. เด็กหญิงสายฝน  แสงคำ
 
1. นายวุฒิชัย  ณรงค์อินทร์
 
966 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง 4 โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยา 1. เด็กหญิงมัญฑิตา  แซ่วะ
 
1. นายบุญทวี  ญาณะเครื่อง
 
967 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.5 ทอง 5 โรงเรียนปางมะกาดวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐกาญจน์  ตามูล
 
1. นายสุริยา  สิงห์คำ
 
968 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง 6 โรงเรียนบ้านป่าบง 1. เด็กหญิงมนัสนันท์  ใหม่วงค์
 
1. นายบุณยธร   เลิศคำแก้ว
 
969 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 7 โรงเรียนโรงช้างวิทยา 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ไชยแรง
 
1. นางวันเพ็ญ  วารีกุล
 
970 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง 8 โรงเรียนปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงนันทิพร  ธะนะอินทร์
 
1. นายฐาปนา  ทองจินดา
 
971 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.5 ทอง 9 โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา 1. เด็กหญิงณัชชา  จูเปาะ
 
1. นายเกียรติศักดิ์  วงค์ใหญ่
 
972 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 10 โรงเรียนโป่งกลางน้ำประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงปภาวรินท์  อยู่เป๊าะ
 
1. นายอดิศักดิ์  ศรีอ่อน
 
973 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 10 โรงเรียนสันกลางวิทยา 1. เด็กหญิงสุดา   อายี่
 
1. นางสุรีย์รัตน์   สุทธปรีดา
 
974 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78 เงิน 12 โรงเรียนบ้านทุ่งม่าน 1. เด็กหญิงพรนัชชา  สุยะทา
 
1. นายกฤษฎากร  ไชยทัศน์
 
975 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76 เงิน 13 โรงเรียนท่าก๊อพลับพลาพิทยา 1. เด็กหญิงณัฏฐา  โอ่มี
 
1. นางสายสุนีย์  ขาวนวล
 
976 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 72 เงิน 14 โรงเรียนบ้านดอยช้าง 1. เด็กหญิงพิชญา   โกเมนรัตน์กุล
 
1. นางสาวแววดาว  วงค์อุ่น
 
977 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าแดงวิทยา 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ท้าวนารินทร์
 
1. นางกันยารัตน์  ประสาทพร
 
978 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยหมอเฒ่า 1. เด็กชายสุรินทร์  จูเปาะ
 
1. นางณัฏฐ์ชุดา  จอมแก้ว
 
979 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า 1. เด็กชายกฤษฎา  ดาลีทอง
 
1. นายวิเชียร  พลภูสา
 
980 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 85 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ 1. เด็กชายสิรภัทร  ดอนมูล
 
1. นางอภิญญา  แก้วโสม
 
981 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 85 ทอง 4 โรงเรียนปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กชายพงศกร  จันทร์งาม
 
1. นายภานุวัฒน์  ครูบา
 
982 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 80 ทอง 6 โรงเรียนบ้านป่าเมี่ยงแม่พริก 1. เด็กชายกนกพันธุ์  แก้วเอ้ย
 
1. นายจักรพงศ์  มะทะ
 
983 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 80 ทอง 6 โรงเรียนบ้านเด่นศาลา 1. เด็กชายสุวิชัย  บุญมา
 
1. นางรัชดาภรณ์  อ่อนอำไพ
 
984 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 78 เงิน 8 โรงเรียนบ้านดอยช้าง 1. เด็กชายจำปี  ลุงกรณ์
 
1. นางสาวณัฐิฐินันท์  ไกรพันธ์
 
985 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์) 1. เด็กชายเศรษฐสิทธิ์  สะวิวงค์
 
1. นายสมเพชร  กาบคำ
 
986 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนชุมชนบ้านสันมะค่า    
987 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านโป่งเทวี 1. เด็กชายกิตติพัฒน์   พรหมจริง
 
1. นางสาวทัศนีย์  ใจมาคำ
 
988 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง 1. นายสมบัติ  ห่วยยือ
 
1. นายศุภชัย  พึ่งศรี
 
989 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดอยช้าง 1. นายอาเผื่อ  เชอหมื่อ
 
1. นางศิริพร  ปิ่นเงิน
 
990 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนป่างิ้ววิทยา 1. นายศุภกฤต  ใจเสมอ
 
1. นายสืบศักดิ์  วิวรรณ
 
991 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 78 เงิน 4 โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา 1. เด็กชายกิตติพงษ์  จะง่ะ
 
1. นายวิษณุ  สมศรี
 
992 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 77 เงิน 5 โรงเรียนสันกลางวิทยา 1. นายสุรัตน์  มาเยอะ
 
1. นางสุรีย์รัตน์  สุทธปรีดา
 
993 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 76 เงิน 6 โรงเรียนโรงช้างวิทยา 1. นายวรวุฒิ  เกเย็น
 
1. นางวันเพ็ญ  วารีกุล
 
994 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 74 เงิน 7 โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา 1. เด็กชายธนพล  สิงห์คำ
 
1. นายเกียรติศักดิ์  วงค์ใหญ่
 
995 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 72 เงิน 8 โรงเรียนเวียงห้าววิทยา 1. เด็กชายเมธี  บุญมีคำ
 
1. นายประสาน  ไทยมี
 
996 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา 1. เด็กหญิงบูก่า  มาเยอะ
 
1. นายขจรกิตติ์  ชะเอ
 
997 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยง 1. เด็กหญิงณัฐริกา   จำปาดะ
 
1. นางจันทรา   เชื้อเมืองพาน
 
998 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลแม่ขะจาน 1. เด็กหญิงรพิชญา  ณัฐพิชาชาญ
 
1. นางนิลสวาท  เขื่อนแก้ว
 
999 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโป่งเทวี 1. เด็กหญิงชวัลรัตน์   นันตา
 
1. นางสาวทัศนีย์  ใจมาคำ
 
1000 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลพาน(ป่ากว๋าวมิตรภาพที่ ๖๘) 1. เด็กหญิงอรปรียา  กุลคำ
 
1. นางกัลยา  งอกขึ้น
 
1001 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 83 ทอง 6 โรงเรียนบ้านเด่นศาลา 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  ก้าววิทยาคม
 
1. นางรัชดาภรณ์  อ่อนอำไพ
 
1002 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 78 เงิน 7 โรงเรียนศรีโพธิ์เงินวิทยา 1. เด็กหญิงฤดีพร  นวลคำ
 
1. นางน้ำทิพย์  บุญธรรม
 
1003 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 77 เงิน 8 โรงเรียนบ้านป่าส้าน 1. เด็กหญิงกมลรักษ์  ชำนาญสิงห์
 
1. นางสาวพิสมัย  อานุนามัง
 
1004 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 76 เงิน 9 โรงเรียนบ้านผาบ่อง(คุรุราษฎร์สามัคคี) 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  สมสุด
 
1. นางทัสนัย  บุญรอด
 
1005 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 75 เงิน 10 โรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์) 1. เด็กหญิงชนิดาภา  ขัติยะ
 
1. นายสมเพชร  กาบคำ
 
1006 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 74 เงิน 11 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กหญิงสุภัสสร  หวุ่ยแม
 
1. นางสาวฉันทิกา  นุ่นเพ็ง
 
1007 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 73 เงิน 12 โรงเรียนสันกลางวิทยา 1. เด็กหญิงสุทธกัลยา  ไชยสอง
 
1. นางสุรีย์รัตน์  สุทธปรีดา
 
1008 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 72 เงิน 13 โรงเรียนบ้านแม่โมงเย้า 1. เด็กหญิงชุดา  มาเยอะ
 
1. นางสาวดลยา  ขันเวท
 
1009 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 70 เงิน 14 โรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ย 1. เด็กหญิงเสาวนีย์  เว่ยยือ
 
1. นายทิวัตถ์  วงค์ฟู
 
1010 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 96.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งนก 1. เด็กหญิงพิชญาภา  โรจนคีรีสันติ
 
1. นายอนุรักษ์  สักแกแก้ว
 
1011 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนร่องธารวิทยา 1. เด็กหญิงนันทิดา   คำน้อย
 
1. นางดารัตน์  รักษ์เจริญ
 
1012 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโป่งแพร่วิทยา 1. เด็กหญิงภัทราภรณ์  ตาแปง
 
1. นายวุฒิชัย  ณรงค์อินทร์
 
1013 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.4 ทอง 4 โรงเรียนบ้านทุ่งม่าน 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  กาเหล็ก
 
1. นายกฤษฎากร  ไชยทัศน์
 
1014 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.9 ทอง 5 โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา 1. เด็กหญิงพนิดา  ใจเที่ยง
 
1. นายเกียรติศักดิ์  วงค์ใหญ่
 
1015 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.4 ทอง 6 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กหญิงกานต์ชนก  แลเชอร์
 
1. นางสาวฉันทิกา  นุ่นเพ็ง
 
1016 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.3 ทอง 7 โรงเรียนสันหนองควาย 1. เด็กหญิงปิ่นธิดา  อุปเสน
 
1. นางสาวนิดาพร  เครือวงค์
 
1017 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.9 ทอง 8 โรงเรียนเวียงกาหลงวิทยา 1. เด็กหญิงเงิน   ลุงกาหริ่ง
 
1. นางอัจฉรา   สุอินต๊ะ
 
1018 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.1 ทอง 9 โรงเรียนโป่งกลางน้ำประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงปกาวรินท์  อยู่เป๊าะ
 
1. นายอดิศักดิ์  ศรีอ่อน
 
1019 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.4 ทอง 10 โรงเรียนเวียงห้าววิทยา 1. เด็กหญิงวนิดา  เทพวงค์
 
1. นางจินะกรณ์  บุญมา
 
1020 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.1 ทอง 11 โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา 1. เด็กหญิงรัญชนา  จะกอ
 
1. นายวัชรพงษ์  เจริญธนังลาภ
 
1021 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78.8 เงิน 12 โรงเรียนสันกลางวิทยา 1. เด็กหญิงลดา   มาเยอะ
 
1. นางสุรีย์รัตน์   สุทธปรีดา
 
1022 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77.7 เงิน 13 โรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง 1. เด็กหญิงชนกานต์  ลุงติ
 
1. นางสาวฐิตินันท์  ไชยลังกา
 
1023 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 85.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองยาว 1. เด็กชายกิติวุฒิ  เกี๋ยงมะนา
 
1. นายเกพงษ์  คณะวงค์
 
1024 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 82.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสักพัฒนา 1. เด็กชายภูวนาจ   แสงวิมล
 
1. นางสาวกนกวรรณ   แสนศิริ
 
1025 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 81.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ 1. เด็กชายจตุภัทร  ปันอูบ
 
1. นางสาวหทัยกานต์  ไทยนิยม
 
1026 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 78.5 เงิน 4 โรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์) 1. เด็กชายนันทวัฒน์   ภูศรี
 
1. นางสาวจิรปรียา  วิจิตร
 
1027 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 78.25 เงิน 5 โรงเรียนโป่งกลางน้ำประชาสรรค์ 1. เด็กชายธนากร  อายิ
 
1. นางสาวเจนจิรา  สารตัน
 
1028 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 76 เงิน 6 โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา 1. เด็กชายบุญชัย  จะอื่อ
 
1. นางสาววาสนา  มุกดาสวรรค์
 
1029 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 74.25 เงิน 7 โรงเรียนบ้านโป่งนก 1. เด็กชายไมตรี  แสนยากุล
 
1. นางสาวกาญจนา  ศรีมูล
 
1030 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 73.5 เงิน 8 โรงเรียนแม่อ้อประชารัฐ 1. เด็กชายรัตนกร   กันจินะ
 
1. นายสันติภาพ  วัฒนะ
 
1031 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 71.75 เงิน 9 โรงเรียนโป่งแพร่วิทยา 1. เด็กชายเมตตา  แซ่จู
 
1. นางสาวนีรนุช  โคมารัมย์
 
1032 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 68 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านแม่ปูนหลวง 1. เด็กชายวศิน  อาก่อ
 
1. นางสาวณพิชญา   วงค์สุยะ
 
1033 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 66.75 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านทุ่งพร้าว(เพ็คกี้ฮิทค็อก) 1. เด็กชายวีรพงษ์  เรเชอร์
 
1. นางสาวชลีกร  ชาวคำเขต
 
1034 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยส้านยาววิทยา 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  อาจอ
 
1. นางอรพินทร์  เหมยเมืองแก้ว
 
1035 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา 1. เด็กชายโยธิน  จะแล
 
1. นายขจรกิตติ์  ชะเอ
 
1036 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนทุ่งห้าราษฏร์สามัคคีวิทยา 1. เด็กชายปณชัย  บัวทอง
 
1. นางมิ่งขวัญ  ประสาท
 
1037 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง 4 โรงเรียนบ้านดอยช้าง 1. นายอาเผื่อ  เชอหมื่อ
 
1. นางศิริพร  ปิ่นเงิน
 
1038 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง 5 โรงเรียนบ้านโป่งเทวี 1. เด็กชายศักดินนท์   ไพฑูรย์โอภาส
 
1. นางจรรยา  กันติ๊บ
 
1039 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง 6 โรงเรียนสันหนองควาย 1. เด็กชายอุภัยภัทร  ใจคำ
 
1. นางสาวนิดาพร  เครือวงค์
 
1040 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง 7 โรงเรียนบ้านฝั่งตื้น 1. เด็กชายธงชัย  ราชคม
 
1. นายพงค์พันธ์  จักบุตร
 
1041 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 78 เงิน 8 โรงเรียนปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กชายนิธิกร  ดีโลก
 
1. นายฐาปนา  ทองจินดา
 
1042 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 76 เงิน 9 โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) 1. เด็กชายพีรพัฒน์  พันนาม
 
1. นางพิมพ์ปวีณ์  ไคร์เกียร์
 
1043 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 75 เงิน 10 โรงเรียนบ้านโป่งเหนือ 1. เด็กชายเจษฎา  บุญศรี
 
1. นางสาวลภัสรดา  แว่นระเว
 
1044 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 74 เงิน 11 โรงเรียนโรงช้างวิทยา 1. เด็กชายจิรายุทธ   อภัยกาว
 
1. นายพิทักษ์  ป้อมล้อม
 
1045 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 70 เงิน 12 โรงเรียนโป่งกลางน้ำประชาสรรค์ 1. เด็กชายวีรเดช  จู่ปอ
 
1. นางสาวเจนจิรา  สารตัน
 
1046 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง 1. นายธาวิต  มาเยอะ
 
1. นายศุภชัย  พึ่งศรี
 
1047 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ 1. เด็กหญิงวิลาวัณย์  ปินตานาง
 
1. นางสาวหทัยกานต์  ไทยนิยม
 
1048 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 91.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า 1. เด็กหญิงษมา  วงศ์ใหญ่
 
1. นายวิเชียร  พลภูสา
 
1049 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านป่าบงท้าวแก่นจันทน์ 1. เด็กหญิงบูโบ่  เยเปียว
 
1. นางสาววันวิสาข์  พุทธรักขิต
 
1050 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88 ทอง 4 โรงเรียนบ้านวาวี 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  รัตนพนาพร
 
1. นายนิชวัฒน์  ยถาธนากุล
 
1051 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86.25 ทอง 5 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กหญิงบูแผ่  อาจอ
 
1. นางสาวพิมพ์ธิดา   บุญตัน
 
1052 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85.75 ทอง 6 โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยา 1. เด็กหญิงจิตรลดา  กุมเพ็ชร
 
1. นางสาววรรณ์ศิริ  ทวีปวรชัย
 
1053 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 83.75 ทอง 7 โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  สร้างช้าง
 
1. นางสาวอรจิรา  สิทธิวัง
 
1054 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 82.25 ทอง 8 โรงเรียนห้วยส้านยาววิทยา 1. เด็กหญิงขนิษฐา  จูเปาะ
 
1. นางสาวอัญชลี  จันทร์เขียว
 
1055 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 81.75 ทอง 9 โรงเรียนปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงณภัทร  ไชยะสม
 
1. นายฐาปนา  ทองจินดา
 
1056 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 81.5 ทอง 10 โรงเรียนบ้านโป่งเหนือ 1. เด็กหญิงธนพร  บุญหล้า
 
1. นางสาวลภัสรดา  แว่นระเว
 
1057 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80.5 ทอง 11 โรงเรียนป่าแดงวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  เดชบุญ
 
1. นางสาวหทัยกาญจน์  เดชมณี
 
1058 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 79.25 เงิน 12 โรงเรียนบ้านป่าเมี่ยงแม่พริก 1. เด็กหญิงธนภรณ์  เทโวขัติ
 
1. นางสาวสุทธิลักษณ์  กันธิพันธ์
 
1059 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 78.5 เงิน 13 โรงเรียนบ้านวังวิทยา 1. เด็กหญิงวริศรา  หัตถกอง
 
1. นางอรสา  เปล่งใส
 
1060 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กหญิงสายใจ  สมเม็ด
 
1. นางสาวอาจารี  หวายคำ
 
1061 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปางมะกาดวิทยา 1. เด็กหญิงคัทลียา  สินมูล
 
1. นายนวพล  จิตตะ
 
1062 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโป่งแดง 1. เด็กหญิงชลธิชา  คำตุ้ย
 
1. นางสาวปฐมาวดี  อิ่นคำ
 
1063 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง 4 โรงเรียนโป่งกลางน้ำประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  มาเยอะ
 
1. นายณฐนน  มีวรรณ์
 
1064 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง 5 โรงเรียนโป่งแพร่วิทยา 1. เด็กหญิงเมสิยาห์  ยงสุนทรรุ่ง
 
1. นายวุฒิชัย  ณรงค์อินทร์
 
1065 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง 6 โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐพร  ก๊อคือ
 
1. นายขจรกิตติ์  ชะเอ
 
1066 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 7 โรงเรียนบ้านโป่งเทวี 1. เด็กหญิงอนันตยา   มะโนวงค์
 
1. นางจรรยา  กันติ๊บ
 
1067 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78 เงิน 8 โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) 1. เด็กหญิงธนัญญา  พรมตา
 
1. นางพิมพ์ปวีณ์   ไคร์เกียร์
 
1068 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76 เงิน 9 โรงเรียนบ้านโป่งเหนือ 1. เด็กหญิงผาสุข  กุสุมาไพร
 
1. นางสาวลภัสรดา  แว่นระเว
 
1069 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75 เงิน 10 โรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง 1. เด็กหญิงศุทธินี  บุตรศรี
 
1. นางสาวเบญญาภา  เตชะแก้ว
 
1070 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 73 เงิน 11 โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  พรหมปัญญา
 
1. นายเกียรติศักดิ์  วงค์ใหญ่
 
1071 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 70 เงิน 12 โรงเรียนโรงช้างวิทยา 1. เด็กหญิงพิยะดา  ทองสุข
 
1. นายพิทักษ์  ป้อมล้อม
 
1072 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 66 ทองแดง 13 โรงเรียนสันกลางวิทยา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ป๋าแหน๋
 
1. นางสุรีย์รัตน์  สุทธปรีดา
 
1073 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 63 ทองแดง 14 โรงเรียนปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงดารารัตน์  แตงร่ม
 
1. นายฐาปนา  ทองจินดา
 
1074 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า 1. เด็กชายพัสกร   แก้วมูล
 
1. นายวิเชียร  พลภูสา
 
1075 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโป่งนก 1. เด็กชายไมตรี  แสนยากุล
 
1. นางสาวกาญจนา  ศรีมูล
 
1076 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านวาวี 1. เด็กชายวรเมธ  ใจชื่น
 
1. นายนิชวัฒน์  ยถาธนากุล
 
1077 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 86 ทอง 4 โรงเรียนบ้านป่าเมี่ยงแม่พริก 1. เด็กชายพีรภัทร  ทิศลังกา
 
1. นายจักรพงศ์  มะทะ
 
1078 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 85 ทอง 5 โรงเรียนบ้านลังกา 1. เด็กชายชยพล  โพธา
 
1. นางสาวจันทรา  บุญมา
 
1079 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 85 ทอง 5 โรงเรียนร่องธารวิทยา 1. เด็กชายพีรพัฒน์  พ่วงเพชร
 
1. นางจันทร์ทิพย์  บัวเคน
 
1080 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 84 ทอง 7 โรงเรียนบ้านสันก้างปลา 1. เด็กชายรัชพล  ปัญญาอ้าย
 
1. นางเนตรนภา  แสนศิริ
 
1081 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 83 ทอง 8 โรงเรียนป่าแดงวิทยา 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ท้าวนารินทร์
 
1. นางกันยารัตน์  ประสาทพร
 
1082 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 82 ทอง 9 โรงเรียนบ้านป่าส้าน 1. เด็กชายพีรณัฐ   โยสุยะ
 
1. นางสาวพิสมัย  อานุนามัง
 
1083 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 82 ทอง 9 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  หลี่จา
 
1. นายวรวิทยา  ลาวตุม
 
1084 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 80 ทอง 11 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ 1. เด็กชายสิปปกร  ปวงรังษี
 
1. นางอภิญญา  แก้วโสม
 
1085 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 79 เงิน 12 โรงเรียนบ้านฝั่งตื้น 1. เด็กชายอนุศิษฎ์  ชุมภูรัตน์
 
1. นางสาวเพ็ญพิชชา  สูงบุญ
 
1086 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านสักพัฒนา 1. เด็กชายบรรณสิทธิ์   ยามี
 
1. นางสาวกนกวรรณ   แสนศิริ
 
1087 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์) 1. เด็กชายพงศ์ภัค   แสงจัง
 
1. นายสมเพชร  กาบคำ
 
1088 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งนก 1. เด็กชายพฤตินัน  ศิริวัฒธนาโชติ
 
1. นางสาวกาญจนา  ศรีมูล
 
1089 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง 1. นายภัทรพล  กันทะชัย
 
1. นายศุภชัย  พึ่งศรี
 
1090 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโป่งเทวี 1. เด็กชายทัศนะ   สมต๊ะมา
 
1. นางสาวทัศนีย์  ใจมาคำ
 
1091 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 78 เงิน 4 โรงเรียนปางมะกาดวิทยา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  มณีวรรณ
 
1. นายนวพล  จิตตะ
 
1092 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 74 เงิน 5 โรงเรียนร่องธารวิทยา 1. เด็กชายยงวิทย์   นนทะโคตร
 
1. นางดารัตน์  รักษ์เจริญ
 
1093 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 72 เงิน 6 โรงเรียนสันกลางวิทยา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   อายี่
 
1. นางสุรีย์รัตน์   สุทธปรีดา
 
1094 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 71 เงิน 7 โรงเรียนป่าแดงวิทยา 1. นายรดากรณ์  ใจบาน
 
1. นายพัฒน์พงษ์  เต็มเสาร์
 
1095 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 63 ทองแดง 8 โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา 1. เด็กชายสงกรานต์  สร้อยมูล
 
1. นายวัชรพงษ์  เจริญธนังลาภ
 
1096 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 61 ทองแดง 9 โรงเรียนเวียงห้าววิทยา 1. เด็กชายพงศกร  อุบล
 
1. นางสาวปิติพร   สุวรรณพิศุทธิ์
 
1097 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กชายณัฐพล  อูแม
 
1. นายวรวิทยา  ลาวตุม
 
1098 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจำผักกูดทรายทอง 1. เด็กหญิงรังสิมา  โพธิ์แจ้ง
 
1. นางผกายมาศ  เตปิน
 
1099 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านป่าต้าก 1. เด็กหญิงสิรินทรา  ไชยคำ
 
1. นางวัชรีย์  ปูธิปิน
 
1100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า 1. เด็กหญิงกชกร  แก้วนาค
 
1. นายวิเชียร  พลภูสา
 
1101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86.4 ทอง 4 โรงเรียนบ้านผาบ่อง(คุรุราษฎร์สามัคคี) 1. เด็กหญิงพิชามญช์  บัวใจ
 
1. นางทัสนัย  บุญรอด
 
1102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 83.7 ทอง 5 โรงเรียนบ้านฮ่างต่ำ 1. เด็กหญิงณัฎฐ์นรี  กันติ๊บ
 
1. นางสาวสร้อยดาว  ศรีปัญญา
 
1103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 83.1 ทอง 6 โรงเรียนบ้านวาวี 1. เด็กหญิงนันทณัฐ  ใจคำ
 
1. นายนิชวัฒน์  ยถาธนากุล
 
1104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 82.7 ทอง 7 โรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์) 1. เด็กหญิงชนัญธิดา  เนตรน้อย
 
1. นายสมเพชร  กาบคำ
 
1105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 81.5 ทอง 8 โรงเรียนปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงทิพย์สุรางค์  แก้วกล้า
 
1. นายฐาปนา  ทองจินดา
 
1106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 81.3 ทอง 9 โรงเรียนบ้านป่าตึง (เวียงป่าเป้า) 1. เด็กหญิงนภัสสร  ตินุ
 
1. นางสาวศิริญา  อภัยสุรสิทธิ์
 
1107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 81.1 ทอง 10 โรงเรียนบ้านป่าส้าน 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ    อินต๊ะจักร
 
1. นางสาวพิสมัย  อานุนามัง
 
1108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80.8 ทอง 11 โรงเรียนบ้านห้วยมะซาง 1. เด็กหญิงสุชัญญา  ลิปอ
 
1. นายจิรัฏฐ์  คชลัย
 
1109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 76 เงิน 12 โรงเรียนบ้านแม่ยางมิ้น 1. เด็กหญิงอาจารี  ฉลองไชยมงคล
 
1. นางนิษฐา  กวางประเสริฐ
 
1110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 75.8 เงิน 13 โรงเรียนบ้านปางหลวง 1. เด็กหญิงอาแผ่  แลเชอร์
 
1. นางสาวพัทรศยา  ปิงยศ
 
1111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 75.4 เงิน 14 โรงเรียนบ้านโป่ง 1. เด็กหญิงธัญยธรณ์   ยามี
 
1. นางสาวสุพิน  ปณะการ
 
1112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโป่งแพร่วิทยา 1. เด็กหญิงแพรพลอย  โพมา
 
1. นายวุฒิชัย   ณรงค์อินทร์
 
1113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเวียงห้าววิทยา 1. เด็กหญิงวนิดา  เทพวงค์
 
1. นางสาวเยาวลักษณ์  อุทธิยา
 
1114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.68 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กหญิงปาริชาติ  โชเชกู่
 
1. นายวรวิทยา  ลาวตุม
 
1115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.67 ทอง 4 โรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยง 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  นรา
 
1. นางวิมล  คำภีระ
 
1116 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.33 ทอง 5 โรงเรียนปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงชนากานต์  เจเปอะ
 
1. นายฐาปนา  ทองจินดา
 
1117 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง 6 โรงเรียนบ้านโป่งนก 1. เด็กหญิงอารีรัตน์  แซ่สง
 
1. นางสาวกาญจนา  ศรีมูล
 
1118 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.33 ทอง 7 โรงเรียนป่างิ้ววิทยา 1. เด็กหญิงชัญญา  แซ่ท่อ
 
1. นายสืบศักดิ์  วิวรรณ
 
1119 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.66 ทอง 8 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 32(บ้านสาขันหอม) 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  เลิศลาศ
 
1. นางสาวสุกัญญา  วิวรรณ
 
1120 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.66 ทอง 9 โรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง 1. เด็กหญิงบูหยื่อ  แลเชอ
 
1. นางสาวเบญญาภา  เตชะแก้ว
 
1121 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.34 ทอง 10 โรงเรียนสันกลางวิทยา 1. เด็กหญิงสุดา   อายี่
 
1. นางสุรีย์รัตน์   สุทธปรีดา
 
1122 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.66 ทอง 11 โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา 1. เด็กหญิงเกณิกา  แก้วเอ้ย
 
1. นายเกียรติศักดิ์  วงค์ใหญ่
 
1123 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77.68 เงิน 12 โรงเรียนโป่งกลางน้ำประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงลานนา  มาเยอะ
 
1. นายอดิศักดิ์  ศรีอ่อน
 
1124 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวาวี 1. เด็กชายณรงค์กร   ภัทรสุขสกุล
2. เด็กชายณัฐชัย  เยอะซอ
3. เด็กหญิงนิชนันท์  วิวัฒน์ธาลากุล
4. เด็กชายวทัญญู  เชอหมื่อ
5. เด็กหญิงวีรดา  แซ่เซีย
6. เด็กชายสมชาย  พิพัฒน์ฐิตินันท์
7. เด็กหญิงสุพัตสร  แลเชอะ
8. เด็กชายอภิชาติ  จะโจว
9. เด็กหญิงเรณุกา  โซคากุ
10. เด็กหญิงโสรภิน   เปียวเชกู่
 
1. นางสาวเจนจิรา  อุปนันชัย
2. นางสาวอมรวรรณ  ศรเทพ
3. นางสาววาสนา  ณะพรม
 
1125 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงผาวิทยา 1. เด็กชายชาญชัย  มาเยอะ
2. เด็กหญิงบูชู่    อาเซ่อ
3. เด็กหญิงมนชยา  มาเยอะ
4. เด็กชายสตานี  มาเยอะ
5. เด็กชายหล่อซา  เหม่อโป๊ะ
6. เด็กหญิงอัมพร  มาเยอะ
7. นางสาวอาบา    เบเชกู่
8. เด็กชายอาหล่อ  หมื่อโป๊ะ
9. เด็กหญิงโสภิตนภา  มาเยอะ
10. เด็กชายใจพล  เชอเมื่อ
 
1. นางสาวนภัสกร  วงค์วุฒิ
2. นางสาวปฏิญญา  ศรีมุกดา
3. นางสาวศิริชนกม์  สมนาม
 
1126 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขุนสรวย 1. เด็กหญิงนาเด   ลาหู่นะ
2. เด็กหญิงนาโบล่า  ลาหู่นะ
3. เด็กหญิงนิชดา  จะแล
4. เด็กหญิงพิมพา  อางิ
5. เด็กหญิงมอเล  ลาหู่นะ
6. เด็กหญิงสายน้ำ  เชอมือ
7. เด็กหญิงสุมาลี  จะที
8. เด็กหญิงแสงงาม  ลาหู่นะ
 
1. นางสาวกัญญาณัฐ  ศิริคำ
2. นายเกียรติศักดิ์  เสนาวัฒน์
3. นางณาตยา  มานะ
 
1127 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงผาวิทยา 1. เด็กหญิงจันทร์  อาซอง
2. เด็กหญิงธิดา  ซอ
3. เด็กหญิงนามี  วันนา
4. เด็กหญิงมะลิ    เชอหมื่อ
5. เด็กหญิงสุวรรณา  เบเทกู่
6. เด็กหญิงแอนดี  เบเช
 
1. นางสาวศรารีย์  ฟูแสง
 
1128 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ามะโอ 1. เด็กหญิงจิรัชญา  ทิพย์โพธิ์
2. เด็กหญิงญาณิดา  อุปละ
3. เด็กหญิงณัฐพร  มาเยอะ
4. เด็กชายธนกฤต  ปัญญาไว
5. เด็กชายธนพล  แซ่ยั้ง
6. เด็กหญิงบุษบา  มาเยอะ
7. เด็กชายวันชัย  หมื่อแล
8. เด็กหญิงศิริพรรษา  สุวรรณโชติ
9. เด็กชายสมพงษ์  มาเยอะ
10. เด็กหญิงสมัชญา  สมตา
11. เด็กชายหล่ออยู่  เหว่ยซือ
12. เด็กชายหล่อเพิ้ง  เหว่ยซือ
13. เด็กชายอนุพงษ์  โพธะนัง
14. เด็กชายอาหมื่อ  มาเยอะ
15. เด็กชายอาหย่า  มาเยอะ
16. เด็กชายอาเช  มาเยอะ
 
1. นายคงฤทธิ์  กำแพงคำ
2. นางมลเฑียร  ปันเป็ง
3. นางจันทร์เพ็ญ  กิจชนะไพบูลย์
4. นางสมทรง  ไชยยะ
5. นางสุดา  อ่อนหนองหว้า
 
1129 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันกลางวิทยา 1. เด็กหญิงกัลยาลักษณ์  คำฝั้น
2. เด็กชายชินกฤต  พรมจักร
3. เด็กหญิงณีรนุช  พนมไพศาลสกุล
4. เด็กชายธิติสรณ์  วงศ์ษา
5. เด็กชายธีรยุทธ  หลวงวงศ์
6. เด็กหญิงปวริศา  อินยะ
7. เด็กหญิงภัสสิรา  สิงห์อูป
8. เด็กชายภานุวัฒน์  อรขันธ์
9. เด็กหญิงรัมภ์รดา  พุ่มไทร
10. เด็กหญิงวราภรณ์  สิทธิธรรม
11. เด็กชายวิชัย  มาเยอะ
12. เด็กหญิงศุภรัตน์  สุยะใจ
13. เด็กหญิงหมี่ยู  มาเยอะ
14. เด็กหญิงอรอนงค์  เตจ๊ะก๋อง
15. เด็กหญิงเจตปรียา   วงศ์ปัญญา
16. เด็กหญิงเบญจมาศ  นุชนาถ
 
1. นายประดิษฐ์   สิทธิโรจน์
2. นายลิขิต  รินชมภู
3. นางพัชรี  ใจเมตตา
4. นางสาวอนงค์นาฏ  บัวแดง
5. นางบุญญาดา  บุตรพรม
 
1130 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   บำรุงขันธ์
2. เด็กชายทรงวุฒิ  อุปเลิศ
3. เด็กชายธิติศักดิ์  นันต๊ะ
4. เด็กชายสุทธิพงส์  ธงห้า
5. เด็กชายอธิราช  จันทร์สม
 
1. นายพรสวรรค์  แก้วเทพ
2. นางสาวนันทวรรณ์  สัญญะวงค์
 
1131 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทุ่งพร้าว(เพ็คกี้ฮิทค็อก) 1. เด็กชายฑิฆัมพร  เลิศเสริมทรัพย์
2. เด็กชายณัฐภัทร  จะฟะ
3. เด็กชายธีรเดช  คีรีคามสุข
4. เด็กชายปรีชา  มาเปาะ
5. เด็กชายสิทธิชัย  เบเช
 
1. นางสาววิภารัตน์  ไชยา
2. นางสาวพรเพ็ญ  อินต๊ะนิล
 
1132 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า 1. เด็กชายกิตติธัช  วังเมา
2. เด็กชายธนวัฒน์  กันทาเป็ง
3. เด็กชายนนทกร  อิทธิกร
4. เด็กชายศาศวัต   วังเมา
5. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ปิงเมือง
 
1. นายณัฐวุฒิ  มากสุข
2. นายอภิชาติ  ยะมา
 
1133 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านป่าจั่น 1. เด็กชายวีระพงษ์  สายใจ
2. เด็กหญิงสิริภัทร  ถาวะราคม
3. เด็กหญิงสุพัตรา  แก้วเพชร
4. เด็กชายอภิโชติ  อ่องเภา
5. เด็กชายเนติวัฒน์  ตุ้ยหล้า
 
1. นายสมยศ  ขาวอิ่น
2. นางสุชีลา  ขาวอิ่น
 
1134 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 -1 - โรงเรียนปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงชญาดา  ไทยเจริญ
2. เด็กชายฐิตินันท์  งามแฉล้ม
3. เด็กหญิงปฐมาวดี  ดวงติ๊บ
 
1. นางสาวรุจิรา  เชื้อเมืองพาน
 
1135 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 -1 - โรงเรียนโป่งกลางน้ำประชาสรรค์ 1. เด็กชายธนวัฒน์  นาเย
2. เด็กชายนันทวัฒน์  จูเปาะ
3. เด็กชายอามื่อ  มาเยอะ
4. เด็กชายเล่าเอ๋อ  แสงลี่
 
1. นายอดิศักดิ์  ศรีอ่อน
2. นายรัฐกานท์  จางคพิเชียร
 
1136 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่างิ้ววิทยา 1. เด็กหญิงศศิกานต์  ทิพย์ประจักร์
2. เด็กชายเมธสิทธิ์  ต๋าคำมา
 
1. นายสุทธิพงศ์  มั่นใจ
2. นางทรงศรี  กันทะ
 
1137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแม่ขะจาน 1. เด็กหญิงเนตรนรี  รักวงค์
 
1. นางสคราญจิต  อุบลเขียว
 
1138 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา 1. เด็กชายทิวัตถ์  แก้วมณี
 
1. นางสุวคนธ์  สุขเจริญ
 
1139 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ 1. เด็กหญิงภาวิตา  ผัดเป้า
 
1. นางสาวกฤติยา  สุรินต๊ะ
 
1140 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 83 ทอง 4 โรงเรียนบ้านฮ่างต่ำ 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา  แก้วริน
 
1. นางสาวชนัญชิดา  จอมยอดแก้ว
 
1141 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 77 เงิน 5 โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  คงเกษมพนา
 
1. นางสาวรพีพร  เตมีศักดิ์
 
1142 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 75 เงิน 6 โรงเรียนบ้านป่าบง 1. เด็กชายพีระพัฒน์  ธรรมมาอ่อน
 
1. นางสาววรัทยา  สายลังกา
 
1143 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 73 เงิน 7 โรงเรียนบ้านป่าตึง (เวียงป่าเป้า) 1. เด็กชายรชต  ศรีมี
 
1. นางขวัญจิตร  ไชยมงคล
 
1144 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 71 เงิน 8 โรงเรียนบ้านสันกลาง(ราษฎร์พัฒนา) 1. เด็กหญิงนริศรา  ธิวัง
 
1. นายยงยุทธ  แข็งขยัน
 
1145 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 68 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านเลาลี 1. เด็กหญิงจุฑาภรณ์   แสนทอน
 
1. นางสาวกุลทิพย์   ฟองสนิท
 
1146 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 66 ทองแดง 10 โรงเรียน ตชด.อินทรีอาสา(บ้านห้วยน้ำกืน) 1. เด็กหญิงหมีดอ  เยอสอ
 
1. นางสาวพรทิพย์  มาเยอะ
 
1147 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 65 ทองแดง 11 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ 1. เด็กหญิงอาการ์ท   เอเลียน อาลัง
 
1. นางสาวเสาวภา  ไชยยา
 
1148 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 63 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านกล้วย 1. เด็กหญิงวิลาวัลย์  ถาแก้ว
 
1. นางดวงใจ  อินทจักร์
 
1149 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 62 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านโป่ง 1. เด็กหญิงพัชรกาญ   สีเพ็ชร
 
1. นางสาวสุภีร์  ศรีภูมิ
 
1150 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเลาลี 1. เด็กหญิงธารน้ำทิพย์   ชอง
 
1. นางสาวอาภาศิริ   โกฏิสิงห์
 
1151 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา 1. เด็กชายศิรชัย  บุญปาน
 
1. นางพัชรี  ซาวคำเขตต์
 
1152 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์) 1. เด็กชายโจชัวร์   มาเยอะ
 
1. นางสุพิน  ทิศลังกา
 
1153 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 90 ทอง 4 โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ 1. เด็กหญิงรับขวัญ  สุภาวรรณ์
 
1. นางสาวจริญญา  กำแพง
 
1154 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 87 ทอง 5 โรงเรียนบ้านห้วยมะซาง 1. เด็กชายอนุทัย  อรชุนเวคิน
 
1. นางรัตนา  กันทา
 
1155 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 83 ทอง 6 โรงเรียนบ้านฮ่างต่ำ 1. เด็กชายวีรชิต  วันไทยศูนย์
 
1. นางสาวเกล็ดทอง  ภู่ไพศาล
 
1156 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 78 เงิน 7 โรงเรียนเวียงห้าววิทยา 1. เด็กหญิงพิชญา  จันทร์ตายอด
 
1. นางสาวปิยะกาญจน์  เชื้อหมอ
 
1157 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 77 เงิน 8 โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า 1. เด็กหญิงณัฐภัทร  ถาวอน
 
1. นายเศวต  ถาเตียม
 
1158 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 75 เงิน 9 โรงเรียนบ้านป่าถ่อน(วิทยาสมิทธิ์) 1. เด็กชายสิรภพ  ธรรมจักร์
 
1. นางสาวอรพิน  ภรณ์หทัยกุล
 
1159 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 74 เงิน 10 โรงเรียนบ้านเด่นศาลา 1. เด็กหญิงทักษิณา  แซ่เลาย้า
 
1. นางนิยาธร  ปันทะวงค์
 
1160 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 73 เงิน 11 โรงเรียนบ้านสักพัฒนา 1. เด็กหญิงวรินกานต์   แก้วอนันต์
 
1. นางรุ่งทิพย์  เครือพาน
 
1161 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 72 เงิน 12 โรงเรียนบ้านป่าบง 1. เด็กหญิงณัฐชา  ฝั่งไชยสงค์
 
1. นางศุภามิตร  ณ พิกุล
 
1162 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 70 เงิน 13 โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว 1. เด็กชายเอกพล  แซ่โซ้ง
 
1. นางรัชนีพร  ดีปาละ
 
1163 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 91.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา 1. เด็กหญิงณัฐฑริกา  ปัถวี
 
1. นางศิริชนก  แปงการิยา
 
1164 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 88.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา 1. นายวัชรินทร์  เขียวปัน
 
1. นางสาวนันทวรรณ์  สัญญะวงค์
 
1165 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 80.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนร่องธารวิทยา 1. เด็กหญิงญาธิดา   พรมลื้ม
 
1. นางดารัตน์  รักษ์เจริญ
 
1166 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 76.99 เงิน 4 โรงเรียนทานตะวันวิทยา(ห้วยบง-ดงเจริญ) 1. นางสาวธัญชนก  ศรีสุบิน
 
1. นางพิมพ์ปวี  มาลัย
 
1167 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 76.32 เงิน 5 โรงเรียนบ้านโป่งเหนือ 1. เด็กหญิงศิริมล  แลเชอะ
 
1. นางสาวลภัสรดา  แว่นระเว
 
1168 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 73.66 เงิน 6 โรงเรียนป่างิ้ววิทยา 1. เด็กหญิงวิชญาดา  อินทะวัง
 
1. นางดาวใจ  ปินตารักษ์
 
1169 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 65.33 ทองแดง 7 โรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง 1. เด็กหญิงรติมา  เบี่ยงก่า
 
1. นายวราห์  นาวิชัย
 
1170 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 49.32 เข้าร่วม 8 โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยา 1. เด็กชายปิติภัทร  งามเมือง
 
1. นายบุญทวี  ญาณะเครื่อง
 
1171 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านทุ่งพร้าว(เพ็คกี้ฮิทค็อก) 1. เด็กหญิงจันทนา  ภูดิน
 
1. นางสาววิภารัตน์  ไชยา
 
1172 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนโป่งกลางน้ำประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงธารพระพร  ดีมิตร
 
1. นางสาวอังค์วรา  เพชรดิน
 
1173 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กหญิงจันทรา  วงศ์ใหญ่
 
1. นางสาวเบญจลักษณ์  เวฬุบรรณ
 
1174 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านฮ่างต่ำ 1. เด็กชายศุภฤกษ์  นุ้ยป้อม
 
1. นางเกล็ดทอง  ภู่ไพศาล
 
1175 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเวียงกาหลงวิทยา 1. เด็กชายธีรภัทร   สุยะ
 
1. นางจันทร์รินทร์   ใจยะเสน
 
1176 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 85 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา 1. เด็กหญิงสุภัสรา  วังสุภา
 
1. นางพัชรี  ซาวคำเขตต์
 
1177 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 83 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า 1. เด็กหญิงไอลดา  เตจ๊ะ
 
1. นางเฉลิมขวัญ  มากมี
 
1178 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 78 เงิน 6 โรงเรียนบ้านถ้ำ 1. เด็กชายภูริพัฒน์  ยาวิลาศ
 
1. นางสาวพิชมญชุ์  อุปคุต
 
1179 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 75 เงิน 7 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ 1. เด็กหญิงชนิญาดา  วงศ์ใจแก้ว
 
1. นางประทินทิพย์  สลีสองสม
 
1180 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 74 เงิน 8 โรงเรียนบ้านสันกลาง(ราษฎร์พัฒนา) 1. เด็กหญิงวัชโรทัย  กลิ่นสนิท
 
1. นายยงยุทธ  แข็งขยัน
 
1181 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 71 เงิน 9