สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. เชียงราย เขต 2

งานแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ณ สพป.เชียงราย เขต 2 /โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว/โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว/โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ/โรงเรียนเทศบาล1(ป่าก่อดำ)/โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก)
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 66.36 ทองแดง 4 โรงเรียน ตชด.อินทรีอาสา(บ้านห้วยน้ำกืน) 1. เด็กชายลีหล่อง  อาจอ
2. เด็กชายวิรัช  กุยพือ
 
1. นายกาณฑ์   หย่าคำ
2. นายสมควร  สามัคคีธัญญา
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 66 ทองแดง 10 โรงเรียน ตชด.อินทรีอาสา(บ้านห้วยน้ำกืน) 1. เด็กหญิงหมีดอ  เยอสอ
 
1. นางสาวพรทิพย์  มาเยอะ
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 57 เข้าร่วม 12 โรงเรียน ตชด.อินทรีอาสา(บ้านห้วยน้ำกืน) 1. เด็กชายต้นกล้า  อาซังกู่
2. เด็กชายนาวิน  อาซังกู่
3. เด็กหญิงบูโป  มาเยอะ
4. เด็กหญิงหมีชู  มาเยอะ
5. เด็กหญิงหมีเมียง  มาเยอะ
6. เด็กชายหล่อสะ  เพอเมีย
 
1. นางสาวพิมพา  หมื่อโป
2. นางสาวรสจนีย์  นับเส
3. นางสาววไลวัลย์  โซคากุ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6 64 ทองแดง 10 โรงเรียนชุมชนบ้านกู่(ป่าเป้าประชานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงอารยา  มาเยอะ
 
1. นางวารินทร์  จันทร์ศรี
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านกู่(ป่าเป้าประชานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  วงศ์ษาหาร
 
1. นางวารินทร์  จันทร์ศรี
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 73 เงิน 8 โรงเรียนชุมชนบ้านกู่(ป่าเป้าประชานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  จะต๋อ
2. เด็กหญิงธันยาพร  จะกะทร
 
1. นางสาววรัชญา  สมโภชน์
2. นางสาวศรัญญา  เป็งสุวรรณ์
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 75 เงิน 8 โรงเรียนชุมชนบ้านกู่(ป่าเป้าประชานุเคราะห์) 1. เด็กชายนพดล  จันต๊ะ
2. เด็กชายอภิบาล  จะน๊ะ
3. เด็กชายอาทอนี  มาเยอะ
 
1. นางสาวศรัญญา  เป็งสุวรรณ์
2. นางสาวกฤติกา  คงชม
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 77 เงิน 6 โรงเรียนชุมชนบ้านกู่(ป่าเป้าประชานุเคราะห์) 1. เด็กชายคิมจิ  แลเซอะ
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  เชอกอง
3. เด็กหญิงปรียาภรณ์  จะแยะ
 
1. นางสาวเนรัญชลา  อินต๊ะนางแล
2. นางสาวศรัญญา  เป็งสุวรรณ์
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านกู่(ป่าเป้าประชานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงสุภัสสรา  เตชะบุตร
 
1. นางทองเรียบ  ปริมิตร
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านกู่(ป่าเป้าประชานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงสุรีย์พร  จะเตาะ
 
1. นางทองเรียบ  ปริมิตร
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 83.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านกู่(ป่าเป้าประชานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงนารา  อ้ายหว่อ
 
1. นายจำเนียร  ปริมิตร
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านกู่(ป่าเป้าประชานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงนารา  อ้ายหว่อ
 
1. นายจำเนียร  ปริมิตร
 
13 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านกู่(ป่าเป้าประชานุเคราะห์) 1. เด็กชายหล่อโย  เชอกอง
 
1. นางสาวศรัญญา  เป็งสุวรรณ์
 
14 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านกู่(ป่าเป้าประชานุเคราะห์) 1. เด็กชายปิยากร  จะอื่อ
 
1. นางสาวพิมรำพรรณ  ตุ้ยหมูเตอ
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 73 เงิน 4 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งป่าแดด 1. นายกมล  วัฒนา
 
1. นางสาวชิดชนก  ขยันอาจ
 
16 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 78.5 เงิน 4 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งป่าแดด 1. เด็กชายชัชวาล  อ้ายดี
2. เด็กหญิงพรนภา  มาโน
3. เด็กหญิงพรวลัย  มาโน
 
1. นางสาวชิดชนก  ขยันอาจ
2. นายพิเชษฐ์  อินทร์ชน
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 72 เงิน 11 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งป่าแดด 1. เด็กชายภาคภูมิ  วัฒนา
 
1. นายพิเชษฐ์  อินทร์ชน
 
18 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งป่าแดด 1. เด็กชายสุทธิกานต์  แสงวิชัย
 
1. นางสาวพัชราพร  คำทา
 
19 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82 ทอง 5 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งป่าแดด    
20 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 71 เงิน 14 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ 1. เด็กหญิงไอยรินทร์  ปันวงค์
 
1. นางสาวเสาวภา  ไชยยา
 
21 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ 1. เด็กหญิงชนนิกานต์  อุทรศ
 
1. นางมาลี  จารุศักดิ์
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ 1. เด็กชายธวัชชัย  แสนคะเจือ
 
1. นางปิยะลักษณ์  ริมทอง
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ 1. เด็กชายกิตติ  คงอมรธารา
2. เด็กหญิงปิยธิดา  ไชยวุฒิ
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ฮะแล
4. เด็กชายสิทธิโชค  แซ่พร่าน
5. เด็กหญิงสิรินทิพย์  ชูช่วย
 
1. นางปราณี  อินสวรรค์
2. นางสาวธนัญญา  ทิพย์ลุ้ย
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ 1. เด็กชายปรเมศวร์  ศรีธินนท์
2. เด็กหญิงสิริรัตน์  ธิสอน
 
1. นางสาวธนัญญา  ทิพย์ลุ้ย
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 64 ทองแดง 11 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ 1. เด็กหญิงจิราพร   พันธุ
 
1. นางสาวเสาวภา  ไชยยา
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 85 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ 1. เด็กชายสิรภัทร  ดอนมูล
 
1. นางอภิญญา  แก้วโสม
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 80 ทอง 11 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ 1. เด็กชายสิปปกร  ปวงรังษี
 
1. นางอภิญญา  แก้วโสม
 
28 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 65 ทองแดง 11 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ 1. เด็กหญิงอาการ์ท   เอเลียน อาลัง
 
1. นางสาวเสาวภา  ไชยยา
 
29 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 75 เงิน 7 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ 1. เด็กหญิงชนิญาดา  วงศ์ใจแก้ว
 
1. นางประทินทิพย์  สลีสองสม
 
30 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 98.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ 1. เด็กหญิงดรณัส  ชัยชาญสำราญเดช
 
1. นางประทินทิพย์  สลีสองสม
 
31 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ 1. เด็กหญิงจันทกานต์  นวลจันทร์
 
1. นางประทินทิพย์  สลีสองสม
 
32 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ 1. เด็กหญิงอมิญชฎา  สุขศิริสายศร
 
1. นางประทินทิพย์  สลีสองสม
 
33 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 67 ทองแดง 9 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ 1. เด็กหญิงคุณาพร  บุญถนอม
2. เด็กชายธีรภัทร  ชัยสาน
3. เด็กชายนครินทร์  แก้วเขื่อน
4. เด็กชายล่อแบ  เบเช
5. เด็กชายอาฉะ  เชอหมื่อ
6. เด็กชายอาหือ  ผ่าวอ
 
1. นายโยธิน  แก้วก๋า
2. นายพนมศักดิ์  พรหมสินชัย
 
34 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 85 ทอง 10 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ 1. เด็กหญิงทีปกา  ฮาบสุวรรณ
2. เด็กชายศิวกร  คำเชื้อ
3. เด็กหญิงสุกฤตา  ทีทา
 
1. นางสาววาสนา  อินต๊ะยศ
2. นางพรรณพิราช  บทมา
 
35 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ 1. เด็กชายวีรภัทร  แป้นช่วย
 
1. นางประทินทิพย์  สลีสองสม
 
36 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3 73 เงิน 8 โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา 1. เด็กหญิงวรินท์  ทิศลังกา
 
1. นางสาวพรสวรรค์  ชัยสมบัติ
 
37 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6 67.5 ทองแดง 7 โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา 1. เด็กหญิงศลิษา  บุตรวัด
 
1. นางสาวศิระกาญจน์  พิมพ์ธนฟ้า
 
38 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 73 เงิน 4 โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา 1. เด็กหญิงเจนจิรา  ดวงปิก
 
1. นายนรพัทธ์  กล้าณรงค์
 
39 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.1-ป.3 71 เงิน 8 โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา 1. เด็กหญิงพัชปภา  แดงสี
 
1. นางสาวพรสวรรค์  ชัยสมบัติ
 
40 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา 1. เด็กหญิงพัชรา  แดงสี
 
1. นางสาวณัฐชยา  ยอดออน
 
41 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 72 เงิน 8 โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา 1. เด็กหญิงอรปรียา  จันทร์เต็ม
 
1. นายนรพัทธ์  กล้าณรงค์
 
42 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 64 ทองแดง 13 โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา 1. เด็กหญิงธัญวรัตน์  มูลมะณี
 
1. นางสาวศิระกาญจน์  พิมพ์ธนฟ้า
 
43 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา 1. เด็กหญิงวริศรา  จรัสวรีกุล
 
1. นางทิพสุดา  มูลสูตร
 
44 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 74 เงิน 12 โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา 1. เด็กหญิงนิตยา  แซ่จ๋าว
 
1. นางสาวนุชจิรา  ตาวงค์
 
45 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 76.67 เงิน 7 โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา 1. เด็กหญิงประกายพร  ฐานดี
 
1. นายนรพัทธ์  กล้าณรงค์
 
46 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 65 ทองแดง 8 โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา 1. เด็กหญิงภัทรวดี  ณ ลำปาง
2. เด็กหญิงเยาวเรศ  กองแก้ว
 
1. นางสาวศิระกาญจน์  พิมพ์ธนฟ้า
 
47 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา 1. เด็กหญิงพรธิวา  คำอ้าย
2. เด็กหญิงภัทรียา  คำประดับเพชร
 
1. นางสาวนุชจิรา  ตาวงค์
2. นายนรพัทธ์  กล้าณรงค์
 
48 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 88 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา 1. เด็กชายจิรพนธ์   โมนสุโทน
2. เด็กหญิงสิริขวัญ   ปกรณ์อังกูร
 
1. นางสาวณัฐชยา   ยอดออน
2. นางสาวพรสวรรค์  ชัยสมบัติ
 
49 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา 1. เด็กหญิงภูษณิศา  อุบลจินดา
 
1. นายประสิทธิ์  โปธาซาง
 
50 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา 1. เด็กหญิงศุภิสรา  คงรอด
 
1. นายโย  ใจวงค์
 
51 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา 1. เด็กหญิงคัทลียา  ฤทธิ์เดชยิ่ง
2. เด็กหญิงญาณิศา  แก้วเมืองมา
3. เด็กหญิงปารีณา  เดชซ้อน
 
1. นายโย  ใจวงค์
2. นางสาววรรธนันท์   ศรีพรรณ์
 
52 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 81.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา 1. เด็กชายธีรวัฒน์  ถานันทร์
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  เสนเสาร์
3. เด็กหญิงสิรินดา  จันธินุมาส
 
1. นายโย  ใจวงค์
2. นางสาววรรธนันท์  ศรีพรรณ์
 
53 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 42 เข้าร่วม 5 โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา 1. เด็กชายกฤติธี  รัสดาดาน
2. เด็กชายปัณณธร  กองบุญเรือง
 
1. นายสมบัติ  รัตน์ชัยศิลป์
2. นายโย  ใจวงค์
 
54 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 80 ทอง 5 โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา 1. เด็กชายรัชชานนท์  จันทร์มะโน
2. เด็กหญิงวริศรา  ไชยลังกา
 
1. นายโย  ใจวงค์
2. นางสาววรรธนันท์  ศรีพรรณ์
 
55 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา 1. เด็กชายชิษณุพงศ์  สุวรรณ์
2. เด็กชายชิษณุพงศ์  เทียมคีรี
 
1. นายสมบัติ  รัตน์ชัยศิลป์
 
56 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 51 เข้าร่วม 5 โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา 1. เด็กชายสกลพัฒน์  โตวอน
 
1. นายประสิทธิ์  โปธาซาง
 
57 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 70 เงิน 10 โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา 1. เด็กหญิงณภัทร  มหาคำ
2. เด็กหญิงพีรดา  เสียงกว้าง
3. เด็กหญิงศศิวิมล  ดวงไทย
 
1. นางสาวกัญญาณัฐ  พรหมเผ่า
2. นายสุรินทร์  สุวิชัย
 
58 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 96.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา 1. เด็กหญิงทอฝัน  กองแก้ว
2. นายปริพล  สรณารักษ์โสภณ
3. เด็กหญิงปิยมาศ  ฐานะกิจ
 
1. นายสุทธอิทธ  ภาหวานเสียง
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเกศยา  กล้าณรงค์
 
59 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา 1. เด็กหญิงชมพูนุช  กำลังประสิทธิ์
2. เด็กชายณภัทร  กันยา
3. เด็กชายสิทธินนท์  เทโวขัติ
 
1. นางสาวกัญญาณัฐ  พรหมเผ่า
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเกศยา  กล้าณรงค์
 
60 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา 1. เด็กชายภานุวิชญ์  พรประเสริฐ
2. เด็กหญิงสุทธิดา  วิไล
 
1. นายสุรินทร์  สุวิชัย
 
61 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 76 เงิน 10 โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา 1. เด็กหญิงกชพร  อินทวี
2. เด็กหญิงธัญชนิต  ศรีพรรณ์
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  ปินชัย
4. เด็กหญิงพลอยรัตน์  แก้วแกม
5. เด็กหญิงเกศรา  จักรใจ
 
1. นางสาวนุชจิรา  ตาวงค์
2. นางสาวพรสวรรค์  ชัยสมบัติ
 
62 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 78 เงิน 8 โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา 1. เด็กชายณัฐคุณ  กำลังประสิทธิ์
2. เด็กหญิงปิยธิดา  ต๊ะวิโล
 
1. นายระงับ  กันทอน
2. นางสาวพิมพ์ผกา  บุตรวิเชียร
 
63 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 90 ทอง 5 โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา 1. เด็กหญิงนีรนุช  จันพรหม
2. เด็กชายศุภวิชญ์  ถานันดร์
 
1. นายทวีวัฒน์  ภิระบรรณ์
2. นายระงับ  กันทอน
 
64 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 86 ทอง 8 โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  กันเงิน
2. เด็กชายปิยวัฒน์  กะธง
 
1. นายระงับ  กันทอน
2. นายทวีวัฒน์  ภิระบรรณ์
 
65 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 69 ทองแดง 8 โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา 1. เด็กหญิงนันธิการต์  รัสดาดาน
2. เด็กหญิงพิชชา  ม่าวไทย
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  คนบุญ
2. นายสมชาติ  สิริโอสกุล
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 62 ทองแดง 14 โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา 1. เด็กชายนทีกานต์  บุญงาม
 
1. นางสุดทัย  ปัญญา
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา 1. เด็กชายภัทร  ชัยกันทะ
 
1. นายประพัฒน์  นิสสัย
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 68 ทองแดง 5 โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา 1. เด็กชายสิรวิชญ์  ธิวงศ์
 
1. นายประพัฒน์  นิสสัย
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง 7 โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา 1. เด็กชายวรายุทธ  คำเงิน
 
1. นายเกียรติศักดิ์  วงค์ใหญ่
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.5 ทอง 9 โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา 1. เด็กหญิงณัชชา  จูเปาะ
 
1. นายเกียรติศักดิ์  วงค์ใหญ่
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 74 เงิน 7 โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา 1. เด็กชายธนพล  สิงห์คำ
 
1. นายเกียรติศักดิ์  วงค์ใหญ่
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.9 ทอง 5 โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา 1. เด็กหญิงพนิดา  ใจเที่ยง
 
1. นายเกียรติศักดิ์  วงค์ใหญ่
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 73 เงิน 11 โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  พรหมปัญญา
 
1. นายเกียรติศักดิ์  วงค์ใหญ่
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.66 ทอง 11 โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา 1. เด็กหญิงเกณิกา  แก้วเอ้ย
 
1. นายเกียรติศักดิ์  วงค์ใหญ่
 
75 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา 1. เด็กชายทิวัตถ์  แก้วมณี
 
1. นางสุวคนธ์  สุขเจริญ
 
76 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา 1. เด็กชายศิรชัย  บุญปาน
 
1. นางพัชรี  ซาวคำเขตต์
 
77 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 91.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา 1. เด็กหญิงณัฐฑริกา  ปัถวี
 
1. นางศิริชนก  แปงการิยา
 
78 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 85 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา 1. เด็กหญิงสุภัสรา  วังสุภา
 
1. นางพัชรี  ซาวคำเขตต์
 
79 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา 1. เด็กหญิงวิรัลยุพา  กันไว
 
1. นางศิริชนก  แปงการิยา
 
80 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 78 เงิน 6 โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา 1. เด็กชายศุภโชค  หน่อคำ
 
1. นางพัชรี  ซาวคำเขตต์
 
81 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 78.2 เงิน 4 โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา 1. เด็กหญิงพรรษา  แซ่จาง
2. เด็กหญิงวิชญาพร  พลชำนาญ
 
1. นางสาวทิพย์สุดา  ทิพวรรณ์
 
82 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 86.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา 1. เด็กหญิงมาธวี  เยแจะ
2. เด็กหญิงสุทธิดา  หมื่อแล
 
1. นางสาวทิพย์สุดา  ทิพวรรณ์
 
83 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 77 เงิน 7 โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา 1. เด็กชายซัมซู  อาแซ
2. เด็กชายปรวีน์  จันต๊ะนาเขต
 
1. นายสุทอิทธ  ภาหวานเสียง
 
84 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา 1. เด็กชายปกรณ์  เงือกงาม
2. เด็กชายมคนันทน์  บุญสง่า
3. เด็กชายวิชชากร  บุญธรรม
 
1. นายสุทอิทธ  ภาหวานเสียง
2. นายสุรินทร์  สุวิชัย
 
85 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 87.32 ทอง 5 โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา 1. เด็กหญิงกรรณิกา  แก้วดวงแสง
2. เด็กหญิงนรีกานต์  แซ่ย้าง
3. เด็กหญิงภัทรพร  กองแดง
 
1. นายประสิทธิ์  โปธาซาง
 
86 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 96.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา 1. เด็กหญิงชลธิชา  ทาติ๊บ
2. เด็กหญิงชลิตา  แมวป่า
3. เด็กหญิงเดือน  จะนะ
 
1. นายสมบัติ  รัตน์ชัยศิลป์
2. นายทวีวัฒน์  ภิระบรรณ์
 
87 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา 1. เด็กหญิงฐิดาภรณ์  ศรีอ่อน
2. เด็กหญิงนฤมล  เร็วไว
3. เด็กหญิงเนตรชนก  แซ่มี่
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  คนบุญ
 
88 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 89 ทอง 6 โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา 1. เด็กชายณธัช  ศรีศุภปรีดา
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สืบวงค์
3. เด็กชายสิรวิชญ์  เสียงกว้าง
 
1. นางสาวเลิศนารี  แปงนา
2. นางกรรณิการ์  เสียงกว้าง
 
89 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86.66 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา 1. เด็กหญิงผาณิต  อินต๊ะ
 
1. นางสาวพิมพ์ผกา  บุตรวิเชียร
 
90 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา 1. เด็กหญิงญานิกา  ตุ่นแก้ว
2. เด็กชายสรณัฎฐ์  ชัยเลิศ
 
1. นายระงับ  กันทอน
2. นางสาวพิมพ์ผกา  บุตรวิเชียร
 
91 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 82 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนบ้านสันมะค่า 1. เด็กหญิงณพัชกร   ชัยทะ
 
1. นางพัชนี  ยามี
 
92 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 74 เงิน 7 โรงเรียนชุมชนบ้านสันมะค่า 1. เด็กหญิงณิษา   เขียวแปง
 
1. นางทองสาย  ยามี
 
93 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 78 เงิน 7 โรงเรียนชุมชนบ้านสันมะค่า 1. เด็กหญิงดลญา   ปงกันทา
 
1. นางจันจีรา   วรรณสาร
 
94 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านสันมะค่า 1. เด็กหญิงเปมิกา  วิชาทยานนท์
 
1. นางพัทยา  ปงมะจักร
 
95 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านสันมะค่า 1. เด็กชายกฤตนน  เมืองแก้ว
 
1. นางพัทยา  ปงมะจักร
 
96 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนบ้านสันมะค่า 1. เด็กหญิงกมลชนก   มาฟู
2. เด็กหญิงกรวรรณ   ท้าวชัยมูล
3. เด็กหญิงจิรารัตน์    สุขวาจา
4. เด็กชายนภัสกร   ไชยวัง
5. เด็กหญิงนลินนิภา    อุดขา
6. เด็กหญิงนลินนิภา  วันดี
7. เด็กชายรวิกร   ซาวคำเขตร์
8. เด็กหญิงวรัณภรย์   สกุลตันติยานนท์
9. เด็กหญิงเกวลี   สิงห์ตะนะ
10. เด็กหญิงเกศริน    คำตุ้ย
 
1. นางรุ่งจิตร  ลือยศ
2. นางสาวสายทอง  อินต๊ะ
3. นายณัฏฐชัย  ชุ่มเรือน
 
97 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 70 เงิน 10 โรงเรียนชุมชนบ้านสันมะค่า 1. เด็กชายภูผา  เอกจิตร
2. เด็กชายอัศวิน  ทิพเทพ
 
1. นายณัฏฐชัย  ชุ่มเรือน
2. นางสาวนาถตยา  สพิงค์เงิน
 
98 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 75 เงิน 8 โรงเรียนชุมชนบ้านสันมะค่า 1. เด็กหญิงธิดารัตน์   นาลาด
 
1. นางสาวสายทอง  อินต๊ะ
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนชุมชนบ้านสันมะค่า    
100 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 68 ทองแดง 6 โรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง 1. นายสุทธิพงษ์  ยีบื่อ
 
1. นายศุภชัย  พึ่งศรี
 
101 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง 1. เด็กหญิงพีรดา  วิลัย
 
1. นางเสาวลักษณ์  สายธรรม
 
102 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง 1. เด็กหญิงพรรชพร   เสหิน
 
1. นางสาวเยาวเรช  พรมใจสา
 
103 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง 1. นางสาวจอย  ยี่ยู
2. นางสาวรัตนา  พูเบียะ
3. นางสาวลดาวัลย์  เมอโป
 
1. นางสาวฐิตินันท์  ไชยลังกา
2. นางสาวเบญญาภา  เตชะแก้ว
 
104 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง 1. เด็กหญิงณิชา  เตียวตระกูล
2. เด็กหญิงปภาวรินทร์  ใจทิพย์
 
1. นางสาวนิด  ก้อนแก้ว
2. นางสาวฐิตินันท์  ไชยลังกา
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง 1. เด็กหญิงจินตภา  จอมวุฒิ
 
1. นางสาววรรณภัสสร  เต็นคำ
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  กันเงิน
 
1. นางสาววรรณภัสสร  เต็นคำ
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 82.67 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง 1. เด็กหญิงอชิรญา  จันเลน
 
1. นางสาววรรณภัสสร  เต็นคำ
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง 1. เด็กหญิงชนิสรา  วุฒิ
 
1. นางสาววรรณภัสสร  เต็นคำ
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง 1. เด็กชายวารุจน์  ถนอมนิตย์
 
1. นายศุภชัย  พึ่งศรี
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง 1. เด็กชายวารุจน์  ถนอมนิตย์
 
1. นายศุภชัย  พึ่งศรี
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง 1. นายสมบัติ  ห่วยยือ
 
1. นายศุภชัย  พึ่งศรี
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77.7 เงิน 13 โรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง 1. เด็กหญิงชนกานต์  ลุงติ
 
1. นางสาวฐิตินันท์  ไชยลังกา
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง 1. นายธาวิต  มาเยอะ
 
1. นายศุภชัย  พึ่งศรี
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75 เงิน 10 โรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง 1. เด็กหญิงศุทธินี  บุตรศรี
 
1. นางสาวเบญญาภา  เตชะแก้ว
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง 1. นายภัทรพล  กันทะชัย
 
1. นายศุภชัย  พึ่งศรี
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.66 ทอง 9 โรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง 1. เด็กหญิงบูหยื่อ  แลเชอ
 
1. นางสาวเบญญาภา  เตชะแก้ว
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 65.33 ทองแดง 7 โรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง 1. เด็กหญิงรติมา  เบี่ยงก่า
 
1. นายวราห์  นาวิชัย
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 87 ทอง 5 โรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง 1. นางสาวปภาวรินทร์  ลัม
 
1. นายวราห์  นาวิชัย
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 81 ทอง 12 โรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง 1. เด็กหญิงหมีลือ  นาโป้
2. เด็กหญิงเบญญาภา  มหาวรรณี
 
1. นายวราห์  นาวิชัย
 
120 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 10 โรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง 1. เด็กชายภุชงค์  พึ่งศรี
2. เด็กชายอภิชิต  เจริญวรรณ
 
1. นายสรวุฒิ  แก้วปุ๋ย
 
121 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 74 เงิน 5 โรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง 1. เด็กชายชินวัตร  นาโม๊ะ
2. เด็กหญิงสุธินี  จะเน่
 
1. นายสรวุฒิ  แก้วปุ๋ย
 
122 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง 1. เด็กหญิงพรรชพร  เสหิน
2. เด็กหญิงรวินันท์  บุญตัน
3. เด็กหญิงอภิสรา  บุญลอม
 
1. นางสาวเยาวเรช  พรมใจสา
 
123 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง 1. เด็กหญิงสุชาดา  อาซือ
 
1. นางสาวเยาวเรช  พรมใจสา
 
124 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 76 เงิน 10 โรงเรียนดอยเวียงผาพิทยา 1. นางสาววราทิพย์   คะหน่อ
 
1. นางสาวทัศนีย์   ยศวงใจ
 
125 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 10 เข้าร่วม 7 โรงเรียนดอยเวียงผาพิทยา 1. เด็กหญิงปวีณา   จะเงาะ
2. เด็กหญิงวันดี   สินธพ
 
1. นายธีรพงศ์   ถุงแก้ว
2. นางสาวนันทิกา   ปัญญาเขื่อน
 
126 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 57.8 เข้าร่วม 7 โรงเรียนดอยเวียงผาพิทยา 1. เด็กชายธาวิน   เหมาะมื่อ
2. เด็กชายสาม   ลุงตาล
 
1. นางสาวจันจิรา   ใจมา
2. นางสาวลีลานนท์   ศิริพฤกษ์
 
127 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 85 ทอง 4 โรงเรียนดอยเวียงผาพิทยา 1. เด็กหญิงธนพร   จะเป๋อ
2. เด็กหญิงพิมพิดา   ตาแสงโลก
3. เด็กหญิงอั้ม   แสงเงิน
4. เด็กหญิงเอื้อย   แสงหงษ์
5. เด็กหญิงเอื้อยฝน   เจริญสุข
 
1. นางสาวอรทัย   ขันแก้ว
2. นางจิรนุช   สุรีย์
 
128 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดอยเวียงผาพิทยา 1. เด็กหญิงพร   ใจดี
2. นางสาวฟ้าใส   จะแฮ
3. เด็กหญิงรักษิณา   คำจั๋น
4. เด็กหญิงวรรวิศา   ตาตอง
5. เด็กหญิงสุมน   ตาใจ
 
1. นายธีรพงศ์   ถุงแก้ว
2. นายทรงธรรม   ขันตี
 
129 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 78 เงิน 5 โรงเรียนดอยเวียงผาพิทยา 1. นางสาววิภาดา   หมื่น
2. นางสาวเสาหล้า   ลุงชัย
 
1. นายจันทรัตน์   วงชารี
2. นายศุภเกียรติ   กุลพงศ์เสรี
 
130 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 84.33 ทอง 5 โรงเรียนดอยเวียงผาพิทยา 1. นายชัย   เจริญสุข
2. เด็กหญิงรัตนา   ลาหู่นะ
3. นายวีรยุทธ์   ลุงชัย
4. นายสมชาย   จ่าทิพย์
5. นายสาม   จ่าทิพย์
6. เด็กหญิงไพลิน   ตาคุณ
 
1. นายจีรวิทย์   มณีวรรณ์
2. นายธีรพงศ์   ถุงแก้ว
 
131 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดอยเวียงผาพิทยา 1. เด็กชายกิตติศักดิ์   ประโจ
2. เด็กชายจิตเทพ   จะติ
3. เด็กชายหล้า   เจริญสุข
 
1. นายเกียรติพงษ์   ติตะยา
2. นายธีรพงศ์   ถุงแก้ว
 
132 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดอยเวียงผาพิทยา 1. เด็กหญิงนาสี   จะลา
 
1. นางสาวศิริรัตน์   สายใจ
 
133 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดอยเวียงผาพิทยา 1. เด็กหญิงนาแส  จะซา
 
1. นางปวิตา   แสนเมืองใจ
 
134 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 78 เงิน 5 โรงเรียนดอยเวียงวิทยา 1. เด็กหญิงนาทอ  จะทอ
2. เด็กชายสาทิน  จะหย่อ
 
1. นายภูมิประสิทธิ์  ไชยบาล
2. นางสาวชลธิชา  งานดี
 
135 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดอยเวียงวิทยา 1. เด็กชายยะดะ  จะทอ
2. เด็กชายอัคคเดช  นนท์สีทอง
 
1. นายภูมิประสิทธิ์  ไชยบาล
2. นายชลธิชา  งานดี
 
136 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 35 เข้าร่วม 10 โรงเรียนดอยเวียงวิทยา 1. เด็กชายจะที  จะเหมาะ
2. เด็กชายอิทธิพล  จะหย่อ
 
1. นายภูมิประสิทธิ์  ไชยบาล
2. นางสาวชลธิชา  งานดี
 
137 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยเวียงวิทยา 1. เด็กชายเฉลิมชัย  เลาะปู
2. เด็กชายเอกชัย  แสงหน่อ
 
1. นายสนธิชัย  วิลัย
2. นางสาวชลธิชา  งานดี
 
138 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 77 เงิน 6 โรงเรียนดอยเวียงวิทยา 1. เด็กหญิงชาลินี  จะมู
2. เด็กหญิงนิจวรีย์  ปอแสง
3. เด็กชายรัชพล  ศิริไตรภพ
4. เด็กหญิงศันสนีย์  ปอแสง
5. เด็กหญิงศิรภัสสร  จะแล
6. เด็กหญิงสุชาดา   จะมู
7. เด็กหญิงสุดารัตน์  เลาะปู
8. เด็กหญิงสุมาลี  แสงหน่อ
9. เด็กชายเจนวิทย์  จะทอ
10. เด็กชายเอกพล  นาแล
 
1. นายสนธิชัย  วิลัย
2. นางสาวคนึงนิจ  ชมเชย
3. นางสาวกุลธิดา  ชาวแพะ
 
139 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดอยเวียงวิทยา 1. เด็กหญิงยามีแต๋ะ  จะทอ
2. เด็กหญิงสุภาภรณ์  จะกา
3. เด็กหญิงอารียา  จะเหมาะ
 
1. นางสาวคนึงนิจ  ชมเชย
2. นางสาวกุลธิดา  ชาวแพะ
 
140 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 77 เงิน 9 โรงเรียนทานตะวันวิทยา(ห้วยบง-ดงเจริญ) 1. เด็กหญิงภวิตา   แสนใหม่
 
1. นางสมพร  ดาสา
 
141 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 77 เงิน 6 โรงเรียนทานตะวันวิทยา(ห้วยบง-ดงเจริญ) 1. นางสาวจิตรทิวา  เตจ๊ะน้อย
2. นางสาวธิดาพร  กรสวรรค์
 
1. นางสาววรกัญญา  จันแก้ว
 
142 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 70 เงิน 10 โรงเรียนทานตะวันวิทยา(ห้วยบง-ดงเจริญ) 1. เด็กหญิงจิณณพัต  ไหวมา
2. นางสาวรัตมณี  สมสีใจ
 
1. นางสาววรกัญญา  จันแก้ว
 
143 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 85 ทอง 9 โรงเรียนทานตะวันวิทยา(ห้วยบง-ดงเจริญ) 1. เด็กชายภคิณ  สุตนนท์
2. เด็กหญิงลักขณา  อภิปรีชาชาญ
 
1. นางมยุรี  นรรัตน์
 
144 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 76.99 เงิน 4 โรงเรียนทานตะวันวิทยา(ห้วยบง-ดงเจริญ) 1. นางสาวธัญชนก  ศรีสุบิน
 
1. นางพิมพ์ปวี  มาลัย
 
145 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 62 ทองแดง 6 โรงเรียนทานตะวันวิทยา(ห้วยบง-ดงเจริญ) 1. นางสาวทิพวรรณ   ยอดวงค์
 
1. นางพิมพ์ปวี   มาลัย
 
146 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 76 เงิน 6 โรงเรียนทุ่งห้าราษฏร์สามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงจิราพร  หวันมูล
 
1. นางรุ่งการณ์  วงษา
 
147 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 86 ทอง 4 โรงเรียนทุ่งห้าราษฏร์สามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงดาว  ลุงออ
2. เด็กหญิงพรไพลิน  พรมสะอาด
 
1. นางรุ่งการณ์  วงษา
 
148 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 75 เงิน 6 โรงเรียนทุ่งห้าราษฏร์สามัคคีวิทยา 1. เด็กชายกฤษฎา  ปินตาแก้ว
2. เด็กชายธนกฤต  แก้ววิมล
 
1. นายปํญญา  เจริญทรัพย์
 
149 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 82.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนทุ่งห้าราษฏร์สามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงจันทร์ลินี  ภิระบรรณ์
2. เด็กหญิงปวีณา  ไววาส
3. เด็กหญิงพิมพิกา  คำป้อม
 
1. นายวิชัย  ติม้า
2. นายศิริพงศ์  วงค์รักษาศิลป์
 
150 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนทุ่งห้าราษฏร์สามัคคีวิทยา 1. เด็กชายปณชัย  บัวทอง
 
1. นางมิ่งขวัญ  ประสาท
 
151 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 82 ทอง 13 โรงเรียนทุ่งห้าราษฏร์สามัคคีวิทยา 1. เด็กชายกรวีร์  ลีลารักษ์วงค์
2. เด็กชายภานุวิทย์  มูลนิวาง
 
1. นางมิ่งขวัญ  ประสาท
 
152 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งห้าราษฏร์สามัคคีวิทยา 1. เด็กชายยศกร  ฉันทะ
 
1. นางกาญจนา  สุจรต
 
153 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 74 เงิน 8 โรงเรียนท่าก๊อพลับพลาพิทยา 1. เด็กหญิงรินลดา  แพงงาม
 
1. นางวรรณเพ็ญ  ดอนศรี
 
154 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 74 เงิน 11 โรงเรียนท่าก๊อพลับพลาพิทยา 1. เด็กหญิงปณิดา  ขาวอ้วน
 
1. นางตุลารัตน์  วาทะวัฒนะ
 
155 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 62 ทองแดง 11 โรงเรียนท่าก๊อพลับพลาพิทยา 1. เด็กหญิงปาลิดา  โว่ยแม
 
1. นางตุลารัตน์  วาทะวัฒนะ
 
156 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 60 ทองแดง 11 โรงเรียนท่าก๊อพลับพลาพิทยา 1. เด็กชายคณิณ  เตจ๊ะ
 
1. นางรัชนี  สุขสบาย
 
157 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 47 เข้าร่วม 13 โรงเรียนท่าก๊อพลับพลาพิทยา 1. เด็กชายสมบัติ  แลเชอ
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  หอมนาน
 
158 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 73 เงิน 7 โรงเรียนท่าก๊อพลับพลาพิทยา 1. เด็กหญิงดวงนภา  ลุงถาง
2. เด็กหญิงยอแสง  ลุงมู
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  หอมนาน
2. นายณัฐวุฒิ  มุ้งทอง
 
159 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 62 ทองแดง 5 โรงเรียนท่าก๊อพลับพลาพิทยา 1. เด็กชายศิวกร  พิเศษ
 
1. นางสาวนิตยา  ศรีสุขหู้
 
160 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าก๊อพลับพลาพิทยา 1. เด็กหญิงณัชชานันท์  เทพประสาร
2. เด็กหญิงรัตติกาล  จะอือ
 
1. นางสาวนิตยา  ศรีสุขหู้
2. นางรัชนี  สุขสบาย
 
161 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 54 เข้าร่วม 5 โรงเรียนท่าก๊อพลับพลาพิทยา 1. เด็กชายวรรณชนะ  จันตา
 
1. นางสาวนิตยา  ศรีสุขหู้
 
162 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนท่าก๊อพลับพลาพิทยา 1. นางสาวเรวดี  เทพโยธา
 
1. นางกิตินันท์  ชัยพิสุทธฺ์เมธา
 
163 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 81 ทอง 5 โรงเรียนท่าก๊อพลับพลาพิทยา 1. เด็กชายทรงวุฒิ  ไทยใหม่
 
1. นางกิตินันท์  ชัยพิสุทธฺ์เมธา
 
164 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76 เงิน 13 โรงเรียนท่าก๊อพลับพลาพิทยา 1. เด็กหญิงณัฏฐา  โอ่มี
 
1. นางสายสุนีย์  ขาวนวล
 
165 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าก๊อพลับพลาพิทยา 1. เด็กหญิงขนิษฐา  กันทะนันท์
2. เด็กหญิงณัฐธยาน์  พรมมานิตย์
3. เด็กชายสมชาย  เชเมอ
4. เด็กหญิงสุดารัตน์  เซอมือ
5. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ไอดุ๋ง
 
1. นางสายสุนีย์  ขาวนวล
2. นายธนัช  วัฒน์ชนกุล
 
166 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าก๊อพลับพลาพิทยา 1. เด็กชายปณชัย  แลนี่
2. เด็กชายหัสณะกฤษ  บุญเสน
 
1. นายฐิติกร  ป่าเขียว
2. นายพรพจษ์  พงษ์กลาง
 
167 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนท่าก๊อพลับพลาพิทยา 1. เด็กหญิงพีรดา  ไชยวงค์
2. เด็กชายไกรสร  ใจพนัส
 
1. นายฐิติกร  ป่าเขียว
2. นายพรพจษ์  พงษ์กลาง
 
168 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 80 ทอง 6 โรงเรียนท่าก๊อพลับพลาพิทยา 1. เด็กชายวินัย  ลอซา
2. เด็กชายหนุ่ม  ลุงแดง
 
1. นายฐิติกร  ป่าเขียว
2. นายพรพจษ์  พงษ์กลาง
 
169 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 88 ทอง 4 โรงเรียนท่าก๊อพลับพลาพิทยา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  กันมาลัย
2. เด็กชายสุรเชษฐ์  ทาบุญยัง
 
1. นายฐิติกร  ป่าเขียว
2. นายพรพจษ์  พงษ์กลาง
 
170 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง 5 โรงเรียนท่าก๊อพลับพลาพิทยา 1. เด็กหญิงมนัสนันท์  เครือสุพรรณ
 
1. นางพวงพยอม  ยานะจิต
 
171 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าก๊อพลับพลาพิทยา 1. เด็กหญิงอนัญญา  แก้ววิเศษ
 
1. นายเชวงศักดิ์  บุญกนิษฐ์
 
172 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนท่าก๊อพลับพลาพิทยา 1. เด็กชายสุภเวช  พรหมเมือง
 
1. นายเชวงศักดิ์  บุญกนิษฐ์
 
173 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง 4 โรงเรียนท่าก๊อพลับพลาพิทยา 1. เด็กชายจารุวิทย์  จะนู
 
1. นายเชวงศักดิ์  บุญกนิษฐ์
 
174 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6 69.5 ทองแดง 6 โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) 1. เด็กหญิงวรินรำไพ  ศรีสุวรรณ
 
1. นางศรีทร  ต๊ะวิไชย
 
175 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) 1. เด็กหญิงณัฐนรี  เก่งดี
 
1. นางนันทนิตย์  กล้าณรงค์
 
176 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) 1. นายวันเฉลิม  ปั้นรูป
 
1. นางนันทนิตย์  กล้าณรงค์
 
177 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 68 ทองแดง 7 โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) 1. เด็กชายพัชรพฤกษ์  ชัยมาเชื้อ
2. เด็กหญิงรุ่งไพลิน  แปงเมือง
 
1. นางศรีทร  ต๊ะวิไชย
 
178 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 77 เงิน 8 โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) 1. เด็กชายกฤษติน   ศรีนำพล
2. เด็กชายปรมานุชิต   แปงปุ๋ย
 
1. นางอำไพ   ขอบรูป
 
179 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) 1. นางสาวพิมพ์ญาดา  โขงคำ
2. นางสาววนัชพร  เรือนศรี
3. นางสาวสุวนันท์  ทำชาวนา
 
1. นางประคอง  กลิ่นจันทร์
 
180 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 82 ทอง 4 โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) 1. เด็กหญิงชนม์นิภา  ดะระศิริ
2. เด็กหญิงธนัญญา  วิญญูพรม
3. เด็กหญิงธัญพร  ใจดี
4. เด็กหญิงภัทราวดี  ขัดมูล
5. เด็กหญิงสุรัมภา  ทองดี
 
1. นางสาวสุภาพร  หลวงปัน
2. นางนงเยาว์  ตาสาย
 
181 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 88 ทอง 4 โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) 1. เด็กหญิงกรกนก  มณีฉาย
2. เด็กหญิงกวินธิดา  ฟองสมุทร
3. เด็กชายคชา  ยิ้มนรินทร์
4. เด็กชายทะเล  ผลธัญญา
5. เด็กชายธนกฤต   จุมปาทอง
6. เด็กหญิงธัญญพัชร  สอาด
7. เด็กหญิงปิ่นปินัทฐ์  หัตถผะสุ
8. เด็กชายอเนชา  กาวิละ
9. เด็กหญิงเขมมิสรา  เป็งสถาน
10. เด็กชายเจษฎา  ตุ่นแก้ว
 
1. นางสาวสุภาพร  หลวงปัน
2. นางสาวณัฐริกา  จินตรารักษ์
3. นางสาวรุ่งอรุโณทัย  สมวงค์
 
182 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 62 ทองแดง 12 โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ไคขุนทด
2. เด็กหญิงศิริภรณ์  มณีทิพย์
 
1. นายสงบ  กล้าณรงค์
 
183 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 74 เงิน 7 โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) 1. เด็กชายอัครชา  ทองคำ
 
1. นางจุไรพรรณ  แสงจันทร์
 
184 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 81 ทอง 5 โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) 1. เด็กหญิงสคนทิพย์  เมืองมูล
 
1. นางอำไพ  ขอบรูป
 
185 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 74 เงิน 6 โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) 1. เด็กหญิงปนัดดา  วรรณา
2. เด็กหญิงสุพรรษา  ใจสุข
 
1. นางอำไพ  ขอบรูป
 
186 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 81 ทอง 11 โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) 1. เด็กชายพงษ์สวัสดิ์   วงค์สาย
 
1. นางพิมพ์ปวีณ์  ไคร์เกียร์
 
187 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 76 เงิน 9 โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) 1. เด็กชายพีรพัฒน์  พันนาม
 
1. นางพิมพ์ปวีณ์  ไคร์เกียร์
 
188 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78 เงิน 8 โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) 1. เด็กหญิงธนัญญา  พรมตา
 
1. นางพิมพ์ปวีณ์   ไคร์เกียร์
 
189 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 72 เงิน 9 โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) 1. เด็กหญิงฑิมพิกา   โปทาอุด
 
1. นายสมพงษ์   เชื้อเมืองพาน
 
190 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 84.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) 1. เด็กหญิงกานต์ทิตา  เมืองนิล
2. นางสาววิภาดา  ใจแก้ว
3. นางสาวหนึ่งฤทัย  แก้วใหม่
 
1. นางนันทนิตย์  กล้าณรงค์
2. นายสงบ  กล้าณรงค์
 
191 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 81.6 ทอง 5 โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) 1. เด็กชายชลสิทธิ์  อาทร
2. นายธนากร  จันทร์แสง
3. เด็กหญิงมรกต  สมวงค์
 
1. นางสาวสุภาพร  หลวงปัน
2. นางพิมพ์ปวีณ์  ไคร์เกียร์
 
192 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  แสนกัน
2. เด็กหญิงธนพร  วงค์ษา
3. เด็กหญิงเขมมิสรา  เป็งสถาน
 
1. นางสาวสุภาพร  หลวงปัน
2. นางพิมพ์ปวีณ์  ไคร์เกียร์
 
193 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) 1. เด็กหญิงกชกร  ทะกาศ
2. เด็กหญิงกฤติยา  อุปนันชัย
3. เด็กหญิงนรินทร์รัตน์  ศรีนำพล
 
1. นางสาวสุภาพร  หลวงปัน
2. นางพิมพ์ปวีณ์  ไคร์เกียร์
 
194 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เจริญการ
2. เด็กหญิงดาหลา  สุนันตา
3. เด็กหญิงสลิลทิพย์  นงนุช
 
1. นางสาวสุภาพร  หลวงปัน
2. นางพิมพ์ปวีณ์  ไคร์เกียร์
 
195 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 84 ทอง 11 โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) 1. เด็กชายปราณภูมิ  หนูบูรณ์
2. เด็กหญิงปิยะพร  จมงาม
3. เด็กชายหน่อ  ซอ
 
1. นางจิตรา  พุ่มมี
2. นางสาวเปรมจิตร์  โมกขศักดิ์
 
196 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) 1. เด็กหญิงธัญวรัตม์  อ่อนปูน
 
1. นางนันทนิตย์  กล้าณรงค์
 
197 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 77 เงิน 8 โรงเรียนบัวสลีวิทยา 1. เด็กหญิงธิมากรณ์  สุวรรณรัตน์
 
1. นางสุภาพร  คำแก่น
 
198 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 80 ทอง 7 โรงเรียนบัวสลีวิทยา 1. เด็กหญิงการะเกด  หวายคำ
2. เด็กชายธีรพงศ์   วงศ์ศรี
3. เด็กหญิงพรนภา   พรมแบน
4. เด็กหญิงอารยา   เทพอาจ
5. เด็กหญิงเกวลี  ศรีสุพรรณ์
 
1. นางอุราวรรณ   สินธุชัย
2. นางสุภาพร   คำแก่น
 
199 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 64 ทองแดง 13 โรงเรียนบัวสลีวิทยา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เทพธรรม
 
1. นางสาวประดับดาว  ขาวอ้วน
 
200 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 74 เงิน 9 โรงเรียนบัวสลีวิทยา 1. เด็กชายหล่ะโล๊ะ  ป่าลื่อ
 
1. นางไข่มุก  ธนะไพสิษสกุล
 
201 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 64 ทองแดง 7 โรงเรียนบัวสลีวิทยา 1. เด็กหญิงมาริษา  ป่าลื่อ
 
1. นางกุลนิษฐ์  เงินแท้
 
202 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 65 ทองแดง 6 โรงเรียนบัวสลีวิทยา 1. นายจักกริช  จริงใจ
2. เด็กชายพิชญุตม์  วงษา
 
1. นางชุลีกร  ชะพลพรรค
2. นางไข่มุก  ธนะไพสิษสกุล
 
203 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6 65.5 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านกล้วย 1. เด็กหญิงนิตยา  ยาโนละ
 
1. นางกาญจนา  สมบูรณ์
 
204 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.1-ป.3 67 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านกล้วย 1. เด็กหญิงรัตติกาล  เตะหนอน
 
1. นางนงคราญ  ยารังษี
 
205 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 67 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านกล้วย 1. เด็กหญิงจุฑาทิป  วันทาดี
 
1. นางดวงใจ  อินทจักร์
 
206 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 50 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านกล้วย 1. เด็กชายณฐกร  เชื้อเมืองพาน
2. เด็กชายสมนึก  ทะริน
 
1. นายนครินทร์  รัตนแสง
2. นายอนุวัฒน์  แสนขัติยรัตน์
 
207 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 80 ทอง 6 โรงเรียนบ้านกล้วย 1. เด็กหญิงธัญญาภรณ์  ดวงน่าน
 
1. นางดวงใจ  อินทจักร์
 
208 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 72 เงิน 7 โรงเรียนบ้านกล้วย 1. เด็กหญิงน่านฟ้า  ประมูลวงค์
2. เด็กหญิงพิชญาภา  ชัยชนะ
 
1. นางสาวดวงพร  นันติ
2. นายประสิทธิ์  ยารังษี
 
209 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 66 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านกล้วย 1. เด็กหญิงณัฐลิกา  กันจินะ
2. เด็กหญิงรังสิมา  หมูคำ
 
1. นางดวงใจ  อินทจักร์
2. นายอนุวัฒน์  แสนขัติยรัตน์
 
210 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 63 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านกล้วย 1. เด็กหญิงวิลาวัลย์  ถาแก้ว
 
1. นางดวงใจ  อินทจักร์
 
211 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 86 ทอง 9 โรงเรียนบ้านกล้วย 1. เด็กหญิงนิศารัตน์  นันต๊ะภาพ
2. เด็กหญิงปรียาภรณ์  ปรีดามณี
 
1. นายอนุวัฒน์  แสนขัติยรัตน์
2. นายดวงใจ  อินทจักร์
 
212 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 84 ทอง 7 โรงเรียนบ้านกล้วย 1. เด็กชายกรวิชญ์  โยธา
2. เด็กชายนราวิชญ์  วงค์เขียว
 
1. นางสาวจนิยา  วงศ์ไฝ
2. นางสาวดวงพร  นันติ
 
213 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 88 ทอง 7 โรงเรียนบ้านกล้วย 1. เด็กชายกมลเนตร   กิจสอาด
2. เด็กหญิงฐิติกาญจน์  ปิ่ณฑศิริ
3. เด็กหญิงเบญญาดา  ชมภู
 
1. นางสาวเทียมจิต  พุทธวงศ์
2. นางฉันทะรัตน์  ใจวงศ์
 
214 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 81.36 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขุนลาว 1. เด็กชายธนาชัย  ขันแก้ว
2. เด็กชายพลาธิป  จันทพันธ์
 
1. นางสาวนภาพร  ยะเวียง
2. นางสาวพัชรินทร์  อินแสน
 
215 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านขุนลาว 1. เด็กชายภูธฤทธิ์  พรมเสน
 
1. นางสาวพัชรินทร์  อินแสน
 
216 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านขุนลาว 1. เด็กชายธนากานต์  ไขปัญญา
 
1. นางวชิราภรณ์  เชาว์วิเศษโกมล
 
217 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 85 ทอง 4 โรงเรียนบ้านขุนสรวย 1. เด็กหญิงแสงงาม  ลาหู่นะ
 
1. นางสาววิไลพร  วัฒนประเสริฐชัย
 
218 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 63 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านขุนสรวย 1. เด็กชายจะดู  ไอโล
2. เด็กชายธนากร  แตะยี
3. เด็กชายปฏิภาณ  ลิมิ
 
1. นางสาววราวรรณ  สุกันธา
2. นางจุฬาลักษณ์  ใจแก้ว
 
219 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านขุนสรวย 1. เด็กหญิงสือเหมย  ลาหู่นะ
 
1. นายกล้ารบ  อินแก้ว
 
220 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขุนสรวย 1. เด็กหญิงนาเด   ลาหู่นะ
2. เด็กหญิงนาโบล่า  ลาหู่นะ
3. เด็กหญิงนิชดา  จะแล
4. เด็กหญิงพิมพา  อางิ
5. เด็กหญิงมอเล  ลาหู่นะ
6. เด็กหญิงสายน้ำ  เชอมือ
7. เด็กหญิงสุมาลี  จะที
8. เด็กหญิงแสงงาม  ลาหู่นะ
 
1. นางสาวกัญญาณัฐ  ศิริคำ
2. นายเกียรติศักดิ์  เสนาวัฒน์
3. นางณาตยา  มานะ
 
221 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 80 ทอง 5 โรงเรียนบ้านขุนสรวย 1. เด็กหญิงดิศราภรณ์  อยู่เป๊าะ
2. เด็กชายธวัชชัย  จะเซอ
3. เด็กชายมนชิต  มาเยอะ
4. เด็กชายศราวิน  ลิมิ
5. เด็กหญิงสิมี  ลาหู่นะ
6. เด็กชายอีลาซา  จะโบ
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  ใจแก้ว
2. นางจุฬาลักษณ์  ใจแก้ว
3. นางสาววิไลพร  วัฒนประเสริฐชัย
 
222 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 71.5 เงิน 5 โรงเรียนบ้านขุนสรวย 1. เด็กชายณัฐกร   ลาหู่นะ
2. เด็กหญิงนาโบล่า  ลาหู่นะ
3. เด็กชายปิติ  มาเยอะ
4. เด็กหญิงมอเล  จะเซอ
5. เด็กหญิงอามอน  ลาหู่นะ
6. เด็กชายเกรียงศักดิ์  จะมู
 
1. นางสาววิไลพร  วัฒนประเสริฐชัย
2. นางสาววราวรรณ  สุกันธา
3. นายพงษ์ศักดิ์  ใจแก้ว
 
223 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านขุนสรวย 1. เด็กชายดาซี  ไอโล
2. เด็กชายมูละ  ลาหู่นะ
3. เด็กชายเตชิน  ลาหู่นะ
 
1. นางจุฬาลักษณ์  ใจแก้ว
2. นายพงษ์ศักดิ์  ใจแก้ว
 
224 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านขุนสรวย 1. เด็กหญิงซือเหมย  ลาหู่นะ
2. เด็กชายทัศน์พล  อายิ
3. เด็กหญิงสายน้ำ  เชอมือ
 
1. นายเกียรติศักดิ์  เสนาวัฒน์
2. นายกล้ารบ  อินแก้ว
 
225 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านขุนสรวย 1. เด็กหญิงกานดา  มาเยอะ
2. เด็กหญิงกุลธิดา  มาเยอะ
3. เด็กหญิงพรทิพย์  เยอะส่อ
 
1. นายเกียรติศักดิ์  เสนาวัฒน์
2. นางสาวกัญญาณัฐ  ศิริคำ
 
226 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจำผักกูดทรายทอง 1. เด็กหญิงรังสิมา  โพธิ์แจ้ง
 
1. นางผกายมาศ  เตปิน
 
227 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดงป่าส้านใหม่เจริญ 1. เด็กหญิงชนิกานต์   แก้ววงค์เขียว
2. เด็กหญิงณัฐธิดา   ชัยกันทะ
 
1. นางกุลณภัสสร์   ไชยประเสริฐ
 
228 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 83.25 ทอง 4 โรงเรียนบ้านดงป่าส้านใหม่เจริญ 1. เด็กหญิงศิรินันท์   จักร์แก้ว
 
1. นายภาณุพงศ์   เทพธิดา
 
229 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 77 เงิน 9 โรงเรียนบ้านดงป่าส้านใหม่เจริญ 1. เด็กหญิงลฎาภา   กุณทะวรรณา
 
1. นางสาวมุกดา   พุทโสภา
 
230 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดงป่าส้านใหม่เจริญ 1. เด็กหญิงภัทรวดี   ศรีบุญเรือง
 
1. นายสมคิด   เชื้อดวงขาว
 
231 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดงป่าส้านใหม่เจริญ 1. เด็กชายอาซือมิง   สาและ
 
1. นายสมคิด   เชื้อดวงขาว
 
232 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงป่าส้านใหม่เจริญ 1. เด็กชายณัฐพล   แก้วคำมี
2. เด็กชายเสฏฐวุฒิ   สิงหราช
 
1. นางสาวประภัสสร   มันเทศสวรรค์
2. นางสาวเกศินี   จิตร์พันธ์
 
233 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 71 เงิน 11 โรงเรียนบ้านดงมะดะ 1. เด็กหญิงภัทรวดี  ทิศอุ่น
2. เด็กหญิงรภิญญา  ประกอบกิจ
 
1. นางอำภา  หมื่นองค์
2. นางวชิรา  อินลี
 
234 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 36 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านดงมะดะ 1. เด็กชายปิยะพงศ์  โพธิราช
 
1. นายจำนันท์  วงค์ลังกา
 
235 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 87 ทอง 8 โรงเรียนบ้านดงมะดะ 1. เด็กชายทูน  โชคเจริญ
2. เด็กชายพชรบุริณ  คำสุ
 
1. นางวชิรา  อินลี
2. นางอำภา   หมื่นองค์
 
236 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 49 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านดอนสลี 1. เด็กหญิงคำ  ผัดน้อย
 
1. นางธิดาพร  สุทธิเจริญศักดิ์
 
237 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 88.98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดอนสลี 1. เด็กหญิงกัญยารัตน์  พูบิ
 
1. นางปาริชาติ  มาลาโรจน์
 
238 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 68 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านดอนสลี 1. เด็กหญิงนิรมล  ลุงเด่น
 
1. นางนงนุช  ไฝคำ
 
239 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดอนสลี 1. เด็กหญิงอาเมย์  นาโป้
 
1. นางนงนุช  ไฝคำ
 
240 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนสลี 1. เด็กหญิงชลธาร  คำเมฆ
2. เด็กหญิงศศิวิมล  ประจิตร
 
1. นางสาวนวนันท์  ฐิติโชติ
2. นางรุจิรา  ฟักงาม
 
241 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 84.65 ทอง 8 โรงเรียนบ้านดอนสลี 1. เด็กหญิงพิชญา  นาโป้
2. เด็กชายภูมิพัฒน์  พิสัยเลิศ
3. เด็กหญิงมุตา  เจ้าเมือง
 
1. นางนงนุช  ไฝคำ
2. นายผดุงศักดิ์  แผ่นคำ
 
242 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านดอยช้าง 1. เด็กหญิงสิรินภา  แยซอกู่
 
1. นางพรธิวา  พันธุรี
 
243 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอยช้าง 1. เด็กหญิงทัศนีย์  แลเชอกู่
 
1. นางสาวธิดารัตน์  เปอลอย
 
244 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 68 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านดอยช้าง 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  เวอเฌอกู่
 
1. นายสุริยัน  ทิพรักษ์
 
245 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 75 เงิน 7 โรงเรียนบ้านดอยช้าง 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  หวุ่ยเชอกู่
 
1. นางพรธิวา  พันธุรี
 
246 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 64 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านดอยช้าง 1. เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  เบียเชกู่
 
1. นางสาวนงคราญ  รินพล
 
247 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 47 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านดอยช้าง 1. เด็กหญิงศรัญญา  มาเยอะ
 
1. นางสาวอรุณพร  ทนทาน
 
248 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 62 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านดอยช้าง 1. เด็กหญิงบูนู  เชอหมื่อ
2. เด็กหญิงศุภิศรา  วินิจวงษ์พนา
 
1. นายเฉลิมพล  จำปา
2. นางกันต์สินี  จำปา
 
249 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 28 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านดอยช้าง 1. เด็กชายสราวุฒิ  คชวงศ์
 
1. นางสาววันวิสาข์  สาบุญมา
 
250 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 62 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านดอยช้าง 1. นายพีรดล  เชอมือ
 
1. นายเฉลิมพล  จำปา
 
251 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 73 เงิน 7 โรงเรียนบ้านดอยช้าง 1. เด็กชายชาญชัย  ตามี่
2. เด็กชายวีรชัย  มาเยอะ
 
1. นางสาวอรุณพร  ทนทาน
2. นางสาววันวิสาข์  สาบุญมา
 
252 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 76 เงิน 6 โรงเรียนบ้านดอยช้าง 1. เด็กหญิงสิริขวัญ  เชอหมื่อ
 
1. นางสาววันวิสาข์  สาบุญมา
 
253 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 76 เงิน 7 โรงเรียนบ้านดอยช้าง 1. เด็กหญิงฐิตินันท์  แลเชอ
2. เด็กหญิงอัจฉริยา  ผึ้งกาญจน์
3. เด็กชายเอกภพ  เพียวเช้
 
1. นางสุกัญญา  ปัญญาสุข
2. นางมณีรัตน์  ยารังษี
 
254 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 48.5 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านดอยช้าง 1. เด็กหญิงชลดา  ยาแปงกู่
2. เด็กหญิงสิรินทรา  เชอหมื่อ
3. เด็กหญิงอรรษา  เชอหมื่อ
 
1. นางสาวภาวิดา  กันหา
2. นางสุกัญญา  ปัญญาสุข
 
255 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 73 เงิน 9 โรงเรียนบ้านดอยช้าง 1. เด็กหญิงนลินทิพย์   เชอหมื่อ
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  กระสานติ์สุขพนา
3. เด็กหญิงอาแผ่  มาเยอะ
 
1. นางมณีรัตน์   ยารังษี
2. นางสุกัญญา  ปัญญาสุข
 
256 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 62 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านดอยช้าง 1. เด็กชายนพดล  หมื่อแล
2. เด็กชายพิทักษ์   วุยยือ
 
1. นายวีรพงษ์  ศิริแก้ว
2. นายนายสมควร   ใจคำ
 
257 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 75 เงิน 9 โรงเรียนบ้านดอยช้าง 1. เด็กหญิงจันทร์เดือนแดง  ลุงกรณ์
2. เด็กหญิงจิ่ง  ลุงซอ
3. เด็กหญิงภวรัญชน์  แยซอกู่
4. เด็กหญิงเกศกนก  อภิสุนทรกุล
5. เด็กหญิงแสงเดือน  มูหลิง
 
1. นางสาวกรวิกา  มั่งมูล
2. นายสมควร  ใจคำ
 
258 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 87.01 ทอง 4 โรงเรียนบ้านดอยช้าง 1. เด็กหญิงกานต์สินี  ศรีมี่
2. เด็กหญิงบูจูน  แลเฌอ
3. เด็กหญิงประกายดาว  เมอแล
4. เด็กหญิงลลิตา  แซพากุ
5. เด็กหญิงอาหมี่  อาหยิ
 
1. นายสมควร  ใจคำ
2. นายสุทธิพล  ชัยวงค์
 
259 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 80 ทอง 12 โรงเรียนบ้านดอยช้าง 1. เด็กหญิงบูเทอ  หมื่อแล
2. เด็กชายมัทธิว  เฌอมือ
 
1. นางพรธิวา  พันธุรี
2. นางสาวนุชธิดา  ฝอยทอง
 
260 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดอยช้าง 1. เด็กหญิงธนพร  เชมือ
2. เด็กหญิงปิยะธิดา  แซดู่กู่
3. เด็กหญิงสิริรัตน์  แซ่เออว
4. เด็กหญิงหมี่แนะ  มาเยอะ
5. เด็กหญิงอัญชลี  แซ่ดู่กู่
6. เด็กชายอานนท์  เชอหมื่อ
7. เด็กหญิงอาแผ่  โกยยือ
8. เด็กหญิงอินทิรา  กระสานติ์สุขพนา
9. เด็กหญิงเพ็ญศรี  อาซอง
10. เด็กหญิงแววดาว  อาซอง
 
1. นายวงศ์ไทย  บุดดี
2. นายนายวงศพัทธ์   กาละดี
3. นายสยาม  ตาวงค์
 
261 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดอยช้าง 1. เด็กหญิงกัลยา  แซ่ดู่
 
1. นายวิทวัส  กันทะเนตร
 
262 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 70 เงิน 11 โรงเรียนบ้านดอยช้าง 1. เด็กชายสุชาติ  อาซองกู่
 
1. นายวิทวัส  กันทะเนตร
 
263 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดอยช้าง 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  แซ่ตู่
 
1. นายวิทวัส  กันทะเนตร
 
264 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 76 เงิน 4 โรงเรียนบ้านดอยช้าง 1. เด็กหญิงสุปราณี  มาเยอะ
 
1. นายวิทวัส  กันทะเนตร
 
265 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 75 เงิน 9 โรงเรียนบ้านดอยช้าง 1. เด็กหญิงอาเตอ  โซคากุ
 
1. นายวิทวัส  กันทะเนตร
 
266 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 72 เงิน 8 โรงเรียนบ้านดอยช้าง 1. นายรเมศ  หวุ่ยเชอกู่
 
1. นายวิทวัส  กันทะเนตร
 
267 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 72 เงิน 14 โรงเรียนบ้านดอยช้าง 1. เด็กหญิงพิชญา   โกเมนรัตน์กุล
 
1. นางสาวแววดาว  วงค์อุ่น
 
268 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 78 เงิน 8 โรงเรียนบ้านดอยช้าง 1. เด็กชายจำปี  ลุงกรณ์
 
1. นางสาวณัฐิฐินันท์  ไกรพันธ์
 
269 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดอยช้าง 1. นายอาเผื่อ  เชอหมื่อ
 
1. นางศิริพร  ปิ่นเงิน
 
270 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง 4 โรงเรียนบ้านดอยช้าง 1. นายอาเผื่อ  เชอหมื่อ
 
1. นางศิริพร  ปิ่นเงิน
 
271 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 63 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านดอยช้าง 1. เด็กหญิงชมพูนุช  แซ่ดู่
 
1. นางสาวกรวิกา  มั่งมูล
 
272 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดอยช้าง 1. เด็กชายธวัชชัย  เชอหมื่อ
2. เด็กชายปานู้  -
 
1. นายจักรพงษ์  วงมาเกษ
2. นางสาววันวิสาข์  สาบุญมา
 
273 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 84 ทอง 7 โรงเรียนบ้านดอยช้าง 1. เด็กชายกฤษณพงศ์   พิสัยเลิศ
2. เด็กชายยงยุทธ  หมื่อแหล่
 
1. นายสยาม  ตาวงค์
2. นางสาววันวิสาข์  สาบุญมา
 
274 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 75 เงิน 6 โรงเรียนบ้านดอยช้าง 1. เด็กชายยงยุทธ  วิไลกนกพงศ์
2. เด็กชายลักษพล  พิสัยเลิศ
 
1. นายสยาม  ตาวงค์
2. นายจักรพงษ์  วงมาเกษ
 
275 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 83 ทอง 8 โรงเรียนบ้านดอยช้าง 1. เด็กชายคำขิ่น  ลุงก่อ
2. เด็กชายวรวิทย์  โว่ยเหยื่อ
 
1. นายสยาม  ตาวงค์
2. นางสาววันวิสาข์  สาบุญมา
 
276 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดอยช้าง 1. เด็กชายวรเมธ  วาสีอนุรักษ์
2. เด็กชายสิทธิพล  พิสัยเลิศ
 
1. นายจักรพงษ์  วงมาเกษ
2. นายสยาม  ตาวงค์
 
277 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านดอยช้าง 1. เด็กชายอาหย่า  เวยแม้กู่
2. เด็กชายอาเกอ  อาซองกู่
 
1. นายสยาม  ตาวงค์
2. นางสาววันวิสาข์  สาบุญมา
 
278 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดอยช้าง 1. เด็กชายธีรภัทร  อายี่
2. เด็กชายอัครชัย  ทิวาไชยวงค์
 
1. นายสยาม  ตาวงค์
2. นายจักรพงษ์  วงมาเกษ
 
279 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 72 เงิน 7 โรงเรียนบ้านดอยช้าง 1. เด็กหญิงกัญญาภัทร  หล่อบี
2. เด็กหญิงจารุณี  ใสสว่างธรรมกุล
3. เด็กหญิงสุภัสสรา  กู่แก้วเกษม
 
1. นายสมควร  ใจคำ
2. นายสุทธิพล  ชัยวงค์
 
280 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 85.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดอยช้าง 1. เด็กหญิงฐิตาภรณ์  เมเทกู่
2. เด็กชายยวิทวัฒน์  พิสัยเลิศ
3. นายหล่อมือ  อาหยิ
 
1. นายทศพล  ไชยบัวคำ
2. นายวิทวัส  กันทะเนตร
 
281 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอยช้าง 1. เด็กหญิงกันธิชา  แสนหมี่
2. เด็กหญิงจรัญพร  แซ่ตู่
3. เด็กหญิงปภาวรินท์  แซ่เออว
 
1. นางเพาพงา  มุกดา
2. นางสาวจินนิพาพร  แซ่เล่า
 
282 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดอยช้าง 1. นางสาวกรรณิการ์  แซ่ดู่กู่
2. นางสาวน้ำฝน  แซ่ย่าง
3. นางสาวหมี่แผ่  เชอหมื่อ
 
1. นางเพาพงา  มุกดา
2. นางสาวภาวิดา  กันหา
 
283 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดินดำ 1. เด็กหญิงพิชามญชุ์  ขันอุระ
2. เด็กหญิงศิริกาญจน์  หัตถกิจ
3. เด็กหญิงแพรวพราว  ณะสติ
 
1. นางอังคนา  ใจบุญมี
2. นางยุพิน  ปัญญาแก้ว
 
284 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 65 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านดินดำ 1. เด็กชายนัด  คำเฮือง
2. เด็กชายป่าง  คำเฮือง
3. เด็กชายลึน  ปันติ
4. เด็กชายวีรศักดิ์  ลาพิตร
5. เด็กชายสิรภพ  สายคำ
6. เด็กชายอภิชัย  ชูเลิศ
 
1. นายศวิต  ฟักงาม
2. นายอัมรินทร์  สารพันธ์
 
285 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 83 ทอง 4 โรงเรียนบ้านดินดำ 1. เด็กหญิงพลอย  พรหมปัญญา
2. เด็กหญิงอารยา  จงอดิเรกลาภ
3. เด็กหญิงแพรวพราว  ณะสติ
 
1. นางอังคนา  ใจบุญมี
2. นางยุพิน  ปัญญาแก้ว
 
286 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81.1 ทอง 5 โรงเรียนบ้านดินดำ 1. เด็กชายธนากร  สิงมะโน
2. เด็กชายสารินทร์  สารพันธ์
 
1. นายอัมรินทร์  สารพันธ์
2. นางศิรินทร์รัตน์   ชัยสุวรรณ์
 
287 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 73 เงิน 9 โรงเรียนบ้านต้นยาง 1. เด็กหญิงหมี่กา  มาเยอะ
 
1. นางสาวศิริพร  สิบหมื่นอาด
 
288 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 85 ทอง 4 โรงเรียนบ้านต้นยาง 1. เด็กหญิงกษิรา  เบเซกู่
2. เด็กหญิงสุทธิดา  ปอยาง
3. เด็กหญิงอาเมน  ปอยาง
 
1. นางสุพิน  สมศักดิ์
2. นางสาวอรุณวดี  พรหมมูล
 
289 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 73 เงิน 10 โรงเรียนบ้านถ้ำ 1. เด็กชายธนพัฒน์  นวลคำ
2. เด็กชายสุทธิพงษ์  มาเยอะ
3. เด็กชายเคียง  ซึ่ง เจีย
 
1. นางศิกัญญา  สุภามณ๊
2. นางสาวพิชามญชุุ์  อุปคุต
 
290 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 87 ทอง 4 โรงเรียนบ้านถ้ำ 1. เด็กหญิงปภาวรินทร์  ชูควร
2. เด็กหญิงปรียาภัทร  คำหลวงแว่น
3. เด็กชายเจษฎาภรณ์   คำหลวงแว่น
 
1. นางศิกัญญา  สุภามณ๊
2. นางสาวพฤษชาติ  คำต๊ะ
 
291 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 78 เงิน 6 โรงเรียนบ้านถ้ำ 1. เด็กชายภูริพัฒน์  ยาวิลาศ
 
1. นางสาวพิชมญชุ์  อุปคุต
 
292 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 77.5 เงิน 5 โรงเรียนบ้านถ้ำ 1. เด็กหญิงพิมพ์นารา  เกื้อบุญ
2. เด็กหญิงเมธาวี  ชัยพลดี
 
1. นางสาวจินดารัตน์  ปัญญาแปง
2. นางสาวพิชามญชุ์   อุปคุต
 
293 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 73 เงิน 12 โรงเรียนบ้านทุ่งพร้าว(เพ็คกี้ฮิทค็อก) 1. เด็กหญิงวรัญญา  จะแสน
 
1. นางสาวธิดารัตน์  สิงห์คำ
 
294 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 86 ทอง 4 โรงเรียนบ้านทุ่งพร้าว(เพ็คกี้ฮิทค็อก) 1. เด็กหญิงชุติกานต์  โซปู
 
1. นายธนันต์ชัย  ชุมภู
 
295 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3 86 ทอง 4 โรงเรียนบ้านทุ่งพร้าว(เพ็คกี้ฮิทค็อก) 1. เด็กหญิงฐิติชญา  จงรุ่งเรืองชัย
 
1. นางสุคนธ์ทิพย์  น้อยหมอ
 
296 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6 60.5 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านทุ่งพร้าว(เพ็คกี้ฮิทค็อก) 1. เด็กชายสุวรรณ  วงษา
 
1. นางวิลาวัณย์  จอมสว่าง
 
297 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.4-ป.6 74 เงิน 4 โรงเรียนบ้านทุ่งพร้าว(เพ็คกี้ฮิทค็อก) 1. เด็กชายแทนคุณ  ภักดีเพิ่มพูน
 
1. นางสาวรัชดาพร  รอดอุดม
 
298 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 62 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านทุ่งพร้าว(เพ็คกี้ฮิทค็อก) 1. เด็กหญิงศุภวดี  นิคมคีรี
2. เด็กหญิงอัจฉรียา  ป่อไว
 
1. นางสาวรัชดาพร  รอดอุดม
2. นางวิลาวัณย์  จอมสว่าง
 
299 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทุ่งพร้าว(เพ็คกี้ฮิทค็อก) 1. นางสาวกรกนก  แอะสี
2. นางสาวสุดาพร  จะทอ
3. นางสาวอุษณีย์  แชกื้อ
 
1. นางพิชญากร  อะโน
2. นายกฤษณะ  อะโน
 
300 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 53 เข้าร่วม 4 โรงเรียนบ้านทุ่งพร้าว(เพ็คกี้ฮิทค็อก) 1. เด็กหญิงจิราพร  จิรสกุลดี
 
1. นางสาวธิดารัตน์  สิงห์คำ
 
301 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 57 เข้าร่วม 4 โรงเรียนบ้านทุ่งพร้าว(เพ็คกี้ฮิทค็อก) 1. เด็กหญิงสิริกร   เปอเลอ
 
1. นางสาวรัชดาพร  รอดอุดม
 
302 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทุ่งพร้าว(เพ็คกี้ฮิทค็อก) 1. เด็กหญิงกันยารัตน์   ปอยู
 
1. นางพิชญากร  อะโน
 
303 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 72.75 เงิน 5 โรงเรียนบ้านทุ่งพร้าว(เพ็คกี้ฮิทค็อก) 1. เด็กหญิงภัคจิรา  แก้วตา
2. เด็กหญิงมาริสา  ลีซา
3. เด็กหญิงรัตนา  ลิสือเป้า
 
1. นางสาวสุขฤดี  อุ่นจาย
2. นางสาวชลีกร  ชาวคำเขต
 
304 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 83 ทอง 4 โรงเรียนบ้านทุ่งพร้าว(เพ็คกี้ฮิทค็อก) 1. เด็กหญิงพลอยไพลิน  คะคาย
2. เด็กหญิงวีร์สุดา  ปอใจ
3. เด็กหญิงเบไนยาห์  ฝนทองวิจิตร
 
1. นางสาวสุขฤดี  อุ่นจาย
2. นางสาวจามจุรี  นายสม
 
305 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 86.2 ทอง 4 โรงเรียนบ้านทุ่งพร้าว(เพ็คกี้ฮิทค็อก) 1. นายธนาทร  จันทจร
2. เด็กชายยศพร  เมเช
3. นายอาจือ  วุยยืนกู่
 
1. นางสาวสุขฤดี  อุ่นจาย
2. นางสาวชลีกร  ชาวคำเขต
 
306 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 78 เงิน 5 โรงเรียนบ้านทุ่งพร้าว(เพ็คกี้ฮิทค็อก) 1. เด็กหญิงสุภา  จะทอ
 
1. นางสุคนธ์ทิพย์  น้อยหมอ
 
307 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทุ่งพร้าว(เพ็คกี้ฮิทค็อก) 1. เด็กหญิงวิไลพร   จะสอ
2. เด็กหญิงอารยา   จะฟู
 
1. นางวิลาวัณย์  จอมสว่าง
2. นางสาวธิดารัตน์  สิงห์คำ
 
308 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 93 ทอง 4 โรงเรียนบ้านทุ่งพร้าว(เพ็คกี้ฮิทค็อก) 1. เด็กหญิงรัตนา  ไอ้สูน
2. เด็กหญิงสุทินา  แชกื้อ
 
1. นางวิลาวัณย์  จอมสว่าง
2. นางสาวรัชดาพร  รอดอุดม
 
309 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งพร้าว(เพ็คกี้ฮิทค็อก) 1. นางสาวพรสวรรค์  ธรรมวัง
2. นางสาวสุวนันท์  แลเชอ
 
1. นางวิลาวัณย์  จอมสว่าง
2. นางสาวรัชดาพร  รอดอุดม
 
310 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 66.75 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านทุ่งพร้าว(เพ็คกี้ฮิทค็อก) 1. เด็กชายวีรพงษ์  เรเชอร์
 
1. นางสาวชลีกร  ชาวคำเขต
 
311 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทุ่งพร้าว(เพ็คกี้ฮิทค็อก) 1. เด็กชายฑิฆัมพร  เลิศเสริมทรัพย์
2. เด็กชายณัฐภัทร  จะฟะ
3. เด็กชายธีรเดช  คีรีคามสุข
4. เด็กชายปรีชา  มาเปาะ
5. เด็กชายสิทธิชัย  เบเช
 
1. นางสาววิภารัตน์  ไชยา
2. นางสาวพรเพ็ญ  อินต๊ะนิล
 
312 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านทุ่งพร้าว(เพ็คกี้ฮิทค็อก) 1. เด็กหญิงจันทนา  ภูดิน
 
1. นางสาววิภารัตน์  ไชยา
 
313 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านทุ่งพร้าว(เพ็คกี้ฮิทค็อก) 1. นางสาวอำภาพร  อาส่า
 
1. นางสาววิภารัตน์  ไชยา
 
314 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านทุ่งพร้าว(เพ็คกี้ฮิทค็อก) 1. เด็กชายปภาวิชญ์   ลิสือ
 
1. นางสาวชลีกร  ชาวคำเขต
 
315 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านทุ่งพร้าว(เพ็คกี้ฮิทค็อก) 1. เด็กหญิงดีน่า  ลอปู
 
1. นางสาววิภารัตน์  ไชยา
 
316 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 70.5 เงิน 6 โรงเรียนบ้านทุ่งพร้าว(เพ็คกี้ฮิทค็อก) 1. เด็กชายชัชชัย  จะบูสี
2. เด็กหญิงมาลิ   ลีจาสี
3. เด็กหญิงรติมา  วิททสกุล
4. เด็กชายสมชาย  มาเยอะ
5. เด็กชายสัปดาห์  แซ่ลี
6. เด็กหญิงสุธิดา   แซกือ
 
1. นางสุคนธ์ทิพย์  น้อยหมอ
2. นายวีระศักดิ์  น้อยหมอ
3. นายอัครพล  อานีกุ
 
317 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทุ่งพร้าว(เพ็คกี้ฮิทค็อก) 1. นายพัชรพล  จะสอ
2. นายสุธิชัย  จะลอ
 
1. นายกฤษณะ  อะโน
2. นางพิชญากร  อะโน
 
318 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 77 เงิน 6 โรงเรียนบ้านทุ่งพร้าว(เพ็คกี้ฮิทค็อก) 1. เด็กชายนพดล  ลีปอ
2. เด็กชายบุญช่วย  จะเผอะ
 
1. นายกฤษณะ  อะโน
2. นางพิชญากร  อะโน
 
319 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทุ่งพร้าว(เพ็คกี้ฮิทค็อก) 1. เด็กหญิงสาริกา  คนสวรรค์
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  ลิสือ
3. เด็กหญิงสุธินันท์  ลีปอ
 
1. นายกฤษณะ  อะโน
2. นางพิชญากร  อะโน
 
320 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 87.64 ทอง 4 โรงเรียนบ้านทุ่งพร้าว(เพ็คกี้ฮิทค็อก) 1. เด็กชายปฏิภาณ  ฝาหอมตระกูล
2. เด็กชายพัชรพล  ยินยงพนา
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  ไอสี
 
1. นายกฤษณะ  อะโน
2. นางพิชญากร  อะโน
 
321 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 82 ทอง 5 โรงเรียนบ้านทุ่งพร้าว(เพ็คกี้ฮิทค็อก) 1. เด็กหญิงการุณรัตน์  ลอส่า
2. เด็กหญิงตุ๊กตา   ปอแสง
3. เด็กหญิงพัชรพร  มีเสรี
 
1. นางดลนภัส  ปัญญาไศย
2. นางสาวพรเพ็ญ  อินต๊ะนิล
 
322 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 73 เงิน 5 โรงเรียนบ้านทุ่งพร้าว(เพ็คกี้ฮิทค็อก) 1. เด็กชายนัทวุฒิ  วุยยืนกู่
2. เด็กชายวีรวัฒน์  อานีกุ
 
1. นายกฤษณะ  อะโน
2. นางสาวธิดารัตน์  สิงห์คำ
 
323 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 62 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านทุ่งม่าน 1. เด็กหญิงภารดี  ใจเป็ง
 
1. นางพรเสด็จ  นันทศรี
 
324 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 74 เงิน 9 โรงเรียนบ้านทุ่งม่าน 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  รสหวาน
2. เด็กชายอัครพล  วงค์จันทร์น้อย
 
1. นายนราฤทธิ์  สอนใจ
2. นายวิรัตน์  วังหมื่น
 
325 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทุ่งม่าน 1. เด็กหญิงพลอยบุศรา  คร้ามเดชา
2. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  จะพือ
 
1. นายวิรัตน์  วังหมื่น
2. นายนราฤทธิ์  สอนใจ
 
326 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 73 เงิน 4 โรงเรียนบ้านทุ่งม่าน 1. นางสาวชณิดา  อ้วนมาก
 
1. นางศรีนภา  ศรีธนะ
 
327 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านทุ่งม่าน 1. นายพงศกร  ปานาที
 
1. นางศรีนภา  ศรีธนะ
 
328 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 76 เงิน 5 โรงเรียนบ้านทุ่งม่าน 1. เด็กหญิงนภัทสรณ์  ศรีคำ
2. เด็กหญิงนฤพร  พวงแก้ว
 
1. นางสาวบัณฑิตา  เรือนมา
2. นางสุนิสา  ต่อมใจ
 
329 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 87 ทอง 4 โรงเรียนบ้านทุ่งม่าน 1. นางสาวกมลนัทธ์  ธิจิตตัง
2. นายสุรศักดิ์  จำธรรม
 
1. นางศรีนภา  ศรีธนะ
2. นางสาวศิวิมล  ท้าวคำลือ
 
330 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 75.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทุ่งม่าน 1. เด็กหญิงนิตยา  วังวงค์
2. เด็กหญิงสุนิสา  ปัญญากาจ
3. เด็กชายไตรภพ  รู้งาน
 
1. นางสุนิสา  ต่อมใจ
2. นางสาวบัณฑิตา  เรือนมา
 
331 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งม่าน 1. เด็กชายณัฐพล  ลุนชัย
2. เด็กหญิงปาลิดา  บัวบาล
3. เด็กหญิงมนัสนันท์  มุงเมือง
 
1. นางสาวบัณฑิตา  เรือนมา
2. นางสุนิสา  ต่อมใจ
 
332 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 94.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทุ่งม่าน 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  ฟองสุภา
2. เด็กหญิงฐิติรัตน์  อุ่นนวล
3. เด็กหญิงสุชานุช  ดอกพิกุล
 
1. นางสุนิสา  ต่อมใจ
2. นายรชฏ  อิ่นคำ
 
333 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 90.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทุ่งม่าน 1. เด็กหญิงจารุณี  บุญไชย
2. เด็กหญิงอรนิชา  คำต๊ะ
3. เด็กชายเฉลิมพงษ์  อินใจ
 
1. นางสุนิสา  ต่อมใจ
2. นางสาวบัณฑิตา  เรือนมา
 
334 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทุ่งม่าน 1. เด็กชายชนาธิป  มั่นขันธ์
2. เด็กหญิงญาณิศา  สิทธิยศ
 
1. นายรชฏ  อิ่นค่ำ
2. นางสาวบัณฑิตา  เรือนมา
 
335 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งม่าน 1. เด็กหญิงกฤตธีรา  ยานะนวล
2. เด็กหญิงมาเรียม  สังวาล
 
1. นายรชฏ  อิ่นค่ำ
2. นางสาวบัณฑิตา  เรือนมา
 
336 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งม่าน 1. เด็กชายกฤษฎา  ทะเนาสี
2. เด็กชายกศนะ  จิตต์มนัส
3. เด็กชายกิติภัทร  อ้วนมาก
4. เด็กชายณัฐพล  พันพิชัย
5. เด็กชายณัฐิวุฒิ  ชื่นตา
6. เด็กหญิงธนภรณ์  สุภะการ
7. เด็กหญิงปริญญา  สิทธิยศ
8. เด็กชายพชรดนัย  ศรีพรรณ
9. เด็กชายพันธกาน  วังวงค์
10. เด็กชายรพีพัทร  เครื่องสนุก
11. เด็กชายวรากร  สุดาแก้ว
12. เด็กหญิงวราภรณ์  ปานาที
13. เด็กชายวัชรพงษ์  ปานาที
14. เด็กหญิงวิณาวรรณ  มาสบ
15. เด็กชายวิศรุต  ลาจ้อย
16. เด็กชายสมบูรณ์  สิทธิยศ
17. เด็กหญิงสวรินทร์  เนติบุตร
18. เด็กหญิงสิริธีรธร  ใจเป็ง
19. เด็กหญิงสุรดี  ขัดสมิง
20. เด็กชายอัครพล  วังวงค์
 
1. นายกฤษฎากร  ไชยทัศน์
2. นายจัตุพล  นันทโภคิน
3. นางศรีนภา  ศรีธนะ
4. นางสาวศิวิมล  ท้าวคำลือ
 
337 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 60 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านทุ่งม่าน 1. เด็กหญิงกุลภรณ์  พงษ์ธนู
 
1. นายนราฤทธิ์  สอนใจ
 
338 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านทุ่งม่าน 1. เด็กหญิงวิภาวี  วงค์เรือน
 
1. นายกฤษฎากร  ไชยทัศน์
 
339 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78 เงิน 12 โรงเรียนบ้านทุ่งม่าน 1. เด็กหญิงพรนัชชา  สุยะทา
 
1. นายกฤษฎากร  ไชยทัศน์
 
340 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.4 ทอง 4 โรงเรียนบ้านทุ่งม่าน 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  กาเหล็ก
 
1. นายกฤษฎากร  ไชยทัศน์
 
341 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 85 ทอง 8 โรงเรียนบ้านทุ่งม่าน 1. เด็กหญิงชไมพร  เล่ดี
2. เด็กหญิงรุ่งนภา  เอกสุวรรณ์
 
1. นายอาส่อ  อุ่ยแมะ
2. นางจินดา  ก๋องปินตา
 
342 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 55 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านท่ามะโอ 1. เด็กหญิงณัฐพร  มาเยอะ
2. เด็กหญิงวรพรรณ  วรรณราช
 
1. นางปริศนา  เหลี่ยมใส
 
343 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ามะโอ 1. เด็กหญิงจิรัชญา  ทิพย์โพธิ์
2. เด็กหญิงญาณิดา  อุปละ
3. เด็กหญิงณัฐพร  มาเยอะ
4. เด็กชายธนกฤต  ปัญญาไว
5. เด็กชายธนพล  แซ่ยั้ง
6. เด็กหญิงบุษบา  มาเยอะ
7. เด็กชายวันชัย  หมื่อแล
8. เด็กหญิงศิริพรรษา  สุวรรณโชติ
9. เด็กชายสมพงษ์  มาเยอะ
10. เด็กหญิงสมัชญา  สมตา
11. เด็กชายหล่ออยู่  เหว่ยซือ
12. เด็กชายหล่อเพิ้ง  เหว่ยซือ
13. เด็กชายอนุพงษ์  โพธะนัง
14. เด็กชายอาหมื่อ  มาเยอะ
15. เด็กชายอาหย่า  มาเยอะ
16. เด็กชายอาเช  มาเยอะ
 
1. นายคงฤทธิ์  กำแพงคำ
2. นางมลเฑียร  ปันเป็ง
3. นางจันทร์เพ็ญ  กิจชนะไพบูลย์
4. นางสมทรง  ไชยยะ
5. นางสุดา  อ่อนหนองหว้า
 
344 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3 68 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านปางกิ่ว(ศุภสิทธิ์มหาคุณ) 1. เด็กหญิงจิรปรียา  แซ่ฟ่ง
 
1. สิบเอกศุภสิทธิ์  กวินรัตน์ชัย
 
345 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 86 ทอง 6 โรงเรียนบ้านปางกิ่ว(ศุภสิทธิ์มหาคุณ) 1. เด็กชายพายุ  พัชรมงคลสกุล
2. เด็กชายวทัญญู  กังวานนที
 
1. สิบเอกศุภสิทธิ์  กวินรัตน์ชัย
 
346 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 75.8 เงิน 13 โรงเรียนบ้านปางหลวง 1. เด็กหญิงอาแผ่  แลเชอร์
 
1. นางสาวพัทรศยา  ปิงยศ
 
347 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านปางอ่ายห้วยชมภู 1. เด็กหญิงณัฐพร   จันตะบุญ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีบุญคุ้ม  แสงสุวรรณ
 
348 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 62 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านปางอ่ายห้วยชมภู 1. เด็กชายพงศธร   สืบปัญญา
 
1. นางสาวดรุณวรรณ  สุกันทา
 
349 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปางอ่ายห้วยชมภู 1. เด็กชายธีระภัทร   แว่นไว
 
1. นางสาวดรุณวรรณ  สุกันทา
 
350 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 60 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านปางอ่ายห้วยชมภู 1. เด็กชายภาณุวัฒน์   ทองเชื้อ
 
1. นางสาวดรุณวรรณ  สุกันทา
 
351 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 52 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านปางอ่ายห้วยชมภู 1. เด็กชายชลธีร์   ชัยวัง
2. เด็กชายนภัสกร   มาดี
 
1. นางสมพร   คำปิ่นคำ
2. นายอาทิตย์  ทาอุปรงค์
 
352 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 78 เงิน 9 โรงเรียนบ้านปางอ่ายห้วยชมภู 1. เด็กชายธนพล  ธานีรัตน์
2. เด็กชายธีระพันธ์   โกฏสืบ
 
1. นางสมพร   คำปิ่นคำ
2. นางสาวกรรทิวา   ปันแก้ว
 
353 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 62 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านปางอ่ายห้วยชมภู 1. เด็กหญิงรุ่งนภา   บุปผามาลัย
2. เด็กหญิงอุษา   ชัยวัง
 
1. นางสาวพรลภัส   จันธิมา
2. นางสาวมยุรี   พวงอาภัย
 
354 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปางอ่ายห้วยชมภู 1. เด็กหญิงรัตติกาล  สุจริง
 
1. นางมณี   กันธิยะ
 
355 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 72 เงิน 11 โรงเรียนบ้านปางอ้อย 1. เด็กหญิงกัญญาณัท  ตันโยธา
2. เด็กหญิงฐิติกาญจน์  จันทร์วรรณ
3. เด็กหญิงภัทรนิษฐ์  สายก้อนแก้ว
 
1. นางสาวจรรยา  สิริการ
 
356 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 65 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านปางเกาะทราย 1. เด็กชายณัฐกร  จ๋อมทาน
 
1. นางภานุมาศ  เวียงเงิน
 
357 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปางเกาะทราย 1. เด็กชายอำนาจ  แซ่ลี
 
1. นางภานุมาศ  เวียงเงิน
 
358 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 75 เงิน 9 โรงเรียนบ้านป่าคา 1. เด็กหญิงพฤกษา  วงค์ติปิน
 
1. นางมณีวรรณ์  สุวรรณกุล
 
359 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 24 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านป่าคา 1. เด็กหญิงเปมิกา  กอบแดง
 
1. นายกรกช  สุบิน
 
360 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านป่าคา 1. เด็กหญิงกูลจนา  นรรัตน์
 
1. นางนิภา  บุญเลิศ
 
361 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าจั่น 1. เด็กชายธีรภัทร  พวงกิ่งแก้ว
 
1. นายสราวุธ  ยาวิราช
 
362 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.4-ป.6 70 เงิน 6 โรงเรียนบ้านป่าจั่น 1. เด็กชายธีรภัทร  พวงกิ่งแก้ว
 
1. นายสมยศ  ขาวอิ่น
 
363 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านป่าจั่น 1. เด็กหญิงนภัทรภรณ์  ติม้า
 
1. นายสมยศ  ขาวอิ่น
 
364 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 67 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านป่าจั่น 1. เด็กชายวชิรวิชญ์  ปองดอง
 
1. นางสาวอโรชา  แก้ววะศรี
 
365 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าจั่น 1. เด็กหญิงปริชญา  จินดาวงค์
 
1. นางสาวอโรชา  แก้ววะศรี
 
366 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านป่าจั่น 1. เด็กชายนฤพล  คำภักดี
2. เด็กชายรัชพล  จะนะพรม
 
1. นายสมยศ  ขาวอิ่น
2. นางสุชีลา  ขาวอิ่น
 
367 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านป่าจั่น 1. เด็กชายคชา  กาวิละ
2. เด็กชายธันยนันท์  อภิเฉลิมศักดิ์
3. เด็กชายธีร์ธวัช  จินดาวงค์
 
1. นายสมยศ  ขาวอิ่น
2. นางสุชีลา  ขาวอิ่น
 
368 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านป่าจั่น 1. เด็กชายวีระพงษ์  สายใจ
2. เด็กหญิงสิริภัทร  ถาวะราคม
3. เด็กหญิงสุพัตรา  แก้วเพชร
4. เด็กชายอภิโชติ  อ่องเภา
5. เด็กชายเนติวัฒน์  ตุ้ยหล้า
 
1. นายสมยศ  ขาวอิ่น
2. นางสุชีลา  ขาวอิ่น
 
369 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าจั่น 1. เด็กหญิงจารุนิภา  นันทโภคิน
 
1. นายจิรายุส  น้อยมาลัย
 
370 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 82 ทอง 8 โรงเรียนบ้านป่าจั่น 1. เด็กชายธนาภา  อุตตะมะโยธิน
2. เด็กหญิงวรภร  ถาวรผล
 
1. นายจิรายุส  น้อยมาลัย
 
371 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 80 ทอง 4 โรงเรียนบ้านป่าจั่น 1. เด็กชายธนดล  มูลธิดา
2. เด็กชายวริทธินันท์  จันทร์เงิน
 
1. นายสมยศ  ขาวอิ่น
2. นางสุชีลา  ขาวอิ่น
 
372 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 84 ทอง 9 โรงเรียนบ้านป่าจั่น 1. เด็กหญิงกวินทิพย์  ใจดี
2. เด็กหญิงศรินรัตน์  ผาบเต๋จ๊ะ
3. เด็กหญิงอพิชญา  เทพอินทร์
 
1. นางพรทิพย์  จินะสี
 
373 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 76 เงิน 4 โรงเรียนบ้านป่าตึง (พาน) 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  บัวอินทร์
2. เด็กชายจิรายุ  ปาเงิน
3. เด็กหญิงสุทธิดา   สุตินกาศ
 
1. นางสาวณัฐชยา  ปากหวาน
2. นางสาวขวัญนภา  อุดนันท์
 
374 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 48 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านป่าตึง (พาน) 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  อุดไทย
2. เด็กชายศราวุฒิ   อินทะนัย
 
1. นางสาวขวัญนภา  อุดนันท์
2. นางสาวณัฐชยา  ปากหวาน
 
375 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านป่าตึง (พาน) 1. เด็กหญิงปวณิศา  บุญสุระ
 
1. นางสาวณัฐชยา  ปากหวาน
 
376 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านป่าตึง (เวียงป่าเป้า) 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  ปู่เเคระ
2. เด็กชายวรทัต  มีโหลง
 
1. นางพรรณภา  สุวรรณศรี
2. นางสาว ขวัญจิตร  ไชยมงคล
 
377 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านป่าตึง (เวียงป่าเป้า) 1. เด็กหญิงกาญจนา  แซ่ย่าง
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  มิกา
 
1. นางพรรณภา  สุวรรณศรี
2. นางสาวขวัญจิตร  ไชยมงคล
 
378 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 81.3 ทอง 9 โรงเรียนบ้านป่าตึง (เวียงป่าเป้า) 1. เด็กหญิงนภัสสร  ตินุ
 
1. นางสาวศิริญา  อภัยสุรสิทธิ์
 
379 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 73 เงิน 7 โรงเรียนบ้านป่าตึง (เวียงป่าเป้า) 1. เด็กชายรชต  ศรีมี
 
1. นางขวัญจิตร  ไชยมงคล
 
380 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าตึง (เวียงป่าเป้า) 1. เด็กชายจิรเดช  เตาะเยาะ
2. เด็กชายณัฐพล  อาสือ
3. เด็กชายวุฒิชัย  อาสือ
4. เด็กชายศักดิ์รินทร์  จ่าพิมาย
5. เด็กชายศุภกิตติ์  มะตะโก
6. เด็กชายศุภทิน  เลาย้าง
 
1. นายวุฒิพงษ์  ศรีจันทร์
2. นายยศกร  มีสุข
3. นางพรรณภา  สุวรรณศรี
 
381 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 70 เงิน 7 โรงเรียนบ้านป่าตึง (เวียงป่าเป้า) 1. เด็กชายจาฐเชษฐ์  จะทอ
2. เด็กชายญาณพัฒน์  แอดู
3. เด็กชายทนงชัย  แสนหมี
4. เด็กชายธนพล  จะทอ
5. เด็กชายสุรชัย  จะบื่อ
6. เด็กชายอนุชา  สร้อยนุ่น
 
1. นายวุฒิพงษ์  ศรีจันทร์
2. นายยศกร  มีสุข
3. นายสุริยัน  ปันธุระ
 
382 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านป่าตึง (เวียงป่าเป้า) 1. เด็กชายจะพือ  จะลอ
2. เด็กชายพลพล  แอดู
3. เด็กชายเอกพงศ์  เหมาะมื่อ
 
1. นางสาวขวัญจิตร  ไชยมงคล
2. นางพรรณภา  สุวรรณศรี
 
383 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 77 เงิน 6 โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม 1. เด็กหญิงกรรณิการ์   เทียมคีรี
2. เด็กหญิงชยาพร  ทับทอง
3. เด็กหญิงสุชัญญา  อุสา
 
1. นางสาวพรวิมล  เทพรักษา
2. นางสาวชมนพร  ใจดี
 
384 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 82 ทอง 6 โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม 1. เด็กหญิงพงศ์พิชญา  พงษ์รื่น
2. เด็กชายวิโรจน์  จะอือ
 
1. นายณัทเมธาวิน  รวิพรพูลมงคล
2. นางสาวชุติกานต์  คำเป็ง
 
385 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 84 ทอง 4 โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม 1. เด็กชายจิรายุทธ  จะปู
2. เด็กชายสรศักดิ์  แซ่พากู่
3. เด็กชายเตวิทย์  มูเซอ
 
1. นางสาวชมนพร  ใจดี
2. นางสาวพรวิมล  เทพรักษา
 
386 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม 1. เด็กชายกันตา   หมื่อแล
2. เด็กชายชานนท์  ซื่อหมื่อ
3. เด็กชายเฉลิมชัย  จะลา
 
1. นางสาวชมนพร  ใจดี
2. นางสาวกีรติญา  วงค์มณี
 
387 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านป่าต้าก 1. เด็กหญิงญาณิศา  เครือตา
 
1. นางพิกุล  วิชัยปะ
 
388 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านป่าต้าก 1. เด็กหญิงอธิตยา  สมแก้ว
 
1. นางพิกุล  วิชัยปะ
 
389 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านป่าต้าก 1. เด็กหญิงรดามณี  สร้อยมี
 
1. นางพิกุล  วิชัยปะ
 
390 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 83 ทอง 7 โรงเรียนบ้านป่าต้าก 1. เด็กชายจิรายุทธ   สายทอง
 
1. นางพิกุล  วิชัยปะ
 
391 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 78 เงิน 4 โรงเรียนบ้านป่าต้าก 1. เด็กชายวรภัทร  กาสุยะ
 
1. นางสาวทองเพียร  อ้ายเป็ง
 
392 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านป่าต้าก 1. เด็กหญิงนภัสสร  เดชคุณมาก
 
1. นางสาวนราภรณ์  ปัญโญ
 
393 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านป่าต้าก 1. เด็กชายภาสกร  จงรัก
2. เด็กชายเอกพงษ์  หงษ์คำ
 
1. นายวิเชียร  คำตุุ้ย
2. นางธัญญาภรณ์  อินทรรุจิกุล
 
394 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87 ทอง 6 โรงเรียนบ้านป่าต้าก 1. เด็กหญิงสิรินทรา  ไชยคำ
 
1. นางวัชรีย์  ปูธิปิน
 
395 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านป่าต้าก 1. เด็กหญิงสิรินทรา  ไชยคำ
 
1. นางวัชรีย์  ปูธิปิน
 
396 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านป่าต้าก 1. เด็กหญิงรุ่งไพลิน  จริยา
2. เด็กหญิงสุภชัญญา  สิงห์บัว
3. เด็กหญิงอันดามัน  กันธิมา
 
1. นางสาวนราภรณ์  ปัญโญ
2. นางนุจรินทร์  ทิพรักษ์
 
397 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 85 ทอง 6 โรงเรียนบ้านป่าต้าก 1. เด็กชายกฤตติกุล  หมื่นแก้ว
2. เด็กหญิงวรัทยา  เหล็กป้อ
 
1. นางสาวทองเพียร  อ้ายเป็ง
2. นางสาวพูนสิริ  มูลอินต๊ะ
 
398 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านป่าต้าก 1. เด็กชายปวีกรณ์  นันดี
2. เด็กชายวิทวัส  ทาปัญญา
 
1. นางสาววัลลียา  พระพิทักษ์
2. นางสาววรวลัญช์  ธิปาแก้ว
 
399 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 75 เงิน 9 โรงเรียนบ้านป่าถ่อน(วิทยาสมิทธิ์) 1. เด็กชายสิรภพ  ธรรมจักร์
 
1. นางสาวอรพิน  ภรณ์หทัยกุล
 
400 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3 78 เงิน 6 โรงเรียนบ้านป่าบง 1. เด็กหญิงณิชกุล  ลิวรรณ์
 
1. นางสาวรัชนู  เยายานัง
 
401 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 80 ทอง 4 โรงเรียนบ้านป่าบง 1. เด็กหญิงสุทธิดา  แสนคำ
 
1. นายธรรมนูญ   แก้วเปี้ย
 
402 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านป่าบง 1. เด็กหญิงณิชารี  ปินตา
2. เด็กหญิงรุ่งนภา   สมขุน
 
1. นายธรรมนูญ   แก้วเปี้ย
 
403 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านป่าบง 1. เด็กหญิงพัชรดา  วิทัตพลกูล
 
1. นางภูมิใจ   ลำพงษ์เหนือ
 
404 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านป่าบง 1. เด็กชายทรงกลด  เชื้อเมืองพาน
 
1. นางกาญจนีย์  อินทานทุม
 
405 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 32 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านป่าบง 1. เด็กชายเปรมกิตติ์  ตาลประสงค์
 
1. นางกาญจนีย์  อินทานทุม
 
406 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 76 เงิน 4 โรงเรียนบ้านป่าบง 1. เด็กชายสิทธิเดช  ไชยห้วยห้า
 
1. นางภูมิใจ   ลำพงษ์เหนือ
 
407 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านป่าบง 1. เด็กหญิงกิตติ์ระวี  ใจเต็ม
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เชื้อเมืองพาน
3. เด็กหญิงสุภาณิชา  มิวงค์
 
1. นางสาวกรกฎ  ฟองรัตน์
2. นายบรรพต  อินทะนันชัย
 
408 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 89.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านป่าบง 1. เด็กหญิงณัฐชานันท์  สดสุภา
2. เด็กหญิงวราพร  ศรีธิ
3. เด็กชายสหชัย  โปธิ
 
1. นายบรรพต  อินทะนันชัย
2. นางสาวกรกฎ  ฟองรัตน์
 
409 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าบง 1. เด็กชายธนพล  ก๋าคำ
2. เด็กชายอนุพงษ์  สุตาลังกา
 
1. นายบรรพต  อินทะนันชัย
2. นางสาวกรกฎ  ฟองรัตน์
 
410 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 76 เงิน 10 โรงเรียนบ้านป่าบง 1. เด็กชายกรวิชญ์  ต๊ะอาม
2. เด็กหญิงชนัญญา  อุดทา
 
1. นางกาญจนีย์  อินทานทุม
 
411 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 80 ทอง 13 โรงเรียนบ้านป่าบง 1. เด็กหญิงกุลธิดา  สมขุน
2. เด็กชายจีรพัฒน์  สมขุน
 
1. นางกาญจนีย์  อินทานทุม
 
412 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านป่าบง 1. เด็กหญิงน้ำฝน  เชื้อเมืองพาน
2. เด็กชายเอเป็ก  ใจเฉลา
 
1. นางกาญจนีย์  อินทานทุม
 
413 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง 10 โรงเรียนบ้านป่าบง 1. เด็กชายราชาชัย  แม่นเงิน
 
1. นายบุณยธร   เลิศคำแก้ว
 
414 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง 6 โรงเรียนบ้านป่าบง 1. เด็กหญิงมนัสนันท์  ใหม่วงค์
 
1. นายบุณยธร   เลิศคำแก้ว
 
415 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 75 เงิน 6 โรงเรียนบ้านป่าบง 1. เด็กชายพีระพัฒน์  ธรรมมาอ่อน
 
1. นางสาววรัทยา  สายลังกา
 
416 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 72 เงิน 12 โรงเรียนบ้านป่าบง 1. เด็กหญิงณัฐชา  ฝั่งไชยสงค์
 
1. นางศุภามิตร  ณ พิกุล
 
417 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 92.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านป่าบง 1. เด็กหญิงธันพิมล  อินถา
 
1. นางสาวภัทรกัญญา  สายลังกา
 
418 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 87 ทอง 6 โรงเรียนบ้านป่าบง 1. เด็กหญิงพัทธนันท์  ลำพูน
2. เด็กชายศราวุธ  เดชาเจริญกุล
 
1. นางสาวภัทรกัญญา  สายลังกา
2. นางสาววรัทยา  สายลังกา
 
419 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 79.33 เงิน 6 โรงเรียนบ้านป่าบง 1. เด็กหญิงศวรรยา  พูลเพิ่ม
 
1. นางสาวปวีณา  ปาฟู
 
420 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านป่าบงท้าวแก่นจันทน์ 1. เด็กหญิงบูโบ่  เยเปียว
 
1. นางสาววันวิสาข์  พุทธรักขิต
 
421 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าบงท้าวแก่นจันทน์ 1. เด็กชายตุลาเห  เยเบียง
2. เด็กชายสมเกียรติ  หมื่อโป
3. เด็กชายอาฮือ  เมอแล
 
1. นายเกรียงไกร  ฟูธรรม
2. นางสาวอรสา  ยานะสิทธิ์
 
422 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 83 ทอง 5 โรงเรียนบ้านป่าสัก (เวียงป่าเป้า) 1. เด็กชายกรวิชญ์  ขัติยะ
2. เด็กชายจิรภัทร  ขัดสมิง
3. เด็กชายชนินทร์  กันทะเสน
4. เด็กชายธนพัฒน์  ธัญญวิชยเวช
5. เด็กหญิงนภาพร   สุรินทร์
6. เด็กหญิงนริศรา   ช่างทำนา
7. เด็กชายปิยวัฒน์   ใจเมือง
8. เด็กหญิงมนัสนันท์  ปวงสนุก
9. เด็กหญิงวรัญญา  เชียงธิดา
10. เด็กหญิงอารียา  ธรรมชัย
 
1. นายสุรินทร์   กิติลือ
2. นางสาวสุภาภรณ์  กัณทะชัยวรรณ
3. นายสุริยา  อินอร
 
423 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านป่าส้าน 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  นิลคร
2. เด็กหญิงทักษ์สุดา  สว่าง
3. เด็กหญิงวรัญญา  จำปาจวบ
 
1. นางสาวพิสมัย  อานุนามัง
 
424 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 75 เงิน 7 โรงเรียนบ้านป่าส้าน 1. เด็กชายกษิดิศ  ทองยศ
2. เด็กหญิงชนิตา  ใจยา
3. เด็กชายณัฐกิตต์   ปวนยอด
 
1. นางสาวพิสมัย  อานุนามัง
 
425 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 73 เงิน 6 โรงเรียนบ้านป่าส้าน 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ใจมา
2. เด็กหญิงรัตนกร  จักษุริยา
3. เด็กหญิงสายฝน  ทะระมา
 
1. นางสาวพิสมัย  อานุนามัง
 
426 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 79 เงิน 4 โรงเรียนบ้านป่าส้าน 1. เด็กชายณทชัยมงคล  ใจยา
2. เด็กหญิงอภิญญา  มาลา
 
1. นางสาวพิสมัย  อานุนามัง
 
427 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 76 เงิน 10 โรงเรียนบ้านป่าส้าน 1. เด็กหญิงณัฏฐวรรณ   ใจวรรณ
 
1. นางจันทร์หอม  ศรีวิชัย
 
428 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 78 เงิน 5 โรงเรียนบ้านป่าส้าน 1. เด็กหญิงพัชรมัย  แสนเกตุ
 
1. นางจันทร์หอม  ศรีวิชัย
 
429 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 68 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านป่าส้าน 1. เด็กหญิงพิมพ์อัปสร  นิธิชินาอุดมกุล
2. เด็กหญิงวลัยพรรณ  แซ่แด
 
1. นายนุกุล  พูลจุ้ย
 
430 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89 ทอง 4 โรงเรียนบ้านป่าส้าน 1. เด็กหญิงจิรภา  หล้าแก้ว
 
1. นางสาวพิสมัย  อานุนามัง
 
431 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 77 เงิน 8 โรงเรียนบ้านป่าส้าน 1. เด็กหญิงกมลรักษ์  ชำนาญสิงห์
 
1. นางสาวพิสมัย  อานุนามัง
 
432 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 82 ทอง 9 โรงเรียนบ้านป่าส้าน 1. เด็กชายพีรณัฐ   โยสุยะ
 
1. นางสาวพิสมัย  อานุนามัง
 
433 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 81.1 ทอง 10 โรงเรียนบ้านป่าส้าน 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ    อินต๊ะจักร
 
1. นางสาวพิสมัย  อานุนามัง
 
434 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านป่าหัดป่าแขม 1. เด็กหญิงกฤษติกา  นาคาวงษ์
 
1. นางสมพรรณ  อินต๊ะ
 
435 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 86 ทอง 7 โรงเรียนบ้านป่าเมี่ยงแม่พริก 1. เด็กชายธนภัทร  แก้วเอ้ย
 
1. นางสาวสุทธิลักษณ์  กันธิพันธ์
 
436 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 80 ทอง 6 โรงเรียนบ้านป่าเมี่ยงแม่พริก 1. เด็กชายกนกพันธุ์  แก้วเอ้ย
 
1. นายจักรพงศ์  มะทะ
 
437 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 79.25 เงิน 12 โรงเรียนบ้านป่าเมี่ยงแม่พริก 1. เด็กหญิงธนภรณ์  เทโวขัติ
 
1. นางสาวสุทธิลักษณ์  กันธิพันธ์
 
438 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 86 ทอง 4 โรงเรียนบ้านป่าเมี่ยงแม่พริก 1. เด็กชายพีรภัทร  ทิศลังกา
 
1. นายจักรพงศ์  มะทะ
 
439 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 75 เงิน 6 โรงเรียนบ้านป่าเมี่ยงแม่พริก 1. เด็กหญิงรัชนีกร  ธิลังกา
2. เด็กหญิงศิรินทร์ทิพย์  จันทร์เอ้ย
3. เด็กหญิงศุภสราพร  ทาติ๊บ
 
1. นายจักรพงศ์  มะทะ
2. นางสาวสุทธิลักษณ์  กันธิพันธ์
 
440 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 77 เงิน 8 โรงเรียนบ้านป่าแงะ (ป่าแดด) 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  เกตุกิจ
 
1. นางเขวิกา  ปุณโณฑก
 
441 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 78.67 เงิน 6 โรงเรียนบ้านป่าแงะ (ป่าแดด) 1. เด็กชายธีรศักดิ์  จันทร์ใจ
 
1. นางสามินี  ไชยประเสริฐ
 
442 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 76 เงิน 4 โรงเรียนบ้านป่าแงะ (ป่าแดด) 1. เด็กหญิงณัฐชยา  นารินทร์
2. เด็กหญิงวรัทยา  สกุลหงส์
 
1. นางสาววิกานดา  นนทวงศ์
2. นางสาวกัลยา  โยธิน
 
443 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 50 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านป่าแงะ (ป่าแดด) 1. เด็กชายเตรวิชญ์  ศรีวงค์วรรณ์
 
1. นางเกศนี  สุริยะ
 
444 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 48 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านป่าแงะ (ป่าแดด) 1. เด็กชายลาว  ไส
 
1. นางกัลยา  มาทะ
 
445 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 74 เงิน 5 โรงเรียนบ้านป่าแงะ (ป่าแดด) 1. เด็กชายผดุงสิทธิ์  ยามี
 
1. นายสยามรัตน์  สุขสำราญ
 
446 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านป่าแงะ (ป่าแดด) 1. เด็กชายภานุพงษ์  ยอดแก้ว
2. เด็กชายเอกราช  ปาเจริญ
 
1. นายสยามรัตน์  สุขสำราญ
 
447 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 71 เงิน 9 โรงเรียนบ้านป่าแงะ (ป่าแดด) 1. เด็กหญิงธนภรณื  นิ่มศิริสุวรรณ์
2. เด็กชายภูสิทธิ์  สุนันท์
3. เด็กหญิงเมขลา  นารอด
 
1. นางสาวชมพูนุช  อุ่นใจ
2. นางสมถวิล  เสียงเย็น
 
448 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านป่าแงะ (ป่าแดด) 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  คำแขก
2. เด็กหญิงณัฎฐธิดา  ศรีเมืองมา
3. เด็กหญิงพัชราภา  ขันธ์อ่อน
 
1. นางภัสธิวา  ออมสิน
2. นางสาวชมพูนุช  อุ่นใจ
 
449 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 79.75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านป่าแงะ (ป่าแดด) 1. เด็กหญิงวันวิสา  แก้วประมูล
2. เด็กหญิงสุนิสา  ปัญญาติ๊บ
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  กองทา
 
1. นางภัสธิวา  ออมสิน
2. นางสาวชมพูนุช  อุ่นใจ
 
450 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 86 ทอง 8 โรงเรียนบ้านป่าแงะ (ป่าแดด) 1. เด็กชายวรวิทย์  ใจป้อ
2. เด็กหญิงวิศรุตา  กองแก้ว
 
1. นางภัสธิวา   ออมสิน
 
451 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 75 เงิน 9 โรงเรียนบ้านป่าแงะ (ป่าแดด) 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  นิ่มศิริสุวรรณ์
 
1. นางภัสธิวา  ออมสิน
 
452 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 76 เงิน 8 โรงเรียนบ้านป่าแงะ (ป่าแดด) 1. เด็กหญิงรุจิรัตน์  ถิ่นจอม
 
1. นางภัสธิวา  ออมสิน
 
453 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านป่าแงะ (ป่าแดด) 1. เด็กชายภูวดล  อุ้ยปาอาจ
 
1. นางรัตดาวรรณ  กรมมา
 
454 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านป่าแงะ (ป่าแดด) 1. เด็กชายจามวัน  ไส
2. เด็กชายณัฐพงษ์  ธิเลิศ
3. เด็กชายนันท์นภัส  สายดี
4. เด็กชายรุน  นางมล
5. เด็กชายวัฒนา  ชัยชนะ
6. เด็กชายศรัญญู  ทานัน
 
1. นางอรทัย  ตะมะพุทธ
2. นางสาวเบญจพร  ขันแก้ว
3. นายวีระเดช  ค้ายา
 
455 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านป่าแงะ (ป่าแดด) 1. เด็กชายธนภัทร  กุณะ
2. เด็กหญิงภีรดา  สายปัญญา
 
1. นางมาลี  อินต๊ะไสย์
2. นายชัยมงคล  เมืองมูล
 
456 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 74 เงิน 6 โรงเรียนบ้านป่าแงะ (ป่าแดด) 1. เด็กชายรัฐภูมิ  พรมสาร
2. เด็กชายเดชฤทธิ์  อภัยกาวี
 
1. นางมาลี  อินต๊ะไสย์
2. นายชัยมงคล  เมืองมูล
 
457 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าแงะ (ป่าแดด) 1. เด็กหญิงนิจจารีย์  เสียงเย็น
2. เด็กหญิงลักษิกา  อ้วนล่ำ
3. เด็กหญิงอริสา  กะทง
 
1. นางมาลี  อินต๊ะไสย์
2. นายชัยมงคล  เมืองมูล
 
458 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านป่าแงะ (ป่าแดด) 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  ชาญฤดีชัย
2. เด็กหญิงนิชมน  ปารมณ์
3. เด็กหญิงอภิชะยา  ทองอ่อน
 
1. นางสาวบุณยนุช  สุตาจันทร์
2. นางสาวอารยา  ตาแก้ว
 
459 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม 1. เด็กหญิงณิชารีย์  ปุณโณฑก
2. เด็กชายศิวภัทร  กันทะวงค์
 
1. นางโสภา  อุปละ
 
460 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 72 เงิน 10 โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม 1. เด็กหญิงปลายอ้อ  เชียงคำ
2. เด็กหญิงอรัญญา  สายหล้า
 
1. นายสวัสดิ์  วงค์วิชัย
2. นางโสภา  อุปละ
 
461 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม 1. เด็กหญิงวนัชพร  แสนชัย
2. เด็กหญิงวิไลวรรณ  ราชบังกี
 
1. นายสวัสดิ์  วงค์วิชัย
2. นางโสภา  อุปละ
 
462 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 61.67 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม 1. เด็กชายวชีราวิทย์  สุทธนู
2. เด็กชายเอกรินทร์  ระตา
 
1. นายบัณฑิต  กันชนะ
2. นางสายอรุณ  สุยะราช
 
463 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 83 ทอง 6 โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม 1. เด็กชายนนทวัฒน์  สายหล้า
2. เด็กชายวงศ์วานิช  สุทธนู
 
1. นายบัณฑิต  กันชนะ
2. นางสายอรุณ  สุยะราช
 
464 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 60 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม 1. เด็กหญิงรุ่งธิวา  นอรัตน์
2. เด็กหญิงอารดี  สมบูรณ์ชัย
 
1. นายธนาภิสุทธิ์  พุทธวงศ์
 
465 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 82 ทอง 11 โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม 1. เด็กหญิงนันทิกา  อนันตวิศิษฎ์
2. เด็กหญิงสุนิสา  เรือนอิ่น
 
1. นายบุญมี  สมปาน
 
466 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 77 เงิน 6 โรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์) 1. เด็กหญิงพรทิพา  แก้วสามดวง
 
1. นางจิรวรรณ์  สานุมิตร
 
467 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 84 ทอง 5 โรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์) 1. เด็กหญิงธิดา   อาชอง
 
1. นายนาถชัย   ไชยบุญเรือง
 
468 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์) 1. เด็กชายศตายุ  บุญส่ง
 
1. นางอุไรรัตน์  ทะลา
 
469 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 70 เงิน 6 โรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์) 1. เด็กหญิงธิดาพร   อาชอง
 
1. นายนาถชัย  ไชยบุญเรือง
 
470 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.1-ป.3 62 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์) 1. เด็กหญิงนฤมล   แสนปัญญาเลิศ
 
1. นางยุพาภรณ์  พรหมขัติแก้ว
 
471 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 70 เงิน 9 โรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์) 1. เด็กหญิงหมี่ตู้  หมื่อแลกู่
 
1. นายนาถชัย   ไชยบุญเรือง
 
472 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 63 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์) 1. เด็กหญิงเจนภัทร  ติเวทัง
 
1. นางจิรวรรณ์  สานุมิตร
 
473 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์) 1. เด็กหญิงกฤติมา  แสนกระจือ
 
1. นายนาถชัย  ไชยบุญเรือง
 
474 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 78 เงิน 11 โรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์) 1. เด็กชายพัชรพล  ซือมือ
 
1. นางศรีเพ็ญ  ใจธรรม
 
475 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 73 เงิน 10 โรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์) 1. เด็กหญิงปรียาภรณ์  ดวงชัย
 
1. นางจิรวรรณ์  สานุมิตร
 
476 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 66.67 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์) 1. เด็กหญิงอัปสร  เบเช
 
1. นายนาถชัย  ไชยบุญเรือง
 
477 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์) 1. เด็กหญิงขนิษฐา  พิณสาร
2. เด็กหญิงหมี่โย  แลเชอะ
 
1. นายนาถชัย  ไชยบุญเรือง
 
478 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์) 1. เด็กหญิงหมี่ชู  เมอแล
 
1. นางสาวขวัญฤทัย  ใจใหญ่
 
479 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์) 1. เด็กหญิงขนิษฐา   เบเช
2. เด็กหญิงฐิติรัตน์   สานุมิตร
3. เด็กหญิงบูหย่า   มาเยอะ
 
1. นายพิพัฒน์  วงค์วิชัย
2. นางสาวจุไรรัตน์  นิเวศน์
 
480 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 71 เงิน 8 โรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์) 1. เด็กชายจิรวัฒน์   คงคาหลวง
2. เด็กชายเศรษฐพงศ์   ฟูฟอง
 
1. นายพิพัฒน์  วงค์วิชัย
2. นางสาวขวัญฤทัย  ใจใหญ่
 
481 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 86 ทอง 5 โรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์) 1. เด็กชายอาจ่า  เมอแล
2. เด็กชายอาหือ  อายึ
 
1. นางสาวขวัญฤทัย  ใจใหญ่
2. นายพิพัฒน์  วงค์วิชัย
 
482 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์) 1. เด็กหญิงอาพอ  แชหมื่อ
 
1. นางสาวขวัญฤทัย  ใจใหญ่
 
483 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์) 1. เด็กหญิงไหมไทย  แสงแก้ว
 
1. นางสาวขวัญฤทัย  ใจใหญ่
 
484 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 76 เงิน 4 โรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์) 1. เด็กหญิงกรกมล  มณีโชติ
2. เด็กหญิงนิชาดา  กันหา
3. เด็กหญิงสาวิกา  อาเซอ
 
1. นางไกรวัลย์   ฟูธรรม
2. นายนาวิน  อุปละ
 
485 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 82.6 ทอง 7 โรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์) 1. เด็กหญิงณัฎฐธิดา   จะพีรัมย์
2. เด็กหญิงณัฐพร  แซ่ย่าง
3. เด็กชายภานุวัฒน์   ฟักเชื่อม
 
1. นายเกียรติศักดิ์   คำระนึก
2. นางไกรวัลย์   ฟูธรรม
 
486 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 72 เงิน 12 โรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์) 1. เด็กชายวรชิต   กิจประชา
2. เด็กชายสรวิช   ธรรมวงค์
 
1. นายเอกสิทธิ์  ผลปราชญ์
2. นายเกียรติศักดิ์  คำระนึก
 
487 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์) 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  ไชยรังษี
2. เด็กหญิงกานตรัตน์  ลืมนัด
3. เด็กหญิงชนัญธิดา  อุ่นอก
4. เด็กหญิงศิรประภา  กันอินยะ
5. เด็กหญิงอริสรา  พรมตาใกล้
 
1. นางกาบแก้ว  พาจรทิศ
2. นางศรีเพ็ญ  ใจธรรม
 
488 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์) 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  เจริญวรรณ
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ทะลา
3. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  กันหา
4. เด็กหญิงพิชชากร   ยาสมุทร
5. เด็กหญิงวชิราภรณ์   อินตา
 
1. นางกาบแก้ว  พาจรทิศ
2. นางศรีเพ็ญ  ใจธรรม
 
489 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์) 1. เด็กหญิงกานดา   อาบือ
2. เด็กหญิงรินรดา   ธนตั้งภักดี
3. นางสาววรนุช   เมอแล
4. เด็กหญิงศศิญา  อุ่นเรือน
5. เด็กหญิงอัมพร   ท้าวศรีวิชัย
 
1. นายจารุวัฒน์  บุญงาม
2. นางไกรวัลย์  ฟูธรรม
 
490 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์) 1. เด็กหญิงฐิตินันท์   เทพวรรณ์
2. เด็กหญิงณัฐพร  บุญนัก
3. เด็กหญิงณัฐิชา  นุใจ
4. เด็กหญิงมาลี  อายี
5. เด็กหญิงเบญจพร  จอมบุญเรือง
 
1. นางสาวจิรปรียา  วิจิตร
2. นางบุญนิศา  ชมภูใหล
 
491 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 77 เงิน 9 โรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์) 1. เด็กหญิงพรปวีณ์  ศิริปรีดา
2. เด็กชายรณกร  แก้วมณี
 
1. นางสมสวย  พุทธิมา
2. นางสาววรรณภา  แจใจ
 
492 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์) 1. เด็กหญิงรัชนีวรรณ   กันชนะ
2. เด็กชายศรัณย์   ขุนสุข
 
1. นายจารุวัฒน์  บุญงาม
2. นางสมสวย  พุทธิมา
 
493 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์) 1. เด็กหญิงอรวรรณ   ลีโป
 
1. นางสาวจิตราธาร  จันต๊ะยอด
 
494 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์) 1. เด็กหญิงนารีรัตน์   เยส่อ
 
1. นางสาวจิตราธาร  จันต๊ะยอด
 
495 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์) 1. เด็กหญิงอาเปีย   เมอแล
 
1. นางสาวจิตราธาร  จันต๊ะยอด
 
496 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์) 1. เด็กหญิงวาสนา   แยเบียง
 
1. นางสาวจิตราธาร  จันต๊ะยอด
 
497 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์) 1. เด็กชายธนภัทร   ประสาท
 
1. นายภาณุพงศ์  รุ่งเรือง
 
498 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์) 1. เด็กชายภาคิณ   แก้วมณี
 
1. นายสมเพชร  กาบคำ
 
499 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์) 1. เด็กหญิงสุธิดา   อาเซอ
 
1. นายภาณุพงศ์  รุ่งเรือง
 
500 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์) 1. เด็กชายเศรษฐสิทธิ์  สะวิวงค์
 
1. นายสมเพชร  กาบคำ
 
501 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 75 เงิน 10 โรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์) 1. เด็กหญิงชนิดาภา  ขัติยะ
 
1. นายสมเพชร  กาบคำ
 
502 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 78.5 เงิน 4 โรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์) 1. เด็กชายนันทวัฒน์   ภูศรี
 
1. นางสาวจิรปรียา  วิจิตร
 
503 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์) 1. เด็กชายพงศ์ภัค   แสงจัง
 
1. นายสมเพชร  กาบคำ
 
504 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 82.7 ทอง 7 โรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์) 1. เด็กหญิงชนัญธิดา  เนตรน้อย
 
1. นายสมเพชร  กาบคำ
 
505 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์) 1. เด็กชายโจชัวร์   มาเยอะ
 
1. นางสุพิน  ทิศลังกา
 
506 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์) 1. เด็กหญิงวาสนา   แยเบียง
 
1. นายภาณุพงศ์  รุ่งเรือง
 
507 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 69 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์) 1. เด็กหญิง ณัฐณิชา   กุสาวดี
2. เด็กหญิงจันทวิภา   ไอหว่อ
3. เด็กหญิงศา   ลุงปูนะ
 
1. นางยุพาภรณ์  พรหมขัติแก้ว
2. นางจิรวรรณ์  สานุมิตร
 
508 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 80 ทอง 9 โรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์) 1. เด็กชายภาคินันท์  จันทนะ
2. เด็กชายอนุชิต  ใจตื่น
 
1. นางสาวจิรปรียา  วิจิตร
2. นางบุญนิศา  ชมภูใหล
 
509 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 77 เงิน 5 โรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์) 1. เด็กชายกรัณฑรัฐ  อุโมงค์
2. เด็กชายภูตะวัน  จันทร์มะโน
 
1. นางบุญนิศา  ชมภูใหล
2. นางสาวจิรปรียา  วิจิตร
 
510 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 75 เงิน 8 โรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์) 1. เด็กชายนนท์ปวิธ  เรือนคำ
2. เด็กชายวรธันย์  ธรรมวรรณ
 
1. นางบุญนิศา  ชมภูใหล
2. นางสาวจิรปรียา  วิจิตร
 
511 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์) 1. เด็กชายพิธิวัฒน์   เปล่งบุญ
2. เด็กชายอานนท์  เรือนคำ
 
1. นางสาวจิรปรียา  วิจิตร
2. นางบุญนิศา  ชมภูใหล
 
512 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์) 1. เด็กหญิงนิชานันท์   จันทรี
2. เด็กหญิงพรรณทิวา  รักษาพันธ์
 
1. นางบุญนิศา  ชมภูใหล
2. นายพิรชัช  บัวขม
 
513 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 70 เงิน 9 โรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์) 1. เด็กหญิงปานเลขา  ใจดี
2. เด็กหญิงพิชานันท์  ยาสมุทร
 
1. นางบุญนิศา  ชมภูใหล
2. นายพิรชัช   บัวขม
 
514 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์) 1. เด็กชายวันชัย  ไอหริ่ง
2. เด็กชายศิรศักดิ์  มหาโยธี
3. เด็กชายอาเสาะ  มาเยอะ
 
1. นายเกียรติศักดิ์   คำระนึก
2. นางไกรวัลย์   ฟูธรรม
 
515 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์) 1. เด็กชายกษิดิศ   ฤทธิ์เมฆ
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  กันธิยะ
3. เด็กหญิงปานชีวา  มีสุข
 
1. นายเกียรติศักดิ์   คำระนึก
2. นางไกรวัลย์   ฟูธรรม
 
516 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านผาบ่อง(คุรุราษฎร์สามัคคี) 1. เด็กหญิงกัลยาณี  มามีสุข
2. เด็กหญิงณิชากร  อิ่มเอมทรัพย์
3. เด็กหญิงพัชรวาท  ไวยะกา
4. เด็กหญิงพัชรินทร์  ใจแดง
5. เด็กชายวงศกร  มะโนคำ
 
1. นางเกวลิน  อนุรักษ์
 
517 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 76 เงิน 9 โรงเรียนบ้านผาบ่อง(คุรุราษฎร์สามัคคี) 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  สมสุด
 
1. นางทัสนัย  บุญรอด
 
518 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86.4 ทอง 4 โรงเรียนบ้านผาบ่อง(คุรุราษฎร์สามัคคี) 1. เด็กหญิงพิชามญช์  บัวใจ
 
1. นางทัสนัย  บุญรอด
 
519 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผาบ่อง(คุรุราษฎร์สามัคคี) 1. เด็กหญิงภาสินี  หน่อคำ
2. เด็กชายอนุพนธ์  แทนสม
 
1. นางสาววรรธนันท์  วันดี
2. นางสุพัตรา  บุญยังกองแก้ว
 
520 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านผาบ่อง(คุรุราษฎร์สามัคคี) 1. เด็กชายกฤษณวรรษ  ณ เชียงใหม่
 
1. นางทัสนัย  บุญรอด
 
521 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 90 ทอง 5 โรงเรียนบ้านผาแดงหลวง 1. เด็กหญิงพิมพ์จันทร์  มาเยอะ
2. เด็กหญิงพิมพ์ดาว  มาเยอะ
 
1. นายศุภศิลป์  ปัญญา
2. นางสาวนงเยาว์  ไชยปัญญา
 
522 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 69 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านฝั่งตื้น 1. เด็กหญิงวรากรณ์  เกตุนธี
 
1. นายไชยกันตร์  ปันสุวรรณ์
 
523 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านฝั่งตื้น 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  รุ่งเรือง
 
1. นางนิภา  พันธุเดช
 
524 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 78 เงิน 5 โรงเรียนบ้านฝั่งตื้น 1. เด็กหญิงภัทรจาริน  วาฤทธิ์
 
1. นายไชยกันตร์  ปันสุวรรณ์
 
525 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 72 เงิน 10 โรงเรียนบ้านฝั่งตื้น 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  กาดนอก
 
1. นายไชยกันตร์  ปันสุวรรณ์
 
526 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 34 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านฝั่งตื้น 1. เด็กชายชัยวัฒน์  รัตนกนกทิพย์
 
1. นางสมเพชร  ทอเตี้ย
 
527 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านฝั่งตื้น 1. เด็กหญิงธันยพร  จุมปู
 
1. นางทับทิม  ปาเงิน
 
528 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 74 เงิน 5 โรงเรียนบ้านฝั่งตื้น 1. เด็กชายฉัตรดนัย  สารเก่ง
2. เด็กหญิงภัคจิรา  เจริญสุข
3. นายอาโต่  เจเปอะ
 
1. นางสมศรี  ทุ่งสงค์
 
529 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 76 เงิน 8 โรงเรียนบ้านฝั่งตื้น 1. เด็กหญิงศุภิญญา  ใจแห้ง
 
1. นายสุนทร  พูลชุม
 
530 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 73 เงิน 10 โรงเรียนบ้านฝั่งตื้น 1. เด็กหญิงสิรินดา  อ้นป๊ก
 
1. นายสุนทร   พูลชุม
 
531 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 69 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านฝั่งตื้น 1. เด็กหญิงพิชญ์นรี  ราชคม
 
1. นายสุนทร  พูลชุม
 
532 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านฝั่งตื้น 1. เด็กหญิงนริญญา  ไชยพรม
 
1. นางสาวสุกัญญา  ไชยกุล
 
533 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง 7 โรงเรียนบ้านฝั่งตื้น 1. เด็กชายธงชัย  ราชคม
 
1. นายพงค์พันธ์  จักบุตร
 
534 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 79 เงิน 12 โรงเรียนบ้านฝั่งตื้น 1. เด็กชายอนุศิษฎ์  ชุมภูรัตน์
 
1. นางสาวเพ็ญพิชชา  สูงบุญ
 
535 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 80 ทอง 14 โรงเรียนบ้านฝั่งตื้น 1. เด็กหญิงลลิตาพร  เสรีนิธิกุล
2. เด็กชายสกลินทร์  เกิดทวีพันธ์
 
1. นายพงค์พันธ์  จักบุตร
 
536 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 80 ทอง 13 โรงเรียนบ้านฝั่งตื้น 1. เด็กชายจุฑาภัทร   แสงสว่าง
2. เด็กชายสมชาย   เฌอมือ
 
1. นายพงค์พันธ์   จักบุตร
 
537 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านฝั่งตื้น 1. เด็กชายพีรวัส  คำฝั้น
2. เด็กชายวุฒิชัย  ธรรมขันธ์
 
1. นางสาวศศิธร  ทูลศิริ
 
538 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 75 เงิน 7 โรงเรียนบ้านฝั่งตื้น 1. เด็กชายชนะศึก  วงค์สารภี
2. เด็กชายนันทพงศ์  แสนคำหล่อ
 
1. นางสาวศศิธร  ทูลศิริ
 
539 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านฝั่งตื้น 1. เด็กชายเสรี  ถาวร
 
1. นางสาวสุภาวรรณ  หมื่นแก้ว
 
540 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านฝั่งตื้น 1. เด็กหญิงสรัญญา  เป็งน้อย
 
1. นางสาวสุภาวรรณ  หมื่นแก้ว
 
541 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 66 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านฝั่งตื้น 1. เด็กหญิงญาณัจฉรา  สุขโท้
 
1. นางสาวสุภาวรรณ  หมื่นแก้ว
 
542 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 81 ทอง 6 โรงเรียนบ้านฝั่งตื้น 1. เด็กชายภัครพล  เครืออินตา
 
1. นางสาวสุภาวรรณ  หมื่นแก้ว
 
543 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านฝั่งตื้น    
544 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านฝั่งตื้น 1. เด็กหญิงวรัญญา  ขนานแข็ง
 
1. นางสาวสุภาวรรณ  หมื่นแก้ว
 
545 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.4-ป.6 28 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านมังกาล่า 1. เด็กหญิงสมศรี  ห้วยยื้อ
 
1. นางสาวกมลทิพย์  ไชยวุฒิ
 
546 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 82 ทอง 8 โรงเรียนบ้านมังกาล่า 1. เด็กหญิงไพลิน  ต่อมแก้ว
 
1. นางสาวกมลทิพย์  ไชยวุฒิ
 
547 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านมังกาล่า 1. เด็กหญิงพีรดา  มาเยอะ
 
1. นางสาวกมลทิพย์  ไชยวุฒิ
 
548 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 71 เงิน 6 โรงเรียนบ้านมังกาล่า 1. เด็กหญิงมะนา  มาลี
2. เด็กหญิงอาแผ่  เชอมือ
 
1. นางสาวกมลทิพย์  ไชยวุฒิ
2. นางสาววิภา  นาทรายขจี
 
549 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านมังกาล่า 1. เด็กชายจะก่า  แซ่ลี้
2. เด็กชายวีรภัทร  แซ่จาง
 
1. นางสาวกมลทิพย์  ไชยวุฒิ
2. นางจารุพรรณ  ไชยบาล
 
550 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมังกาล่า 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  อนันต์
2. เด็กหญิงนพรัตน์   สิงหนาท
3. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เมืองนุช
4. เด็กหญิงศิริพร  อนันต์
5. เด็กหญิงไอยริน  คำวัน
 
1. นางจารุพรรณ  ไชยบาล
2. นางสาวกมลทิพย์   ไชยวุฒิ
 
551 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 84.96 ทอง 6 โรงเรียนบ้านมังกาล่า 1. เด็กหญิงสุชาวานา  แซ่จาง
 
1. นางจารุพรรณ  ไชยบาล
 
552 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านมังกาล่า 1. เด็กหญิงวริศรา  ไทยใหม่
 
1. นางจารุพรรณ  ไชยบาล
 
553 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 90 ทอง 5 โรงเรียนบ้านมังกาล่า 1. เด็กชายกันตพงศ์  แซ่จาง
2. เด็กชายศุภกฤต  แซ่ล่อ
3. เด็กชายเรืองฤทธิ์  มาลี
 
1. นางเจนจิรา  ยะปะนันท์
2. นางสาวสุนารี  ขุนสุริชัย
 
554 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 36 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านม่วงคำ 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  เตจ๊ะน้อย
 
1. นางสาวกัลยรัตน์  ชัยธรรม
 
555 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 4 เข้าร่วม 14 โรงเรียนบ้านม่วงคำ 1. เด็กชายธันเฉลิม  ตาชุ่ม
 
1. นางสาวกัลยรัตน์  ชัยธรรม
 
556 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 76 เงิน 5 โรงเรียนบ้านม่วงคำ 1. เด็กหญิงกัญญาพร  ทาแกง
2. เด็กหญิงชนิตรา  โพธิจักร
3. เด็กชายวทัญญู  สิงหอม
 
1. นายคฑาวุธ  เมืองมูล
 
557 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 66 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านม่วงคำ 1. เด็กหญิงปภาดา  ถาติ๊บ
 
1. นางอนงค์  จงจำรัสศิลป์
 
558 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 88 ทอง 6 โรงเรียนบ้านม่วงคำ 1. เด็กชายบรรณสิทธิ์  ใจมาเชื้อ
 
1. นางสติมา  สุกรินทร์
 
559 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านร่องคตสันปูเลย 1. เด็กหญิงลลิตา  ใจมอย
 
1. นางสาวกมลพร  ศรีชัย
 
560 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านร้องบง 1. เด็กหญิงวรรณิศา  ยืนธรรม
 
1. นางสังวาลย์  ใจปิน
 
561 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.1-ป.3 80 ทอง 4 โรงเรียนบ้านร้องบง 1. เด็กหญิงฉัตรวารินทร์  จีนาจันทร์
 
1. นางสุมาลี  ขุนนาม
 
562 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านร้องบง 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  เทพประชา
 
1. นางสังวาลย์  ใจปิน
 
563 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 86 ทอง 5 โรงเรียนบ้านร้องบง 1. เด็กชายธีร์กวิน  ขุนทอง
 
1. นางสุมาลี  ขุนนาม
 
564 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 87 ทอง 4 โรงเรียนบ้านร้องบง 1. เด็กชายอนพัทย์  สาราจันทร์
 
1. นางสังวาลย์  ใจปิน
 
565 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 60 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านร้องบง 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  พรหมมาลัย
2. เด็กชายวิทวัส  เทสมุทร
 
1. นางสังวาลย์  ใจปิน
2. นางสาวชัญญา  จันต๊ะเวช
 
566 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 75 เงิน 5 โรงเรียนบ้านร้องบง 1. เด็กหญิงภคพร  เทพวงค์
 
1. นางสุมาลี  ขุนนาม
 
567 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านร้องบง 1. เด็กชายศรัทบูล  เทพวงค์
 
1. นางสาวชัญญา  จันต๊ะเวช
 
568 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านร้องบง 1. เด็กหญิงกัลยา  ลามาพิสาร
2. เด็กหญิงธีมาพร  ดวงยานะ
3. เด็กหญิงสุพรรษา  บัวแพ
 
1. นายเปรม  เปลี่ยววิญญา
2. นางสาวจารุมาศ  ฟุ่มเฟือย
 
569 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 83 ทอง 11 โรงเรียนบ้านร้องบง 1. เด็กชายธนากร  สิทธิปัญญาเลิศ
 
1. นางปรานอม  อรินต๊ะทราย
 
570 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 89 ทอง 6 โรงเรียนบ้านร้องบง 1. เด็กหญิงกวิศราวัลย์  จอมสว่าง
2. เด็กชายรัฐศาสตร์  แสนคำ
 
1. นางสาวเกษราภรณ์  ขุ่ยอาภัย
2. นางทศพร  คำตา
 
571 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 78 เงิน 6 โรงเรียนบ้านลังกา 1. เด็กหญิงนริการณ์  เต๋จ๊ะสอน
 
1. นางอัญชลี  กาฬพรรณลึก
 
572 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 85.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านลังกา 1. เด็กชายกฤษฎากร  กุณโน
 
1. นายจำเนียร  ปริมิตร
 
573 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านลังกา 1. เด็กหญิงสิริกร  ยาวุฒิ
 
1. นายจำเนียร  ปริมิตร
 
574 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านลังกา 1. เด็กชายกฤษฎากร  กุณโน
 
1. นายจำเนียร  ปริมิตร
 
575 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านลังกา 1. เด็กชายณัชพล  จันทร์เป็ง
 
1. นายจำเนียร  ปริมิตร
 
576 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 85 ทอง 5 โรงเรียนบ้านลังกา 1. เด็กชายชยพล  โพธา
 
1. นางสาวจันทรา  บุญมา
 
577 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลังกา 1. เด็กหญิงสร้อยฟ้า  วรารมย์
 
1. นางสาวจันทรา  บุญมา
 
578 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3 70 เงิน 10 โรงเรียนบ้านวังวิทยา 1. เด็กหญิงพนัชกร  จันรุน
 
1. นางสุรีย์  ชินวะโร
 
579 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านวังวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สัมมาสะโก
 
1. นางหทัยรัตน์  ธรรมสอน
 
580 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.1-ป.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านวังวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  แสงสี
 
1. นางสุรีย์  ชินวะโร
 
581 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.4-ป.6 64 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านวังวิทยา 1. เด็กหญิงธัญรดี  แสนสี
 
1. นางขวัญดาว  อุดสุข
 
582 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 74 เงิน 8 โรงเรียนบ้านวังวิทยา 1. เด็กหญิงรัชนีพร  ระยับศรี
 
1. นางหทัยรัตน์  ธรรมสอน
 
583 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 81 ทอง 10 โรงเรียนบ้านวังวิทยา 1. เด็กชายพุฒิพงษ์  พาแก้ว
 
1. นายวีรณพ  เชื้อเมืองพาน
 
584 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังวิทยา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  บุญศรี
2. เด็กหญิงชนาภา  ผาสูงเนิน
3. เด็กชายอนุวัฒน์  สีคำ
 
1. นายเจริญพร  พุ่มกุมาร
 
585 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังวิทยา 1. เด็กหญิงปวันรัตน์  สมอนา
2. เด็กหญิงอรัชมล  พรามไธสง
3. เด็กหญิงอวรรษดา  ไอยรา
 
1. นางสมคิด  ทะกัน
 
586 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 65 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านวังวิทยา 1. เด็กชายนนทพัทธ์  พาไธสง
 
1. นายเจริญพร  พุ่มกุมาร
 
587 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 80.2 ทอง 4 โรงเรียนบ้านวังวิทยา 1. เด็กชายฉัตรมงคล  จำรัส
2. เด็กชายวัชรพล  กิจการ
3. เด็กชายโชติกา  อะคังนารัตน์
 
1. นางอุไรวรรณ  ยามี
 
588 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 52.34 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านวังวิทยา 1. เด็กชายศิริราช  ทุ่มนานอก
2. เด็กชายสรธร  ศักบุตร
 
1. นางสาววิภา  แปงนุจา
2. นางขวัญดาว  อุดสุข
 
589 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 78 เงิน 9 โรงเรียนบ้านวังวิทยา 1. เด็กหญิงปุติตา  โพธิ์เงิน
2. เด็กหญิงพัชรา    สัมมาสะโก
3. เด็กหญิงภัทรธิดา  อำพิสัย
4. เด็กหญิงสุพัศรา  เทวโลก
5. เด็กหญิงอรณี    ทิพย์ไธสง
 
1. นางสุรีย์  ชินวะโร
2. นางอรสา  เปล่งใส
 
590 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 83 ทอง 6 โรงเรียนบ้านวังวิทยา 1. เด็กชาย ศิวกร   อัครชาติ
2. เด็กหญิงชยิสรา  อินจำโรง
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  ตลับไธสง
4. เด็กหญิงสิริยากรณ์  โพธิจันทร์
5. เด็กหญิงสุนิสา  ไชยปัญญา
 
1. นางอรสา  เปล่งใส
2. นายเจริญพร  พุ่มกุมาร
 
591 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 76 เงิน 14 โรงเรียนบ้านวังวิทยา 1. เด็กชายชาญชัย  ลันนันต์
2. เด็กหญิงแว่นแก้ว  ศิลปะ
 
1. นางสุรีย์  ชินวะโร
2. นางอรสา  เปล่งใส
 
592 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านวังวิทยา 1. เด็กหญิงรติญา  จันทรจร
 
1. นางสาวจินตนา  ยารวง
 
593 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 76 เงิน 7 โรงเรียนบ้านวังวิทยา 1. เด็กชายฐิติชากาญจน์  กิจการ
2. เด็กชายธนกฤษ  สุปัญญา
 
1. นางขวัญดาว  อุดสุข
2. นางสาววิภา  แปงนุจา
 
594 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 75 เงิน 8 โรงเรียนบ้านวังวิทยา 1. เด็กหญิงฉัตรพร  ปิกจุมปู
2. เด็กหญิงเกสรา  โนนยะโส
 
1. นางสาววิภา  แปงนุจา
2. นางขวัญดาว  อุดสุข
 
595 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 78 เงิน 4 โรงเรียนบ้านวังวิทยา 1. เด็กชายวิวัฒน์  บุญรอด
 
1. นางสาวจินตนา  ยารวง
 
596 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 74 เงิน 7 โรงเรียนบ้านวังวิทยา 1. เด็กหญิงธันยพร  ชาไชย
2. เด็กหญิงปณัดดา  หล้าคอม
3. เด็กชายอรรถพล  ไปหนี่
 
1. นางขวัญดาว  อุดสุข
2. นางสาววิภา  แปงนุจา
 
597 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง 5 โรงเรียนบ้านวังวิทยา 1. เด็กชายสุธน  อินจำโรง
 
1. นายจำลอง  พิลาศาล
 
598 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 78.5 เงิน 13 โรงเรียนบ้านวังวิทยา 1. เด็กหญิงวริศรา  หัตถกอง
 
1. นางอรสา  เปล่งใส
 
599 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 60 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านวังวิทยา 1. เด็กหญิงอรนลิน  คงไธสง
 
1. นางอรสา  เปล่งใส
 
600 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 80 ทอง 9 โรงเรียนบ้านวังวิทยา 1. เด็กชายวสิษฐ์พล  ติคำรัมย์
2. เด็กชายอัศวิน  วิชิต
 
1. นางสุทธินันท์  คำมา
 
601 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 88 ทอง 5 โรงเรียนบ้านวังวิทยา 1. เด็กชายกัณพิทักษ์  หาญณรงค์
2. เด็กชายจักรภัทร  คงวิชิต
 
1. นางสุทธินันท์  คำมา
 
602 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังวิทยา 1. เด็กชายวรวุฒิ  เขตนิคม
 
1. นายจำลอง  พิลาศาล
 
603 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6 73.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านวาวี 1. เด็กหญิงกานต์พิชชา   แซ่ลี้
 
1. นางสาวศิริรัตน์  สมบุณร์นาค
 
604 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.1-ป.3 73 เงิน 6 โรงเรียนบ้านวาวี 1. เด็กหญิงพลอย  ลุงป่าง
 
1. นายสงกรานต์  แก้ววัน
 
605 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 41 เข้าร่วม 13 โรงเรียนบ้านวาวี 1. เด็กหญิงอำพร  แซ่ซู
 
1. นายสุธี  สอนน้อย
 
606 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 86.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านวาวี 1. เด็กหญิงชลนิภา  เสโส
2. เด็กหญิงวิภาวี   มะลิวรรณ์
3. เด็กหญิงสุนิสา  แซ่ย่าง
 
1. นายสุธี  สอนน้อย
2. นายศรายุทธ  แก้วเรือน
 
607 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 75 เงิน 6 โรงเรียนบ้านวาวี 1. เด็กหญิงชัญญานุช  นวลบุญ
2. เด็กหญิงชาลิสา  หวุ่ยยื่อกู่
3. เด็กหญิงหมี่แนะ  มาเยอะ
 
1. นางสาวโชติกา  วงค์ปัญญา
2. นางสาวสุกัญญา  ชุมภู
 
608 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 68 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านวาวี 1. เด็กหญิงกวิณรัตน์  คำปิง
2. เด็กหญิงจัสมีน  เมธาวินี
3. เด็กหญิงชญานี  ลุงหลู่
 
1. นางสาวโชติกา  วงค์ปัญญา
2. นางสาวโสภา  แซ่มั่ว
 
609 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 83 ทอง 6 โรงเรียนบ้านวาวี 1. เด็กหญิงกานต์มณี  แซ่จาง
2. เด็กหญิงขวัญศิริ  ชะโกะ
3. เด็กหญิงพรไพลิน   แซ่จาง
4. เด็กหญิงวริยา  สุริโย
5. เด็กหญิงสุวิชยา   เชอหมื่อ
 
1. นางสาวโชติกา  วงค์ปัญญา
2. นางสาวโสภา   แซ่มั่ว
 
610 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวาวี 1. เด็กหญิงรัชญา   พิศาลไพโรจน์
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  แซ่จัง
3. เด็กหญิงศิริวรรณ  ศรัทธา
4. เด็กหญิงศิริวิมล  ศรัทธา
5. เด็กหญิงเปมิกา   แซ่จึง
 
1. นางสาววรารัตน์  นากาศ
2. นางสาวสุรัชญา  พิศาลไพโรจน์
 
611 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวาวี 1. เด็กหญิงทิพย์ญาณี  ศตพรพานิช
2. เด็กชายธนวินท์  แซ่แจ๋ว
3. เด็กหญิงนิศารัตน์  แซ่ล้วย
4. เด็กหญิงพรไพลิน  นิพัทธ์พงศ์สิริ
5. เด็กหญิงวีรดา  แซ่ลี้
 
1. นายศรายุทธ  แก้วเรือน
2. นายสุธี   สอนน้อย
 
612 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 85.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านวาวี 1. เด็กหญิงนภัสชล  มณฑากร
 
1. นางวิไลลักษณ์  อินธิมา
 
613 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 84 ทอง 5 โรงเรียนบ้านวาวี 1. เด็กชายธีรภัทร  ศีลเจริญธรรม
2. เด็กหญิงสุชัญญา   แสงลี่
 
1. นางสาววรรณทนา  สุวรรณรินทร์
2. นางเยาวลักษณ์  วงค์เที่ยง
 
614 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านวาวี 1. เด็กชายธนัชพล  ลิ่วอุดม
2. เด็กหญิงสกุณา  เบอเชกู่
 
1. นางสาววรรณทนา  สุวรรณรินทร์
2. นางเยาวลักษณ์  วงค์เที่ยง
 
615 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวาวี 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  มาเยอะ
2. เด็กหญิงนภัสสร  หมื่อแล
3. เด็กหญิงวิชุดา  จะอึ
4. เด็กชายสมชาย  เชอหมื่อ
5. เด็กหญิงหอมลืน  แชหมื่อ
6. เด็กชายอภิชาติ  อายิ
7. เด็กชายอาบา  เชอหมื่อ
8. เด็กหญิงอาบา  เชอหมื่อ
9. เด็กชายเจษฎา  แซ่ก่อ
 
1. นางสาวเฌณิศา  ศรีวิชัย
2. นางสาวศิริรัตน์  สมบุรณ์นาค
3. ว่าที่ร้อยเอกเสรี  เชื้ออ้วน
 
616 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวาวี 1. เด็กชายจะเพอะ  ลาหู่
2. เด็กหญิงจิดาภา  จะฟะ
3. เด็กชายดนุพลธ์  แซ่จ๋าว
4. เด็กชายธงชัย  เชอหมื่อ
5. เด็กชายธีรยุทธ  ใจองอาจ
6. เด็กหญิงบุญญิสา  แซ่ถิ่ง
7. เด็กชายปรีชา  คำปิง
8. เด็กชายพงษ์ศักดิ์  แซ่ลี้
9. เด็กชายมหิศร  แซ่จาง
10. เด็กหญิงเปมิกา  นันซาง
 
1. นายวิโรจน์  ราชพลี
2. ว่าที่ร้อยตรีจำรัตน์  บุญธรรม
 
617 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านวาวี 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  มาเยอะ
 
1. นายศรายุทธ  แก้วเรือน
 
618 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 78 เงิน 6 โรงเรียนบ้านวาวี 1. เด็กชายธนธรณ์  ยศทะ
2. เด็กหญิงมาด  เซียมราย
 
1. นางสาวสุกัญญา  ชุมภู
2. นางสาวศิริรัตน์  สมบุณร์นาค
 
619 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านวาวี 1. เด็กชายณัชพล  แซ่ลี้
 
1. นายนิชวัฒน์  ยถาธนากุล
 
620 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88 ทอง 4 โรงเรียนบ้านวาวี 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  รัตนพนาพร
 
1. นายนิชวัฒน์  ยถาธนากุล
 
621 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านวาวี 1. เด็กชายวรเมธ  ใจชื่น
 
1. นายนิชวัฒน์  ยถาธนากุล
 
622 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 83.1 ทอง 6 โรงเรียนบ้านวาวี 1. เด็กหญิงนันทณัฐ  ใจคำ
 
1. นายนิชวัฒน์  ยถาธนากุล
 
623 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวาวี 1. เด็กชายณรงค์กร   ภัทรสุขสกุล
2. เด็กชายณัฐชัย  เยอะซอ
3. เด็กหญิงนิชนันท์  วิวัฒน์ธาลากุล
4. เด็กชายวทัญญู  เชอหมื่อ
5. เด็กหญิงวีรดา  แซ่เซีย
6. เด็กชายสมชาย  พิพัฒน์ฐิตินันท์
7. เด็กหญิงสุพัตสร  แลเชอะ
8. เด็กชายอภิชาติ  จะโจว
9. เด็กหญิงเรณุกา  โซคากุ
10. เด็กหญิงโสรภิน   เปียวเชกู่
 
1. นางสาวเจนจิรา  อุปนันชัย
2. นางสาวอมรวรรณ  ศรเทพ
3. นางสาววาสนา  ณะพรม
 
624 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 99.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวาวี 1. เด็กหญิงรัตนวดี  เล่าป่า
2. เด็กหญิงสุทธิดา  แซ่พ่าน
 
1. นางสาวสุรัชญา  พิศาลไพโรจน์
2. ว่าที่ร้อยเอกเสรี  เชื้ออ้วน
 
625 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านวาวี 1. เด็กหญิงจิราภา  จะลา
2. เด็กหญิงณิชาภัทร  คำชัย
3. เด็กหญิงนิชนันท์  วิวัฒน์ธาลากุล
4. เด็กหญิงปวีณา  แซ่ย่าง
5. เด็กหญิงพชรศิริ  ชุ่มเย็น
6. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  วิบูลการดี
7. เด็กหญิงสุรธัญ  แซ่พ่า
8. เด็กชายอภิชาติ  จะโจว
9. เด็กหญิงเบญจพรรณ  ประจักษ์ขจร
10. เด็กหญิงเพ็ญพร  ยาแสนะ
 
1. นายศรายุทธ  แก้วเรือน
2. นายสุธี   สอนน้อย
3. นายสมศักดิ์  ศรีวรรณะ
 
626 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 72 เงิน 4 โรงเรียนบ้านวาวี 1. เด็กหญิงจิราภา  แซ่ยิ่ง
2. เด็กหญิงนิชารัตน์  มาเยอะ
3. เด็กหญิงอัมพร  แซ่จาง
 
1. นายบุญทม  วันสูง
2. นางสาวเบญจรัตน์  ศรีพรม
 
627 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวาวี 1. เด็กหญิงชลธินันท์  ธารธราธร
2. เด็กหญิงนุช  ยอแสง
3. เด็กหญิงสิรินันท์  พันทิพย์
 
1. นางสาวเบญจรัตน์  ศรีพรม
2. นายบุญทม  วันสูง
 
628 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านวาวี 1. เด็กชายธวัชชัย   ศิริชัยวงษ์
2. เด็กหญิงพัชรี   คามนิรมิต
 
1. นายสุธี  สอนน้อย
2. นางสาววรารัตน์  นากาศ
 
629 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวาวี 1. เด็กชายพรรษวัฏ  ลอปู
2. เด็กหญิงสุภาดา  จะปะ
3. เด็กชายอาห่า  แลเชอ
 
1. นายอนุพงษ์  สมศรี
2. นางเปล่งศรี  ลิ้มขจร
 
630 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 74 เงิน 6 โรงเรียนบ้านวาวี 1. เด็กชายชาติชัย  จะนู
2. เด็กชายวทัญญู  เชอหมื่อ
3. เด็กชายเกรียงไกร   ปรีชาแก้วการ
 
1. นายบุญทม   วันสูง
2. นายสมศักดิ์  ศรีวรรณะ
 
631 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 96.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวาวี 1. เด็กชายคงกช  เชอหมื่อ
2. เด็กชายประสพทรัพย์  ศิริชัยวงษ์
3. เด็กชายวรพล  รักยอดยิ่ง
 
1. นางสาวสุรัชญา  พิศาลไพโรจน์
2. ว่าที่ร้อยเอกเสรี  เชื้ออ้วน
 
632 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านวาวี 1. เด็กหญิงพิยดา  มิตยะสิทธิ์
 
1. นางวิไลลักษณ์  อินธิมา
 
633 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวาวี 1. เด็กชายปราการ  แซ่หว่าง
2. เด็กหญิงสุภาธิดา  จาง
 
1. นางเยาวลักษณ์  วงค์เที่ยง
2. นางสาววรรณทนา  สุวรรณรินทร์
 
634 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านวาวี 1. เด็กชายชำนาญ  ลาหุเมอเนอ
 
1. นางสาวสุรัชญา  พิศาลไพโรจน์
 
635 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 66 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านวาวี 1. เด็กชายสมชาย  แซ่ลี้
 
1. นายศรายุทธ  แก้วเรือน
 
636 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านวาวี 1. เด็กชายบุญเสริม  แซ่ยั้ง
2. เด็กชายปัญญา  รักพนชีวี
3. เด็กชายสมชาย  แซ่หลี่
 
1. นางสาวสุรัชญา  พิศาลไพโรจน์
2. นางสาววสุกัญญา   ชุมภู
 
637 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวาวี 1. เด็กชายคณาธิป  ภูวโรจน์ชัยกุล
2. เด็กชายรตน   เวียงบรรพต
3. เด็กชายอาเก่อ  เชอหมื่อ
 
1. นางสาวสุรัชญา  พิศาลไพโรจน์
2. นางสาววรารัตน์   นากาศ
 
638 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 80 ทอง 12 โรงเรียนบ้านศาลา 1. เด็กชายอาโก  มาเยอะ
 
1. นางจำเรียง  มีมานะ
 
639 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 82.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสักพัฒนา 1. เด็กชายภูวนาจ   แสงวิมล
 
1. นางสาวกนกวรรณ   แสนศิริ
 
640 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านสักพัฒนา 1. เด็กชายบรรณสิทธิ์   ยามี
 
1. นางสาวกนกวรรณ   แสนศิริ
 
641 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 73 เงิน 11 โรงเรียนบ้านสักพัฒนา 1. เด็กหญิงวรินกานต์   แก้วอนันต์
 
1. นางรุ่งทิพย์  เครือพาน
 
642 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 76 เงิน 7 โรงเรียนบ้านสัน 1. เด็กหญิงขวัญปภัสร์  เต็มประดา
2. เด็กชายชัชพงศ์   แซ่ท้าว
3. เด็กชายธนัท   สุภรณ์
4. เด็กชายนิพิฐพนธ์  โกมลมุสิก
5. เด็กหญิงวรัชยา   ยาวุฒิ
6. เด็กชายไกรวิชญ์  ศรีสุยงค์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีมงคล  กันติ๊บ
2. นายสุริยัน  สุภาคำ
3. นางสาวภคมณ  มหาไม้
 
643 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 73 เงิน 4 โรงเรียนบ้านสัน 1. เด็กชายคณิศร   แซ่ท้าว
2. เด็กชายลาภวัต  อุ่นใน
3. เด็กหญิงสุฐิตา  ไอครรัมย์
4. เด็กหญิงเกตุสุนีย์  แซ่เท้า
5. เด็กชายไกรวี  ศรีสุยงค์
6. เด็กหญิงไอริณ  ท้าวกูลพัฒน์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีมงคล  กันติ๊บ
2. นายสุริยัน   สุภาคำ
3. นางสาวภคมณ  มหาไม้
 
644 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85.33 ทอง 5 โรงเรียนบ้านสัน 1. เด็กหญิงภูริษา  เบญจวรรณ
 
1. นายประดิษฐ์   กาวินชัย
 
645 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสัน 1. เด็กชายกฤษดากร  กิ่งแก้ว
2. เด็กชายพีรพงศ์   นนทะสายา
 
1. นายชัยสิทธิ์  ตั้งแปลง
2. นายประดิษฐ์  กาวินชัย
 
646 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสัน 1. เด็กชายพงศภัค  วรรณศรี
2. เด็กชายเจตนิพันธ์  ยาวุฒิ
 
1. นางสาวรสริน   มูลแก้ว
2. นางจารุวรรณ  งามดี
 
647 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 78 เงิน 5 โรงเรียนบ้านสันกลาง(ราษฎร์พัฒนา) 1. เด็กชายณัฐพล  สุขสม
2. เด็กชายธนกฤต  แก้วพร้อมฤกษ์
3. เด็กหญิงวิลาสินี  ดวงจิตร
 
1. นางสาวพรนัชชา  ชัยยา
 
648 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านสันกลาง(ราษฎร์พัฒนา) 1. เด็กหญิงกชกร  สุวิมลตระกูล
2. เด็กหญิงกานต์ธิดา  หมื่นไชยวงค์
3. เด็กหญิงณัฐนรี  นวลใส
4. เด็กหญิงตรีทิพย์นิภา  หันชะนา
5. เด็กหญิงพรธิดา  จิระพนาลัย
6. เด็กหญิงวัชโรทัย  กลิ่นสนิท
7. เด็กหญิงวิลาสินี  ดวงจิต
8. เด็กหญิงหมวย  ตี่หน่า
9. เด็กหญิงอัจฉรา  ศรีธิ
10. เด็กหญิงเนตรอัปสร  ปัญญา
 
1. นางพุทธชาติ  ยะใจมั่น
2. นายมนตรี  นวลจีน
 
649 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านสันกลาง(ราษฎร์พัฒนา) 1. เด็กชายวีรพงษ์  จูเปาะ
 
1. นายมนตรี  นวลจีน
 
650 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 71 เงิน 8 โรงเรียนบ้านสันกลาง(ราษฎร์พัฒนา) 1. เด็กหญิงนริศรา  ธิวัง
 
1. นายยงยุทธ  แข็งขยัน
 
651 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 74 เงิน 8 โรงเรียนบ้านสันกลาง(ราษฎร์พัฒนา) 1. เด็กหญิงวัชโรทัย  กลิ่นสนิท
 
1. นายยงยุทธ  แข็งขยัน
 
652 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 75.9 เงิน 6 โรงเรียนบ้านสันกลาง(ราษฎร์พัฒนา) 1. เด็กหญิงนรีรัตน์  จันทร
2. เด็กหญิงหมวย  ตี่หน่า
 
1. นางสาวกรองกานต์  ชูทิตย์
 
653 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านสันกลาง(ราษฎร์พัฒนา) 1. เด็กชายพีรทัต  นาอ๋อ
 
1. นางสาวกาญจนา  ปัญญาหลวง
 
654 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 84 ทอง 7 โรงเรียนบ้านสันก้างปลา 1. เด็กชายรัชพล  ปัญญาอ้าย
 
1. นางเนตรนภา  แสนศิริ
 
655 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 84.65 ทอง 7 โรงเรียนบ้านสันต้นดู่ 1. เด็กชายชัยวุฒิ  อุดเครือ
 
1. นางสาวแสงรุ้ง  โพธิ์คำ
 
656 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 71 เงิน 10 โรงเรียนบ้านสันต้นดู่ 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  สมวรรณ
 
1. นางพรรณละเอียด  พรมตัน
 
657 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 70 เงิน 8 โรงเรียนบ้านสันต้นดู่ 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  สายหนุน
2. เด็กชายบัญญวัต  อุตมา
3. เด็กชายสิทธิพล  ปิยะลังกา
 
1. นางสาวแพรพิไล  ปินตาสุข
 
658 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3 63 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านสันต้นผึ้ง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  อินต๊ะ
 
1. นางกาญจนา  อุตใจ
 
659 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 50 เข้าร่วม 13 โรงเรียนบ้านสันต้นผึ้ง 1. เด็กหญิงนัทธ์ชนัน  ใจงามกุล
 
1. นางพิมพาภรณ์  บุญมา
 
660 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันต้นผึ้ง 1. เด็กหญิงกรกนก  มหาไม้
 
1. นางพิมพาภรณ์  บุญมา
 
661 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 80 ทอง 14 โรงเรียนบ้านสันต้นผึ้ง 1. เด็กชายปรัตถกร   ติ๊บปาละ
2. เด็กชายภัคพล  ใจแก้ว
3. เด็กชายสิทธิกร  ทาแกง
 
1. นางสาวสาวิตรี  ตันแก้ว
 
662 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 77 เงิน 14 โรงเรียนบ้านสันต้นผึ้ง 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  วังมูล
2. เด็กหญิงณัฐริกา  อินโน
3. เด็กหญิงทิพวรรณ  อุดใจ
 
1. นางสาวสาวิตรี  ตันแก้ว
 
663 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.1-ป.3 76 เงิน 5 โรงเรียนบ้านสันมะเค็ดสันขี้เหล็กหัวฝายพัฒนา 1. เด็กชายจิรภาส  คิดอ่าน
 
1. นางสาวสุมินตรา  หลวงตัน
 
664 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 82 ทอง 8 โรงเรียนบ้านสันมะเค็ดสันขี้เหล็กหัวฝายพัฒนา 1. เด็กหญิงมนัสนันท์  วงศ์เตรียมใจ
 
1. นางปินบาน  ไชยลังกา
 
665 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสันสลี 1. เด็กชายจิรายุทธ  ทาอภัย
2. เด็กชายศิรวุฒิ  แก้วตา
3. เด็กชายอภิชาติ  ชัยฤทธิ์
 
1. นางสาวจันทร์ฟู  กองคำ
2. นายสรรเสริญ  เหม็งทะเหล็ก
 
666 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 76 เงิน 5 โรงเรียนบ้านสันสลี 1. เด็กชายจิราภัทร  เกียรติจิรกุล
2. เด็กชายอนุชา  ตาคำ
3. เด็กชายเฉลิมชัย  ชุมภู
 
1. นางสาวจันทร์ฟู  กองคำ
2. นายสรรเสริญ  เหม็งทะเหล็ก
 
667 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 37 เข้าร่วม 14 โรงเรียนบ้านสิบสอง 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  จันตาแก้ว
 
1. นางสาวชญานิษฐ์  นิมิตเกียรติสกุล
 
668 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสิบสอง 1. เด็กหญิงแพรววนิต  แสนขัติยรัตน์
 
1. นางสาวชญานิษฐ์  นิมิตเกียรติสกุล
 
669 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 47.58 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กชายภานุวิชย์  หน่อคำ
2. เด็กชายรัฐพล  แซ่ยั้ง
 
1. นายอินทวงศ์  ต่อสติ
 
670 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กหญิงจันทรา  วงศ์ใหญ่
 
1. นางสาวเบญจลักษณ์  เวฬุบรรณ
 
671 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองยาว 1. เด็กหญิงปรางทิพย์  สุภาวดี
 
1. นางสาวหยาดพิรุณ  วงค์คำยอด
 
672 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 51.69 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านหนองยาว 1. เด็กชายพอเพียง  ตามี่
2. เด็กชายอาทิตย์ชยนนท์  สุจริต
 
1. นางสาววิภาวรรณ  ฐานะกิจ
2. นางสาวสายฝน  สุวรรณดี
 
673 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองยาว 1. เด็กชายคิมหันต์  ศรีสันติ
 
1. นายชูรพล  กำทอง
 
674 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 85.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองยาว 1. เด็กชายกิติวุฒิ  เกี๋ยงมะนา
 
1. นายเกพงษ์  คณะวงค์
 
675 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองยาว 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ขัติวงค์
2. เด็กหญิงปาลิตา  แสนใจ
3. เด็กหญิงพรนิภา  เสนาวงค์
4. เด็กหญิงพัณณิตา  จรรยา
5. เด็กหญิงวรัญญา  ครองยุติ
6. เด็กหญิงวริศรา  สุขกะเสริม
 
1. นางโสภิณ  รัตนวิจิตร
2. นางสาวเนรัญชลา  อินต๊ะนางแล
3. นางสาวหยาดพิรุณ  วงค์คำยอด.
 
676 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองยาว 1. เด็กชายจีรพัส  เสียงถึก
2. เด็กหญิงจุฬาตรีกูล  จันดาวงค์
3. เด็กหญิงศิรดา  ตาวงค์
 
1. นางสาวสุภัสสรา  ชัยชนะ
2. นางโสภิณ  รัตนวิจิตร
 
677 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 63 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านหนองเก้าห้อง 1. เด็กหญิงกาหลง  จะวอ
 
1. นางนิตยาพร  ปัญญาอุดม
 
678 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 20 เข้าร่วม 13 โรงเรียนบ้านหนองเก้าห้อง 1. เด็กหญิงณัฐชยา  ทองกก
 
1. นางสาวกัญญาวีร์  สว่างทิตย์
 
679 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 64 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านหนองเก้าห้อง 1. เด็กหญิงสุภัสสร  ผาแก้ว
2. เด็กหญิงสุภัสสร  ผาแก้ว
 
1. นายประภาส  ขนาดใหญ่
2. นางสาวกัญญาวีร์  สว่างทิตย์
 
680 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 70 เงิน 8 โรงเรียนบ้านหัวฝาย 1. เด็กหญิงวรวี  ลุงตี้
 
1. นางธัญญาภรณ์  เรือนอินทร์
 
681 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 29 เข้าร่วม 6 โรงเรียนบ้านหัวฝาย 1. เด็กหญิงบูสะ  มาเยอะ
2. เด็กชายเอกภพ  เยต๊ะ
 
1. นางสาววารุณี  พรมเทศ
2. นางธัญญ์ญาฎา  แข็งขยัน
 
682 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 42 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านหัวฝาย 1. เด็กหญิงศศิพร  มาเยอะ
 
1. นางธัญญ์ญาฎา  แข็งขยัน
 
683 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 76 เงิน 5 โรงเรียนบ้านหัวฝาย 1. เด็กหญิงกาญจนาพร  ธิยากรณ์
2. เด็กหญิงศศิวพรร  ศรีวิลาศ
3. เด็กหญิงเอเอซา  โวยแม
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์  คำสอน
2. นางนงคราญ  เสียงแขก
 
684 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 77.25 เงิน 8 โรงเรียนบ้านหัวฝาย 1. เด็กหญิงญาดา  ลุงซอ
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์  คำสอน
 
685 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 78 เงิน 5 โรงเรียนบ้านหัวฝาย 1. เด็กหญิงลาลาเท  โวยแม
2. เด็กหญิงวรดา  เยต๊ะ
3. เด็กหญิงแก้วตา  กอละ
 
1. นางสาวอินทิรา  รุมาส
2. นางธัญญาภรณ์  เรือนอินทร์
 
686 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 82 ทอง 12 โรงเรียนบ้านห้วยกล้า 1. เด็กหญิงกันธิชา  หมื่อแล
2. เด็กชายธวัชชัย  คีรีคามสุข
 
1. นางสาวชาวิณี  สำลี
2. นางทัศนีวรรณ   นงเยาว์
 
687 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 84 ทอง 10 โรงเรียนบ้านห้วยกล้า 1. เด็กชายธวัชชัย  คีรีคามสุข
 
1. นายชนก  วรรณสอน
 
688 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 84 ทอง 8 โรงเรียนบ้านห้วยกล้า 1. เด็กหญิงอริสา  หมื่อแล
 
1. นายชนก  วรรณสอน
 
689 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 65 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น 1. เด็กหญิงภัสสร  หมื่อแล
 
1. นางสาวนวพร  เทพมณี
 
690 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น 1. นางสาวณัฐวดี  เยอเฉอะ
2. เด็กหญิงมัลลิกา  จันทร์ศิริ
 
1. นายรัชชานนท์  วันเพ็ญ
2. นายสิทธิโชค  แซ่พร่าน
 
691 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 74 เงิน 8 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น 1. นางสาวจันทมณี  จะเต๊าะ
2. นางสาวนันทิดา  เปียงแหล่
 
1. นายรัชชานนท์  วันเพ็ญ
2. นางสาวสุภาลินี  คุณขยัน
 
692 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 50 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น 1. เด็กหญิงกัลยากร  วิบูลวิโรจน์กุล
 
1. นางสาวนวพร  เทพมณี
 
693 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 83 ทอง 6 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น 1. นายกนก  ซินเจ๋า
2. นางสาวนลินทิพย์  ศรีวงค์เพชร
 
1. นางสาวสุภาลินี  คุณขยัน
2. นายโยธิน  ปงสนิทย์
 
694 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น 1. เด็กชายไชยวัฒน์   ปอแสง
 
1. นางสาวสุภาลินี  คุณขยัน
 
695 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 60.33 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น 1. เด็กชายนิพนธ์  จะคะ
2. เด็กชายอาทิตย์  แลปาย
 
1. นางสาวสุภาลินี  คุณขยัน
2. นายโยธิน  ปงสนิทย์
 
696 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น 1. นายจะหย่อ  เลาะปู
2. นายมาธิ  เลาะปู
 
1. นางสาวสุภาลินี  คุณขยัน
2. นายโยธิน  ปงสนิทย์
 
697 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น 1. นายจักรี  จะมู
2. นายมาราคิ  เลาะปู
 
1. นางสาวสุภาลินี  คุณขยัน
2. นายโยธิน  ปงสนิทย์
 
698 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น 1. เด็กหญิงธีรดา  แบทู
2. เด็กหญิงนาราพร  ปอแสง
3. เด็กหญิงพัชรี  เบเช
4. เด็กหญิงรัชนีกร  กำเนิดภูรี
5. เด็กหญิงเปรมสินี  พัชรบำรุงกุล
 
1. นายอนิวรรต  กองพินธ์
2. นางสาวเหมือนฤทัย  เหมืองจา
 
699 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 78 เงิน 5 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น 1. นางสาวชนากานต์  แซ่ย้าง
2. เด็กหญิงสวรินทร์  แลเชอะ
 
1. นายบัณฑิต  วุยแพ
2. นายสมชัย  โกพอ
 
700 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 88 ทอง 4 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น 1. เด็กหญิงกานต์สินี  เชอกอง
 
1. นางสาวสุภาวดี  กาจะลากี
 
701 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น 1. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  เลเฉอะ
 
1. นางสาวสุภาวดี  กาจะลากี
 
702 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 77 เงิน 6 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น 1. เด็กหญิงนิจวิภา  แซ่เติ๋น
2. เด็กหญิงวิชญาดา  ปิยอนันต์ธรรม
3. เด็กหญิงแก้วเกล้า  ปอแสง
 
1. นายอนิวรรต  กองพินธ์
2. นางสาวศิริพร  อภิญญารัตนกุล
 
703 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 84 ทอง 9 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น 1. เด็กหญิงทิฆัมพร  หมื่อแล
2. เด็กชายศุภกฤต  ทรัพย์เกษตร
 
1. นายไพบูลย์  กะโพ
2. นายสมชัย  โกพอ
 
704 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น 1. เด็กหญิงจอมขวัญ  เชอมือ
2. เด็กหญิงสุภาษิณี  เล็กจันทร์
3. เด็กชายเกรียงไกร   มาเยอะ
 
1. นายโยธิน  ปงสนิทย์
2. นายสิทธิโชค  แซ่พร่าน
 
705 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น 1. เด็กชายจักรี  จะมู
2. นายมากุ๊   เลาะปู
3. เด็กชายสุรชัย   หมื่อแล
 
1. นายโยธิน  ปงสนิทย์
2. นางสาวสุภาลินี  คุณขยัน
 
706 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น 1. เด็กชายธนกฤต  เชอกอง
2. เด็กชายอาใจ  อาจอ
3. เด็กชายเกรียงไกร   มาเยอะ
 
1. นายโยธิน  ปงสนิทย์
2. นายสิทธิโชค  แซ่พร่าน
 
707 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น 1. นางสาวกุลธิดา  คำมุย
2. นางสาวนลินทิพย์   ศรีวงเพชร
3. นางสาวน้ำฝน   เบียข่อง
 
1. นายโยธิน  ปงสนิทย์
2. นายรัชชานนท์  วันเพ็ญ
 
708 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น 1. เด็กชายธนกฤต  เชอกอง
2. เด็กชายธีรวัฒน์  เชอกอง
3. เด็กหญิงวิรดา  มาเย่อ
 
1. นายโยธิน  ปงสนิทย์
2. นายสิทธิโชค  แซ่พร่าน
 
709 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น 1. นางสาวอภิญญา   อาโย
2. เด็กหญิงเกสรา   โกยเหย่อ
3. นายเฉลิม  คีรีแก้ว
 
1. นายโยธิน  ปงสนิทย์
2. นางสาวสุภาลินี  คุณขยัน
 
710 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น 1. เด็กชายฐิติวัฒน์  เกียรติธนโรจน์
2. เด็กหญิงมาริษา  อาจอ
3. เด็กหญิงสโรชา  แลเชอ
 
1. นายโยธิน  ปงสนิทย์
2. นายรัชชานนท์  วันเพ็ญ
 
711 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  พนาศรีจินดา
2. นางสาวชนากานต์  แซ่ย้าง
3. นายเอกชัย   อาส่า
 
1. นายโยธิน  ปงสนิทย์
2. นายสิทธิโชค  แซ่พร่าน
 
712 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 89.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น 1. นางสาวจีรนันท์  หมื่อแล
2. นางสาวรุ่งทิพย์  มอโป๊ะกู่
3. นางสาวศศิธร  เยปอกู่
 
1. นายสมชัย  โกพอ
2. นายบวรเดช  นัยติ๊บ
 
713 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 82 ทอง 13 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น 1. เด็กหญิงกานต์รวี  แก้วเพียร
2. เด็กหญิงรินลดา  แลเฉอะ
3. เด็กชายวิโรจน์  เรเชอร์
 
1. นางสาววิไลพร  แสนเจริญธนโชติ
2. นายอนิวรรต  กองพินธ์
 
714 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 61 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านห้วยมะซาง 1. เด็กหญิงอรจิรา  ลิปอ
2. เด็กหญิงอุษณีย์  ลิปอ
 
1. นายจิรัฏฐ์  คชลัย
2. นางสาวมณธิชา  คณะโจทย์
 
715 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80.8 ทอง 11 โรงเรียนบ้านห้วยมะซาง 1. เด็กหญิงสุชัญญา  ลิปอ
 
1. นายจิรัฏฐ์  คชลัย
 
716 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 87 ทอง 5 โรงเรียนบ้านห้วยมะซาง 1. เด็กชายอนุทัย  อรชุนเวคิน
 
1. นางรัตนา  กันทา
 
717 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 74 เงิน 5 โรงเรียนบ้านห้วยมะซาง 1. เด็กหญิงวิไลพร  จะสือ
 
1. นางสาวทิพกฤตา  ทิพย์ป้อ
 
718 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.4-ป.6 66 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านห้วยมะแกง 1. เด็กหญิงนิชดา  ศรีจางวาง
 
1. นางสาวกัตติกา  ชัชวาลปรีชา
 
719 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 62 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านห้วยมะแกง 1. เด็กหญิงธนาพร  ปะกู
 
1. นางสาวธันยพร  ลือชา
 
720 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยมะแกง 1. เด็กชายดาวิ  วิลัย
2. เด็กชายพิสิษฐ์  มงคลเลิศนภา
 
1. นายจักรพงศ์  อิ่นคำ
2. นายสุพัฒน์  สุอารมณ์
 
721 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 86.45 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยมะแกง 1. เด็กชายณภัทร  จะอื่อ
2. เด็กชายสามารถ  ชัยคำ
 
1. นางสาววีณา  ศรีเมือง
2. นางสาวธันยพร  ลือชา
 
722 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 83 ทอง 4 โรงเรียนบ้านห้วยมะแกง 1. เด็กหญิงชลธิชา   พงศ์วิบูลพิทยา
2. เด็กหญิงธารปภัสร์  ย่ายี๋
 
1. นางอุทัยทิพย์  จันต๊ะวงษ์
2. นางสาวอัญชิษฐา  เทพท้าว
 
723 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยมะแกง 1. เด็กหญิงนาตอง  มงคล
2. เด็กหญิงวราพร  ใอสอ
 
1. นางอุทัยทิพย์  จันต๊ะวงษ์
2. นางสาวอัญชิษฐา  เทพท้าว
 
724 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยมะแกง 1. เด็กชายณฐภัค  มงคลเลิศนภา
2. เด็กชายธนภัทร  ทรายคำ
3. เด็กชายธีรเดช  ลิคำ
 
1. นางสาวกัตติกา  ชัชวาลปรีชา
2. นางสาววีณา  ศรีเมือง
 
725 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยมะแกง 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  ศรีจันทร์
 
1. นางสาวกัตติกา  ชัชวาลปรีชา
 
726 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 1. เด็กหญิงพิมพ์วิไล  จะยอ
 
1. นางสาววรางคณา  ใจเปรมปรีดี
 
727 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 1. เด็กชายภัทรพล  จะอู๋
2. เด็กหญิงอรจิตร  จะก่าหลง
 
1. นางสาวชาริณี  บุญปั๋น
2. นางสมนึก  คฤหานนท์
 
728 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 1. เด็กชายภัทรกร  จะนิ
2. เด็กหญิงรักษิณา  จะฟะ
 
1. นางสมนึก  คฤหานนท์
2. นางสาวชาริณี  บุญปั๋น
 
729 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 1. เด็กชายธนวิชญ์  จะแจะ
 
1. นางสาววรางคณา  ใจเปรมปรีดี
 
730 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81 ทอง 6 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 1. เด็กชายธนวัต  แสงฮอง
 
1. นางสาววรางคณา  ใจเปรมปรีดี
 
731 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 1. เด็กหญิงกรวลัย  จะปอ
2. เด็กชายธวัชชัย  จะพือ
3. เด็กชายพัสกร  แสงฮอง
 
1. นางสาวพิมพร  แก้ววงค์เขียว
2. นางพิมพ์ใจ  รินรัมย์
 
732 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 1. เด็กชายพงศกร  จะลาหลวง
2. เด็กชายพลกฤต  แสงฮอง
3. เด็กหญิงมณฑิตา  ก๋องประมูล
 
1. นางสาวพิมพร  แก้ววงค์เขียว
2. นางสาวสาลิณึี  ศรียานะ
 
733 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 81.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 1. เด็กหญิงชยานี  จะก่า
2. เด็กหญิงศศิธร  จะแส
3. เด็กหญิงสาริกา  คะแซ
 
1. นางสาวกาญจนา  ขันแก้ว
2. นางสาววรางคณา  ใจเปรมปรีดี
 
734 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 1. เด็กหญิงดารินทร์  จะที
2. เด็กหญิงลลิตา  จะกุนี
3. เด็กหญิงสาริกา  คะแซ
 
1. นางสาวพิมพ์ใจ  รินรัมย์
2. นางสมนึก  คฤหานนท์
 
735 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง 6 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 1. เด็กชายกนกพล   แก่หนาน
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  จะทะ
3. เด็กชายทินภัทร  จะลอ
 
1. นายดุสิต  คฤหานนท์
2. นายสงกรานต์  งามดี
 
736 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 1. เด็กชายธนวัตน์  จะหา
2. เด็กชายพิสิษฐ์  จะแส
3. เด็กชายวทัญญู  จะตู
 
1. นายดุสิต  คฤหานนท์
2. นายสงกรานต์  งามดี
 
737 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 70 เงิน 7 โรงเรียนบ้านห้วยสะลักวิทยา 1. เด็กชายจิรายุ  อ้ายยี่
2. เด็กชายทิตพล  หมื่อโป
3. เด็กชายพงศธร  เยเฌอกู่
4. เด็กชายศิริวัฒน์  พรมชาติ
5. เด็กชายหล่อฉ่า  เปียเซ
6. เด็กชายอภิวัฒน์  หวุ่ยเชอกู่
 
1. นายสัมฤทธิ์  จิตรเกษม
 
738 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยสะลักวิทยา 1. เด็กหญิงกลิกา  วงค์เขตต์
2. เด็กหญิงกันยากร  มาเยอะ
3. เด็กหญิงลีโย  วุยแม
 
1. นางสาวรจนา  คำเย็น
 
739 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านห้วยส้านพลับพลา 1. เด็กหญิงเปมีกา  จุลเจิม
 
1. นางวิชิตา  หัตถกอง
 
740 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ 1. เด็กหญิงพิชชาพร  เมอแล
 
1. นางมนต์ทิพย์  รัศมี
 
741 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6 55 เข้าร่วม 13 โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ 1. เด็กหญิงสุนิสา  แสกะ
 
1. นายชุติพงศ์  เสนาโปธิ
 
742 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 66 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ 1. เด็กหญิงกณิกา  อายี
2. เด็กหญิงหมี่เตอะ  เชอหมื่อ
 
1. นายชุติพงศ์  เสนาโปธิ
2. นางสาววริญพัชร์  ฟูวงศ์
 
743 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 80 ทอง 5 โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ 1. นางสาวกรรณิการ์  เยเบียง
2. เด็กหญิงธนัชชา  เชอมือ
 
1. นางสาววริญพัชร์  ฟูวงศ์
2. นายชุติพงศ์  เสนาโปธิ
 
744 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ 1. เด็กหญิงธิญาดา  ดวงไพร
2. เด็กหญิงสุนิสา  แสกะ
3. เด็กหญิงอภิญญา  จะบู
 
1. นางสาวพิชญา  อินปัญญา
 
745 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ 1. นางสาวกรรณิการ์  เยเบียง
2. เด็กหญิงสุพัตรา  ยาหยี
3. เด็กหญิงอ้ามู  อาซอง
 
1. นางสาวอัจฉราพร  ตาจุมปา
2. นางสาวณัฏฐิกา  ไชยาพันธุ์
 
746 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ 1. เด็กหญิงบูมือ  เชอมือ
2. เด็กหญิงวิภา  หมื่อแล
3. เด็กหญิงอาทิตยา  เวยลอง
 
1. นายอุเทน  ปิงวงศ์
 
747 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ 1. เด็กชายจรัสพงษ์  คะติ
2. เด็กชายไมตรี  เชอหมื่อ
 
1. นายอนุสรณ์  สีลา
 
748 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 64 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ 1. เด็กหญิงกมลศรี  เยเบียง
2. เด็กหญิงมัลลิกา  เยเบียง
 
1. นายอนุสรณ์  สีลา
 
749 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 78 เงิน 8 โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ 1. เด็กหญิงอัญชลี  มาเยอะ
 
1. นางมนต์ทิพย์  รัศมี
 
750 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 76 เงิน 6 โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ 1. เด็กหญิงนาซ้อ  ลาหู่นะ
 
1. นางสาวประภาศรี  กุศล
 
751 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ 1. เด็กชายยูดา  จะแฮ
2. เด็กชายวินัย  จะสอ
3. เด็กชายสุรเดช  ลาหู่นะ
 
1. นางมนต์ทิพย์  รัศมี
2. นางสาวสาวิตรี  ตาแก้ว
 
752 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 92 ทอง 4 โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ 1. เด็กหญิงซาร่า  หมื่อโป
2. เด็กหญิงวนิดา  หมื่อแล
 
1. นางสาวบุปผา  ภูครองทุ่ง
 
753 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ 1. เด็กชายซูซาน  แบทู
2. เด็กชายตนุสรณ์  หมื่นจะคา
3. เด็กหญิงมยุรี  คะบู่
4. เด็กชายลิยึ  อางี
5. เด็กชายศตวรรษ  เชอหมื่อ
6. เด็กชายศุภกฤต  หมื่อแล
 
1. นางสาวประภาศรี  กุศล
2. นางจุฬาลักษณ์  มุดนันชัย
3. นางสาวปวีณ์วิชญ์  ศิวะปรัชญ์
 
754 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 71 เงิน 5 โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ 1. เด็กหญิงฐิดายุ  ยศวงศ์
2. นายอาแม  เชอหมื่อ
 
1. นางสาววริญพัชร์  ฟูวงศ์
 
755 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 75 เงิน 4 โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ 1. เด็กชายกิตติพงษ์  เชอหมื่อ
2. เด็กชายทวิชัย  อางี่
3. เด็กชายสมศักดิ์  ปอแส
 
1. นายอรรถสิทธิ์  สุขพันธ์
2. นายอุเทน  ปิงวงค์
 
756 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ 1. เด็กชายพิชิต  หมื่อแล
2. เด็กชายสิงหา  มาเยอะ
3. เด็กชายอาโด่  วุยแม
 
1. นายอรรถสิทธิ์  สุขพันธ์
 
757 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 80 ทอง 4 โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ 1. เด็กหญิงนภัสสร  เยเบียง
2. เด็กหญิงรัตติกาล  เยเบียง
3. เด็กหญิงอลิชา  เยเบียง
 
1. นายอรรถสิทธิ์  สุขพันธ์
2. นายอุเทน  ปิงวงค์
 
758 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ 1. นางสาวกิตติกา  จะบู
2. นางสาวบูก่า  เชอมือ
3. นางสาวบูยุ่ม  เชอมือ
 
1. นายอรรถสิทธิ์  สุขพันธ์
 
759 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ 1. เด็กหญิงจริญพร  ปะบือ
2. เด็กหญิงหมี่โบ  อายี
3. เด็กหญิงอโนทัย  จะติ
 
1. นายอรรถสิทธิ์  สุขพันธ์
2. นายอุเทน  ปิงวงค์
 
760 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ 1. นางสาวบูยึ  เชอมือ
2. นางสาวรัตนา  จะสอ
3. นางสาวออย  มาเยอะ
 
1. นายอรรถสิทธิ์  สุขพันธ์
2. นายอุเทน  ปิงวงค์
 
761 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ 1. เด็กชายดนัย  เชอหมื่อ
2. นายศักดิ์ชัย  มาเยอะ
3. นายสุพจน์  มาเยอะ
 
1. นายอรรถสิทธิ์  สุขพันธ์
2. นายอุเทน  ปิงวงค์
 
762 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ 1. เด็กชายพาโน  เชอหมื่อ
2. นายยาแอ  อาซอง
3. นายอาก่อ  หมื่อแล
 
1. นายอรรถสิทธิ์  สุขพันธ์
2. นายอุเทน  ปิงวงค์
 
763 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ 1. นางสาวบูก่า  เชอหมื่อ
2. นางสาวบูยุ่ม  เชอหมื่อ
3. นางสาวรัตนา  ลาหู่นะ
 
1. นายกฤชพล  กัมปะหะ
2. นายณรงค์ฤทธิ์  สีลิน
 
764 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 92 ทอง 4 โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ 1. เด็กหญิงณัฐชา  เชอหมื่อ
2. เด็กหญิงดรุณี  จะแต
3. เด็กหญิงพิมพ์กานต์  หมื่นจะคา
 
1. นางสาวเมทินี  จะคำ
 
765 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3 64 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านห้วยหมอเฒ่า 1. เด็กชายจักรพันธ์  วงค์เจริญ
 
1. นางสาวสุพัตรา  ดวงสนิท
 
766 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยหมอเฒ่า 1. เด็กชายนิติพล  ยาจันทร์
 
1. นายชินกร  แต้มรู้
 
767 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 83 ทอง 11 โรงเรียนบ้านห้วยหมอเฒ่า 1. เด็กหญิงชัชนันท์  ไทยสวัสดิ์
2. เด็กชายศิรวิทย์  อุยี่
 
1. นางกาญจนา  จินะกาศ
 
768 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหมอเฒ่า 1. เด็กหญิงจริยา  ลุงกอ
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  อุ่นเรือน
3. เด็กหญิงธีราพร  โกสุโธ
4. เด็กหญิงภรทิตย์  แลเชอร์
5. เด็กหญิงรินรดา  ศรีสวัสดิ์
6. เด็กหญิงสุคนธ์ทิพย์  ขัดดี
7. เด็กหญิงส้ม  ลั้ว
8. เด็กหญิงอรพรรณ  มูเซอ
9. เด็กหญิงเดือนนภา  ลุงเทือง
10. เด็กหญิงโสภา  ปินตา
 
1. นางณัฏฐ์ชุดา  จอมแก้ว
2. นางวิภาดา  ยะตา
3. นายอุดมศักดิ์  สันสมบัติ
 
769 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยหมอเฒ่า 1. เด็กชายสุรินทร์  จูเปาะ
 
1. นางณัฏฐ์ชุดา  จอมแก้ว
 
770 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยหมอเฒ่า 1. เด็กหญิงฐิติกานต์  ดวงคำ
2. เด็กหญิงธมนวรรณ  จอมทา
3. เด็กหญิงปนัดดา  ความเพียร
4. เด็กหญิงปิยพร  กันประเวท
5. เด็กหญิงศศินิภา  บุญรักษ์
6. เด็กหญิงโป่ง  ลุงจ่าม
 
1. นายอุดมศักดิ์  สันสมบัติ
2. นางสมพร  มหาวรรณ
 
771 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 77 เงิน 5 โรงเรียนบ้านห้วยหินลาดใน 1. เด็กชายทวีศักดิ์  ไพรวัลย์กุล
2. เด็กหญิงเกศริน  ศิริ
3. เด็กหญิงเกสรา  ดิแฮ
 
1. นางพณารัตน์  สุตันคำ
2. นางสาวธิดารัตน์  กออำไพ
 
772 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 85 ทอง 5 โรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ย 1. เด็กหญิงกานต์ธิรา  ศรีโพธิ์
 
1. นางวัฒนา   วงศ์เรียน
 
773 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 74 เงิน 7 โรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ย 1. เด็กหญิงจิรัชญา  ชำนิพงษ์
2. เด็กหญิงวิไลวรรณ  กุ่ยแก้ว
3. เด็กหญิงอินทิภา  เซกอ
 
1. นางสาววิชุดา  กอนแก้ว
2. นางสายฝน  เป็งคำ
 
774 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ย 1. เด็กหญิงพัทธนันท์   กันประเวท
2. เด็กหญิงสุตาภัทร  สิงห์ไชย
3. เด็กหญิงสุนารี  กุ่ยแก้ว
 
1. นางฐิตารีย์  ดวงเทพ
2. นางสาววรารัตน์  กันประเวท
 
775 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 71 เงิน 9 โรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ย 1. เด็กชายกษิดิศ   ขันธะวิธี
2. เด็กชายเฉลิมพล  เรเซอร์
 
1. นายทิวัตถ์  วงค์ฟู
2. นายโสพณ  ณ ลำปาง
 
776 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 63 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ย 1. เด็กชายพงศกร  แล่ดู
 
1. นางสาววนัญญา  บุญเรือง
 
777 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 70 เงิน 14 โรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ย 1. เด็กหญิงเสาวนีย์  เว่ยยือ
 
1. นายทิวัตถ์  วงค์ฟู
 
778 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 67 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ย 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  ดอกสนธิ์
2. เด็กชายกฤษฎา  นิศาคร
3. เด็กหญิงปรียาวี  สาน้ำอ่าง
4. เด็กชายพุทธิวัฒน์  พุทธลา
5. เด็กหญิงวัชรา  มีใจดี
6. เด็กชายเฉลิมพล  เรเชอร์
 
1. นายทิวัตถ์  วงค์ฟู
2. นายอุดม  บุญทา
3. นายสมจิตร  จิตอารีย์
 
779 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 83 ทอง 7 โรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ย 1. เด็กหญิงกฤติยาณี  ปินใจนำ
2. เด็กหญิงนันทัชพร   กานวม
 
1. นางสาววนัญญา  บุญเรือง
2. นายสมจิตร  จิตอารีย์
 
780 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 86 ทอง 8 โรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ย 1. เด็กหญิงกมลชนก  อาซอ
2. เด็กหญิงณิชกานต์  แสงคำ
3. เด็กหญิงแสงซื่อ  แสงจันทร์
 
1. นางสาววรารัตน์  กันประเวท
2. นางสาวแวววลี  อุ่นเรือน
 
781 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง 1. เด็กหญิงพรสินี  ชาญกิจพนา
 
1. นางสาวณัฐกานต์  แสนใจงาม
 
782 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง 5 โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง 1. เด็กชายธนัช  จาปิ๋น
2. เด็กหญิงปทิตตา  จะแควะ
3. เด็กชายวันชนะ  จะนิ
 
1. นายจักรพล  ธิหมื่น
2. นางสาวทิพย์วรรณ์  ลางแขก
 
783 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 65 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กหญิงอริสา   ลีทู
 
1. นางอัญชรี  จันทราษฎร์
 
784 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 74 เงิน 7 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กหญิงชนิสร  นังติยะ
 
1. นางอัญชรี  จันทราษฎร์
 
785 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กหญิงรดา  อุยยี
 
1. นางสาวฉันทิกา  นุ่นเพ็ง
 
786 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กหญิงพีรดา  ลิสือ
 
1. นางอัญชรี  จันทราษฎร์
 
787 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 85.67 ทอง 4 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กหญิงพรทิพย์  วุยแม
 
1. นางอัญชรี  จันทราษฎร์
 
788 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 87 ทอง 5 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กหญิงนพวรรณ  วุยสือ
2. เด็กหญิงสุภิสรา  เชอกอ
 
1. นางนัทธีรยา  ศรีวิชัย
2. นางสาวฉันทิกา  นุ่นเพ็ง
 
789 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กชายอาทิตย์  อาจอกู่
 
1. นางพินยา   อินต๊ะไชยวงค์
 
790 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 69 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กหญิงชนาภรณ์  หมื่อแล
2. เด็กหญิงรัตนา  หวู่แมกู่
3. เด็กหญิงลลิตา  เดชานัฐกุล
 
1. นางสาวพิชญ์สกุล  พรหมรังษี
2. นายจิรายุ  เหลี่ยมใส
 
791 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กชายทรงสิทธิ์   เชอกอ
2. เด็กชายธงชัย   อายิ
 
1. นางสาวพิชญ์สกุล  พรหมรังษี
2. นายจิรายุ  เหลี่ยมใส
 
792 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กชายบัญญัติ  มาเยอะ
2. เด็กหญิงรวิพร  ลือปอ
3. เด็กหญิงศิริวรรณ  ตางเปา
4. เด็กชายสุรพงษ์  แลเฉอะ
5. เด็กชายอติวิชญ์  แลนิ
 
1. นายเสกสรร  อินทะวงศ์
2. นายเกียรติศักดิ์  อุตชี
 
793 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กหญิงนภัส  จะแล
2. เด็กหญิงพรทิพย์  วุยแม
3. เด็กหญิงศิริพร  มาเย๊อะ
4. เด็กหญิงสิริกรณ์  ธนาสิริโซติ
5. เด็กหญิงสุภาพร  มาเยอะ
 
1. นายเกียรติศักดิ์  อุตชี
2. นายเสกสรร  อินทะวงศ์
 
794 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กชายวิทวัส  พุทธวงศ์
2. เด็กหญิงสุทธิกานต์  แลเชอะ
 
1. นายเสกสรร  อินทะวงศ์
2. นางสาวพิมพ์ธิดา  บุญตัน
 
795 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กชายธาวิน  มาเยอะ
2. เด็กชายอัศวิน  หวุ่ยแม
3. เด็กชายอาโซ่  มาเยอะ
 
1. นางสาวกรรณิการ์  คำต๊ะ
2. นางนรินทร์จันทร์  สุทธิธรรม
 
796 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 64.66 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  จะทอ
2. เด็กชายณัฐพล  อูแม
3. เด็กชายธนโชติ  จะทอ
4. เด็กหญิงปาริชาติ  โชเชกู่
5. เด็กชายศุภชัย  ลอซา
6. เด็กชายเจษฎาภรณ์  หมื่อแล
 
1. นายวรวิทยา  ลาวตุม
2. นายเกียรติศักดิ์  อุตชี
3. นายเสกสรร  อินทะวงศ์
 
797 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง 9 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กชายเจษฎาภรณ์   หมือแล
 
1. นายวรวิทยา  ลาวตุม
 
798 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 74 เงิน 11 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กหญิงสุภัสสร  หวุ่ยแม
 
1. นางสาวฉันทิกา  นุ่นเพ็ง
 
799 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.4 ทอง 6 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กหญิงกานต์ชนก  แลเชอร์
 
1. นางสาวฉันทิกา  นุ่นเพ็ง
 
800 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86.25 ทอง 5 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กหญิงบูแผ่  อาจอ
 
1. นางสาวพิมพ์ธิดา   บุญตัน
 
801 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กหญิงสายใจ  สมเม็ด
 
1. นางสาวอาจารี  หวายคำ
 
802 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 82 ทอง 9 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  หลี่จา
 
1. นายวรวิทยา  ลาวตุม
 
803 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กชายณัฐพล  อูแม
 
1. นายวรวิทยา  ลาวตุม
 
804 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.68 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กหญิงปาริชาติ  โชเชกู่
 
1. นายวรวิทยา  ลาวตุม
 
805 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 74.2 เงิน 7 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กหญิงชลธิชา   สันอินต๊ะ
2. เด็กหญิงนุศรา  แซ่หยี
 
1. นางสาวรัชพร  มลิกุล
2. นางสาวอาจารี  หวายคำ
 
806 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 91.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กหญิงศิริพร  มาเยอะ
2. เด็กหญิงศุภิสรา   อมตะไกรวงค์
 
1. นางสาวรัชพร  มลิกุล
2. นางสาวอาจารี  หวายคำ
 
807 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กหญิงกัลยา  งามสง่า
2. เด็กหญิงชนิสร  นังติยะ
3. เด็กหญิงณัชชา  ซูผะ
4. เด็กหญิงธวัลรัตน์  วงศ์วิชัย
5. เด็กหญิงนภัส  จะแล
6. เด็กหญิงปวีณา  ลอซา
7. เด็กหญิงสายใจ  สมเม็ด
8. เด็กชายสุรพงษ์  เลาผ่า
9. เด็กหญิงอาตี  แสนปอ
10. เด็กชายเจษฎาภรณ์  หมื่อแล
 
1. นายเสกสรร  อินทะวงศ์
2. นายเกียรติศักดิ์  อุตชี
3. นางสาวพิมพ์ธิดา  บุญตัน
 
808 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 86.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กชายซาเล็ม  โต๊ะซาลางอ
2. เด็กหญิงพรชิตา  หมื่อโปกู่
3. เด็กหญิงมะลิ  ลอซา
4. เด็กหญิงลลิดา  สินเช้า
5. เด็กหญิงวันทนา  จูติ
 
1. นายเกียรติศักดิ์  อุตชี
2. นางสาวพิมพ์ธิดา  บุญตัน
 
809 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 68 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กหญิงกชกร   แซ่ลี
2. เด็กหญิงชาลิสา  ศรีละพันธ์
3. เด็กหญิงพรทิพย์  อายิ
 
1. นางอัญชรี  จันทราษฎร์
2. นางสาวฉันทิกา  นุ่นเพ็ง
 
810 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 65.3 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กหญิงกานต์สินี  ลิสือ
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  ไอสี
3. เด็กหญิงสุนิสา  คีรีคามสุข
 
1. นางสาวฉันทิกา  นุ่นเพ็ง
2. นางอัญชรี  จันทราษฎร์
 
811 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 80 ทอง 5 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กชายณัฐพล  อุปจักร
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  แซ่ลี้
3. เด็กชายอภิรักษ์  จิราภรณ์โอภาส
 
1. นายณรงค์  สารเร็ว
2. นางวิธิดา  ตาวงค์
 
812 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กชายนพชัย   มอแลกุ
2. เด็กชายมงคล  วุยแม
3. เด็กชายสงกรานต์  คาล่า
 
1. นายณรงค์  สารเร็ว
2. นางวิธิดา  ตาวงค์
 
813 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 80 ทอง 4 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กหญิงถิรพร  มาเยอะ
2. เด็กหญิงพรกนก  แลเชอะ
3. เด็กหญิงพิมพ์ชนก   พิไลมณีกุล
4. เด็กหญิงวิภารัตน์   แลเชอ
5. เด็กหญิงสุรภา  วุยยื่อ
6. เด็กหญิงหมี่มะ   มาเยอะ
 
1. นายเสฏฐวงศ์  อินทะเรืองรุ่ง
2. นางสาวรัชพร  มลิกุล
3. นางสาวอาจารี  หวายคำ
 
814 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กหญิงนลินทิพย์   จะมือ
2. เด็กหญิงพนิดา   และเชอะ
3. เด็กหญิงอภิรดี  วุยสือ
4. เด็กหญิงอภิสรา  เชอมือ
5. เด็กหญิงอำพร  แลเชอะ
6. เด็กหญิงโสภา  หมื่อแล
 
1. นายเสฏฐวงศ์  อินทะเรืองรุ่ง
2. นางสาวรัชพร  มลิกุล
3. นางสาวอาจารี  หวายคำ
 
815 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กหญิงกวินตา  วาสีอนุรักษ์
2. เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ  อรชุนเวคิน
3. เด็กหญิงวรรณิดา  ปรีชาเจริญผล
 
1. นางสาวกรรณิการ์  คำต๊ะ
2. นางนรินทร์จันทร์  สุทธิธรรม
 
816 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3 75 เงิน 7 โรงเรียนบ้านฮ่างต่ำ 1. เด็กหญิงพิชญาภัค  จำดี
 
1. นางสาวสุภาพร  พนมไพศาลสกุล
 
817 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.4-ป.6 65 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านฮ่างต่ำ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  หมอศาสตร์
 
1. นางสาวกัลยา  พรมสะอาด
 
818 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านฮ่างต่ำ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สมจิตต์
2. เด็กหญิงวชิรญาณ์  ทานศิลา
 
1. นางสาวสุภาพร  พนมไพศาลสกุล
2. นางสาวกัลยา  พรมสะอาด
 
819 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 76 เงิน 8 โรงเรียนบ้านฮ่างต่ำ 1. เด็กหญิงปณิดา  จิตแหลม
2. เด็กหญิงภิทรนันท์  ถิรวัฒน์ชัย
 
1. นางสาวสุภาพร  พนมไพศาลสกุล
2. นางสาวกัลยา  พรมสะอาด
 
820 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 78 เงิน 4 โรงเรียนบ้านฮ่างต่ำ 1. เด็กชายชินกฤต  สมตา
2. เด็กชายวรพล  แก้วบุตร
3. เด็กชายสุธินันท์  กลิ่นหาย
 
1. นางสาวสุนิษา  กุณะ
2. นางสาวลัดดา  บุญมาวรรณ
 
821 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านฮ่างต่ำ 1. เด็กหญิงชลิดา  ใจยินดี
 
1. นางสาวสุภาพร  พนมไพศาลสกุล
 
822 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 76 เงิน 4 โรงเรียนบ้านฮ่างต่ำ 1. เด็กหญิงณัฐธิฌา  อรินตา
2. เด็กหญิงณัฐพร  อินทะจักร์
3. เด็กหญิงณิชารีย์  อินต๊ะโน
4. เด็กหญิงธนัชชา  ทะดวง
5. เด็กหญิงพิชญา  คีรีพิสมัย
6. เด็กหญิงพีชชา  บุญตัน
7. เด็กหญิงรัชดาพร  ปิงเมือง
8. เด็กหญิงสุพรรษา  เทศถมยา
9. เด็กหญิงอภิชญาภรณ์  วงค์รักษาศิลป์
10. เด็กหญิงอุรวี  อุปนัน
 
1. นางสาวสุภาพร  พนมไพศาลสกุล
2. นางสาวลัดดา  บุญมาวรรณ
3. นายจิรพงษ์  สิทธิราช
 
823 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านฮ่างต่ำ 1. เด็กชายกิตติภูมิ  สงนอก
2. เด็กหญิงคุณัชญา  แก้วบุตร
3. เด็กชายฆรพันธ์  วิสุยะ
4. เด็กหญิงจิราภรณ์  แก้วดี
5. เด็กชายธนากร  เขียนประเสริฐ
6. เด็กหญิงธัญชนก  กันทะวงค์
7. เด็กหญิงธิดารัตน์  นำปัญญา
8. เด็กหญิงวรรณณิสา  ยาสมุทร
 
1. นายจิรพงษ์  สิทธิราช
2. นายอรรถกานต์  จาตุประยูร
3. นางสาวกัลยา  พรมสะอาด
 
824 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฮ่างต่ำ 1. เด็กหญิงวรัญญา  กลิ่นหาย
 
1. นางสาวนริศรา  ใบงิ้ว
 
825 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 85.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฮ่างต่ำ 1. เด็กหญิงศศิธร  ศิริปรุ
 
1. นางสาวนริศรา  ใบงิ้ว
 
826 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฮ่างต่ำ 1. เด็กหญิงพิมพ์วิมล  คำแปง
 
1. นางสาวนริศรา  ใบงิ้ว
 
827 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 83.7 ทอง 5 โรงเรียนบ้านฮ่างต่ำ 1. เด็กหญิงณัฎฐ์นรี  กันติ๊บ
 
1. นางสาวสร้อยดาว  ศรีปัญญา
 
828 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 83 ทอง 4 โรงเรียนบ้านฮ่างต่ำ 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา  แก้วริน
 
1. นางสาวชนัญชิดา  จอมยอดแก้ว
 
829 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 83 ทอง 6 โรงเรียนบ้านฮ่างต่ำ 1. เด็กชายวีรชิต  วันไทยศูนย์
 
1. นางสาวเกล็ดทอง  ภู่ไพศาล
 
830 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านฮ่างต่ำ 1. เด็กชายศุภฤกษ์  นุ้ยป้อม
 
1. นางเกล็ดทอง  ภู่ไพศาล
 
831 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 82 ทอง 4 โรงเรียนบ้านฮ่างต่ำ 1. เด็กชายไชยนรินทร์  อินถา
 
1. นางเกล็ดทอง  ภู่ไพศาล
 
832 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 83.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านฮ่างต่ำ 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  สิริวรรณ
2. เด็กชายธนกฤต  แก้วอินต๊ะ
3. เด็กชายธีรภัทร  กันติ๊บ
4. เด็กชายนิธิกร  แซ่ลี
5. เด็กชายพสุธร  แซ่ท่อ
6. เด็กชายศุภกิจ  สุรินมูล
 
1. นายจิรพงษ์  สิทธิราช
 
833 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 60 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านฮ่างต่ำ 1. เด็กหญิงชญานันท์  อินแจ้
2. เด็กหญิงภัทรพร  บัวบาล
3. เด็กชายอัครพล  แสงศรีจันทร์
 
1. นางสาวสุภาพร  พนมไพศาลสกุล
2. นางสาวกัลยา  พรมสะอาด
 
834 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 86 ทอง 6 โรงเรียนบ้านฮ่างต่ำ 1. เด็กชายรัชพล  อินถา
2. เด็กชายอภิชน  ตานาพิน
 
1. นางสาวลัดดา  บุญมาวรรณ
 
835 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเจริญเมือง 1. เด็กชายชนาธิป   ปวนคำ
2. เด็กชายนันทวัฒน์   วังวน
3. เด็กหญิงศศิวิมล   แหยมคง
 
1. นางสาววีณา  ปูกา
2. นางหัทยา  สุรินต๊ะ
 
836 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเด่นศาลา 1. เด็กหญิงหมวยแดง  จันทร์ติ๊บ
 
1. นางชญาน์นัทช์  ศาตพงศ์ศักดิ์
 
837 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านเด่นศาลา 1. เด็กหญิงหมี่เปีย  เปียงแหล่
 
1. นางสาวสุทิน  กองสิงห์
 
838 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 61.64 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านเด่นศาลา 1. เด็กชายชุติเดช  ทองจันทร์
2. เด็กชายดำรงค์  ส้มหวาน
 
1. นางศรัญญา  ก่อสุธรรมกุล
2. นางวันวิสา   ศรีสองเมือง
 
839 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 78.59 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเด่นศาลา 1. เด็กชายลอซา  เปียงแหล่
2. เด็กชายเครือลาว  ลุงเริญ
 
1. นางศรัญญา  ก่อสุธรรมกุล
2. นางวันวิสา   ศรีสองเมือง
 
840 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเด่นศาลา 1. เด็กชายกรรณ์ชิด  แสงคำเมือง
2. เด็กหญิงปภาวี  บุญแสง
 
1. นางศรัญญา  ก่อสุธรรมกุล
2. นางวันวิสา  ศรีสองเมือง
 
841 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเด่นศาลา 1. เด็กหญิงจริยา  ลุงทุน
2. เด็กหญิงญาดา  ลุงเหลียง
3. เด็กหญิงปลายฝน  ศรีพู
4. เด็กหญิงปวีณา  พิไลมณีกุล
5. เด็กหญิงปัญญาพร  จะลอ
6. เด็กหญิงยุวดี  ปู่เชา
7. เด็กหญิงศศิวิมล  ชูจิตร
8. เด็กหญิงสรัลชนา  ฉันทวัฒนา
9. เด็กหญิงสาธิดา  สมนึก
10. เด็กหญิงหอม  กองคำ
 
1. นายพัชร  คีรีพิสมัย
2. นางสาวจริญญา  น้อยนคร
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวชิราภรณ์  เกียรติเจริญ
 
842 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 72 เงิน 7 โรงเรียนบ้านเด่นศาลา 1. เด็กชายธนากร  เปียเช
2. เด็กหญิงพิมพ์พิศา  คำแดง
 
1. นายพัชร  คีรีพิสมัย
 
843 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 82 ทอง 7 โรงเรียนบ้านเด่นศาลา 1. เด็กหญิงหมวยแดง  คำมา
 
1. นายนิพนธ์  ยาวิลาศ
 
844 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 72 เงิน 10 โรงเรียนบ้านเด่นศาลา 1. เด็กชายยศพงษ์  มาเยิด
 
1. นายนิพนธ์  ยาวิลาศ
 
845 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเด่นศาลา 1. เด็กชายศิริราช  หลวงโปทา
 
1. นายนิพนธ์  ยาวิลาศ
 
846 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 76 เงิน 7 โรงเรียนบ้านเด่นศาลา 1. เด็กหญิงปนัดดา  แซ่หวือ
2. เด็กหญิงมัญชุภา  วรโชติพนาไพร
3. เด็กหญิงเจนจิรา  ทองดี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวชิราภรณ์  เกียรติเจริญ
2. นางสุภาวดี  กาบทอง
 
847 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเด่นศาลา 1. เด็กหญิงสุทธิดา   จะเงาะ
 
1. นางรัชดาภรณ์  อ่อนอำไพ
 
848 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 89 ทอง 5 โรงเรียนบ้านเด่นศาลา 1. เด็กชายสุทธิวัส  วงค์คำ
 
1. นางรัชดาภรณ์  อ่อนอำไพ
 
849 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 80 ทอง 6 โรงเรียนบ้านเด่นศาลา 1. เด็กชายสุวิชัย  บุญมา
 
1. นางรัชดาภรณ์  อ่อนอำไพ
 
850 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 83 ทอง 6 โรงเรียนบ้านเด่นศาลา 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  ก้าววิทยาคม
 
1. นางรัชดาภรณ์  อ่อนอำไพ
 
851 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 74 เงิน 10 โรงเรียนบ้านเด่นศาลา 1. เด็กหญิงทักษิณา  แซ่เลาย้า
 
1. นางนิยาธร  ปันทะวงค์
 
852 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 79 เงิน 6 โรงเรียนบ้านเด่นศาลา 1. เด็กชายภานุวัฒน์  ออ
2. เด็กชายมงคล  อ่องแสง
3. เด็กชายวีรภัทร  แซ่เท้า
4. เด็กชายสรวิศ  จะต๋อ
5. เด็กชายสิทธินันท์  จะต๋อ
6. เด็กชายเมธีวัฒน์  คิรีพิพัฒน์ชนกุล
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวชิราภรณ์  เกียรติเจริญ
2. นางสุภาวดี   กาบทอง
3. นางสาวจริญญา  น้อยนคร
 
853 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 87 ทอง 5 โรงเรียนบ้านเด่นศาลา 1. เด็กหญิงคำแดง  คำมา
2. เด็กหญิงจ้อย  ออน
 
1. นางวันวิสา  ศรีสองเมือง
2. นางศรัญญา   ก่อสุธรรมกุล
 
854 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเด่นศาลา 1. เด็กหญิงกันติชา  วิสุทธิ์วิวัฒน์
2. เด็กหญิงหมี่ยี่  เปียงแหล่
 
1. นางวันวิสา  ศรีสองเมือง
2. นางศรัญญา   ก่อสุธรรมกุล
 
855 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 77 เงิน 13 โรงเรียนบ้านเด่นศาลา 1. เด็กชายจิรภัทร  แก้วปัญญา
2. เด็กชายอนันดา  ภักดีเฝือ
 
1. นางวันวิสา   ศรีสองเมือง
2. นางศรัญญา   ก่อสุธรรมกุล
 
856 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเด่นศาลา 1. เด็กชายพงศกร  นาเกษม
2. เด็กชายหล่อโหล  อาซอ
3. เด็กชายอภิเบธ  กันทะเสน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวชิราภรณ์  เกัยรติเจริญ
2. นางสุภาวดี  กาบทอง
 
857 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 87 ทอง 8 โรงเรียนบ้านเด่นศาลา 1. เด็กชายทวีรัชต์  หมื่นแล
2. เด็กหญิงรวิกา  ลุงย่า
3. เด็กหญิงหรรษา  โยนิจ
 
1. นางสาววรรณทิวา   วงศ์เมือง
2. นางสาวพัชรี  พึ่งบุญ
 
858 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 90 ทอง 5 โรงเรียนบ้านเด่นศาลา 1. เด็กหญิงญาณัจฉรา  ถาแก้ว
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก   จะพือ
3. เด็กหญิงแพรววนิด  พรมสะอาด
 
1. นางชมพูนุท  ใบยา
2. นางสาววรรณทิวา  วงศ์เมือง
 
859 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเด่นศาลา 1. เด็กชายนพรัตน์  ปอแสง
2. เด็กชายพงศกร  แซ่เล้าย้า
3. เด็กชายลัทธพล  จะอื่อ
 
1. นายพัชร  คีรีพิสมัย
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวชิราภรณ์  เกียรติเจริญ
 
860 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 78 เงิน 7 โรงเรียนบ้านเมืองน้อย(นิมมานเหมินทานุสรณ์) 1. เด็กชายพุทธชาติ  สวัสดิ์นที
2. เด็กชายเกรียงไกร  ถ้วยเหลือง
 
1. นางสาวดารณี  คุณาสวัสดิ์
 
861 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองน้อย(นิมมานเหมินทานุสรณ์) 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  พงษ์เส็น
 
1. นางสาวพิมพ์วรรณ  เตจ๊ะเสาร์
 
862 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 46 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านเมืองน้อย(นิมมานเหมินทานุสรณ์) 1. เด็กหญิงชุติมน  กอและ
 
1. นางสาวพิมพ์วรรณ  เตจ๊ะเสาร์
 
863 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 78 เงิน 5 โรงเรียนบ้านเมืองน้อย(นิมมานเหมินทานุสรณ์) 1. เด็กชายอติกันต์  อินภา
 
1. นางสาวพิมพ์วรรณ  เตจ๊ะเสาร์
 
864 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 74 เงิน 4 โรงเรียนบ้านเมืองน้อย(นิมมานเหมินทานุสรณ์) 1. เด็กชายชยานันต์  ภิยารมณ์
2. เด็กชายธนพนธ์  กันทิยะ
 
1. นายแทน  เพชรศิลารักษ์
 
865 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 35.03 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านเมืองน้อย(นิมมานเหมินทานุสรณ์) 1. เด็กชายวุฒินันท์  จะป้อ
2. เด็กหญิงสุวนันท์  จะป๋า
 
1. นายกฤษณพงศ์  เป็งแสนหนู
2. นางสาวพิมพ์วรรณ  เตจ๊ะเสาร์
 
866 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 74 เงิน 9 โรงเรียนบ้านเมืองน้อย(นิมมานเหมินทานุสรณ์) 1. เด็กหญิงจิรัชยา  ไทยใหม่
2. เด็กหญิงนวิยา  ไทยใหม่
 
1. นายแทน  เพชรศิลารักษ์
2. นางณภัสวรรณ  นีกรี
 
867 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองน้อย(นิมมานเหมินทานุสรณ์) 1. เด็กชายวัชรพงษ์  รูปสูง
2. เด็กชายสถาพร  จะทอ
3. เด็กชายอภิโชค  ฟุ้งเจริญศักดิ์
 
1. นายนิวัฒน์  จริยา
2. นายกฤษณพงศ์  เป็งแสนหนู
 
868 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองน้อย(นิมมานเหมินทานุสรณ์) 1. เด็กชายจิรายุ  จะป้อ
2. เด็กชายชนัญญู  แก่หนาน
3. เด็กชายชาติชาย  จะมู
 
1. นายนิวัฒน์  จริยา
2. นางสาวณัฐกฤตา  นรชาญ
 
869 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเลาลี 1. เด็กหญิงอามีนะห์   อาแว
 
1. นางสาวอารียา   อาแว
 
870 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 52 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านเลาลี 1. เด็กชายมนุษย์เชษฐ์   จะเลาะ
 
1. นางสาวภูมารินทร์   พันธ์แก่นกล้า
 
871 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 56 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านเลาลี 1. เด็กหญิงมณัตติยา   สือ
 
1. นางสาวภูมารินทร์   พันธ์แก่นกล้า
 
872 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 46 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านเลาลี 1. เด็กหญิงสุภาวดี   จิตตะ
 
1. นางสาวภูมารินทร์   พันธ์แก่นกล้า
 
873 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 78 เงิน 4 โรงเรียนบ้านเลาลี 1. เด็กชายบรรพต  ชัยวงศ์
2. เด็กหญิงสุชาดา  หันจรูญ
 
1. นางสาวภูมารินทร์   พันธ์แก่นกล้า
2. นางจันทร์จิรา   มหายศ
 
874 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเลาลี 1. เด็กหญิงพลอยขวัญ   มาเยอะ
 
1. นางสาวภูมารินทร์   พันธ์แก่นกล้า
 
875 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเลาลี 1. เด็กชายฐากูร  ขวัญฤทัยกุล
2. เด็กหญิงสุมาลี  แซ่โจว
3. เด็กหญิงอรษา  มาเยอะกู่
 
1. นางสาวอรสิริพิมพ์   ศรีวิชัย
2. นางสาวจันทร์จิรา   มหายศ
 
876 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเลาลี 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  แซ่จาง
2. เด็กชายณัฐพงศ์  เซอมือ
3. เด็กหญิงเพชรดา   แซ่ว่าง
 
1. นางสาวอรสิริพิมพ์   ศรีวิชัย
2. นางจันทร์จิรา   มหายศ
 
877 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเลาลี 1. เด็กหญิงพลอย  แซ่เฉียง
2. เด็กหญิงหมี่เซอะ   มาเยอะ
 
1. นางสาวธัญนันท์  เดชานุวัติ
2. นางสาวกุลทิพย์  ฟองสนิท
 
878 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเลาลี 1. เด็กหญิงอาเซอะ   มาเยอะ
 
1. นางสาวอารียา   อาแว
 
879 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 80 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเลาลี 1. เด็กชายฉัตรชัย  มาเยอะ
 
1. นางสาวอารียา   อาแว
 
880 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 68 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านเลาลี 1. เด็กหญิงจุฑาภรณ์   แสนทอน
 
1. นางสาวกุลทิพย์   ฟองสนิท
 
881 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเลาลี 1. เด็กหญิงธารน้ำทิพย์   ชอง
 
1. นางสาวอาภาศิริ   โกฏิสิงห์
 
882 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 85 ทอง 10 โรงเรียนบ้านเลาลี 1. เด็กหญิงณัฐกมล   หิรัญชัยกุล
2. เด็กหญิงภรณี   จะสอ
 
1. นางสาวอาภาศิริ   โกฏิสิงห์
2. นางสาวกุลทิพย์   ฟองสนิท
 
883 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 83 ทอง 5 โรงเรียนบ้านเลาลี 1. เด็กชายภัทรพล   มาเยอะ
2. เด็กชายภานุพงศ์   คูสุวรรณ
 
1. นายครรชิต  ครูบา
 
884 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 80 ทอง 11 โรงเรียนบ้านเลาลี 1. เด็กหญิงกุลนารี   อาหยิ
2. เด็กหญิงบัวฑิตา   มาเยอะ
 
1. นายครรชิต  ครูบา
 
885 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 89 ทอง 6 โรงเรียนบ้านเลาลี 1. เด็กชายชานนท์   แซ่ลี
2. เด็กหญิงฐิติรัตน์   ชัยวงศ์
3. เด็กหญิงพิมพ์ธิดา   ตาลำ
 
1. นางสาวสุภาพรรณ   ธะยะธง
2. นางสาวปทุมวรรณ์  ตาลำ
 
886 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 22 เข้าร่วม 14 โรงเรียนบ้านเหมืองง่า 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ก๋าเงิน
 
1. นางปิลันธนา  ศุภฤกษ์ชัย
 
887 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 80 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเหมืองง่า 1. เด็กชายณัฐภัทร  ชูวงค์
2. เด็กชายภูวดล  มนต์ฤาษี
3. เด็กชายมงคล  อุ๊ดกันทา
 
1. นางสาวเบญจมาส  วรสิงห์
 
888 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหมืองง่า 1. เด็กชายกิตติพัฒน์  เมืองใจ
2. เด็กชายกุลเดช  เชื้อเมืองพาน
3. เด็กหญิงจันทร์พร  ศุภจิตร
4. เด็กชายณัฐกร  มาหมื่น
5. เด็กหญิงณัฐกานต์  ก๋าน้อย
6. เด็กชายณัฐวุฒิ  ชัยพนัด
7. เด็กหญิงทิพาพร  พงษ์ราศรี
8. เด็กหญิงธิดาพร  ภูมิภาค
9. เด็กชายธีรเทพ  เวียงแก้ว
10. เด็กหญิงนิชนันท์  มูลศรี
 
1. นางภูริชญา  มั่นเหมาะ
2. นางสาวเบญจมาส  วรสิงห์
3. นายหาญณรงค์  พรมตัน
 
889 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเหมืองง่า 1. เด็กชายพัชรดนัย  มหายศ
2. เด็กหญิงเจนจิรา  วงศ์ฟู
 
1. นายธาดา  ยางวังเสน
2. นายหาญณรงค์  พรมตัน
 
890 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 78 เงิน 5 โรงเรียนบ้านแม่ตาช้าง 1. เด็กหญิงจรรยณัฐ  อิ่มอวบ
2. เด็กหญิงฐิติพร  คะแตะ
3. เด็กหญิงพิจิตรา  จะอู่
4. เด็กหญิงพิมพิษา  มูเซอร์
5. เด็กหญิงภัทรธิดา  ขอหน่วงกลาง
 
1. นายประสงค์  ขันสา
2. นางสาวพัตธิตา  เกนทา
 
891 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่ตาช้าง 1. เด็กหญิงญาณี  จะนู
2. เด็กหญิงนุชจรี  อิ่มอวบ
3. เด็กหญิงอริสรา  จะทอ
 
1. นายกิตติพงษ์  มหาวุฒิ
2. นางสุภาพร  บุณโยทยาน
 
892 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ 1. เด็กชาย พิสิษฐ์  จะลอ
2. เด็กหญิงจอมขวัญ  ชื่นตา
3. เด็กหญิงศิริฉัตร  เทพประสาร
 
1. นายปัณณวัฒน์  ไชยชุมภู
2. นายกฤษณ์ศราวุฒิ  เหลี่ยมดี
 
893 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 81 ทอง 5 โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ 1. เด็กชายรักษ์ชัย  จะทอ
2. เด็กหญิงแอนนา  จะก่า
 
1. นางสาวกาญจนา  คำมาวัง
2. นางสายรุ้ง  แม่นหมาย
 
894 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 92 ทอง 4 โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  สิริบุญ
2. เด็กหญิงชาลิสา  ลาหู่นะ
3. เด็กหญิงอัญพร  แยเบียง
 
1. นางสาวกาญจนา  คำมาวัง
2. นางสาวกรวิภา  ภูอินนา
 
895 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 83.75 ทอง 7 โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  สร้างช้าง
 
1. นางสาวอรจิรา  สิทธิวัง
 
896 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 77 เงิน 5 โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  คงเกษมพนา
 
1. นางสาวรพีพร  เตมีศักดิ์
 
897 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 71 เงิน 9 โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  เฉียบแหลม
 
1. นางสาวอรจิรา  สิทธิวัง
 
898 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ 1. เด็กหญิงจิรนันท์  จ๊ะค๊ะ
2. เด็กหญิงสุทธิดา  เสรี
3. เด็กหญิงเสหมี่  จะคือ
 
1. นางสายรุ้ง  แม่นหมาย
2. นางสาวกาญจนา  คำมาวัง
 
899 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ 1. เด็กหญิงจีรนุช  แชกอ
2. เด็กหญิงนาสือ  จะฟะ
3. เด็กชายวีรภัทร  แยเบียง
 
1. นางณัฐธยาน์  กาติ๊บ
2. นางสาวกมลวรรณ  ธนะโรจน์รุ่งเรือง
 
900 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 80 ทอง 12 โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ 1. เด็กชายชนากร  มณีวรรณ์
2. เด็กหญิงณนารี  ธงห้า
3. เด็กหญิงปวีณ์นุช  เชอหมื่อ
 
1. นางปณัฐดา  พุทธวงค์
2. นางสาวรัชนีกร  ธิสงค์
 
901 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ 1. เด็กหญิงชนีนาถ  แลเชอ
2. เด็กหญิงพิรานันท์  ดิทา
3. เด็กชายยะอื่อ  ลาหู่นะ
 
1. นางสายรุ้ง  แม่นหมาย
2. นางสาวกาญจนา  คำมาวัง
 
902 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ 1. เด็กชายอุดล  ดูแล
 
1. นางสาวธัญวรัตม์   ดวงวัง
 
903 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ 1. เด็กหญิงชมพูนุช  จะหา
2. เด็กหญิงชิลธิชา  ซีไอ
3. เด็กหญิงชุติมา  จะปู
4. เด็กหญิงทิพากร  เชอหมื่อ
5. เด็กหญิงพิมพิดา  มายะ
 
1. นางสาวกรวิภา  ภูอินนา
2. นางศศิรักษ์  บุญเจริญ
 
904 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านแม่ปูนหลวง 1. เด็กหญิงจิตรานุช  จะอื่อ
 
1. นางสาวอภิญญา  กงจักร
 
905 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 82.33 ทอง 6 โรงเรียนบ้านแม่ปูนหลวง 1. เด็กหญิงกุลสตรี  จะโก่
2. เด็กหญิงจิราภา  จะติ
3. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ภัทรเสถียรชัย
4. เด็กหญิงพิมพ์นิภา  ยะอื่อ
5. เด็กหญิงสุภาพร  จ๊ะกู่
 
1. นางสาวชมพูนุท  ทาชมภู
2. นางสาวพิทยา  จินะชัย
 
906 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 68 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านแม่ปูนหลวง 1. เด็กชายวศิน  อาก่อ
 
1. นางสาวณพิชญา   วงค์สุยะ
 
907 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่ปูนหลวง 1. เด็กชายณรงค์เดช  ปะหยี
2. เด็กชายณัฐนันท์  เทพสุวรรณ
3. เด็กชายณัฐพล  จะอู
4. เด็กชายพัทธพล  ภัทรเสถียรชัย
5. เด็กชายรัชชานนท์  แสนชัยกิจ
6. เด็กชายวัชระพงษ์   จะวอ
7. เด็กชายอนุชน  จะอื่อ
8. เด็กชายอภินันท์  จองโหล่
 
1. นายวรุตม์  พรมรังกา
2. นางสาวกมลลักษณ์  แสงแก้ว
3. นายจักรภพ  ทองสุวรรณ
 
908 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 60.3 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านแม่ปูนหลวง 1. เด็กหญิงนิภา  ภัทรเสถียรชัย
2. เด็กหญิงปวันรัตน์  สาแล
3. เด็กหญิงสุธิดา  ไอ่นอ
 
1. นางสาวอมรรัตน์  ไผ่เหลือง
2. นายบัณฑิต  โยนสนิท
 
909 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 75 เงิน 14 โรงเรียนบ้านแม่ปูนหลวง 1. เด็กชายชัยณวัฒน์  เกี๋ยงแหลม
2. เด็กชายภัทราวุธ  ภัทรเสถียรชัย
 
1. นายจักรภพ  ทองสุวรรณ
2. นางสาววันนภา  ชมบาล
 
910 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่ผง 1. เด็กชายธีรยุทธ  ประวิง
2. เด็กชายพงศกร  เถาวัลย์
3. เด็กหญิงสุธาวดี  เกตุแก้ว
 
1. นายอำนวย  ยศหนัก
2. นางวราภรณ์  พิศณาวงษ์
 
911 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง 4 โรงเรียนบ้านแม่ผง 1. เด็กชายชลิต  ปินคำ
2. เด็กชายปฐมพันธ์  กาบแก้ว
3. เด็กชายสรวิศ  ปินใจ
 
1. นางรัชนีวรรณ  ชัยลังกา
2. นางธัญภรณ์  อะโน
 
912 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านแม่ผักแหละ 1. เด็กหญิงกัลยาณี  หมื่อโปกุ
2. เด็กชายจีรภัทร  พวงมาลัย
 
1. นางณิชลกานต์  นิทะโน
 
913 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 70 เงิน 5 โรงเรียนบ้านแม่ผักแหละ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  มาเยอะ
 
1. นายสุรชัย  ภิยารมณ์
 
914 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่ผักแหละ 1. เด็กชายสมศักดิ์  จะแต๋
2. เด็กชายหล่อผ่า  นูแอ
 
1. นางสาวพิมพ์พิไล  มูลชัย
2. นางสาวศิรินทร์ญา  อินต๊ะสาร
 
915 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 62.76 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านแม่ผักแหละ 1. เด็กหญิงซอเดอ  เบเช
2. เด็กชายพงศกร  นานา
 
1. นางสาวระพี  เลิศคำฟู
2. นางสาวพิมพ์พิไล  มูลชัย
 
916 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ผักแหละ 1. เด็กชายสุทธิเดช  โซคากู่
2. นายอาทู่  เชอหมื่อ
 
1. นางสาวระพี  เลิศคำฟู
2. นางสาวพิมพ์พิไล  มูลชัย
 
917 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 70 เงิน 10 โรงเรียนบ้านแม่ผักแหละ 1. เด็กชายอามือ  เชอหมื่อ
2. เด็กหญิงอาเดอ  เบียงแล
 
1. นายธนวัฒน์  ชัยพิสุทธิ์เมธา
 
918 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่ผักแหละ 1. เด็กหญิงสายธาร  นานา
2. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  คะติ
 
1. นายธนวัฒน์  ชัยพิสุทธิ์เมธา
 
919 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 67 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านแม่ผักแหละ 1. เด็กชายธนเชษฐ์  นานา
 
1. นายเมธี  อภิวงค์
 
920 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่ผักแหละ 1. เด็กชายเจษฎา  แอโป
 
1. นายเมธี  อภิวงค์
 
921 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 89 ทอง 4 โรงเรียนบ้านแม่ผักแหละ 1. เด็กชายธนพล  มาเยอะ
2. เด็กชายสุรเดช  จะส่า
 
1. นางสาวณันน์ลดา  เบ็ญชา
2. นางสาวศิรินทร์ญา  อินต๊ะสาร
 
922 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่ผักแหละ 1. นางสาวกรกนก  หมื่อโป
2. นางสาวเขมิกา  เบียงแล
3. นายเอกชาติ  มาเยอะ
 
1. นายเอกพันธ์  สุวรรณโน
2. นางสาวอภิรดี  ธีระวงศ์นันท์
 
923 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 78 เงิน 5 โรงเรียนบ้านแม่พริก(เมืองยศพิทยานุกูล) 1. เด็กชายนพดล  จะตี๋
 
1. นางวัจนา  กับปุละวัน
 
924 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 63 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านแม่พริก(เมืองยศพิทยานุกูล) 1. เด็กชายวิชัย  มาเยอะ
 
1. นางสาวทิพวรรณ  คำปัญญา
 
925 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 80 ทอง 7 โรงเรียนบ้านแม่พริก(เมืองยศพิทยานุกูล) 1. เด็กชายชัยรัตน์  แดนพิชิตโชค
 
1. นางสาวพรธิวา  ปันนะสาร
 
926 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่พริก(เมืองยศพิทยานุกูล) 1. เด็กหญิงสิริวรรณ  ปานทัพ
2. เด็กหญิงสุดารักษ์  จิรสกุลดี
3. เด็กหญิงเสาวนีย์  คะติ
 
1. นางนิจ  ภูกัน
2. นางสุทธิกานต์  ศรีวงค์น้อย
 
927 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 69 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านแม่พริก(เมืองยศพิทยานุกูล) 1. เด็กชายวันชนะ  จะนุ้ง
 
1. นางสาววัชรินทร์  ชัยศรีสวัสดิ์
 
928 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่พริก(เมืองยศพิทยานุกูล) 1. เด็กชายธนชัย  จะแฮ
 
1. นางสุทธิกานต์  ศรีวงค์น้อย
 
929 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6 64.5 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านแม่พุง 1. เด็กชายวุฒิภัทร   อินทร์บาล
 
1. นางสายทิพย์  ผิวแดง
 
930 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 63 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านแม่พุง 1. เด็กหญิงทิฆัมพร  ภูแลนกล้า
 
1. นางศรีตนุ  ชัยวร
 
931 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่พุง 1. เด็กชายเกียรติสิริชัย  บุญตา
 
1. นางศรีตนุ  ชัยวร
 
932 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 78 เงิน 5 โรงเรียนบ้านแม่พุง 1. เด็กชายพงศกร  ยะแสง
2. เด็กหญิงพิมพกานต์  บุญตา
3. เด็กชายวุฒิชัย   ลอมโฮม
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  สาระสุข
2. นางนาตยา  ศรีอักษรานุกูล
 
933 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 85 ทอง 9 โรงเรียนบ้านแม่พุง 1. เด็กชายวชิรวิชญ์  เป็งเรือน
 
1. นายวีระ  ภูมิพื้น
 
934 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 91.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่พุง 1. เด็กชายนคร  เป็งเรือน
2. เด็กหญิงปราณชีวา  โชติชลธีบูรพา
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  สาระสุข
2. นางสายทิพย์  ผิวแดง
 
935 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 43.68 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านแม่ยางมิ้น 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  จะแฮ
2. เด็กชายมนัญชัย  รักชาติ
 
1. นายเกรียงศักดิ์  พรหมวะนา
2. นายธนกฤต  ใจดี
 
936 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80 ทอง 11 โรงเรียนบ้านแม่ยางมิ้น 1. เด็กหญิงอาจารี  ฉลองไชยมงคล
 
1. นางนิษฐา  กวางประเสริฐ
 
937 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 76 เงิน 12 โรงเรียนบ้านแม่ยางมิ้น 1. เด็กหญิงอาจารี  ฉลองไชยมงคล
 
1. นางนิษฐา  กวางประเสริฐ
 
938 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่ยางมิ้น 1. เด็กชายณัฐพล   แสนใหม่
2. เด็กชายนนทพัทธ์  กุ่ยแก้ว
3. เด็กชายรัชพล  คะลา
 
1. นายเกรียงศักดิ์  พรหมวะนา
2. นางสาวจินดา  ทรัพย์เมฆ
 
939 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 75 เงิน 7 โรงเรียนบ้านแม่อ้อนอก 1. เด็กหญิงแรกนาขวัญ  พุทธวงค์
 
1. นางสาวพัชรพรรณ  คำตา
 
940 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 82 ทอง 7 โรงเรียนบ้านแม่อ้อนอก 1. เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  ศรีสม
2. เด็กหญิงภัททิยา  ประกอบผล
3. เด็กชายวันชัย  ปันปา
4. เด็กชายสุริยา  จันตายอด
5. เด็กหญิงเจนธิชา  วัฒนสิน
 
1. นางสาวเกวลิน  อุปธิ
2. นางสาวกฤติยาภรณ์  ใจธิ
 
941 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 77 เงิน 8 โรงเรียนบ้านแม่อ้อนอก 1. เด็กหญิงกฤติกา  มะโนวรรณ์
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  หวานใจ
3. เด็กชายนรินธรณ์  หนูเนียม
4. เด็กหญิงรุ่งขวัญ  แถวครบุรี
5. เด็กหญิงสุธิมนต์  มูลอุด
 
1. นางสาวเกวลิน  อุปธิ
2. นางสาวกฤติยาภรณ์  ใจธิ
 
942 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่อ้อนอก 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  อุ่นแก้ว
2. เด็กหญิงชยิสรา  สิงห์ทอน
3. เด็กหญิงณวิยา  กันทา
4. เด็กหญิงณัฐนิชา  ชุ่มมะโน
5. เด็กหญิงธัญชนก  ยอดปา
6. เด็กหญิงปนัดดา  หนูเทียม
7. เด็กหญิงปริฉัตร  อินสอน
8. เด็กชายปรีชาชาญ  พุทธวงค์
9. เด็กหญิงวริศรา  แกมใบ
10. เด็กหญิงไอยรินทร์  จอมกา
 
1. นางสาวเกศินี  ศิริแสน
2. นางสาวนริศรา  ย่อมยา
3. นางกัลยา  ทาสม
 
943 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่แก้วใต้ 1. เด็กหญิงพิชาดา  บุตรมี
2. เด็กชายไกรวิน  ทรินทร์
 
1. นางวราภรณ์  เขาฟัง
2. นางอนงค์วรรณ  ใจลำปาง
 
944 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 76 เงิน 7 โรงเรียนบ้านแม่โมงเย้า 1. เด็กหญิงสุภัสสร  ภูหอม
2. เด็กหญิงสุวนันท์   แจรึ
 
1. นางสาวดลยา  ขันเวท
2. นางรัชรินทร์  บุญยงค์
 
945 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่โมงเย้า 1. เด็กหญิงนารีรัตน์  อาจอง
2. เด็กหญิงนุศรา  อาจอง
3. เด็กหญิงโนราห์  อาจอง
 
1. นางสาวดลยา  ขันเวท
2. นางรัชรินทร์  บุญยงค์
 
946 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 82 ทอง 9 โรงเรียนบ้านแม่โมงเย้า 1. เด็กหญิงญาณิกา  เชอหมือ
 
1. นางสาวดลยา  ขันเวท
 
947 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 72 เงิน 13 โรงเรียนบ้านแม่โมงเย้า 1. เด็กหญิงชุดา  มาเยอะ
 
1. นางสาวดลยา  ขันเวท
 
948 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านแสนเจริญ 1. เด็กชายพรชัย  เชอมือ
 
1. นางสาวเอื้องคำ  หาญแก้ว
 
949 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโป่ง 1. เด็กหญิงณัฐกฤตา  หาญมุ่งปณิธาน
2. เด็กหญิงณัฐชยา  คำภีระ
3. เด็กหญิงอชิรญา  มาฟู
 
1. นางสาวสุพิน  ปณะการ
2. นางสาวทิพยวรรณ  ปู่ดี
 
950 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 64 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านโป่ง 1. เด็กชายรัชภูมิ  ยามี
2. เด็กชายศิวัช  มณีวงศ์
 
1. นางสาวทิพยวรรณ  ปู่ดี
2. นางสาวสุพิน  ปณะการ
 
951 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโป่ง 1. เด็กชายณัฐกิตต์  ท้าวชัยมูล
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  ลาวตุม
3. เด็กชายธราเทพ  ยารวง
4. เด็กหญิงวนิดา  ฟูแสง
5. เด็กหญิงอาทิตยา   กามิ่ง
 
1. นางสาวสิดาพร  ภาคภูมิ
2. นางสาวสุภีร์   ศรีภูมิ
 
952 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 67 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านโป่ง 1. เด็กหญิงปภาณิน  ราชพลแสน
2. เด็กชายวุฒิชัย  ทำชู
 
1. นางนันทวัน  กิติมา
2. นางสาวสิดาพร  ภาคภูมิ
 
953 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 75.4 เงิน 14 โรงเรียนบ้านโป่ง 1. เด็กหญิงธัญยธรณ์   ยามี
 
1. นางสาวสุพิน  ปณะการ
 
954 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 62 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านโป่ง 1. เด็กหญิงพัชรกาญ   สีเพ็ชร
 
1. นางสาวสุภีร์  ศรีภูมิ
 
955 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 84 ทอง 11 โรงเรียนบ้านโป่ง 1. เด็กชายนัทที   จันทิบูรณ์
2. เด็กชายพศิน   คำภีระ
 
1. นางสาวสุภีร์  ศรีภูมิ
2. นางสาวสิดาพร  ภาคภูมิ
 
956 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่ง 1. เด็กหญิงพนิดา  ปฐมวงค์
2. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  ธุวะคำ
3. เด็กหญิงอชิรญา  มาฟู
 
1. นางนันทวัน  กิติมา
2. นายศุภเดช  ไปรเวทย์
 
957 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 91 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโป่ง 1. เด็กหญิงบุญญิสา  มาฟู
2. เด็กชายพีรวิชญ์  เชียงโส
3. เด็กหญิงภัณฑิรา  ดูแก้ว
 
1. นางธิดารัตน์  สอนนาม
2. นางสาวอรทัย  ดูแก้ว
 
958 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81 ทอง 6 โรงเรียนบ้านโป่ง 1. เด็กชายกันทะชัย  คำอ้าย
2. เด็กหญิงดมิศรา  ดอนทิพย์ธรรม
 
1. นางนันทวัน  กิติมา
2. นางสาวสิดาพร  ภาคภูมิ
 
959 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 78.33 เงิน 7 โรงเรียนบ้านโป่ง 1. เด็กหญิงสุนิษา   ไชยวัน
 
1. นางสาวสุพิน  ปณะการ
 
960 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 77 เงิน 5 โรงเรียนบ้านโป่งนก 1. เด็กหญิงณิชนันทน์  แซ่วะ
 
1. นางพัฒนา  ไชยแดง
 
961 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านโป่งนก 1. เด็กหญิงณัฐริกานต์  แซ่ส้ง
2. เด็กหญิงเกวลิน  แซ่วะ
 
1. นางพัฒนา  ไชยแดง
2. นางพิรัติศร   บุญมารักษ์
 
962 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 87 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโป่งนก 1. เด็กหญิงจิดาภา  แซ่เท้า
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ร่มพนาธรรม
3. เด็กหญิงชุติภา  แซ่เลาย้า
4. เด็กหญิงภูริศา  ศิริวัฒธนาโชติ
5. เด็กหญิงรักษิณา  วงศ์บุญชัยเลิศ
 
1. นางสาวกาญจนา  ศรีมูล
2. นายจักรพงศ์  สุนันต๊ะ
 
963 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 84.33 ทอง 5 โรงเรียนบ้านโป่งนก 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  ร่มพนาธรรม
2. เด็กหญิงทิตภวรรณ  แซ่ย่าง
3. เด็กหญิงประภัสรา  สิริมนพร
4. เด็กหญิงประภัสสร  สิริมนพร
5. เด็กหญิงอารีรัตน์  แซ่สง
 
1. นายจักรพงศ์  สุนันต๊ะ
2. นางสาวกาญจนา  ศรีมูล
 
964 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 80 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโป่งนก 1. เด็กชายกิตตินันท์  ร่มพนาธรรม
2. เด็กชายทิฆัมพร  ทรงสิริวงศ์
3. เด็กชายธีร์ธวัช  แซ่ส้ง
4. เด็กหญิงพรรณพัชร  โรจนคีรีสันติ
5. เด็กชายศักดิ์พล  สวาทชาติ
 
1. นายทรงยุทธ  แซ่ฟ้า
2. นายวสันต์   เกตุวงษ์
 
965 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งนก 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  แซ่ลี
2. เด็กหญิงจิรพันธ์  แซ่เท้า
3. เด็กหญิงดาราวดี  แซ่หว้า
4. เด็กหญิงนาราภัทร  แซ่มั่ว
5. เด็กหญิงนุชจรีย์  เท้าพิทักษ์ธรรม
6. เด็กหญิงประภัสสร  แซ่ท้าว
7. เด็กหญิงมาลี  ร่มพนาธรรม
8. เด็กหญิงรัตติกาล  แซ่เฮ่อ
9. เด็กหญิงวันดี  โรจนคีรีสันติ
10. เด็กหญิงอารดา  แซ่เลาเย้า
 
1. นางสาวณิชนันทน์  กันทะลา
2. นางสาวกาญจนา  ศรีมูล
3. นายจักรพงศ์  สุนันต๊ะ
 
966 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 77 เงิน 7 โรงเรียนบ้านโป่งนก 1. เด็กหญิงรชดา  เวียงบรรพต
 
1. นางสาวณกมล  ชมภูเมืองชื่น
 
967 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 75 เงิน 6 โรงเรียนบ้านโป่งนก 1. เด็กชายสุกฤษฎิ์  โรจนคีรีสันติ
 
1. นางสาวมานิสา  เกตุจันต๊ะ
 
968 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 66 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านโป่งนก 1. เด็กหญิงราชาวดี  ร่มพนาธรรม
 
1. นางสาวณกมล  ชมภูเมืองชื่น
 
969 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 75 เงิน 8 โรงเรียนบ้านโป่งนก 1. เด็กหญิงอรุณี  แสนยากุล
 
1. นางสาวณกมล  ชมภูเมืองชื่น
 
970 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโป่งนก 1. เด็กชายจตุพล  ลีลาธรรมสัจจะ
2. เด็กชายชัชนันท์  ร่มพนาธรรม
3. เด็กชายธนาโชติ  ศิริวัฒธนาโชติ
4. เด็กชายวิโรจน์  สวาทชาติ
5. เด็กชายวุฒิไกร  ร่มพนาธรรม
6. เด็กหญิงศิริรักษ์  เประนาม
 
1. นายอนุรักษ์  สักแกแก้ว
2. นายณฐพล  พงษ์ธรรม
 
971 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 96.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งนก 1. เด็กหญิงพิชญาภา  โรจนคีรีสันติ
 
1. นายอนุรักษ์  สักแกแก้ว
 
972 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 74.25 เงิน 7 โรงเรียนบ้านโป่งนก 1. เด็กชายไมตรี  แสนยากุล
 
1. นางสาวกาญจนา  ศรีมูล
 
973 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโป่งนก 1. เด็กชายไมตรี  แสนยากุล
 
1. นางสาวกาญจนา  ศรีมูล
 
974 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งนก 1. เด็กชายพฤตินัน  ศิริวัฒธนาโชติ
 
1. นางสาวกาญจนา  ศรีมูล
 
975 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง 6 โรงเรียนบ้านโป่งนก 1. เด็กหญิงอารีรัตน์  แซ่สง
 
1. นางสาวกาญจนา  ศรีมูล
 
976 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งนก 1. เด็กชายก้องภพ  แซ่ย่าง
2. เด็กชายสยาม  แซ่ว่าง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนิ่มนุช  ผ่องใส
2. นางอัญชลี  วงศ์นวล
 
977 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 72 เงิน 7 โรงเรียนบ้านโป่งนก 1. เด็กหญิงกมลฉัตร  แซ่ย่าง
2. เด็กชายมนัสพร  แซ่วื้อ
3. เด็กหญิงอรพิมล  ร่มพนาธรรม
 
1. นางสุพรรณ์  อินทร์สว่าง
2. นางพิรัติศร   บุญมารักษ์
 
978 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโป่งนก 1. เด็กชายศุภกร  แซ่วื้อ
2. เด็กชายสรธัญ  แซ่วื้อ
3. เด็กชายเอกมล  ลีลาสุขวัลย์
 
1. นายจักรพงศ์  สุนันต๊ะ
2. นางสาวกาญจนา  ศรีมูล
 
979 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 88.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโป่งนก 1. เด็กหญิงจิดาภา  ร่มพนาธรรม
2. เด็กหญิงพัชรินทร์  แซ่ย่าง
3. เด็กหญิงวรดา  สิริมนพร
 
1. นายศิริศักดิ์  อานี
2. นายวสันต์   เกตุวงษ์
 
980 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 70 เงิน 10 โรงเรียนบ้านโป่งปูเฟือง 1. เด็กชายธนภัทร  เชี่ยวชาญ
2. เด็กชายเอกภพ  อายี
 
1. นางนิศาสินี  พาสอน
2. นายสามมุ่ย  ปุนคำ
 
981 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87 ทอง 6 โรงเรียนบ้านโป่งปูเฟือง 1. เด็กหญิงกันต์ธิดา  ปันกิจ
 
1. นายสามมุ่ย  ปุนคำ
 
982 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 72 เงิน 5 โรงเรียนบ้านโป่งปูเฟือง 1. เด็กชายอนันต์ชัย  แย้เบียง
2. เด็กชายอนุกุล  มีสุข
3. เด็กชายอนุพงษ์  ซือมือ
 
1. นางเบญจวรรณ  บัวบาน
2. นางสาวภาณุมาศ  ดวงเทพ
 
983 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 65 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านโป่งมอญ 1. เด็กหญิงทิฆัมพร  มณีวงค์
 
1. นางวิไล   อหันตะ
 
984 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 84 ทอง 6 โรงเรียนบ้านโป่งมอญ 1. เด็กชายสมชาย   ลาหู่นะ
 
1. นางสาวศุภลักษณ์   ธรรมขันธา
 
985 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 34 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านโป่งมอญ 1. เด็กหญิงนาราภัทร   คำทองเทพ
 
1. นางมัลลิดา   มั่งมูล
 
986 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโป่งมอญ 1. เด็กชายอติราช  คีรีแก้ว
 
1. นางวิไล   อหันตะ
 
987 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80 ทอง 11 โรงเรียนบ้านโป่งมอญ 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  แสนจู
 
1. นายอุทัย   ปัญญาทิพย์
 
988 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโป่งมอญ 1. เด็กชายดรัณภพ   พรหมสุนหา
2. เด็กชายเอื้ออังกูร   ศรีจุมปา
 
1. นางวิไล   อหันตะ
2. นางสาวศุภลักษณ์   ธรรมขันธา
 
989 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งเทวี 1. เด็กชายโชคชัย   อุปนัน
 
1. นางสุดธิดา  แสนช่างไม้
 
990 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 74.67 เงิน 8 โรงเรียนบ้านโป่งเทวี 1. เด็กชายทรงเกียรติ  กุณโน
 
1. นางสุดธิดา  แสนช่างไม้
 
991 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านโป่งเทวี 1. เด็กหญิงชนิดาภา   ตาวงค์
2. เด็กหญิงสุนิตา   สีมะ
 
1. นางสุดธิดา  แสนช่างไม้
2. นางสาวรัตนา  โยธา
 
992 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 78 เงิน 6 โรงเรียนบ้านโป่งเทวี 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา   วงศ์ทวี
2. เด็กหญิงสุธีธิดา   บุญตันน้อย
 
1. นางสุดธิดา  แสนช่างไม้
2. นางสาวรัตนา  โยธา
 
993 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 82 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโป่งเทวี 1. เด็กหญิงณัฐชา    มะโนวงค์
2. เด็กชายอารุณ   เมธากุลพิพัฒน์
 
1. นางอารี  ชัยศรี
2. นางสุรีรัตน์  ทาอุปรงค์
 
994 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 72 เงิน 10 โรงเรียนบ้านโป่งเทวี 1. เด็กชายฉัตรดนัย   สุวรรณเนตร
2. เด็กชายภัสกร   ศรีบุญเรือง
3. เด็กชายอนุพงศ์   รวดเร็ว
 
1. นางยุพิน  เทพกอม
2. นางภารดี  เมืองตา
 
995 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านโป่งเทวี 1. เด็กชายกิตติพัฒน์   พรหมจริง
 
1. นางสาวทัศนีย์  ใจมาคำ
 
996 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโป่งเทวี 1. เด็กหญิงชวัลรัตน์   นันตา
 
1. นางสาวทัศนีย์  ใจมาคำ
 
997 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง 5 โรงเรียนบ้านโป่งเทวี 1. เด็กชายศักดินนท์   ไพฑูรย์โอภาส
 
1. นางจรรยา  กันติ๊บ
 
998 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 7 โรงเรียนบ้านโป่งเทวี 1. เด็กหญิงอนันตยา   มะโนวงค์
 
1. นางจรรยา  กันติ๊บ
 
999 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโป่งเทวี 1. เด็กชายทัศนะ   สมต๊ะมา
 
1. นางสาวทัศนีย์  ใจมาคำ
 
1000 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 65 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านโป่งเทวี 1. เด็กหญิงสุดารัตน์   เครือจันทร์ต๊ะ
 
1. นางจรรยา  กันติ๊บ
 
1001 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 82 ทอง 8 โรงเรียนบ้านโป่งเทวี 1. เด็กหญิงปาสิตา   จินะ
2. เด็กหญิงภัทรวดี   ยอดคำ
 
1. นายชยกร   กิจรักษ์
2. นายจารุกิตติ์  วงศ์ทวี
 
1002 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโป่งเทวี 1. เด็กชายณัฐพงศ์   กันธิเลิศ
2. เด็กชายโม๋เครือ   ลุงส่วย
 
1. นายชยกร   กิจรักษ์
 
1003 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโป่งเทวี 1. เด็กหญิงวิรินยา   ตุ้ยดี
2. เด็กหญิงวิไลวรรณ   มะโนวงค์
 
1. นายชยกร   กิจรักษ์
2. นางสุรีรัตน์  ทาอุปรงค์
 
1004 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 75 เงิน 4 โรงเรียนบ้านโป่งเทวี 1. เด็กชายปริญญา   ใจมาคำ
2. เด็กชายภานุเดช   ธรรมวงค์
 
1. นายชยกร   กิจรักษ์
2. นางสุรีรัตน์  ทาอุปรงค์
 
1005 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 73.9 เงิน 7 โรงเรียนบ้านโป่งเทวี 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์   ดิแฮ
2. เด็กชายพงษ์เทพ    แซ่จ๊ะ
3. เด็กชายสมศักดิ์   วิศรุตชิติพงศ์
 
1. นายเจริญ   แสนปวนหาญ
2. นายชัยธวัช   ไอ่บู
 
1006 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโป่งเทวี 1. เด็กหญิงพัชรักษ์   ตันสุหัส
 
1. นางสุรีรัตน์  ทาอุปรงค์
 
1007 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 71 เงิน 6 โรงเรียนบ้านโป่งเทวี 1. เด็กชายชาญวิทย์  ต๋าคำมา
2. เด็กชายพงศกร  ถันประเวท
 
1. นายชยกร  กิจรักษ์
2. นางภารดี  เมืองตา
 
1008 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 84 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโป่งเหนือ 1. เด็กหญิงพรสิริ  พาเอะ
 
1. นางอัญญรัตน์  มณีทอง
 
1009 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 61 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านโป่งเหนือ 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  วิเศษ
 
1. นางสาวมนันยา  อิ่นคำ
 
1010 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 68 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านโป่งเหนือ 1. เด็กหญิงจารุณี  หน่อไพรสน
 
1. นางสาวลภัสรดา  แว่นระเว
 
1011 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านโป่งเหนือ 1. เด็กหญิงปิยะภรณ์  ยะหงษา
 
1. นางสาวมนันยา  อิ่นคำ
 
1012 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งเหนือ 1. เด็กชายธนาวุธ  หน่อไพรสน
2. เด็กชายรัชพล  เพียรบำรุงไพร
 
1. นางสาวสิริลักษณ์  ทนุกุล
2. นายสมบูรณ์  ชมภูเทพ
 
1013 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งเหนือ 1. เด็กชายคะเชนทร์ชาติ  ศิริเมฆา
2. เด็กหญิงสกาวรัตน์  อุชัย
 
1. นางสาวสิริลักษณ์  ทนุกุล
2. นางสาวณัฐกฤตา  กันทาใจ
 
1014 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโป่งเหนือ 1. เด็กชายออมสิน  แสงดี
 
1. นายสมบูรณ์  ชมภูเทพ
 
1015 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโป่งเหนือ 1. เด็กชายชิษณุพงษ์  วงค์สุติ๊บ
2. เด็กชายตะวัน  แซ่เจ่า
 
1. นางสาวสิริลักษณ์  ทนุกุล
2. นายสมบูรณ์  ชมภูเทพ
 
1016 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งเหนือ 1. เด็กชายธานินทร์  แซ่เจ่า
2. เด็กหญิงภาวิตรา  ประภัคปัญญา
 
1. นางสาวสิริลักษณ์  ทนุกุล
2. นางสาวณัฐกฤตา  กันทาใจ
 
1017 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโป่งเหนือ 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  ยาศรี
 
1. นางสาวณัฐกฤตา  กันทาใจ
 
1018 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 66 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านโป่งเหนือ 1. เด็กหญิงบุษราคำ  บุญเลิศ
 
1. นางสาวพรสินี  นพวงค์
 
1019 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโป่งเหนือ 1. เด็กหญิงเพ็ญประภา  อินปา
 
1. นางสาวพรสินี  นพวงค์
 
1020 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งเหนือ 1. เด็กหญิงกุลนิษฐ์  ดาซอ
2. เด็กหญิงสุณิษา  ทัศน์สยุมพร
 
1. นางอัจฉราภรณ์  พังจันทร์ตา
2. นางสาวชนันทิพย์  ขัดสุรินทร์
 
1021 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโป่งเหนือ 1. เด็กหญิงณัฐดา  ศักดิ์เจริญชัยกุล
2. เด็กหญิงนุศรา  ทอสวัสดิ์วงศ์
 
1. นางอัจฉราภรณ์  พังจันทร์ตา
2. นางสาวชนันทิพย์  ขัดสุรินทร์
 
1022 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโป่งเหนือ 1. เด็กหญิงจิตธนา  มูลธิ
2. เด็กหญิงวาเรน  พงค์ภัค
 
1. นางอัจฉราภรณ์  พังจันทร์ตา
2. นางอัญญรัตน์  มณีทอง
 
1023 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 74 เงิน 9 โรงเรียนบ้านโป่งเหนือ 1. เด็กชายมติมนต์  ฝนบริบูรณ์
2. เด็กชายอชิตพล  แข็งแรง
3. เด็กชายอิทธิพล  คำหอม
 
1. นางแสงหล้า  แสนอุ่นเรือน
2. นางสาวพรสินี  นพวงค์
 
1024 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 73 เงิน 9 โรงเรียนบ้านโป่งเหนือ 1. เด็กชายวรนนท์  มณสิการพร
2. เด็กชายศุภณัฐ  วงค์ชมพู
3. เด็กชายสมชัย  แซ่เกอ
 
1. นางแสงหล้า  แสนอุ่นเรือน
2. นางสาวพรสินี  นพวงค์
 
1025 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโป่งเหนือ 1. เด็กชายปิยะพงษ์  ยะหงษา
2. เด็กชายวสันต์  นาไชย
3. เด็กชายเจณภพ  วิเศษ
 
1. นางสาวพรสินี  นพวงค์
2. นางแสงหล้า  แสนอุ่นเรือน
 
1026 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโป่งเหนือ 1. เด็กชายยุทธชัย  ลุงจ่าม
 
1. นางสาวลภัสรดา  แว่นระเว
 
1027 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 75 เงิน 10 โรงเรียนบ้านโป่งเหนือ 1. เด็กชายเจษฎา  บุญศรี
 
1. นางสาวลภัสรดา  แว่นระเว
 
1028 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 81.5 ทอง 10 โรงเรียนบ้านโป่งเหนือ 1. เด็กหญิงธนพร  บุญหล้า
 
1. นางสาวลภัสรดา  แว่นระเว
 
1029 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76 เงิน 9 โรงเรียนบ้านโป่งเหนือ 1. เด็กหญิงผาสุข  กุสุมาไพร
 
1. นางสาวลภัสรดา  แว่นระเว
 
1030 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 76.32 เงิน 5 โรงเรียนบ้านโป่งเหนือ 1. เด็กหญิงศิริมล  แลเชอะ
 
1. นางสาวลภัสรดา  แว่นระเว
 
1031 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 75.67 เงิน 8 โรงเรียนบ้านโป่งเหนือ 1. เด็กชายณัฐพล  เหล็กโพ
 
1. นางสาวลภัสรดา  แว่นระเว
 
1032 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโป่งเหนือ 1. เด็กหญิงญาณิสา  เรืองรุ่งวิจิตร
2. เด็กหญิงนิตา  แซ่ย่าง
 
1. นางสาวพรสินี  นพวงค์
2. นางสาวลภัสรดา  แว่นระเว
 
1033 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 88 ทอง 5 โรงเรียนบ้านโป่งเหนือ 1. เด็กหญิงชิกมล  ภูมิโคกรักษ์
2. เด็กหญิงณัฐพร  สุภัคจตุพร
 
1. นางสาวพรสินี  นพวงค์
2. นางสาวลภัสรดา  แว่นระเว
 
1034 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 71 เงิน 5 โรงเรียนบ้านโป่งเหนือ 1. เด็กหญิงกชกร  ก๋าวิละ
2. เด็กหญิงวาโย  สาธิตบุญ
3. เด็กหญิงสุภาพร  ยี่ปา
 
1. นางสาวมนันยา  อิ่นคำ
2. นางสาวลภัสรดา  แว่นระเว
 
1035 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 81.6 ทอง 5 โรงเรียนบ้านโป่งเหนือ 1. เด็กหญิงพจมา  คูเชอร์
2. เด็กหญิงสุรีย์พร  เมียคุ
3. เด็กหญิงอรวรรณ  พิมลอารี
 
1. นางสาวมนันยา  อิ่นคำ
2. นางสาวลภัสรดา  แว่นระเว
 
1036 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโป่งเหนือ 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  ศักดิ์เจริญชัยกุล
2. เด็กหญิงปิยะนันท์  แข็งแรง
 
1. นายธนคุณ  บุญเตี่ยม
 
1037 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 82.6 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโป่งเหนือ 1. เด็กหญิงกาญจนา  มีชั่น
2. เด็กหญิงบวรรัตน์  กอบชนยกย่อง
3. เด็กหญิงปรีญานุช  ตระสักวนากร
 
1. นางรุ่งทิวา  ใจอินต๊ะ
 
1038 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 75.3 เงิน 6 โรงเรียนบ้านโป่งเหนือ 1. เด็กชายปกรณ์ชัย  ทิพลาย
2. เด็กหญิงปิยดา  เลาหมี่
3. เด็กชายเศรษฐพล  เนืองทอง
 
1. นางสาวพรสินี  นพวงค์
2. นายวชิราช  กันยะโรจน์
 
1039 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโป่งแดง 1. นางสาวฉัตรธิดา  จันทรารินทร์
 
1. นางสดศรี  คงยืน
 
1040 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านโป่งแดง 1. เด็กหญิงนวพร  เทียนทอง
 
1. นางสดศรี   คงยืน
 
1041 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโป่งแดง 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  สิงห์โต
 
1. นางสดศรี  คงยืน
 
1042 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านโป่งแดง 1. เด็กหญิงพัชรา  พระคำตัน
 
1. นางสดศรี  คงยืน
 
1043 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านโป่งแดง 1. นางสาวกมลวรรณ  แสงฝ้าย
2. เด็กชายติณณภพ  อินฝั้น
 
1. นางสดศรี  คงยืน
 
1044 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านโป่งแดง 1. นายประวันวิทย์  ปาใยคำ
 
1. นายสุทธิสันติ์  ลำพงษ์เหนือ
 
1045 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านโป่งแดง 1. นายณัฐวุฒิ  สุทธนู
2. เด็กชายธิติวุฒิ  นามวงค์
3. เด็กหญิงอัจฉราพรรณ  ไชยวังเย็น
 
1. นางอำไพ  อิ่มอก
 
1046 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 79 เงิน 8 โรงเรียนบ้านโป่งแดง 1. เด็กชายธีรภัทร   เทพจอมใจ
2. นายอัครพนธ์  คัดพันธ์
 
1. นางอำไพ   อิ่มอก
 
1047 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 80 ทอง 12 โรงเรียนบ้านโป่งแดง 1. เด็กหญิงกัญจนพร   ม่วงปั๋น
2. เด็กชายศรัณย์ภัทร   ไชยชนะ
 
1. นางสมพร   สุขใสบูลย์
 
1048 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 83 ทอง 5 โรงเรียนบ้านโป่งแดง 1. เด็กหญิงกันธิชา  ม่วงปั๋น
2. เด็กหญิงฐาปนีย์  ติ๊บจ๊ะ
3. เด็กชายณัฐวัตร  โทพาวงศ์
4. เด็กหญิงนลินทิพย์  ตันริน
5. เด็กหญิงพรชนก  ทองรักษ์
6. เด็กชายศุภกร  สีใจผ่อง
7. เด็กชายสุธี  ช้อนโสถี
8. เด็กชายอนุพงษ์  พุทธเมฆ
9. เด็กชายอภิสิทธิ์  คำมูลชัย
10. เด็กหญิงเกียรติกัญญารัตน์  สุขสุวรรณ
 
1. นางสาวปฐมาวดี  อิ่นคำ
2. นางอังคณา  ชมภูใหล
 
1049 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโป่งแดง 1. นายภานุพงศ์  จันพรม
2. นายวุฒิพงษ์  สุทธนู
 
1. นางสมพร  สุขใสบูลย์
 
1050 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 67 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านโป่งแดง 1. เด็กหญิงจิรภิญญา  ประกอบสุข
2. เด็กหญิงนันทการณ์  เมืองมูล
 
1. ว่าที่ร้อยตรีกาญจน์  ตาสาย
 
1051 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโป่งแดง 1. เด็กหญิงชลธิชา  คำตุ้ย
 
1. นางสาวปฐมาวดี  อิ่นคำ
 
1052 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 88 ทอง 7 โรงเรียนบ้านโป่งแดง 1. เด็กชายทีปวิทย์  ปริยอนาคกุล
2. เด็กชายพลศาสตร์  จิตรัตนวิสุทธิ์
 
1. นางอังคณา  ชมภูใหล
 
1053 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโป่งแดง 1. เด็กหญิงณัฐทิชา  พวงมาลัย
2. เด็กหญิงสถิริน  อุดหมอ
 
1. นางอังคณา  ชมภูใหล
 
1054 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งแดง 1. เด็กชายจักริน  ปัญญาหลวง
2. เด็กชายณัฐพล  ม่วงปั๋น
3. เด็กชายธเนศ  เชื้อเมืองพาน
4. เด็กชายพิพัฒน์ภูมิ  กันทะวงค์
5. เด็กชายภาคภูมิ  ถาแก้ว
6. เด็กชายสุรเดช  หอมแก่นจันทร์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีกาญจน์  ตาสาย
 
1055 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 87 ทอง 5 โรงเรียนบ้านโป่งแดง 1. เด็กชายกิตติโชค  ลอดลิตต์
2. เด็กชายอรรถพล  ปัญญาคำ
 
1. นางสาวเพ็ญนภา  มะโนใจ
 
1056 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 78.33 เงิน 7 โรงเรียนบ้านโป่งแดง 1. เด็กหญิงนรินทร  ตันริน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีกาญจน์  ตาสาย
 
1057 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านโฮ่ง 1. เด็กหญิงศิริวิมล  พรมตัน
 
1. นางกรวิภา  กิจพิทักษ์
 
1058 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 64 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านโฮ่ง 1. เด็กหญิงสิรินยา  บุตรวงษ์
 
1. นางกรวิภา  กิจพิทักษ์
 
1059 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 82 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโฮ่ง 1. เด็กหญิงขวัญกมล  ปิ่นทอง
2. เด็กหญิงนรินทร์ทิพย์  เป็งป้อ
3. เด็กหญิงสุดาทิพย์  อินถา
 
1. นางสาววาสนา  รู้งาน
2. นางรัชฎาภรณ์  แสงสุวรรณ
 
1060 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 38 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านโฮ่ง 1. เด็กชายจตุรวิชญ์  บุญวิเศษ
 
1. นางรัชฎาภรณ์  แสงสุวรรณ
 
1061 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 71 เงิน 5 โรงเรียนบ้านโฮ่ง 1. เด็กหญิงกรกัญญา  ธรรมวงค์
2. เด็กชายหนุ่ม  ซู
 
1. นางสาวภณิดา  พรหมเรืองฤทธิ์
2. นางสาววาสนา  รู้งาน
 
1062 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 70 เงิน 13 โรงเรียนบ้านโฮ่ง 1. เด็กชายสัญญา   สมบูรณ์บัติ
2. เด็กชายัลบังค์พล   สาระคัด
 
1. นางรัฐชฑรณ์   จักร์แก้ว
 
1063 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 75 เงิน 5 โรงเรียนบ้านโฮ่ง 1. เด็กชายธนกร   เชื้อแก้ว
2. เด็กชายปิยะพงษ์   พรมตัน
 
1. นางรัฐชฑรณ์   จักร์แก้ว
 
1064 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 91 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโฮ่ง 1. เด็กชายกฤติกร  เกิดศรี
2. เด็กหญิงเบญญาภา  รอดกสิกรรม
 
1. นางปัทมา  แสนเมธา
2. นางกรวิภา  กิจพิทักษ์
 
1065 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87 ทอง 6 โรงเรียนบ้านโฮ่ง 1. เด็กชายก้องกิดากร  มะโนฟู
2. เด็กหญิงปานกนก  อุดทาสม
 
1. นางกรวิภา  กิจพิทักษ์
2. นางปัทมา  แสนเมธา
 
1066 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโฮ่ง 1. เด็กหญิงปภาวรินทร์  ก้อนแก้ว
2. เด็กหญิงพัชราภา  แสนแปง
 
1. นางสาววิจิตรา  มีสุข
2. นางสาวศิริพร  แก้วทิพย์
 
1067 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 78 เงิน 4 โรงเรียนบ้านโฮ่ง 1. เด็กหญิงบุปผา  เชกอง
 
1. นางสาววรีธร  คิดอ่าน
 
1068 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.4-ป.6 43 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยง 1. เด็กหญิงพิมพ์มาดา   ใหม่กันทะ
 
1. นางสาวอดิภา   อุปะเสน
 
1069 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 90.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยง 1. เด็กหญิงปริศนา  เพ็รชคงสินธ์
 
1. นางนันที  อุประ
 
1070 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยง 1. เด็กชายจาตุรงค์  จันทร์แสง
 
1. นายรธาราธิป  ยอดวงศ์
 
1071 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 52.55 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยง 1. เด็กชายสุทธิมนต์   เกียรติบรรจง
2. เด็กชายไชยวัศ   หัตถ์หาญ
 
1. นางจินตนา   เพชรกาญจนกุล
 
1072 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 75 เงิน 11 โรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยง 1. เด็กชายตามพร   ดวงวิไล
2. เด็กหญิงธนกฤษ   ม่วงคำ
 
1. นางจันทรา   เชื้อเมืองพาน
 
1073 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 80 ทอง 12 โรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยง 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ขนุนปัน
2. เด็กชายภัควรรณ  ใจอุ่น
 
1. นางนงเยาว์  พรมตัน
 
1074 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 86 ทอง 4 โรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยง 1. เด็กหญิงกรณัฐ  แก้วอุด
2. เด็กชายจิรายุ  ปันคำ
3. เด็กชายชานนท์  มาเยอะ
4. เด็กชายธราธิป   ตาอิ่น
5. เด็กหญิงนวรัตน์  ยาสุปิ
6. เด็กหญิงนันทิชา  บุญญากาศ
7. เด็กชายพุทธิพงศ์  สมปาน
8. เด็กหญิงวรนุช  รินตา
9. เด็กชายวรัญชิต  หนูสารท
10. เด็กหญิงเบญจรัตน์  ฝั้นตื้อ
 
1. นายรธาราธิป  ยอดวงศ์
2. นายวรปรัชญ์   ทะนนท์
 
1075 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 74 เงิน 8 โรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยง 1. เด็กชายศุภกร   คำหล้า
 
1. นายวรปรัชญ์   ทะนนท์
 
1076 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 79 เงิน 5 โรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยง 1. เด็กชายกิตติศักดิ์   ศรีออน
 
1. นายเกษตรศักดิ์   คำภีระ
 
1077 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 78 เงิน 7 โรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยง 1. เด็กชายภัทรพล  พรมตัน
 
1. นายเกษตรศักดิ์  คำภีระ
 
1078 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 72 เงิน 8 โรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยง 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ประชา
 
1. นายเกษตรศักดิ์  คำภีระ
 
1079 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง 8 โรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยง 1. เด็กชายพรเทพ  สุระทิพย์
 
1. นายสุรินทร์  จังขันธ์
 
1080 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยง 1. เด็กหญิงณัฐริกา   จำปาดะ
 
1. นางจันทรา   เชื้อเมืองพาน
 
1081 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.67 ทอง 4 โรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยง 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  นรา
 
1. นางวิมล  คำภีระ
 
1082 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 85 ทอง 6 โรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยง 1. เด็กหญิงศิรภัสสร  อากาศทิพย์
 
1. นางวิมล  คำภีระ
 
1083 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยง 1. เด็กชายนิชานนท์  ทาแดง
2. เด็กชายวศิน  มอยนา
 
1. นายรธาราธิป  ยอดวงศ์
 
1084 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยง 1. เด็กชายชานนท์  มาเยอะ
2. เด็กชายภูมินันท์  รินคำ
 
1. นายรธาราธิป  ยอดวงศ์
 
1085 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยง 1. เด็กชายเจษฎา  ใจเปี้ย
 
1. นางนงเยาว์  พรมตัน
 
1086 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 75.66 เงิน 8 โรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยง 1. เด็กชายธนชา   ใจเปี้ย
 
1. นางนงเยาว์  พรมตัน
 
1087 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง 7 โรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยง 1. เด็กหญิงนฤมล   ไฝงาม
2. เด็กชายพีระพงษ์   ศรีมาปัน
 
1. นางนงเยาว์  พรมตัน
 
1088 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84 ทอง 4 โรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยง 1. เด็กหญิงกรวิกา  ภูแว่น
 
1. นางนงเยาว์  พรมตัน
 
1089 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยง 1. เด็กชายญาฎากร  คำลือ
 
1. นางนงเยาว์  พรมตัน
 
1090 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยง 1. เด็กชายสุทธินันท์  อินเลิศ
 
1. นางนงเยาว์  พรมตัน
 
1091 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยง 1. เด็กชายกรวิชญ์  หมู่ทอง
 
1. นางนงเยาว์  พรมตัน
 
1092 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 80 ทอง 5 โรงเรียนปางมะกาดวิทยา 1. เด็กหญิงรุจิรานันท์  บุญแปง
 
1. นางสาวณิชารีย์  สุภะดี
 
1093 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 6 โรงเรียนปางมะกาดวิทยา 1. เด็กหญิงธนาภรณ์  เมืองมา
2. เด็กหญิงวราภรณ์  จันทร์หอม
 
1. นางอุทัน  นาคาธร
2. นายนวพล  จิตตะ
 
1094 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 50.5 เข้าร่วม 10 โรงเรียนปางมะกาดวิทยา 1. นายกฤษกร  พิลาศร
2. นางสาวจินมณี  จานเก่า
3. นางสาวศรินญา  แก้ววงศ์ษา
 
1. นายณรงค์  นุภาพ
2. นางสาวภัทรา  ยาอินตา
 
1095 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปางมะกาดวิทยา 1. เด็กหญิงดวงกมล  ชัยนาม
2. เด็กชายศุภกิจ  อินดี
 
1. นางสาวภัทราภรณ์  มาเฟือง
2. นายสุริยา  สิงห์คำ
 
1096 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปางมะกาดวิทยา 1. เด็กชายณัฐภัทร  ใจกล้า
2. เด็กชายวรจักขณ์  มั่นชาติ
 
1. นายสุริยา  สิงห์คำ
2. นายณรงค์  นุภาพ
 
1097 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปางมะกาดวิทยา 1. นางสาวศศิกานต์  ขันเต๋
2. เด็กหญิงศิริยากร  กุญชร
 
1. นายสุริยา  สิงห์คำ
2. นายณรงค์  นุภาพ
 
1098 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.5 ทอง 5 โรงเรียนปางมะกาดวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐกาญจน์  ตามูล
 
1. นายสุริยา  สิงห์คำ
 
1099 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปางมะกาดวิทยา 1. เด็กหญิงคัทลียา  สินมูล
 
1. นายนวพล  จิตตะ
 
1100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 78 เงิน 4 โรงเรียนปางมะกาดวิทยา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  มณีวรรณ
 
1. นายนวพล  จิตตะ
 
1101 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 75 เงิน 10 โรงเรียนปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงมนัญญา  พงศ์ศรีรัตน์
 
1. นางจันทร์ทา  สีสัน
 
1102 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6 70 เงิน 4 โรงเรียนปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กชายเจษฎา  พรมภิบาล
 
1. นางพิชชา  ดวงมณีพร
 
1103 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 76 เงิน 6 โรงเรียนปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กชายชัยวัฒน์  เชื้อเมืองพาน
 
1. นางพิชชา  ดวงมณีพร
 
1104 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 73 เงิน 5 โรงเรียนปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงพณิชา  กันทา
2. เด็กหญิงรัชนี  นาคเครือ
 
1. นางพิชชา  ดวงมณีพร
 
1105 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 47 เข้าร่วม 10 โรงเรียนปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงวรปรียา  ศรีอินทร์
 
1. นางสุนีย์  ตั๋นคำ
 
1106 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 36 เข้าร่วม 13 โรงเรียนปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์) 1. นายขวัญชัย  ใจหล้า
 
1. นางบังอร  ใจวงศ์
 
1107 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 61 ทองแดง 13 โรงเรียนปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กชายทินภัทร  เขียวระวงค์
 
1. นางสุนีย์  ตั๋นคำ
 
1108 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 10 โรงเรียนปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงวรรณพร  เยมอ
 
1. นางสาวพิมพร  พีระไชยสมบูรณ์
 
1109 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 75 เงิน 4 โรงเรียนปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงธิดาขวัญ   เยมอ
2. เด็กหญิงวริศรา   ทาแกง
3. เด็กหญิงไว่เฟิน  เจีย
 
1. นางสาวพิมพร   พีระไชยสมบูรณ์
 
1110 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงกิตติญา  มาน้อย
2. เด็กชายบุรินทร์  วันดี
 
1. นางบัวนาค  อุดมสร้างสรรค์
 
1111 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87 ทอง 6 โรงเรียนปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กชายศตวรรษ  กันทาจิตร
2. เด็กหญิงอาแผ่ว  แลเชอ
 
1. นางบังอร  ใจวงศ์
 
1112 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงกันตา  มาเยอะ
2. เด็กหญิงณัฐชนันท์  ชวนขุนทด
3. เด็กหญิงนิชฎา  นรรัตน์
4. เด็กหญิงบูหน่อง  เชอหมื่อ
5. เด็กหญิงปริญญา  ดาสา
6. เด็กหญิงพิชญา   ราชคม
7. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  คำแปง
8. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ตาสาย
9. เด็กหญิงรัชนาถ  เย็นจุรีย์
10. เด็กหญิงรัตนวดี  แสนใหม่
 
1. นายอนุรักษ์  จำปานคร
 
1113 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงกฤษณา  คำงาม
2. นางสาวญานิกา  ราชคม
3. เด็กหญิงทยิดา  ใจปิน
4. นางสาวธัญชนก  ก๋องจินา
5. เด็กหญิงน้ำทิพย์  แซ่เตียว
6. เด็กหญิงปรีดาพร  มีจันทร์
7. นางสาวพรไพลิน  เงาเรือง
8. เด็กหญิงยุพารัตน์  ราชคม
9. เด็กหญิงยุวธิดา  เปาวัลย์
10. เด็กหญิงอินทิรา  กิติมา
 
1. นางสาวนิตยา  ชุ่มจิตต์
2. นางสาวรุจิรา  เชื้อเมืองพาน
 
1114 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  ป้อซ้อน
 
1. นายสุพจน์  อุ่นวงค์
 
1115 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 62 ทองแดง 13 โรงเรียนปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงโสภิตนภา  ตาใจ
 
1. นางน้ำทิพย์  กุลปริยาวุฒิ
 
1116 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 81 ทอง 6 โรงเรียนปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงจิราภา  สลีสองสม
 
1. นางสาวศุภมาส  ตันแก้ว
 
1117 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงธนพร  เรือนแสน
 
1. นายสุพจน์  อุ่นวงค์
 
1118 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กชายธีรภัทร  เขื่อนคำ
 
1. นายสุพจน์  อุ่นวงค์
 
1119 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงกิรณา  ชาวเวียง
2. เด็กหญิงชญาดา  ไทยเจริญ
 
1. นางสาวรุจิรา  เชื้อเมืองพาน
 
1120 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 72 เงิน 10 โรงเรียนปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กชายกฤษฎา  โตสนั่น
2. เด็กชายภัทรดนัย  ใหม่ทา
3. เด็กชายเศรษฐศักดิ์  โกประพัฒน์พงศ์
 
1. นางสาวศุภมาส  ตันแก้ว
 
1121 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 84 ทอง 6 โรงเรียนปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กชายชินวัตร  โปทา
2. เด็กชายนัทธพงศ์  สมีพวง
3. เด็กชายพัชรดนัย  สีตา
4. เด็กหญิงวีรดา  ตาคำ
5. เด็กหญิงศรุดา  ทาตาล
6. เด็กชายสิริศักดิ์  พงษ์ชาติ
 
1. นายฐาปนา  ทองจินดา
2. นายภานุวัฒน์  ครูบา
 
1122 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง 8 โรงเรียนปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงนันทิพร  ธะนะอินทร์
 
1. นายฐาปนา  ทองจินดา
 
1123 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 85 ทอง 4 โรงเรียนปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กชายพงศกร  จันทร์งาม
 
1. นายภานุวัฒน์  ครูบา
 
1124 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 78 เงิน 8 โรงเรียนปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กชายนิธิกร  ดีโลก
 
1. นายฐาปนา  ทองจินดา
 
1125 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 81.75 ทอง 9 โรงเรียนปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงณภัทร  ไชยะสม
 
1. นายฐาปนา  ทองจินดา
 
1126 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 63 ทองแดง 14 โรงเรียนปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงดารารัตน์  แตงร่ม
 
1. นายฐาปนา  ทองจินดา
 
1127 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 81.5 ทอง 8 โรงเรียนปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงทิพย์สุรางค์  แก้วกล้า
 
1. นายฐาปนา  ทองจินดา
 
1128 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.33 ทอง 5 โรงเรียนปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงชนากานต์  เจเปอะ
 
1. นายฐาปนา  ทองจินดา
 
1129 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 -1 - โรงเรียนปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงชญาดา  ไทยเจริญ
2. เด็กชายฐิตินันท์  งามแฉล้ม
3. เด็กหญิงปฐมาวดี  ดวงติ๊บ
 
1. นางสาวรุจิรา  เชื้อเมืองพาน
 
1130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงศลิษา  ตาสาย
 
1. นางสาวนิตยา  ชุ่มจิตต์
 
1131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 71.3 เงิน 8 โรงเรียนปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงสิรินทรา  พงษ์ชาติ
2. เด็กชายสุภวัทน์  วรรณศรี
 
1. นายจตุพล  ใจมอย
 
1132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 80.9 ทอง 4 โรงเรียนปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงสุกันดา  อุปะละ
2. เด็กหญิงอาเหม่อ  เชอหมื่อ
 
1. นายจตุพล  ใจมอย
 
1133 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 60 ทองแดง 11