สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านวังวิทยา สพป. เชียงราย เขต ๒

งานแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ณ สพป.เชียงราย เขต 2 /โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว/โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว/โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ/โรงเรียนเทศบาล1(ป่าก่อดำ)/โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก)
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3 70 เงิน 10 1. เด็กหญิงพนัชกร  จันรุน
 
1. นางสุรีย์  ชินวะโร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 74 เงิน 8 1. เด็กหญิงรัชนีพร  ระยับศรี
 
1. นางหทัยรัตน์  ธรรมสอน
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 78 เงิน 9 1. เด็กหญิงปุติตา  โพธิ์เงิน
2. เด็กหญิงพัชรา    สัมมาสะโก
3. เด็กหญิงภัทรธิดา  อำพิสัย
4. เด็กหญิงสุพัศรา  เทวโลก
5. เด็กหญิงอรณี    ทิพย์ไธสง
 
1. นางสุรีย์  ชินวะโร
2. นางอรสา  เปล่งใส
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 76 เงิน 14 1. เด็กชายชาญชัย  ลันนันต์
2. เด็กหญิงแว่นแก้ว  ศิลปะ
 
1. นางสุรีย์  ชินวะโร
2. นางอรสา  เปล่งใส
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 76 เงิน 7 1. เด็กชายฐิติชากาญจน์  กิจการ
2. เด็กชายธนกฤษ  สุปัญญา
 
1. นางขวัญดาว  อุดสุข
2. นางสาววิภา  แปงนุจา
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 75 เงิน 8 1. เด็กหญิงฉัตรพร  ปิกจุมปู
2. เด็กหญิงเกสรา  โนนยะโส
 
1. นางสาววิภา  แปงนุจา
2. นางขวัญดาว  อุดสุข
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กชายวิวัฒน์  บุญรอด
 
1. นางสาวจินตนา  ยารวง
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 74 เงิน 7 1. เด็กหญิงธันยพร  ชาไชย
2. เด็กหญิงปณัดดา  หล้าคอม
3. เด็กชายอรรถพล  ไปหนี่
 
1. นางขวัญดาว  อุดสุข
2. นางสาววิภา  แปงนุจา
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 78.5 เงิน 13 1. เด็กหญิงวริศรา  หัตถกอง
 
1. นางอรสา  เปล่งใส