สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านร้องบง สพป. เชียงราย เขต ๒

งานแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ณ สพป.เชียงราย เขต 2 /โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว/โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว/โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ/โรงเรียนเทศบาล1(ป่าก่อดำ)/โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก)
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวรรณิศา  ยืนธรรม
 
1. นางสังวาลย์  ใจปิน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.1-ป.3 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงฉัตรวารินทร์  จีนาจันทร์
 
1. นางสุมาลี  ขุนนาม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  เทพประชา
 
1. นางสังวาลย์  ใจปิน
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 86 ทอง 5 1. เด็กชายธีร์กวิน  ขุนทอง
 
1. นางสุมาลี  ขุนนาม
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 87 ทอง 4 1. เด็กชายอนพัทย์  สาราจันทร์
 
1. นางสังวาลย์  ใจปิน
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 60 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  พรหมมาลัย
2. เด็กชายวิทวัส  เทสมุทร
 
1. นางสังวาลย์  ใจปิน
2. นางสาวชัญญา  จันต๊ะเวช
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 75 เงิน 5 1. เด็กหญิงภคพร  เทพวงค์
 
1. นางสุมาลี  ขุนนาม
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายศรัทบูล  เทพวงค์
 
1. นางสาวชัญญา  จันต๊ะเวช
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัลยา  ลามาพิสาร
2. เด็กหญิงธีมาพร  ดวงยานะ
3. เด็กหญิงสุพรรษา  บัวแพ
 
1. นายเปรม  เปลี่ยววิญญา
2. นางสาวจารุมาศ  ฟุ่มเฟือย
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 83 ทอง 11 1. เด็กชายธนากร  สิทธิปัญญาเลิศ
 
1. นางปรานอม  อรินต๊ะทราย
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 89 ทอง 6 1. เด็กหญิงกวิศราวัลย์  จอมสว่าง
2. เด็กชายรัฐศาสตร์  แสนคำ
 
1. นางสาวเกษราภรณ์  ขุ่ยอาภัย
2. นางทศพร  คำตา